ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος
καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 6/5/2019 Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπόδειξη ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: N.4053/2012 - ΦΕΚ: 44/Α/2012 - Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. (…) Άρθρο 8 Χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας 1. Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το μέρος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας, τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. «Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.»1Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα. 3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τον υπολογισμό και την εξατομίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης είναι αρμόδια για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών, με την εξαίρεση των εισφορών που επιβαρύνουν το 1Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) τροποποιείται με την παρ. 2 του άρθρου 26 του νόμου 4508/2017,ΦΕΚ-200/Α/22.12.2017 σελ. 1 καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 6/5/2019 δικαιούχο φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συμψηφίζει. 4. Το μέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. 5. Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανομή συντάξεων και χρηματικών ενταλμάτων, δεν υπόκειται σε μηχανισμούς αποζημίωσης που απαιτούν τη συνεισφορά φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά δύναται να χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων. «6. Ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013 «έως και 20192». Για το μεταβατικό στάδιο, ο Φ.Π.Κ.Υ. υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2017 «2016, 2017, 2018 και 2019» 3 σύμφωνα με το άρθρο 9 της με αριθμ. 697/129/18.7.2013 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (Β΄ 2016). Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει εν συνεχεία σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο μέτρο που αυτό υφίσταται. Από το επαληθευμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013 «έως και 2019»4 ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).»5 «Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δύναται να κατατεθεί στον ΦΠΚΥ πριν από την οριστική επαλήθευσή του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ «για τα έτη 2017 και 2018.»6, εφόσον η Αρχή εκτιμά ότι το σχετικό κόστος υπερβαίνει σαφώς το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.»7 «Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής 2Στο πρώτο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), οι λέξεις«έως και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και 2019» με την παρ. α του άρθρου 59 του Ν.4607/2019 - ΦΕΚ: 65/Α/24.4.2019 Στο δεύτερο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις «και των ετών 2016 και 2017» αντικαθίστανται με τις λέξεις «2016, 2017, 2018 και 2019» με την παρ. β του άρθρου 59 του Ν.4607/2019 - ΦΕΚ: 65/Α/24.4.2019 3 Στο τέταρτο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις «έως και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και 2019» με την παρ. γ του άρθρου 59 του Ν.4607/2019 - ΦΕΚ: 65/Α/24.4.2019 4 Τα τέσσερα (4) πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται με την παρ. 1 του άρθρου 49του νόμου 4569/2018,ΦΕΚ-179/Α/11.10.2018 5 Στο πέμπτο εδάφιο, που προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) οι λέξεις «για το έτος 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έτη 2017 και 2018.» με την παρ. δ του άρθρου 59 του Ν.4607/2019 - ΦΕΚ: 65/Α/24.4.2019 6 Στο άρθρο 8 παρ. 6, «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, μετά το εδάφιο δ΄προστέθηκε νέο εδάφιο, με το άρθρο 71, παρ.1 του Ν.4587/2018, ΦΕΚ-218/Α/24.12.2018. 7 σελ. 2 καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 6/5/2019 ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019, σε συνδυασμό με το επαληθευμένο ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.».8 Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο ΦΠΚΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η νέα Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΦΠΚΥ θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19.4.2015.».9 Ν.4463/2017- ΦΕΚ: 42/Α/2017 -Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις. (..)Άρθρο 14: 1. Στο άρθρο 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015. Για το μεταβατικό στάδιο, ο ΦΠΚΥ υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2017. Η ΕΕΤΤ προβαίνει εν συνεχεία σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο μέτρο που αυτό υφίσταται. Το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά έτος και καλύπτεται στο σύνολό του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο ΦΠΚΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η νέα Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΦΠΚΥ θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19.4.2015.». 2. Στο τέλος του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος I του ν. 4053/2012 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί «άδικη οικονομική επιβάρυνση», όταν υπερβαίνει ποσοστό 1% των εσόδων του ΦΠΚΥ από την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται στο σύνολό του. Ειδικότερα, για την περίοδο 2013- 2015 εφόσον η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος 8 Μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο με την παρ. ε του άρθρου 59 του Ν.4607/2019 - ΦΕΚ: 65/Α/24.4.2019 9Η παρ.6 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου 4463/2017,ΦΕΚ-42/Α/30.03.2017 σελ. 3 καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 6/5/2019 αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται έως το μέγιστο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ ετησίως. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΦΠΚΥ.» Ν.4487/2017 - ΦΕΚ: 116/Α/2017 -Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. (…) Άρθρο 39: 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) αντικαθίσταται ως εξής: «Από το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015, ο Κρατικός Προϋπολογισμός καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.0000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).» Ν 4270/2014 - ΦΕΚ: 143/Α/2014 - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Π.Δ.82/2017 - ΦΕΚ: 117/Α/2017 - Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 301/28/2003- ΦΕΚ: 1993/B/2003 -Κανονισμός προσδιορισμού αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης που εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΥΑ 7728/190/2013 - ΦΕΚ: 478/Β/2012 - Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.). 686/065/2013 - ΦΕΚ: 1876/Β/2013 - Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 697/129/2013 - ΦΕΚ: 2016/B/2013 -Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας . 697/1301/2013- ΦΕΚ: 2282/B/2013 -Αξιολόγηση της Προσαρμογής των Τιμολογίων Καθολικών Υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το έτος 2013. 72142/1663/2014- ΦΕΚ: 3423/Β/2014 -Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ : Όπως καθορίσθηκαν με την 4/Η/2018- ΦΕΚ: 2/Β/2018 -Καθορισμός χρόνου και τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. σελ. 4 καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 6/5/2019 1. Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου. 2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα από το Διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου Φ.Π.Κ.Υ. (Επωνυμία - τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου [ΑΦΜ], ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.), ββ) πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο Φ.Π.Κ.Υ. 3. ΦΕΚ δημοσιεύσεως Καταστατικού της εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ. 4. ΦΕΚ δημοσιεύσεως Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ., περί εκπροσώπησης της εταιρείας, ή εάν δεν έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ, η σχετική ανακοίνωση περί καταχωρήσεως των στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 5. Την Σύμβαση ανάθεσης παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.). 6. Αντίγραφο απόφασης, από την Ε.Ε.Τ.Τ., περί έγκρισης τήρησης ξεχωριστών λογαριασμών, στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ., 7. Αντίγραφο βεβαίωσης, από την Ε.Ε.Τ.Τ., περί παροχής της καθολικής υπηρεσίας από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/ Α΄/07.03.2012). 8. Έκθεση της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία αποφαίνεται ότι επαληθεύει το προτεινόμενο κόστος ή επαληθεύει μέρος του προτεινόμενου κόστους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθ. 697/129/18.07.2013 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.: «Καθορισμός μεθολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 2016/ Β΄/16.08.2013). 9. Τιμολόγιο προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με το επαληθευμένο καθαρό κόστος και έως το ποσό των 15.000.000,00 ευρώ ανά έτος, της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ. Γ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η καταβολή του επαληθευμένου καθαρού κόστους, της καθολικής υπηρεσίας, προς τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ., θα γίνει με τη δυνατότητα εκταμίευσης των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού από τον Ειδικό Φορέα 51-120 της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν ενίσχυσης της σχετικής πίστωσης από το σελ. 5 καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας 6/5/2019 Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 5279 «Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας» 10 «Η καταβολή του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για το έτος 2017, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €) και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων της παρ. Α, περ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 της παρούσας και την υποβολή σχετικής εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία βεβαιώνεται ότι το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για το έτος 2017 υπερβαίνει σαφώς το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 €).» Δ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΕΟΣ ΚΑΕ 2910601055 2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018 -Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 10 σελ. 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις