οικ.2/9496/0026/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνάρτηση οδηγού ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.(ΑΔΑ:63ΖΕΗ-Δ1Γ)
ΑΔΑ: 63ΖΕΗ-Δ1Γ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.28 11:04:48 EET Reason: Location: Athens Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ. : οικ.2/9496/0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Θέμα: Ανάρτηση οδηγού ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Με σκοπό τη δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου τόσο για τη διευκόλυνση του έργου των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δημιουργήθηκε Οδηγός περί ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών τους ως εξής: 1. καταγραφή των πράξεων νομοθετικού περιεχόμενου, τυχόν νομολογίας και εγκυκλίων ή/και οδηγιών καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών κατά περίπτωση, 2. αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΕ με τους ΑΛΕ της νέας κωδικοποίησης κατ΄ εφαρμογή του Κοινού Σχεδίου Λογαριασμών του π.δ. 51/2018 (Α. 103), 3. κατασκευή της σχετικής ιστοσελίδας (https://minfin.gr/OdigosEkkatharisisDapanwn) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), και ανάρτηση όλου του καταγεγραμμένου πληροφοριακού υλικού σ αυτή. Η εν συνεχεία συσταθείσα Ομάδα Διοίκησης Έργου (απόφ.2/58258/0004/30.07.2018 Υπ. Οικ., ΑΔΑ:ΨΚ4ΡΗ-ΠΗΔ) και η Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων επιμελούνται από κοινού τη διαχείριση, παρακολούθηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του εν λόγω Οδηγού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της ΓΓΠΣ. Για την αξιολόγηση και ενσωμάτωση των προτάσεων των χρηστών του Οδηγού προβλέπεται χρονική περίοδος έξι μηνών πιλοτικής λειτουργίας. Ως ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής εφαρμογής της ιστοσελίδας ορίζεται η 18 η Φεβρουαρίου 2019, και για περίοδο 6 μηνών έως 16/08/2019. Στο διάστημα αυτό οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είναι σκόπιμο να υποβάλουν τυχόν προτάσεις/παρατηρήσεις/σχόλια και συμπληρώσεις που κρίνουν ότι θα βελτιώσουν το παραχθέν έργο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιείται εντός της ιστοσελίδας στο ομώνυμο πεδίο «Υποβολή Προτάσεων». Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Όλα τα Υπουργεία: α. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών β. Δ/νσεις Οικονομικού 2. ΔΥΕΕ στις νομαρχίες και στους νομούς 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού ΑΔΑ: 63ΖΕΗ-Δ1Γ 4. Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικές Υπηρεσίες α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Ελεγκτικό Συνέδριο ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Προεδρία της Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Όλα τα Υπουργεία: α)Γραφεία κ.κ. Υπουργών β)Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 4. Ανεξάρτητες Αρχές Γραφεία κ.κ. Προέδρων α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ/νση Εισπράξεων 6. Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία 7. Συντονιστή της Ο.Δ.Ε. ΔΥΕΕ στο Νομό Αρκαδίας 8. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών 9. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 3. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Γ.Λ.Κ. 5. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 6. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 7. Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 8. Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα 9. Ενιαία Αρχή Πληρωμής 10. Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις