ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων 1-15.1.2019
January 2019 | docman.gr Τεύχος 1-1-15.1.2019 15/νθήμερη ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Ταξινόμηση εσόδων-εξόδων Από 1/1/2019 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). Για την ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων ακολουθούνται οι ορισμοί και οι αρχές που δίνονται για τους λογαριασμούς, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στα παραρτήματα 5 και 6 του Π.Δ.54/2018 αντίστοιχα. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών…. Βλέπε περισσότερα στην αριθμ.2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018 -Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στοχοθεσία 2/94413/ΔΠΓΚ/2018 - ΦΕΚ: 5861/Β/28.12.2018 -Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης" (Β’ 23). Αριθμ.2/1901/ΔΠΓΚ/2019. Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής ΚυβέρνησηςΣτοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού Επισκόπηση δαπανώνΠαρακολούθηση υποχρεώσεωνΑσφαλιστικές εισφορές και αποδόσεις υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.- Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση - Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτουςΚατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης - Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης 2 Αναστολή διορισμών και προσλήψεων ΠΥΣ/23/2018- ΦΕΚ: 220/Α/28.12.2018 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς της Υπουργικού ισχύει. 33/2006 πράξης Συμβουλίου, όπως Βλέπε την ΠΥΣ/33/2006- ΦΕΚ: 280/Α/2006 -Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθ. : οικ. 2/90725/0026/2018. ΘΕΜΑ: «Προληπτικός έλεγχος δαπανών ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»… από 01.01.2019 οι οικονομικές υπηρεσίες όλων των ανωτέρω φορέων καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνες για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους. Προθεσμίες Νέες προθεσµίες αποστολής δικαιολογητικών. Με την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 99 του Ν. 4583/2018, προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ στο Ν 4270/2014 επανακαθορίζονται οι προθεσμίες αποστολής από τους διατάκτες στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και οι προθεσμίες έκδοσης των ΧΕ από αυτές για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του Δημοσίου. Το ανωτέρω άρθρο εφαρμόζεται από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Η μη τήρηση των ανωτέρω επιμέρους προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του ν.3528/2007 (Α ́26) Ανάρτηση απολογιστικών στοιχείων Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010 Πεδίο εφαρμογής. Ως προς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου10Β,και ειδικότερα ως προς την έννοια των «λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων» οι οποίοι, εφόσον επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου1Β τουν.2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων(3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, φέρουν την υποχρέωση της δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών, Πράξεις επιχορήγησης Όπως ορίζεται και με την εισηγητική έκθεσητουΝ.4305/20141 διάταξη του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ.4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση…Βλέπε περισσότερα στην εγκύκλιο : ΔΗΔ/Φ.40/21884/2016 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10Β ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ:7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) 3 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Δημοσιεύθηκε η 137675/EΥΘΥ1016/2018 - ΦΕΚ: Αδιάθετα υπόλοιπα Χ.Ε.Π 5968/Β/31.12.2018 - 2/94863/ΔΛΓΚ/2018 Αντικατάσταση της υπ’ .Επιστροφή αδιάθετων υπολοίπων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και απόδοση τόκων τους, σε διακριτούς λογαριασμούς του Ε.Δ. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από 1.1.2019 και εφεξής ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ …Από 1.1.2019 και εφεξής, οι υπόλογοι των Χ.Ε.Π. που εκδίδονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης , δε κα επιστρέφουν το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτών στις Δ.Ο.Υ, αλλά στο λογαριασμό του 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ Ελληνικού Δημοσίου αριθ. 23/200556 «έσοδα από αδιάθετα υπόλοιπα αριθμ. ΧΕΠ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με κωδικό IBAN: 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.20 GR6801000230000000000200556. 15 (ΦΕΚ Β΄ 1822) Στον ίδιο ως άνω λογαριασμό του Ε.Δ. στην Τράπεζα της Ελλάδος υπουργικής απόφασης (Τ.τ.Ε.), από 1-1-2019 και μετά, κα επιστρέφεται από τους υπολόγους “Εθνικοί κανόνες και το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο των Χ.Ε.Π. που έχουν εκδοθεί μέχρι τη επιλεξιμότητας δαπανών λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους και για τα οποία δεν κα έχει για τα προγράμματα του γίνει απόδοση λογαριασμού μέχρι 31-12-2018. ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Τακτοποίηση πληρωμών 140248/2018- ΦΕΚ: 5901/Β/31.12.2018 -.Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Έλεγχοι 4 docman.gr 6971825733 2695022193 mydocmangr@gmail.com [docman.gr] Επισκεφθείτε μας στην τοποθεσία Web www.docman.gr Διάφορα Ε.2009/2019 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018. 2/94559/ΔΛΓΚ/2018ΦΕΚ: 5823/B/24.12.2018 -Αύξηση καταβαλλόμενου ποσού της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4579/2018 (Α΄ 201) Αυξάνεται κατά ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ το προβλεπόμενο στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4579/2018 ποσό, το οποίο καταβάλλεται κατά το τρέχον έτος για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις