1037/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

ΦΕΚ: 213/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.02.01 16:06:10 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2695 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1037 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύουν, β) του άρθρου 4 του α.ν. 89/1967, όπως ισχύουν, γ) των άρθρων 44 και 45 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, δ) των άρθρων 71Α, 71Δ και 71Ε του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, ε) των άρθρων 6, 18, 19, 31 και 41 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν, στ) των άρθρων 53, 54, 58 και 72 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), όπως ισχύουν, η) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, θ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968 και Β’ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό Αρ. Φύλλου 213 με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 3. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 4. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013. 5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας. 2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β’ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει την 28 Ιουνίου 2019. 3. Η πιο πάνω δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή: 2696 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α. Αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία του ν. 4308/2014. β. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ». δ. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). ε. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών. στ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών. Ειδικά σε περίπτωση διανομής κερδών σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό, αντίγραφο του τελικού ισοζυγίου λογαριασμών από το οποίο να προκύπτουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων (παροχές σε εργαζομένους) όπου έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά ποσά. ζ. Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των προμερισμάτων ή προσωρινών απολήψεων κερδών. η. Απόσπασμα πρακτικών των αρμόδιων οργάνων, σχετικά με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων. θ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. ι. Βεβαιώσεις για το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 115 παρ. 16 ν. 4549/2018 και ισχύει από το φορολογικό έτος 2018. ια. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις. ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσα στο φορολογικό έτος 2018 και το ποσό του φόρου 15% που αναλογεί σε αυτούς. ιγ. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν. 1892/1990, ν. 1262/1982, ν. 2601/1998, κ.λπ.). ιδ. Την παραγόμενη από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εκτύπωση της ηλεκτρονικά παραληφθείσας από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» που ορίστηκε με την ΠΟΛ.1130/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1860), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 20 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, για Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού. ιε. Τις οριζόμενες στην περίπτωση στ’ της παραγράφου 26 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που επέλεξαν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με ιδία πρωτοβουλία. ιστ. Απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α’ 8), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. ιζ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. ιη. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Iστορικού Kέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ΠΟΛ.1096/2012 Α.Υ.Ο. (Β’ 1162): αα. Βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάστασή της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμφωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων. γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για την περίοδο που αιτείται. δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ’ 704) και 23.7/19.8.1998 (Δ’ 616) και είναι μεταξύ των περιλαμβανομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας. ιθ. Για τις εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2018 δαπάνες επιστημονικής και τε- Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ χνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν. κ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013, περί φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνιών, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 1843). κα. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, την έκθεση μηχανικού της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1121/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 5597), καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης. κβ. Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994) ή πωλήθηκαν αποπερατωμένα (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994) μέσα στο φορολογικό έτος 2018, υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 24 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ακόλουθα: αα. στοιχεία, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν από την 1.1.2006 και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους, ββ. τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίστηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος 2018 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η άδεια κατασκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006. κγ. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2) αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 (Α’ 94). κδ. Για τα νομικά πρόσωπα και για κάθε άτομο που απασχόλησαν από 1.1.2018 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (Α’ 276), υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν, ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, με την οποία 2697 διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων, γγ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους. κε. Για τις εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005, καθώς και για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, φωτοτυπία της απόφασης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών (cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής. κστ. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται από όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Ειδικά οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Οι εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα του α.ν. 89/1967 (ν. 3427/2005) και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ανεξάρτητα εάν αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σχηματιζόμενων προβλέψεων, οι οποίες εκπίπτουν φορολογικά εφόσον τεκμηριωθούν από τα αντίστοιχα παραστατικά (με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όπου απαιτείται, στη χρήση που αφορούν). 4. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013. 5. Οι κωδικοί 076 και 054 μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 2698 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. β. Για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων 3 και 4 της δήλωσης είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο. γ. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β’ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. δ. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013, προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη. ε. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ.  1297/1972, ν.  2166/1993, ν. 2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι στην έννοια των αναπτυξιακών νόμων δεν εμπίπτουν οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων (ν. 2601/1998, ν. 3299/2004, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του ν. 3908/2011. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων υπό εκκαθάριση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. η οριστική δήλωση της εκκαθάρισης. στ. Εκτός της περίπτωσης ε’, σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Τμήμα Ζ’ - Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας και Κεφαλαίου), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ζ. Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των περιπτώσεων ε’ και στ’ θα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και τα έντυπα (Ε2) και (Ε3), καθώς και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. η. Τα έντυπα για την υποβολή της δήλωσης εκτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. θ. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση ή διακόπτει τις εργασίες του μέσα στο φορολογικό έτος 2018 και πριν την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet), η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISnet) στα ήδη διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν - Ε2 - Ε3). Στα ίδια έντυπα υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις. 2. Χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής α. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται. β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 και ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. 3. Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. α. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των δηλώσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS. β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών, καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÍÏÌÉÊÙÍ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÊÁÉ ÍÏÌÉÊÙÍ ÏÍÔÏÔÇÔÙÍ Üñèñïõ 45 í.4172/2013 2699 Öïñïëïãéêü ¸ôïò: Áñéèìüò ÄÞëùóçò: Ôýðïò ÄÞëùóçò: ÓÅ ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ: ÌÅ ÅÐÉÖÕËÁÎÇ: Ðñïò ôçí Ä.Ï.Õ.: ÁÑ×ÉÊÇ ÔÑÏÐ/ÊÇ NAI 1 NAI 1 ¸ëåã÷ïò õðï÷ñåùôéêüò áðü íüìéìï NAI 1 OXI 2 åëåãêôÞ Þ åëåãêôéêü ãñáöåßï: 649 Ä.Ï.Õ. ðñïçãïýìåíçò äÞëùóçò: Óôïé÷åßá ÕÐÏ×ÑÅÏÕ ÅÐÙÍÕÌÉÁ Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ÔÉÔËÏÓ Ä/ÍÓÇ ÅÄÑÁÓ (ÐÏËÇ, ÏÄÏÓ, ÁÑÉÈÌÏÓ, ÔÁ×. ÊÙÄ.) ÔÇËÅÖÙÍÏ ÍÏÌÉÊÇ ÌÏÑÖÇ Óôïé÷åßá ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ (ÐÏËÇ, ÏÄÏÓ, ÁÑÉÈÌÏÓ, ÔÁ×. ÊÙÄ.) ÖïñïëïãçôÝá ÁðïôåëÝóìáôá: ÖïñïëïãçôÝá ÊÝñäç Þ Æçìßá ÔÇËÅÖÙÍÏ ÕðÜãåóôå: Óô çí ðáñ. 2 Üñèñïõ 58 í.4172/2013 êáé åßóôå åããåãñáììÝíïé óôï Ìçôñþï ôïõ Üñèñïõ 19 652 ôïõ í.4384/2016 001 003 NAI 1 OXI 2 ÊÝñäïò ðïõ öïñïëïãåßôáé (ðáñ.1 Üñèñ.47 í.4172/2013) 079 ÖïñïëïãéêÞ áðáßôçóç Üñ. 27Á í. 4172/2013 995 655 Õðüëïéðï öïñïëïãéêÞò áðáßôçóçò ãéá åðéóôñïöÞ 996 656 ÕðïâïëÞ äÞëùóçò ãéá åéóðñáôô. ìåñßóìáôá ðñéí ôç óõìðëÞñùóç 24 ìçíþí (ðáñ. 1 Üñèñïõ 48 í. 4172/2013) ÊáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò (ðáñ. 3 Üñèñïõ 48 í. 4172/2013) NAI 1 OXI 2 NAI 1 OXI 2 ÅÊÊÁÈÁÑÉÓÇ ÖÏÑÏÕ, ÔÅËÙÍ, ê.ëð. 004 080 579 ÁðáëëáãÞ êáôáâïëÞò öüñïõ í.3908/2011 (ëüãù ðñáãìáôïðïßçóçò åðåíäýóåùí) ÁðáëëáãÞ êáôáâïëÞò öüñïõ í.4399/2016 (ëüãù ðñáãìáôïðïßçóçò åðåíäýóåùí) 574 Ìéóèþìáôá ãéá ÷ñÞóç áêéíÞôïõ (ðáñ. Â2 Üñè. 43 êáé ðáñ. Â2 Üñè. 44 í.4030/2011) 575 ¢èñïéóìá: [(004) + (080) - (579) - (574) - (575)] 700 Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå Þ êáôáâëÞèçêå êáé äåí õðÜñ÷åé çëåêôñïíéêÞ ðëçñïöüñçóç 009 Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôÞèçêå Þ êáôáâëÞèçêå 090 Öüñïò ðïõ ðñïêáôáâëÞèçêå 008 (-) Öüñïò íïìéêïý ðñïóþðïõ ãéá åéóðñáô. ìåñßóìáôá (ðáñ.3 Üñèñ.68 í.4172/2013) 052 Öüñïò ïéêïäïìéêþí åðé÷åéñÞóåùí ëüãù ðþëçóçò çìéôåëþí ïéêïäïìþí 111 Ðéóôùôéêü ðïóü ðñïçãïýìåíùí ÷ñÞóåùí (åöáñìïãÞ ðáñ. 6 Üñè. 3 í.4046/2012) 751 Öüñïò áëëïäáðÞò 600 ¢èñïéóìá: (009) + (090) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600) 701 012 Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá óõìøçöéóìü 011 ×ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç 014 ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò 006 ÔÝëç ÷áñôïóÞìïõ óôï áêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç áêéíÞôùí 007 ÅéóöïñÜ õðÝñ ÏÃÁ óôá ôÝëç ÷áñôïóÞìïõ 911 ÔÝëïò åðéôçäåýìáôïò (Üñè. 31 í.3986/2011) 702 ¢èñïéóìá: (011) + (014) + (006) + (007) + (911) 704 Óõíïëéêü ÷ñåùóôéêü ðïóü ãéá âåâáßùóç 703 Ðéóôùôéêü ðïóü 749 Ðéóôùôéêü ðïóü êáô' åöáñìïãÞ ôçò ðáñ. 6 Üñè. 3 í.4046/2012 750 Ðéóôùôéêü ðïóü ãéá åðéóôñïöÞ Öüñïò ðïõ áíáëïãåß: [521] _______________ x 29% x 13% . Ð . Í . Å . Ö (á) (â) (â) - (á) = (ä) (á) - (â) = (ã) (å) (å) - (ä) (ä) - (å) (óô) (ä) - (å) - (óô) ¸êäïóç 1.0 - 2015 ÁíåîÜñôçôç Áñ÷Þ Äçìïóßùí Åóüäùí Á.Á.Ä.Å. Öüñïò ðïõ áíáëïãåß ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ.1 Üñèñ.47 í.4172/2013:______ x 29% x 13% 2700 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 I. ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÌÏÑÖÙÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ "ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ×ÑÇÓÅÙÓ" 015 116 117 118 119 ÖïñïëïãéêÜ êÝñäç ÷ñÞóçò .................................................... 016 ÖïñïëïãéêÞ æçìßá ÷ñÞóçò .................................................... 017 Óå ðåñßðôùóç êåñäþí ðñïóôßèåíôáé êáé óå ðåñßðôùóç æçìéÜò áöáéñïýíôáé 1. Ìç åêðéðôüìåíåò åðé÷åéñçìáôéêÝò äáðÜíåò 455 2. Õðüëïéðï Ëïã/óìïý “ÐñïâëÝøåéò ãéá åðéóöáëåßò áðáéôÞóåéò (í.2238/1994)” 453 3. ×ñåùóôéêÞ äéáöïñÜ ëüãù ðéóôùôéêïý êéíäýíïõ (ðáñ. 3 Üñè. 27 í.4172/2013) 457 4. Ìç äéáíåìçèÝí åéóüäçìá åëåã÷üìåíçò áëëïäáðÞò åôáéñåßáò (Üñèñï 66 í.4172/2013) 452 5. ÄéáöïñÜ êåñäþí ìå âÜóç ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 50 í.4172/2013 446 6. 454 Óýíïëï êåñäþí .................................................... 024 Õðüëïéðï æçìéþí .................................................... 224 Óå ðåñßðôùóç êåñäþí áöáéñïýíôáé êáé óå ðåñßðôùóç æçìéÜò ðñïóôßèåíôáé 495 1. ¸óïäá áðü ìåñßóìáôá Þ êÝñäç áðü óõììåôï÷Þ óå Í.Ð. (Üñè. 48 í.4172/2013) 474 2. ¸óïäá ðïõ öïñïëïãÞèçêáí êáô’åöáñìïãÞ ôùí ðáñ.12 &13 ôïõ Üñèñïõ 72 í.4172/2013 458 3. Õðåñáîßá áðü áíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóç áêéíÞôïõ 4. Õðåñáîßá áðü ìåôáâßâáóç çìåäáðþí åôáéñéêþí ïìïëüãùí (í.3156/2003) êáé åôáéñéêþí ïìïëüãùí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß áðü åôáéñåßåò Å.Å., ÅÏ× / ÅÆÅÓ 465 466 5. Õðåñáîßá áðü åêðïßçóç ìåñéäßùí ÏÓÅÊÁ (çìåäáðþí, Å.Å., ÅÏ× / ÅÆÅÓ) 470 6. Õðåñáîßá áðü ìåôáâßâáóç áõôïêéíÞôïõ 463 7. Õðåñáîßá ëüãù óõã÷þíåõóçò (Üñè. 52, 53 êáé 54 í.4172/2013) 467 8. Ôüêïé ïìïëüãùí ðïõ åêäßäïíôáé áðü ÅÔ×Ó êáô’ åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò P.S.I. 459 9. ÊÝñäç áðü äéÜèåóç ðáñáãüìåíçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò (ðáñ. 5 Üñè. 58 í.4172/2013) 468 10. Áðáëëáóóüìåíá Ýóïäá öïñÝùí ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò (Üñè. 46 í.4172/2013) 471 11. ¸óïäá áóôéêþí ìç êåñäïóêïðéêþí åôáéñåéþí ìç õðïêåßìåíá óå öüñï 469 12. ¸óïäá áðáëëáóóüìåíùí Í.Ð. (Üñè. 46 í.4172/2013) ê.ë.ð 559 13. ¸óïäá áðáëëáóóüìåíùí Í.Ð. (ðáñ. 14 êáé 15 Üñèñïõ 72 í.4172/2013) 14. ×ñåùóôéêÞ äéáöïñÜ ëüãù áíôáëëáãÞò ïìïëüãùí (PSI) ôùí íïìéêþí ðñïóþðùí ôùí ðåñéðôþóåùí á’ êáé ä’ Üñè. 45 í.4172/2013 752 15. ÙöÝëåéá áðü ôç äéáãñáöÞ ÷ñÝïõò óôï ðëáßóéï åîùäéêáóôéêïý óõìâéâáóìïý Þ óå åêôÝëåóç äéêáóôéêÞò áðüöáóçò (Üñèñï 62 í.4389/2016) 475 473 16. ×ñåùóôéêÞ äéáöïñÜ ëüãù ðéóôùôéêïý êéíäýíïõ (ðáñ. 3 Üñè. 27 í.4172/2013) 17. Ðïóü ðïõ öïñïëïãÞèçêå êáôÜ ôéò ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò ëüãù áíáìüñöùóçò ðñïâëÝøåùí 462 469 18. ÊåöáëáéáêÜ êÝñäç áðü áíôáëëáãÞ ïìïëüãùí (ðáñ.5 Üñèñïõ 47 í.4172/2013) 476 19. Ðïóü ðïõ öïñïëïãÞèçêå óôéò ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò ëüãù áíáìüñöùóçò äáðáíþí-ôüêùí (Üñèñï 49 í.4172/2013) 477 20. ÄéáíåìçèÝí åéóüäçìá åëåã÷üìåíçò áëëïäáðÞò åôáéñåßáò, ôï ïðïßï Ý÷åé õðá÷èåß óå öïñïëïãßá ôá ðñïçãïýìåíá öïñïëïãéêÜ Ýôç (Üñè. 66 í.4172/2013) 478 461 21. .................... ÊÝñäç öïñïëïãéêïý Ýôïõò .................................................... 029 ÆçìéÜ öïñïëïãéêïý Ýôïõò .................................................... 030 ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá ÷ñÞóçò ÊÝñäç ÷ñÞóçò âÜóåé Ä.Ë.Ð. / Å.Ë.Ð. ¹ æçìßá ÷ñÞóçò âÜóåé Ä.Ë.Ð. / Å.Ë.Ð. (+) ÐñïóùñéíÝò äéáöïñÝò ìåôáîý Ä.Ë.Ð. / Å.Ë.Ð. - Ö.Â. (-) ÐñïóùñéíÝò äéáöïñÝò ìåôáîý Ä.Ë.Ð. / Å.Ë.Ð. - Ö.Â. Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÊÅÑÄÙÍ á) Äéáíåìüìåíá êÝñäç ôñÝ÷ïíôïò öïñ/êïý Ýôïõò áðü åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá â) Äéáíåìüìåíá êÝñäç ôñÝ÷ïíôïò öïñ/êïý Ýôïõò ãéá ôá ïðïßá äåí Ý÷åé êáôáâëçèåß öüñïò åéóïäÞì. ã) Äéáíåìüìåíá êÝñäç ôñÝ÷ïíôïò öïñ/êïý Ýôïõò öïñÝùí ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá ôá ïðïßá äåí Ý÷åé êáôáâëçèåß öüñïò åéóïäÞìáôïò Óõíïëéêü ðïóü äéáíåìüìåíùí êåñäþí 1. Ðïóü äéáíåìçèÝíôùí êåñäþí ôïõ öïñïëïãéêïý Ýôïõò ðïõ Ýëçîå ãéá ôá ïðïßá äåí Ý÷åé êáôáâëçèåß öüñïò åéóïäÞìáôïò (ðáñ. 1 Üñè. 47 í.4172/2013) 2. ÐëÝïí öüñïò ðïõ áíáëïãåß 3. Ðïóü äéáíåìçèÝíôùí êåñäþí ôïõ öïñïëïãéêïý Ýôïõò ðïõ Ýëçîå ãéá ôá ïðïßá äåí Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 1 Üñèñïõ 47 í.4172/2013 2701 379 380 381 430 382 383 384 4. Ðïóü äéáíåìçèÝíôùí Þ êåöáëáéïðïéçèÝíôùí êåñäþí (áðïèåìáôéêþí) ãéá ôá ïðïßá äåí Ý÷åé êáôáâëçèåß öüñïò åéóïäÞìáôïò (ðáñ. 1 Üñè. 47 í.4172/2013) 385 5. ÐëÝïí öüñïò ðïõ áíáëïãåß 386 6. ¢èñïéóìá: (382) + (383) + (385) + (386) 387 ÊÝñäç .................................................... 038 Æçìßá .................................................... 338 Æçìßá ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí .................................................... 039 Ðïóü äéáíåìçèÝíôùí êåñäþí ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò ðïõ öïñïëïãÞèçêå ìå ôçí ðáñ.1 ôïõ Üñèñïõ 47 ôïõ í.4172/2013, ôï ïðïßï ðñïóôßèåôáé óôéò ìåôáöåñüìåíåò æçìßåò 078 ÊÅÑÄÇ ÌÅÔÁ ÔÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÌÏÑÖÙÓÇ .................................................... 040 ÆÇÌÉÁ ÌÅÔÁ ÔÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÁÍÁÌÏÑÖÙÓÇ .................................................... 400 ÁÖÁÉÑÅÓÇ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÙÍ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÙÍ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÙÍ ÍÏÌÙÍ, ê.ëð. 1. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü í.1892/1990 2. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü í.2601/1998 3. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü í.3299/2004 4. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü Üñèñïõ 71A í.4172/2013 5. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü ãéá ôçí ìåôåãêáôÜóôáóç åðé÷/óåùí óå åðé÷åéñçìáôéêÜ ðÜñêá (ðáñ. 3 Üñè. 62 í.3982/2011) 6. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü Üñèñïõ 9 í. 4171/1961 7. ÄáðÜíåò ÅðéóôçìïíéêÞò êáé Ôå÷íïëïãéêÞò ¸ñåõíáò (Üñè. 22Á í.4172/2013) (ÅîùëïãéóôéêÜ) 8. Ðïóü åðÝíäõóçò ãéá ðáñáãùãÞ êéíçìáô/êïý Ýñãïõ Üñèñïõ 71Å í. 4172/2013 9. ¸êðôùóç ëüãù áðáó÷üëçóçò áôüìùí ìå áíáðçñßá (ðáñ. 10 Üñè. 4 í.3522/2006) (Åîùëïãéóô.) 10. Áöïñïëüãçôï áðïèåìáôéêü Üñèñïõ 8 í.3905/2010 11. ÊÝñäç ÖïñÝùí ÊïéíùíéêÞò êáé ÁëëçëÝããõáò Ïéêïíïìßáò ðïõ öïñïëïãïýíôáé óôï üíïìá ôùí åñãáæïìÝíùí (ðáñ.2 Üñèñ. 72 í.4430/2016) 12. ¸êðôùóç åñãïäïôéêþí åéóöïñþí ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò (Üñèñï 71Ä í. 4172/2013) (åîùëïãéóôéêÜ) 046 044 045 041 099 057 060 076 071 072 053 054 13. ÐñïóáõîçìÝíåò áðïóâÝóåéò ãéá êüóôïò åíåñãåéáêÞò áðüäïóçò (ðáñ. 10 Üñèñï 24 í. 4172/2013) (åîùëïãéóôéêÜ) 14. ..................................... 056 059 ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁ ÊÅÑÄÇ .................................................... 048 ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÆÇÌÉÁÓ .................................................... 448 ÔÅÊÌÁÑÔÁ ÊÅÑÄÇ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ .................... 100 II. ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÐÑÏÊÁÔÁÂÏËÇÓ ÔÑÅ×ÏÍÔÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ ÍÅÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ (ìåéùìÝíç ðñïêáôáâïëÞ) 950 NAI 1 1. Öüñïò êåñäþí ____________ x 100% 2. Ìåßïí ðáñáêñáôçèåßò öüñïò áðü ðçãÞ ÅëëÜäïò 3. ÐñïêáôáâïëÞ ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò ×ñüíïò Ýíáñîçò åñãáóéþí (íÝáò åðé÷.): .............................................. 049 050 051 III. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ Åéóüäçìá ãéá ôï ïðïßï êáôáâëÞèçêå öüñïò óôçí áëëïäáðÞ Öüñïò ðïõ êáôáâëÞèçêå óôçí áëëïäáðÞ 610 620 IV. ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÁÐÁËËÁÃÇ (í.3908/2011) ÓõíïëéêÞ äéêáéïýìåíç áðáëëáãÞ áðü ôçí êáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäÞìáôïò âÜóåé ôçò åêäïèåßóáò áðüöáóçò ïëïêëÞñùóçò 576 ÁðáëëáãÞ êáôáâïëÞò öüñïõ êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí öïñïëïãéêü Ýôïò 577 Õðüëïéðï áðáëëáãÞò êáôáâïëÞò öüñïõ 578 V. ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÁÐÁËËÁÃÇ (í.4399/2016) ÓõíïëéêÞ äéêáéïýìåíç áðáëëáãÞ áðü ôçí êáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäÞìáôïò âÜóåé ôçò åêäïèåßóáò áðüöáóçò ïëïêëÞñùóçò ÁðáëëáãÞ êáôáâïëÞò öüñïõ êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí öïñïëïãéêü Ýôïò Yðüëïéðï áðáëëáãÞò êáôáâïëÞò öüñïõ 571 572 573 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2702 Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 VÉ. ×ÑÅÙÓÔÉÊÇ ÄÉÁÖÏÑÁ ËÏÃÙ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÍÔÁËËÁÃÇÓ ÏÌÏËÏÃÙÍ - P.S.I. (í.4046/2012) Óõíïëéêü ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò 746 Óõíïëéêü ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ðïõ áðïóâÝóèçêå óôéò ðñïçãïýìåíåò ÷ñÞóåéò 747 Ðïóü áðüóâåóçò ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò 753 Õðïëåéðüìåíï ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ðñïò áðüóâåóç 748 VÉI. ×ÑÅÙÓÔÉÊÇ ÄÉÁÖÏÑÁ ËÏÃÙ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÕ ÊÉÍÄÕÍÏÕ (ðáñ. 3 Üñè. 27 í.4172/2013) 811 812 813 Óõíïëéêü ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò Ðïóü áðüóâåóçò ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ôñÝ÷ïíôïò öïñïëïãéêïý Ýôïõò Õðïëåéðüìåíï ðïóü ÷ñåùóôéêÞò äéáöïñÜò ðñïò áðüóâåóç Ðßíáêáò 1: ÍÏÌÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ ðåñ. â´, å´ êáé óô´ ÁÑÈÑÏÕ 45 Í.4172/2013 Óôïé÷åßá Åôáßñùí / Ìåëþí - ÊáôáíïìÞ Êåñäþí óôïõò Åôáßñïõò / ÌÝëç Í.Ð. ðïõ ôçñïýí ÁðëïãñáöéêÜ Âéâëßá á/á Á.Ö.Ì. Ìåëþí Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá % Óõììåôï÷Þò Éäéüôçôá ÊÝñäç Öïñïëïãïýìåíá óôï üíïìá ôçò åôáéñåßáò, ê.ëð. (ðñï öüñïõ) (á) Êýñéïò Öüñïò Åôáéñåßáò, ê.ëð. (â) Êáèáñü Ðïóü Êåñäþí Åôáßñùí/Ìåëþí (ã) = (á) - (â) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 2: ÍÏÌÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ ÌÇ ÊÅÑÄÏÓÊÏÐÉÊÏÕ ×ÁÑÁÊÔÇÑÁ ðåñ. ã´ ÁÑÈÑÏÕ 45 Í.4172/2013 Ðßíáêáò 2Á: Åéóüäçìá áðü Áêßíçôç Ðåñéïõóßá Óõíïëéêü Åéóüäçìá áðü Áêßíçôá ÄáðÜíåò ðïõ åêðßðôïõí êáé áöïñïýí ôá áêßíçôá (ðëçí éäéï÷ñçóéìïðïßçóçò) (ðáñ. 3â êáé 3ã Üñè. 39 í.4172/2013) 75% ÄáðÜíç Éäéï÷ñçóéìoðïßçóçò 100% ÊÝñäïò Æçìßá Ðßíáêáò 2Â: ËïéðÜ ¸óïäá áðü Åðé÷åéñçìáôéêÞ Äñáóôçñéüôçôá ¸óïäá Åéóüä. áðü êåöÜëáéï (ðëçí áêßíçô. ðåñéïõóßáò) Åéóüäçìá áðü õðåñáîßá ìåôáâßâ. êåöáëáßïõ Æçìßá áðü ìåôáâßâáóç êåöáëáßïõ Åéóüäçìá áðü åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíáëëáãÝò ÓÕÍÏËÏ ËïéðÜ Ýóïäá ìç öïñïëïãïýìåíá ÁêáèÜñéóôï Ðïóü ÄáðÜíåò ðïõ åêðßðôïõí (Üñè. 22 êáé 23 í.4172/2013) ×ñåùóôéêÞ äéáöïñÜ ëüãù áíôáëëáãÞò ïìïëüãùí (PSI) Ðßíáêáò 2Ã: ÖïñïëïãçôÝï Åéóüäçìá ÖïñïëïãçôÝá ÊÝñäç: Ðßíáêáò 2Ä: ÊáôÜóôáóç Åóüäùí - Åîüäùí Á. Å Ó Ï Ä Á ÊéíçôÝò Áîßåò Åêìßóèùóç ÁêéíÞôùí: Ìåñßóìáôá: Ôüêïé: ..............................: Äéáöçìßóåéò: ÓõíäñïìÝò: ×ïñçãßåò: ÅðéäïôÞóåéò Äçìïóßïõ: ËïéðÜ ¸óïäá: Óýíïëï ÅÓÏÄÙÍ: Êáèáñü Åéóüäçìá ÊÝñäïò Æçìßá: Â. Å Î Ï Ä Á Åíïßêéá: Ìéóèïß: ÅñãïäïôéêÝò ÅéóöïñÝò: ÁìïéâÝò Ôñßôùí: Öüñïé, ÔÝëç ×áñôïóÞìïõ: ÁíÝãåñóç ÁêéíÞôùí: ÄáðÜíåò ÁêéíÞôùí: Ãéá ðñáãìáôïðïßçóç óêïðïý: ..............................: Óýíïëï ÅÎÏÄÙÍ: Æçìßá ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 2703 Ðßíáêáò 3: ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÁÐÏ ÄÉÁÖÏÑÅÓ ÐÇÃÅÓ 3Á: ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÅÖÁËÁÉÏ Ðßíáêáò 3Á1: ÌÅÑÉÓÌÁÔÁ (Üñè. 36 í.4172/2013) Ðßíáêáò 3Á1á: Ìåñßóìáôá çìåäáðÞò ðëçí áõôþí ðïõ åìðßðôïõí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013 á/á 1. 2. 3. Á.Ö.Ì. ÁêáèÜñéóôï Ðïóü Öüñïò Í.Ð. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á1â: Ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò èõãáôñéêÞò ê.ì. ôçò Å.Å. ðëçí áõôþí ðïõ åìðßðôïõí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013 á/á 1. 2. 3. ×þñá Á.Ö.Ì. ÁêáèÜñéóôï Ðïóü Öüñïò Í.Ð. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á1ã: Ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò èõãáôñéêÞò ôñßôùí ÷ùñþí á/á 1. 2. 3. ×þñá Á.Ö.Ì. ÁêáèÜñéóôï Ðïóü Öüñïò Í.Ð. (âÜóåé Ó.Á.Ä.Ö.) Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á1ä: Ìåñßóìáôá çìåäáðÞò áðü êÝñäç ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí ðïõ äåí åìðßðôïõí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013 á/á 1. 2. 3. Á.Ö.Ì. ÁêáèÜñéóôï Ðïóü Öüñïò Í.Ð. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á1å: Ìåñßóìáôá áëëïäáðÞò èõãáôñéêÞò ê.ì. ôçò Å.Å. áðü êÝñäç ðáñåëèïõóþí ÷ñÞóåùí ðïõ äåí åìðßðôïõí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 48 í.4172/2013 á/á 1. 2. 3. ×þñá Á.Ö.Ì. ÁêáèÜñéóôï Ðïóü Öüñïò Í.Ð. Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á2: ÔÏÊÏÉ (Üñè. 37 í.4172/2013) á/á Ôüêïé Áðáëëáóóüìåíïé Ôüêïé Õðïêåßìåíïé óå ÐáñáêñÜôçóç ÁêáèÜñéóôï Ðáñáêñáôçèåßò Ðïóü Öüñïò 1. 2. 3. ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á3: ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ (Üñè. 38 í.4172/2013) á/á ×þñá Á.Ö.Ì. ÁêáèÜñéóôï Ðïóü Ðáñáêñáôçèåßò Öüñïò 1. 2. 3. ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 3Á4: ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ (Üñè. 39 í.4172/2013) Åßäïò ÅéóïäÞìáôïò Åêìßóèùóç êáé õðåêìßóèùóç (åêôüò ôïõ ðïóïý êùä. áñéèì. 215) ÄùñåÜí Ðáñá÷þñçóç Éäéï÷ñçóéìïðïßçóç Åéóüäçìá áðü áêßíçôç ðåñéïõóßá ðïõ õðÜãåôáé óå Ö.Ð.Á. Åêìßóèùóç êáé õðåêìßóèùóç êáôïéêéþí Åêìßóèùóç êáé õðåêìßóèùóç (Üñè. 4 í.2234/1994 êáé ðáñ. 3 Üñè. 22 í.4283/2014) Êùä ÓÕÍÏËÁ 200 209 210 211 215 199 198 ÁêáèÜñéóôï Åéóüäçìá ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2704 Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 3Â: ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÕÐÅÑÁÎÉÁ ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇÓ ÊÅÖÁËÁÉÏÕ Ðßíáêáò 3Â1: ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ ÁÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ á/á 1. 2. 3. 4. 5. Á.Ö.Ì. ÓõìâïëáéïãñÜöïõ Áñéèìüò Óõìâïëáßïõ Ðßíáêáò 3Â2: ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇ ÔÉÔËÙÍ (Üñè. 42 í.4172/2013) á/á 1. 2. 3. 4. 5. 6. Õðåñáîßá Æçìßá Õðåñáîßá Æçìßá ÓÕÍÏËÁ Åßäïò Ôßôëïõ Ìåôï÷Ýò ìç åéóçãìÝíåò Ìåôï÷Ýò êáé Üëëåò êéíçôÝò áîßåò åéóçãìÝíåò Ìåñßäéá Þ ìåñßäåò óå ðñïóùðéêÝò åôáéñåßåò ÊñáôéêÜ ïìüëïãá êáé Ýíôïêá ãñáììÜôéá ÅôáéñéêÜ ïìüëïãá ÐáñÜãùãá ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 4: ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÙÍ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 48 Í.4172/2013 Ðßíáêáò 4Á: ÓÕÌÌÅÔÏ×ÅÓ ÔÏÕ ÁÑÈ. 48 Í.4172/2013 ÐÏÕ ÊÁÔÅ×ÏÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÉÊÁÉÏÕ×Ï ÔÏÕ ÅÉÓÏÄ/ÔÏÓ á/á ×þñá Á.Ö.Ì. Åðùíõìßá ÐëÞñçò Äéåýèõíóç % Óõììåôï÷Þò Çì/íßá êôÞóçò ôçò óõììåôï÷Þò Ðïóü 1. 2. 3. 4. 5. ÓÕÍÏËÁ Ðßíáêáò 4Â: ÓÕÍÄÑÏÌÇ ÐÑÏÛÐÏÈÅÓÅÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈ. 48 Í.4172/2013 1. Ï äéêáéïý÷ïò (íïìéêü ðñüóùðï) êáôÝ÷åé åëÜ÷éóôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôïõëÜ÷éóôïí 10%, åðß ôïõëÜ÷éóôïí äýï (2) Ýôç, ôçò áîßáò Þ ôïõ ðëÞèïõò ôïõ ìåôï÷éêïý Þ âáóéêïý êåöáëáßïõ Þ ôùí äéêáéùìÜôùí øÞöïõ ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ ðïõ ðñïâáßíåé óôç äéáíïìÞ. NAI 1 OXI 1 2. Ï êáôáâÜëëùí ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç (íïìéêü ðñüóùðï) ðåñéëáìâÜíåôáé óôïõò ôýðïõò ôùí åôáéñåéþí ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï ÌÝñïò Á ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É ôçò Ïäçãßáò 2011/96/ÅÅ. NAI 1 OXI 1 3. Ï êáôáâÜëëùí ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç (íïìéêü ðñüóùðï) åßíáé öïñïëïãéêüò êÜôïéêïò êñÜôïõò - ìÝëïõò ôçò Å.Å. óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ôïõ êñÜôïõò áõôïý êáé äåí èåùñåßôáé öïñïëïãéêüò êÜôïéêïò ôñßôïõ êñÜôïõò åêôüò Å.Å. êáô' åöáñìïãÞ óýìâáóçò áðïöõãÞò äéðëÞò öïñïëïãßáò ðïõ Ý÷åé óõíáöèåß ìå áõôü ôñßôï êñÜôïò. NAI 1 OXI 1 4. Ï êáôáâÜëëùí ôá äéáíåìüìåíá êÝñäç (íïìéêü ðñüóùðï) õðüêåéôáé, ÷ùñßò ôç äõíáôüôçôá åðéëïãÞò Þ áðáëëáãÞò, óå Ýíáí áðü ôïõò öüñïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï ÌÝñïò  ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É ôçò Ïäçãßáò 2011/96/ÅÅ Þ óå ïðïéïíäÞðïôå Üëëï öüñï áíôéêáôáóôÞóåé Ýíáí áðü ôïõò öüñïõò áõôïýò. NAI 1 OXI 1 ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÕ / ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ Äçëþíù üôé ðëçñåßôáé ç ùò Üíù ðñïûðüèåóç 1 ôïõ Ðßíáêá 4 êáé üôé èá ðñïóêïìßóù óôçí åëåãêôéêÞ áñ÷Þ, üôáí ìïõ æçôçèåß ôá ó÷åôéêÜ Ýããñáöá ðïõ âåâáéþíïõí ôéò ðñïûðïèÝóåéò 2, 3 êáé 4 ôïõ s d Ç f Ðßíáêá 4Â. NAI 1 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 2705 Ðßíáêáò 4Ã: ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÃÃÕÇÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÏËÇÓ ÕÐÅÑ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÃÐÓ - ÄËÏÓÅËÕ Ðïóü åéóðñáôôüìåíùí êåñäþí ÓõíôåëåóôÞò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ Þ ôçò ìüíéìçò åãêáôÜóôáóçò Ðïóü åããýçóçò ðñïò ôç ÖïñïëïãéêÞ Áñ÷Þ ___/___/______ Çìåñïìçíßá êáé áñéèìüò ôçò åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ÅÊÐÔÙÓÅÉÓ ¸ãéíå Ýêðôùóç ãéá ðïóü: Áñéèì. Ô.Á.Ö.Å.: Çì/íßá: Ï ÅíåñãÞóáò ôçí Ýêðôùóç ÐáñáëÞöèçêå: Ï Íüìéìïò Åêðñüóùðïò Åìðñüèåóìá: Åêðñüèåóìá: ÌÞíåò Åêðñ.: Åðþíõìï: ¼íïìá: Ä/íóç: Çì/íßá: Á.Ö.Ì.: Ï ÅíåñãÞóáò ôïí Ýëåã÷ï êáé Ðáñáëáâþí (êùä.): Çì/íßá: Ï Äçëþí Ð Ï Ó Á Ï Ðñïúóô/íïò Ëïãéóôçñßïõ Åðþíõìï: ¼íïìá: Ä/íóç: Á.Ö.Ì.: Ä.Ï.Õ.: Áñ.åðáããåëì.ôáõôüôçôáò ËïãéóôÞ Öïñïôå÷íéêïý: Êáôçãïñ.: Çì/íßá: Ï Äçëþí Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 2706 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 213/01.02.2019 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθε

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις