116/21008/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΛεπτομέρειες απόδοσης απαιτήσεων των δικαιούχων μελών των Επιτροπών που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013» και παρακολούθηση των έργων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 και 2.1 του Ε.Π.Α.Α. - Α.Υ. 2000-2006.

ΦΕΚ: 251/Β/2019Αριθμ. 116/21008/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 www.docman.gr Αριθμ. 116/21008/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 Λεπτομέρειες απόδοσης απαιτήσεων των δικαιούχων μελών των Επιτροπών που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013» και παρακολούθηση των έργων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 και 2.1 του Ε.Π.Α.Α. - Α.Υ. 2000-2006. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Έχοντας υπόψη: 1) Τις εθνικές διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παρ. 1β «Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» του ν. 4492/2017 (Α’ 156) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», β) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4235/2014 (Α’ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 8 γ) του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160), ε) του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», στ) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», ζ) του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», η) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», θ) του π.δ. 45/2015 (Α’ 73) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών», ι) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114), ια) του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), ιβ) της 2428/119952/06-09-18 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β’ 3936), ιγ) της 91589/03-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β’ 3814), 1 Αριθμ. 116/21008/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 www.docman.gr ιδ) της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168), ιε)Τις 165278/1109/ (ΥΟΔΔ 184), 165279/1110/07-06-2011 (ΥΟΔΔ 184), 165291/1141/1606-2011 (ΥΟΔΔ 196), 165288/1138/16-06-2011(ΥΟΔΔ 198),165281/1112/07-06-2011 (ΥΟΔΔ 184), 165280/1111/07-06-2011 (ΥΟΔΔ 184), 165289/1139/16-06-2011(ΥΟΔΔ 197), 165358/1323/15-07-2011 (ΥΟΔΔ 228), 165290/1140/16-06-2011 (ΥΟΔΔ 197), 165287/1137/16-06-2011 (ΥΟΔΔ 196) 165345/1284/07-07-2011(ΥΟΔΔ 234), 165292/1142/16-06-2011 (ΥΟΔΔ 198), 165335/1267/05-07-2011 (ΥΟΔΔ 234) αποφάσεις περίσυγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης, όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί, καθώς και την 3730/117008/18-09-2014 (ΥΟΔΔ 593) όμοια απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. 2) Το Μέτρο 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006». 3) Το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013. 4) Την 165387/1387/28-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜΘΒ-ΠΒΠ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής του Προέδρου... και των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης που ορίζονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013». 5) Τις 536/16713/10-02-2015 (ΑΔΑ Ω585465ΦΘΗ4ΝΩ) και 5798/143339/21-12-2015 (ΑΔΑ 8 ΩΣΦΛ4653ΠΓΓΕΣ) αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης. 6) Την αριθμ. 487/137813/11-10-2018 σχετική εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν εκείνης που προκαλείται από τις διατάξεις του ν. 4492/2017 και η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 082/2 με Κ.Α. 2018ΣΕ08220000, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η καταβολή στους δικαιούχους των οικονομικών απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν για αμοιβές των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων του άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013» καθώς και στην παρακολούθηση των έργων του Μέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α - Α.Υ 2000-2006 προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των μακροχρόνιων και λοιπών υποχρεώσεων των δικαιούχων. Άρθρο 2 Αμοιβές δικαιούχων Για τις αμοιβές εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της αριθμ. 2/83461/0022/02-012013 (ΦΕΚ 22 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης - διαχείρισης της Κεντρικής 2 Αριθμ. 116/21008/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 www.docman.gr Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των Εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης που ορίζονται στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2007-2013». Άρθρο 3 Δικαιολογητικά-Τρόπος πληρωμής α) Οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης που προβλέπονται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 και παρακολούθησης των έργων του Μέτρου αυτού και του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑ - ΑΥ 2000-2006, καταβάλλονται απολογιστικά με υπόλογο διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία της αρμόδιας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας. Για τον λόγο αυτό, οι υπόλογοι διαχειριστές αποστέλλουν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ, σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ύψος των απαιτήσεων των δικαιούχων που προβλέπονταν στις ανωτέρω αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης και δεν καταβλήθηκαν σε αυτούς, προκειμένου να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση κατανομής πιστώσεων. β) Οι υπόλογοι διαχειριστές καταβάλλουν τις σχετικές αμοιβές στους δικαιούχους με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην 165387/1387/28-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜΟΒ-ΠΒΠ) απόφαση: 8 αα) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορισμού Μέλους της Επιτροπής. ββ) Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής για τη συμμετοχή του μέλους στη συνεδρίαση. γγ) Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με συνοπτική περιγραφή εκτελεσθέντων εργασιών της επένδυσης. δδ) Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου. εε) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον: i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης, ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ}, v) το δικαιούμενο ποσό, vi) τις σχετικές κρατήσεις και τον φόρο, vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και viii) την αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου. 3 Αριθμ. 116/21008/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 www.docman.gr Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019 8 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις