οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΆνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.

ΦΕΚ: 251/Β/2019Αριθμ. οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 www.docman.gr Αριθμ. οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. – Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Της αριθμ. 2/37345/0004/04-06-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 784), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2/49931/0004/27/07/2010 (Β’ 1135) και αριθμ. ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05/11/2018 (Β’ 4936) όμοιες. γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 2.Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). 3.Την αριθμ. 2/57873/24/08/2010 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2000285ΕΞ2010/19/11/2010 και ΕΑΠ2005980ΕΞ201816/11/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354) όμοιες. 4.Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών προσωπικού, που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 5. Το αριθμ. οικ.458/2019/21.01.2019 αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος - Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 «Λογαριασμοί αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», No 23/2424199059, τίτλο «ΕΔ Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» και ΙΒΑΝ: GR8801000230000002424199059. 2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως ακολούθως: α) Πιστώνεται: 1 Αριθμ. οικ. 2/11294/ΔΛΓΚ/2019, ΦΕΚ-251/Β/5.2.2019 www.docman.gr - μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πληρωμών "e-pde", με το συνολικό ποσό της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μεταφορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (αρχείο xml της ΕΑΠ), - από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το ποσό των απορρίψεων των πληρωμών. β) Χρεώνεται: - από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και στους λογαριασμούς των φορέων υπέρ των οποίων παρακρατούνται ποσά, - από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, - με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, κατόπιν αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τη μεταφορά τυχόν αδιαθέτων υπολοίπων στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογαριασμός αδιαθέτων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με ΙΒΑΝ: GR5901000233100200000020003. 3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις