Ε.2022/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.(ΑΔΑ:7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.02.06 09:46:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax E-mail : : : : : Url : ΑΔΑ: Αθήνα, Ε.2022 Καρ. Σερβίας 10 10184, Αθήνα 210 3614303, 3613274 210 3635077 d16director.esoda@1989 .syzefxis.gov.gr www.aade.gr ΠΡΟΣ: 4 Φεβρουαρίου 2019 Ως πίνακα διανομής ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών – μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» και παρέχουμε οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών. Με το άρθρο 16 του ν.4575/2018 ρυθμίζονται οι έννομες συνέπειες των αποφάσεων Ο.Τ.Α. περί καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο συγκεκριμένων κατηγοριών υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους, ενώ με το άρθρο 17 του ν. 4575/2018 ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων. 1 ΑΔΑ: 7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4575/2018 προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, ενώ με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, συμπληρώνεται η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 με την προσθήκη εδαφίων ομοίου περιεχομένου. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 31η Ιουλίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 16 και το αρ. 17 του ν. 4575/2018. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι με την έκδοση απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κατά περίπτωση, περί καταβολής από τον οικείο Ο.Τ.Α. των οφειλών προς το Δημόσιο υπό εκκαθάριση επιχείρησής του σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 109 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) ή την παρ. 2 του αρ. 15 του ν.4483/2017 (Α΄ 107), επέρχεται στερητική αναδοχή των οφειλών που αναλαμβάνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., με κυριότερη συνέπεια αυτής, την απαλλαγή της πρωτοφειλέτιδας επιχείρησης και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων, από την υποχρέωση καταβολής αυτών. Α. Πεδίο εφαρμογής Το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων προσδιορίζεται συνδυαστικά από τη νομική μορφή των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., τις οφειλές προς το Δημόσιο που μπορούν να αναληφθούν και τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κατά περίπτωση, περί καταβολής αυτών. 1. Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων Οι διατάξεις του αρ. 16 του ν.4575/2018 εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., οι οποίες λύονται ή έχουν λυθεί και τελούν σε εκκαθάριση και έχουν μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές και μετοχικές συνθέσεις : α) της περ. β της παρ. 9 του αρ. 109 του ν.3852/2010: κοινωφελείς επιχειρήσεις και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και αμιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995. β) i. της υποπερίπτωσης αα της περ. γ της παρ. 9 του αρ. 109 του ν. 3852/2010: ανώνυμες και αναπτυξιακές εταιρίες, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή ii. της υποπερ. ββ της περ. γ της παρ. 9 του αρ. 109 του ν. 3852/2010: ανώνυμες, αναπτυξιακές εταιρίες και ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979 (Α’ 192), στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης1 κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2018, όπως η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 220 του ν.4555/2018 (Α΄ 133). γ) της παρ. 2 του αρ. 15 του ν. 4483/2017: ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α., αμιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρίες της πρώην 1 Σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 252 του ν.3463/2006 (Α΄11) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», «ως φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του παρόντος μέρους νοούνται η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η Ε.Ν.Α.Ε., οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, οι Σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.». 2 ΑΔΑ: 7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, εφόσον έχουν λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση από 1.1.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010) μέχρι 31.10.2018, όπως η προθεσμία αυτή παρατάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 220 του ν.4555/2018 (Α΄ 133). δ) της παρ. 5 του αρ. 15 του ν.4483/2017: αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες περιφερειών, με μοναδικό μέτοχο την οικεία περιφέρεια, οι οποίες ασκούσαν επιχειρηματική - οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. α της ίδιας παραγράφου. 2. Ως προς τις οφειλές που μπορούν να αναληφθούν Οι οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο, την καταβολή των οποίων αναλαμβάνει ο οικείος Ο.Τ.Α. με την απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κατά περίπτωση, πρέπει να είναι βεβαιωμένες, ληξιπρόθεσμες ή μη, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Οφειλές που τυχόν βεβαιωθούν μετά την έκδοση ήδη ληφθείσας απόφασης, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο αυτές ανάγονται, μπορούν να αναληφθούν με έκδοση νέας, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται στο νόμο ότι η έκδοση απόφασης περί ανάληψης οφειλών γίνεται άπαξ. Ο οικείος Ο.Τ.Α. δύναται να αναλάβει και μέρος μόνο των βεβαιωμένων οφειλών της υπό εκκκαθάριση επιχείρησης, που υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. 3. Ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου περί ανάληψης της υποχρέωσης καταβολής των οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 31ης.7.2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του αρ. 16 του ν. 4575/2018). Β. Έννομες συνέπειες από την έκδοση της απόφασης Όπως ορίζεται ρητά στο νόμο, με την έκδοση της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου περί ανάληψης της υποχρέωσης καταβολής οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή των οφειλών που ανελήφθησαν. Ειδικότερα, επέρχονται οι κάτωθι έννομες συνέπειες: 1. Ως προς τον Ο.Τ.Α.: ο οικείος Ο.Τ.Α. (Δήμος ή Περιφέρεια), ο οποίος αναδέχτηκε τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο, καθίσταται πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή τους. 2. Ως προς την υπό εκκαθάριση επιχείρηση: η επιχείρηση απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής των οφειλών που αναδέχτηκε ο Ο.Τ.Α.. 3 ΑΔΑ: 7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η 3. Ως προς τα συνυπόχρεα με την υπό εκκαθάριση επιχείρηση πρόσωπα: Τα συνυπόχρεα με την υπό εκκαθάριση επιχείρηση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών που αναδέχτηκε ο οικείος Ο.Τ.Α.. 4. Ως προς τις οφειλές : α) οι οφειλές που αναδέχτηκε ο οικείος Ο.Τ.Α. διατηρούν την ταυτότητά τους ως προς το είδος, το κεφάλαιο και τις λοιπές επιβαρύνσεις τους (προσαυξήσεις / τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κλπ) και συνεχίζουν να επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις / τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, μέχρι την εξόφλησή τους. Υπενθυμίζεται ότι ο οικείος Ο.Τ.Α. δύναται να υπαγάγει τις οφειλές που αναδέχτηκε στη ρύθμιση της διάταξης της παρ. 2 του αρ. 79 του ν.4316/2014 (Α ΄ 270), με τους όρους και τα ευεργετήματα που εκεί προβλέπονται, και να εξοφλήσει αυτές συμψηφιστικά με ποσοστό επί των εσόδων του από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). β) κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, η έκδοση της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου περί αναδοχής των οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης διακόπτει το χρόνο παραγραφής αυτών, οπότε και από την ημερομηνία αυτή αρχίζει νέος χρόνος παραγραφής. 5. Ως προς τις εμπράγματες ασφάλειες, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, τα προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα: Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι εμπράγματες ασφάλειες, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, τα προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 ή και κατά προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις, που έχουν επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων, εξαλείφονται ή αίρονται κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος ή η Περιφέρεια αναδέχτηκε το σύνολο των οφειλών, για τις οποίες είχαν επιβληθεί τα μέτρα αυτά. 6. Ως προς τα καταβληθέντα ή εισπραχθέντα πριν από τις 14.11.2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4575/2018) ποσά: Εάν, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναδοχής οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από τον Ο.Τ.Α. μέχρι και τις 13.11.2018, έχουν καταβληθεί από την υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή τα συνυπεύθυνα με αυτή πρόσωπα ή έχουν εισπραχθεί από τη Φορολογική Διοίκηση με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. συμψηφισμό, αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά της επιχείρησης ή των συνυπεύθυνων με αυτή) ποσά, προς εξόφληση οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, τα ποσά αυτά δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου. Γ. Επισημάνσεις 1. Εάν ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλάβει μέρος μόνο των βεβαιωμένων οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, οι έννομες συνέπειες της αναδοχής επέρχονται μόνο ως προς τις αναληφθείσες οφειλές και όχι ως προς το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης. 4 ΑΔΑ: 7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η 2. Μέχρι την ηλεκτρονική υποστήριξη της εφαρμογής των νέων διατάξεων, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται με την παρούσα, τόσο σε περίπτωση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σε Ο.Τ.Α., όσο και σε περίπτωση διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων Ο.Τ.Α. κατά του Δημοσίου, απαιτείται να ελέγχεται, εάν από το φυσικό αρχείο της υπηρεσίας προκύπτει η έκδοση απόφασης περί αναδοχής εκ μέρους του Ο.Τ.Α. οφειλών υπό εκκάθαριση επιχειρήσεών του, ώστε τυχόν αναληφθείσες οφειλές αυτών να λαμβάνονται υπόψη. 3. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για άσκηση ποινικής δίωξης κατά το αρ. 25 του ν. 1882/1990, σε βάρος των ποινικά υπεύθυνων για οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, τις οποίες έχει αναδεχτεί ο οικείος Ο.Τ.Α., στην έγγραφη ενημέρωση προς τον εισαγγελέα ή το δικαστήριο (κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του ιδίου άρθρου), γίνεται μνεία της εκδοθείσας απόφασης του οικείου Ο.Τ.Α. και της εφαρμοστέας διάταξης του ν. 4575/2018. Συνημμένα: 3 σελίδες, Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018: άρθρα 16 & 17 του ν.4575/2018 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας) 2. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 6. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ 7. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄ Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 3. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (πλην των αποδεκτών προς ενέργεια και εσωτερική διανομή) 4. Αποδέκτες πίνακα Β΄ 5. Αποδέκτες πίνακα Η΄ 6. Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 7. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση 5 ΑΔΑ: 7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η 8. Υπουργείο Εσωτερικών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού) 9. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, ΤΚ 106 78 Αθήνα 10. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, Λεωφ. Μεσογείων 15, ΤΚ 115 26 Αθήνα Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης 4. Διεύθυνση Εισπράξεων – Τμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 5. Διεύθυνση Ελέγχων 6. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 7. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 8. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις