ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15.2.2019
Τεύχος 3 February 2019 | docman.gr 1-15.2.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Στρατηγικός σχεδιασμός και διαφάνεια στη Δημόσια διοίκηση ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ o N.4590/2019- ΦΕΚ: 17/A/2019 -Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται θέματα : -Στρατηγικού προγραμματισμού διενέργειας προσλήψεων, συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και Υλοποίησης προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’) , -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’) -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’) -Ενίσχυσης τη διαφάνειας στην Δημόσια διοίκηση με τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του ν. 3584/2007 (Α’ 143) (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ) Τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.4369/2016 (Α’ 33) και του Ν.4440/2016 (Α’ 224) , (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΝΤΑΙΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3469/2006 «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α’ 131) (ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΤΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ) Τροποποίηση κώδικα Α.Λ.Εξόδων Αριθμ. 2/10886/ΔΠΓΚ/2019- ΦΕΚ: 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7..2018 362/Β/2019 -Τροποποίηση της αριθμ. απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240). Eπίδoμα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Mε τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 18 του ν. Ν.4354/2015- ΦΕΚ: 176/Α/2015 12.(…) Από 1.3.2019 καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α’ 176), το άρθρο 67 του ν. 4235/2014(Α’ 32), το άρθρο 22 του ν. 4368/2016, η παρ. 8 του άρθρου 2 και η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και κάθε υπουργική ή κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων. Από το Υπουργείο Υγείας ( Δ.Τ 7/2/2019 ) ανακοινώθηκε: Το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών η οποία θα προβλέπει τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2019, σε όλους τους δικαιούχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 396 παρ. 12 του ν 4512/2018. 2 Ασφαλιστικές εισφορές Δ.15/ Γ΄/oικ.4624/106/2019 «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) και της υπ᾽αριθμ. Δ.15/Γ΄/67695/1825/ 28.12.2018 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»(ΑΔΑ:6ΚΗΗ465Θ1Ω-ΛΚΟ) Με την ανωτέρω εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την υπαγωγή στην ασφάλιση και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών οικ.4241/127/2019- ΦΕΚ: 173/Β/2019 -Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Μισθολογικά θέματα N.4590/2019 Τροποποίηση υπαλληλικού κώδικα Με τις διατάξεις του N.4590/2019 τροποποιούνται οι διατάξεις του N.3528/2007 που αφορούν τα κωλύματα διορισμού (Αρθρο 9),τις άδειες μητρότητας (Αρθρο 52),τις άδειες διευκολύνσεων (Αρθρο 53) και τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης (Αρθρα 58,59,60),Επίσης τροποποιούνται οι διατάξεις για τη διαδικασία επιλογής προισταμένων (Αρθρο 86),την ενορκη διοικητική εξέταση (Αρθρο 126),τα υπηρεσιακά συμβούλια (Αρθρο 162) Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007 ) -Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του N.4590/2019 καθορίζονται οι αποδοχές τoυ Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. και ορίζονται σε ύψος εβδομήντα τοις εκατό (70%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3205/2003 (Α’ 297) και της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997 (Α’ 174), όπως ισχύουν, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών που ορίζονται για τους δικαστικούς λειτουργούς στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. -Με τις διατάξεις του άρθρου 59 η παρ. 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και η ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β’3429) καταργούνται. -Με τις διατάξεις του άρθρου 61, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές και η αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Ο.Τ.Α.) και νομικών προσώπων αυτών, που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 (Α’ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α’ 116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να διατεθούν σε γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. -Με τις διατάξεις του άρθρου 78 από τη δημοσίευση του ν.Ν.4590/2019 , σε όλους τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν μεταταχθεί ή μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού χορηγείται η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως έχει διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) 3 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δημόσιες συμβάσεις Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Οδηγίας είναι η παροχή σε φορείς που αναθέτουν και εκτελούν συμβάσεις ενός κατά το δυνατόν εύχρηστου οδηγού για την καταρχήν υπαγωγή τους στην έννοια του «Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου». Η εν λόγω υπαγωγή είναι ιδιαίτερης πρακτικής σημασίας, καθώς η εφαρμογή του ν. 4412/2016 αφορά σε δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών (ή αναθετόντων φορέων) και οικονομικών φορέων, με αποτέλεσμα η εφαρμογή ή μη του ρυθμιστικού πλαισίου του ν. 4412/2016 να εξαρτάται, εξ υποκειμένου, από το κατά πόσον ο εμπλεκόμενος δημόσιος φορέας αποτελεί ή όχι αναθέτουσα αρχή. Περαιτέρω, στο βαθμό που ως αναθέτουσες αρχές νοούνται διαζευκτικά «το κράτος, οι αρχές δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου […]» (βλ. άρθρο 2, παρ. 1, περ. 1 (α) ν. 4412/2016) καθίσταται σαφές ότι τα συνηθέστερα και πλέον πολύπλοκα προβλήματα υπαγωγής στην έννοια της αναθέτουσας αρχής, αφορούν εν τέλει στη έννοια των «Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου». ….. Βλέπε περισσότερα ΕΑΑΔΗΣΥ/789/2019.ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην έννοια του οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Με την εγκύκλιο αριθμ. ΕΑΠ2005980ΕΞ16.11.2018 τροποποιήθηκε από 01.01.2019 η εγκύκλιος 2/57873/2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/ 4.6.2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής». Με την οικ.9235ΕΞ2019 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι : «Η κατάργηση επί του άρθρου 5 του εδαφίου της παραγράφου 1.δ., «δαπάνες μετακίνησης του ν. 2685/1999 ή έξοδα κίνησης, βάσει άλλων διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων (όπως του π.δ. 200/1993) ή κοινών υπουργικών αποφάσεων», ισχύει μόνο για δαπάνες σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.» και ορίστηκε ότι «Η συμμόρφωση στα ανωτέρω διαλαμβανόμενα δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/3/2019.» 4 docman.gr ΟΤΑ Επιχειρήσεις 6971825732-33 2695022193 mydocmangr@gmail.com [docman.gr] Επισκεφθείτε μας στην τοποθεσία Web www.docman.gr Επιχειρήσεις ΟΤΑ Ε.2022/2019.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ.(ΑΔΑ:7ΜΚΑ46ΜΠ3Ζ-Χ2Η) Φορολογικά Α.1041/2019- ΦΕΚ: 353/Β/11.2.2019 -Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Ε.2023/4.2.2019 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018. Ε.2026/8.2.2019.Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018.(ΑΔΑ:6ΠΔΖ46ΜΠ3Ζ-Ο5Ε) 1037/2019- ΦΕΚ: 213/Β/1.2.2019 -Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις