ΕΑΑΔΗΣΥ/1050/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης.(ΑΔΑ:99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.02.19 14:31:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ---------Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνo: Email: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Κεφαλληνίας 45 112 57 Αθήνα Γ. Κυρίτσης & Αλ. Τάττης 213 2124 738, 730 a.tattis@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.eaadhsy.gr Αρ. πρωτ.: 1050 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης» Βάσει της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 4241/127/30.01.2019 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019), ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων αυξάνει, οριζόμενος στο ποσό των 650,00 ευρώ, ενώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών επίσης αυξάνει, οριζόμενο στο ποσό των 29,04 ευρώ. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ισχύει ήδη από την 01.02.2019. Με αφορμή την ανωτέρω κανονιστική μεταβολή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει ήδη δεχτεί σημαντικό αριθμό ερωτημάτων, σε σχέση με τις συνέπειες της μεταβολής του εργατικού κόστους σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης που τελούν σε εξέλιξη (και στις οποίες, προφανώς, το κόστος εργασίας έχει υπολογισθεί στη βάση του προϋφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου). Στη βάση των ανωτέρω, επισημαίνονται, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών, τα κάτωθι: 1. Καταρχάς επισημαίνεται ότι η ως άνω ρύθμιση της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου δεν αποτελεί «αφεαυτού» ρύθμιση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ωστόσο έμμεσα εντάσσεται στο κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης καθώς, για τις διαδικασίες αυτές, το άρθρο 68, παρ. 1 του ν. 3863/2010 ορίζει ότι στις οικονομικές προσφορές οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρουν:  [… γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,  δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ  ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  …..] Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι οι οικονομικοί φορείς «Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.» 2. Όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όσο και των εθνικών Δικαστηρίων1, το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης είναι εκείνο που ισχύει κατά τον χρόνο δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης. Από την εν λόγω νομολογιακά διαμορφωθείσα γενική αρχή προκύπτει ότι τυχόν νομοθετικές ή κανονιστικές μεταβολές που εμφιλοχωρούν, ενώ ήδη εξελίσσονται διαδικασίες ανάθεσης, δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές, εκτός και αν έχουν, ρητώς, αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, υπό το πρίσμα αυτό, και, δεδομένου ότι οι διατάξεις της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης δεν περιλαμβάνουν ρητή διάταξη περί αναδρομικής εφαρμογής, οι εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης δύνανται να ολοκληρώνονται υπό το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται ως άνω, οι αποδοχές των εργαζόμενων υπολογίζονται και καταβάλλονται βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. 4241/127/30.01.2019 Υπουργική Απόφαση. 3. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στην περίπτωση που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι σε εκκρεμείς διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν την ευχέρεια, συνεκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης, να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 2 ή ενδεχομένως και της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, εφόσον κρίνουν αιτιολογημένα ότι η εν θέματι κανονιστική μεταβολή έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο της σχεδιασθείσας -με βάση το προϋφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο- διαδικασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν ανατεθεί. 4. Στην περίπτωση, ωστόσο, κατά την οποία, δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής προσφορών, κρίνεται σκόπιμο η αναθέτουσα αρχή να προβαίνει σε:  τροποποίηση των όρων της οικείας διακήρυξης, όταν αυτό απαιτείται για τον επαναπροσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, τηρώντας τις αναγκαίες απαιτήσεις δημοσιότητας και θέτοντας εκ νέου προθεσμία για την υποβολή προσφορών ή  παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των προσφορών, με σαφή παραπομπή στην εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης (πρβλ. αρ. 60 & 121 ν. 4412/2016), ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν επαρκή χρόνο να υποβάλουν τις προσφορές ή, στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβάλλει να δύνανται τις αποσύρουν και να υποβάλουν νέες. 1 Πρβλ, ενδεικτικά: ΔΕΕ Τ-151/2016, ΝΣΚ Γνμδ 297/2012 2 ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ 5. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που έχουν ανατεθεί μετά την έναρξη εφαρμογή στη βάση του προϊσχύσαντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο, εξυπακούεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις 129 έως 134 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των ειδικότερων σε αυτά οριζομένων προϋποθέσεων, σε συνδυασμό και συμπληρωματικώς με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η Αντιπρόεδρος Χ. Μπουσουλέγκα 3 ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) - Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών) - Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτης - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Υγείας - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων) - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπουργείο Τουρισμού 3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 4 ΑΔΑ: 99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 9) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις