2/17256/ΔΠΔ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.02.22 12:13:14 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΘ΢ΙΟ ΤΟΥ Κ΢ΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΘ Γ΢ΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ Ρ΢ΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Παν/μίου 37 Ρ΢ΟΣ: 10165 Ακινα Τθλζφωνα: 210 33 38 487 210 33 38 210 210 33 38 384 210 33 38 474 210 33 38 353 Ακινα, 22 Φεβρουαρίου 2019 Αρικ. πρωτ.: 2/ 17256/ΔΠΔ΢ Ωσ Ρίνακασ αποδεκτϊν Θζμα : Κατάρτιςθ Μεςοπρόκεςμου Ρρογράμματοσ Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2020-2023 Α. Γενικά ΢το πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του Ευρωπαϊκοφ Εξαμινου, θ χϊρα μασ, όπωσ και όλεσ οι υπόλοιπεσ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ, καλείται να υποβάλει τθν ερχόμενθ άνοιξθ τον μεςοπρόκεςμο δθμοςιονομικό προγραμματιςμό τθσ, με τθ μορφι του Προγράμματοσ ΢τακερότθτασ («Stability Programme»). ΢το ίδιο πλαίςιο, ο νόμοσ 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) για τισ αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ, προβλζπει μεταξφ άλλων τθν υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ ΢τρατθγικισ (ΜΠΔ΢), το οποίο δίνει μια ςαφι εικόνα των δθμοςιονομικϊν ορίων και των δεςμεφςεων, που αναλαμβάνονται για τθν επόμενθ περίοδο, των βαςικϊν πολιτικϊν κατευκφνςεων, κακϊσ και των προτεραιοτιτων τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ πολιτικισ. Σο ΜΠΔ΢ κζτει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, χρονοδιαγράμματα και δείκτεσ υλοποίθςθσ ςτθν προςπάκεια εξορκολογιςμοφ και ελζγχου των δαπανϊν και επίτευξθσ των εκάςτοτε δθμοςιονομικϊν ςτόχων. Παράλλθλα, κζτει τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για όλθ τθν περίοδο για τα Τπουργεία, κακϊσ και τουσ ςτόχουσ ιςοηυγίου για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. ΢το πλαίςιο αυτό, το ΜΠΔ΢ περιλαμβάνει τα όρια των προχπολογιςμϊν ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα και δεν εςτιάηει μόνο ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ, αλλά ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο. Σο ΜΠΔ΢ 2020-2023 κα περιλαμβάνει τθν περιγραφι και αξιολόγθςθ των δθμοςιονομικϊν αποτελεςμάτων των δφο προθγοφμενων ετϊν (2017-2018), κακϊσ και τισ προβλζψεισ των δθμοςιονομικϊν προοπτικϊν για α) το τρζχον ζτοσ (2019), β) το ζτοσ προχπολογιςμοφ (2020) και γ) τα τρία επόμενα ζτθ (2021-2023). Για τθν κατάρτιςθ του Προγράμματοσ ΢τακερότθτασ και του ΜΠΔ΢ απαιτείται θ ουςιαςτικι και ενεργι ςυμμετοχι όλων των Υπουργείων και λοιπϊν φορζων και ιδιαίτερα των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, δεδομζνου ότι είναι οι αρμόδιοι φορείσ που οφείλουν να υλοποιιςουν τον ςυνολικό δθμοςιονομικό ςχεδιαςμό, όπωσ αντανακλάται ςτισ επιμζρουσ δεςμεφςεισ του ΜΡΔΣ, τόςο ςε κεντρικό επίπεδο, όςο και ςε επίπεδο εποπτευόμενων φορζων. 1 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Τπενκυμίηεται ότι θ χϊρα ζχει δεςμευκεί ςτθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δθμοςιονομικϊν ςτόχων για τθν περίοδο 2019-2022, οι οποίοι προβλζπουν τθν επίτευξθ πρωτογενϊν πλεοναςμάτων τθσ τάξθσ του 3,5% του ΑΕΠ ςε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςε όρουσ Ενιςχυμζνθσ Εποπτείασ. Β. Θ ςυμβολι των φορζων ςτθν κατάρτιςθ του ΜΡΔΣ 2020-2023 ΒΑ΢ΙΚΟ ΢ΕΝΑΡΙΟ ΢το πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ του ΜΠΔ΢, ςε πρϊτθ φάςθ οι φορείσ (Τπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ – εποπτευόμενοι φορείσ, ΑΔΑ) καλοφνται να εξειδικεφςουν το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑ΢ΙΟ τθσ περιόδου που καλφπτει α) το τρζχον ζτοσ (2019), β) το ζτοσ του επόμενου προχπολογιςμοφ (2020) και γ) τα τρία επόμενα ζτθ (2021-2023). Ωσ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑ΢ΙΟ ορίηεται θ διενζργεια προβλζψεων εςόδων και εξόδων ανά ζτοσ για όλθ τθν περίοδο 2019-2023, λαμβάνοντασ υπόψθ τα κατωτζρω: α. Σισ ενδεικτικζσ μακροοικονομικζσ προβλζψεισ για τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο (ρυκμόσ ανάπτυξθσ, ανεργία, πλθκωριςμόσ κ.λπ.) όπωσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 2, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ενδζχεται να επικαιροποιθκοφν, και β. Σισ επικαιροποιθμζνεσ αποδόςεισ των παρεμβάςεων δαπανϊν και εςόδων που ίςχυαν μζχρι τϊρα. Επομζνωσ, το ςενάριο βάςθσ είναι θ προβολι τθσ εξζλιξθσ των δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν των φορζων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ μακροοικονομικζσ υποκζςεισ για τθ ςυνολικι επίδοςθ τθσ οικονομίασ, χωρίσ πρόςκετεσ δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ και νζεσ πολιτικζσ, πζραν εκείνων που ζχουν ιδθ κεςμοκετθκεί μζχρι ςιμερα. Η ζγκαιρθ και ςυνεπισ κατάρτιςθ του Βαςικοφ ΢εναρίου τόςο ςε επίπεδο Τπουργείου, όςο και ςε επίπεδο εποπτευόμενων φορζων κα γίνει με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του κάκε Υπουργείου. Σο ςενάριο βάςθσ που κα εκπονιςουν οι φορείσ κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικό και ακριβζσ και να αποτυπϊνει τισ καλφτερεσ δυνατζσ προβλζψεισ για τισ δθμοςιονομικζσ επιδόςεισ των φορζων ςε όλθ τθν υπό εξζταςθ περίοδο. Γ. Θ τεχνικι κατάρτιςθσ του Βαςικοφ Σεναρίου Από τεχνικισ πλευράσ θ κατάρτιςθ του Βαςικοφ ΢εναρίου κα γίνει από τον κάκε φορζα, ωσ εξισ: Βήμα 1ο : Ζτοσ βάςησ για τη διενζργεια προβλζψεων Ωσ βάςθ για τθ διενζργεια προβολϊν των εςόδων - εξόδων ςτο διάςτθμα 2019-2023, κα λθφκοφν υπόψθ τα απολογιςτικά ςτοιχεία του 2018. Ειδικά για τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ, τα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για το αποτζλεςμα του 2018 κα είναι αυτά που πρόκειται να κοινοποιθκοφν ςτθν ΕΛ΢ΣΑΣ και το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ υποβολισ ςτοιχείων. Βήμα 2ο : Μακροοικονομικζσ προβλζψεισ Κατά το μζροσ που κάποια από τα ςτοιχεία των εςόδων-εξόδων των εποπτευόμενων φορζων για τθν περίοδο 2019-2023, όπωσ ζχουν προκφψει από το Βιμα 1, εξαρτϊνται από τθν εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν προβλζψεων για τθν ελλθνικι οικονομία (Πίνακασ 2 του Παραρτιματοσ), τα 2 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ ςτοιχεία αυτά κα πρζπει να αναπροςαρμοςκοφν, ϊςτε να ενςωματϊςουν τισ προβλζψεισ αυτζσ για το διάςτθμα 2019-2023 (π.χ. αν κάποια από τα λοιπά ζξοδα, δθλαδι προμικειεσ, καφςιμα κ.λπ., ςυνδζονται με τον πλθκωριςμό, αυτό κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ. Επίςθσ, αν κάποια από τα λοιπά ζςοδα ςυνδζονται με τον ονομαςτικό ρυκμό ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ ι τθ ςυνολικι ηιτθςθ, κα γίνει ανάλογθ προβολι βάςει των προβλζψεων μεταβολισ του ονομαςτικοφ ΑΕΠ ι τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ κ.λπ.). 1. Κεντρικι Διοίκθςθ (Υπουργεία και Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ) Οι οροφζσ δαπανϊν για τον Κεντρικό Φορζα/Τπουργείο ςασ για το 2019 κακορίηονται από τον προχπολογιςμό του 2019. Για τα επόμενα χρόνια 2020-2023 ςασ αποςτζλλονται με τθν παροφςα εγκφκλιο οι οροφζσ δαπανϊν επανεκτιμθμζνεσ με ςθμείο εκκίνθςθσ τον προχπολογιςμό του 2019 (για το ζτοσ 2023 ζχει γίνει υπόκεςθ ότι -ςε γενικζσ γραμμζσ-κα κινθκεί ςτα όρια του 2022). Στισ προαναφερόμενεσ οροφζσ περιλαμβάνονται διακριτά και οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, οι οποίεσ αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ των αντίςτοιχων Υπουργείων. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ οροφζσ δαπανϊν, αλλά και το ευρφτερο μεςοπρόκεςμο δθμοςιονομικό πλαίςιο ςτο οποίο κα κινθκεί θ χϊρα, οι ΓΔΟΥ κα πρζπει να υποβάλουν επικαιροποιθμζνεσ ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ για κακζνα από τα ζτθ του ΜΡΔΣ 20202023 ενςωματϊνοντασ πλζον όλεσ τισ δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ και νζεσ πολιτικζσ που ζχουν κεςμοκετθκεί μζχρι ςιμερα. ΢ε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται αιτιολόγθςθ κάκε ετιςιασ απόκλιςθσ (κετικισ ι αρνθτικισ), από τισ οροφζσ δαπανϊν του Πίνακα 1, ςε ςχετικι ζκκεςθ του οικείου προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν. ΢θμειϊνεται ότι ςτον πίνακα 4 (ςτοιχεία ΠΔΕ), κα αποτυπϊνονται οι προβλζψεισ, κατ’ ζτοσ, για τα ποςά του προχπολογιςμοφ του ΠΔΕ που αναμζνεται να κατανεμθκοφν από το Τπουργείο ςε νομικά πρόςωπα εντόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και ςε αυτά που αναμζνεται να διατεκοφν απευκείασ από το Τπουργείο. Για τθν ορκι αποτφπωςθ των μεγεκϊν του πίνακα είναι απαραίτθτθ θ ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ζτςι ϊςτε τα μεγζκθ που κα αποτυπωκοφν ςτον εν λόγω πίνακα να ςυνάδουν με τθν κατανομι των κονδυλίων του ΠΔΕ του αρμόδιου Τπουργείου. Ιδανικά, ςε ό,τι αφορά τουσ φορείσ εντόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κα βοθκοφςε θ αποτφπωςθ των κατανομϊν διακριτά ανά νομικό πρόςωπο. ΢τισ περιπτϊςεισ Τπουργείων που εποπτεφουν μεγάλο αρικμό νομικϊν προςϊπων και δεν είναι εφικτι θ διακριτι αποτφπωςθ μπορεί να γίνει ομαδοποίθςθ (π.χ. Οργανιςμοί Λιμζνων). ΢ε κάκε περίπτωςθ, τα νομικά πρόςωπα του Τπουργείου που απορροφοφν ςθμαντικά κονδφλια από τον ςυνολικό προχπολογιςμό του ΠΔΕ πρζπει να αποτυπϊνονται διακεκριμζνα ςτον πίνακα. ΢ημείωςη: Θα πρζπει να επιςημανθεί ότι ςφμφωνα με το Ν. 4270/2014 αμζςωσ μετά την ψήφιςη του ΜΠΔΣ, οι οροφζσ για τα δφο πρϊτα ζτη του ΜΠΔΣ καθίςτανται δεςμευτικζσ για την κατάρτιςη και εκτζλεςη του Προχπολογιςμοφ των ετϊν αυτϊν. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων/αποδιδόμενων πόρων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ και ΠΔΕ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα εποπτεφοντα Τπουργεία ςτουσ φορείσ τουσ, αφοφ βάςει αυτϊν, οι εποπτευόμενοι φορείσ ςυντάςςουν τισ προβλζψεισ τουσ (Προχπολογιςμό και ΜΠΔ΢). Ζνασ βαςικόσ ζλεγχοσ που κα πρζπει να γίνεται από τισ ΓΔΟΤ των Τπουργείων είναι κατά πόςο το άκροιςμα των εςόδων από μεταβιβάςεισ από τον Σακτικό Π/Τ και το ΠΔΕ, όλων των φορζων του Τπουργείου, ιςοφται με τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ του Τπουργείου (ι είναι μεγαλφτερο από αυτιν, μόνο για τθν περίπτωςθ φορζων που επιχορθγοφνται από περιςςότερα του ενόσ Τπουργεία). Είναι προφανζσ ότι για να αποφευχκοφν παρόμοιεσ ςτρεβλϊςεισ απαιτείται προγραμματιςμόσ και ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ των ΓΔΟΤ και των εποπτευόμενων φορζων. 3 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Οι ςυμπλθρωμζνοι Πίνακεσ 3 και 4 του Τπουργείου κα ςταλοφν με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου ςτθ ΔΠΔ΢. 2. Εποπτευόμενοι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ1 2.1. ΑΔΑ, ΝΡΔΔ, ΝΡΙΔ, ΑΕ Ο υποτομζασ των Νομικϊν Προςϊπων, ο οποίοσ αρικμεί ςε εκατοντάδεσ φορείσ, αποτελείται από το ςφνολο των νομικϊν προςϊπων εντόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που εποπτεφονται από τα Τπουργεία, ι αποτελοφν Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ (ΑΔΑ) με ξεχωριςτι νομικι προςωπικότθτα (που δεν αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ Τπουργείων). Για τθν παραγωγι αξιόπιςτων και ςυνεκτικϊν δθμοςιονομικϊν προβλζψεων, ζγκαιρα, είναι εξαιρετικά κρίςιμο οι Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των Τπουργείων να ενθμερϊςουν εγκαίρωσ τα Νομικά Πρόςωπα εποπτείασ τουσ, κακϊσ και τισ ΑΔΑ, για τθν εκτιμϊμενθ κατανομι των επιχορθγιςεων και αποδιδόμενων πόρων του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (ΣΠ) και του Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) για κάκε ζτοσ τθσ περιόδου του ΜΠΔ΢. Σα Νομικά Πρόςωπα, ςτθ ςυνζχεια, πρζπει εγκαίρωσ να καταρτίςουν και να υποβάλουν ρεαλιςτικζσ και ςυνεκτικζσ δθμοςιονομικζσ προβλζψεισ ςτισ ΓΔΟΤ των εποπτευόντων Τπουργείων, με προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν και εξζταςθ τθσ δυνατότθτασ αφξθςθσ των ιδίων εςόδων τουσ. ΢τθν προςπάκεια αυτι πρζπει όλοι οι φορείσ να λάβουν υπόψθ τα απολογιςτικά τουσ ςτοιχεία, το γενικότερο δθμοςιονομικό πλαίςιο, τισ μακροοικονομικζσ προβλζψεισ, τισ κατευκφνςεισ των ΓΔΟΤ των Τπουργείων και τυχόν ιδιαίτερα γεγονότα που αναμζνεται ρεαλιςτικά να επθρεάςουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του φορζα κατά τθν περίοδο του ΜΠΔ΢. Οι προτάςεισ των φορζων που κα υποβλθκοφν, κα αξιολογθκοφν διακριτά (δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ ςθμαντικοφσ από πλευράσ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ φορείσ) από τισ ΓΔΟΤ των Τπουργείων ςε ό,τι αφορά τθ μεταξφ τουσ ςυνζπεια, αλλά και τθν αξιοπιςτία τουσ και εφόςον είναι ςφμφωνεσ με τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ/πολιτικζσ του Τπουργείου, αλλά και το γενικότερο δθμοςιονομικό πλαίςιο, κα υποβλθκοφν ςτο ΓΛΚ για τθν τελικι αξιολόγθςθ. Κατά το παρελκόν διαπιςτϊκθκε ότι υποβλικθκαν μθ ρεαλιςτικζσ προβλζψεισ από οριςμζνα Νομικά Πρόςωπα και μάλιςτα υποεκτιμθμζνεσ ςε όρουσ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ. Σονίηεται ότι τζτοιεσ προτάςεισ δεν πρζπει να γίνουν αποδεκτζσ από τισ ΓΔΟΤ των Τπουργείων, γιατί οδθγοφν ςτον προςδιοριςμό μθ ρεαλιςτικοφ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ και ςτθν επακόλουκθ λιψθ αποφάςεων πολιτικισ που βαςίηονται ςε εςφαλμζνα δεδομζνα. ΢ε κάκε περίπτωςθ, επιςθμαίνουμε τθ διάταξθ τθσ παρ.3 του άρκρου 45 του ν.4270/2014, ςφμφωνα με τθν οποία απαιτείται αιτιολόγθςθ κάκε ετιςιασ απόκλιςθσ (κετικισ ι αρνθτικισ) άνω του 5% κατ’ ζτοσ, με βάςθ τα πραγματοποιθκζντα κατά τθν τελευταία χριςθ ζςοδα ι ζξοδα του φορζα, ςε ςχετικι ζκκεςθ του οικείου προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν. Ειδικά για τισ ΑΔΑ, θ υποβολι των προβλζψεϊν τουσ γίνεται ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ.1 του άρ.45 του ν.4270/2014, αφοφ λθφκεί υπόψθ θ ανάγκθ να ςυνδυαςτεί θ λειτουργικι τουσ ανεξαρτθςία και θ εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ, με τθν επίτευξθ του καλφτερου δυνατοφ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ. Το ηελεςηαίο επικαιποποιημένο μηηπώο ηων θοπέων πος πεπιλαμβάνονηαι ζηη Γενική Κςβέπνηζη, δημοζιεύεηαι ζηον ιζηόηοπο ηηρ Ελληνικήρ Σηαηιζηικήρ Απσήρ: www.statistics.gr > Μηηπώα και Ταξινομήζειρ > Μηηπώο Φοπέων Γενικήρ Κςβέπνηζηρ > Μηηπώο Φοπέων Γενικήρ Κςβέπνηζηρ - Ενημέπωζη Σεπηέμβπιορ. 1 4 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου και Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ Οι φορείσ που εμπίπτουν ςε αυτι τθν κατθγορία οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν τον Πίνακα 6 του Παραρτιματοσ. ΢ε γενικζσ γραμμζσ, το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ενόσ Νομικοφ Προςϊπου που τθρεί τα λογιςτικά του βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ είναι το αποτζλεςμα, όπωσ αυτό προςδιορίηεται από τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ τα κατωτζρω : Α) εξαιρεκοφν 1. οι αποςβζςεισ, 2. οι πάςθσ φφςεωσ προβλζψεισ (π.χ. αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία), 3.οι ηθμιζσ - κζρδθ από τθν πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων (παγίου ι κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ), 4. οι τυχόν ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, κακϊσ και οι διαφορζσ αποτίμθςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, 5. οι αναλογοφςεσ ςτθ χριςθ επιχορθγιςεισ αποςβεςμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων, 6. οι αναπροςαρμογζσ αξίασ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Β) ςυνυπολογιςτοφν 1. θ κακαρι κτιςθ (αγορζσ μείον πωλιςεισ ςε αξίεσ κτιςεωσ) περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ ομάδασ 1 του ΕΓΛ΢ (πλθν του λογαριαςμοφ 18 του ΕΓΛ΢), 2. οι αγορζσ τθσ ομάδασ 2 του ΕΓΛ΢, 3. ο εκτιμϊμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ ι φόροσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κακϊσ και τα τυχόν μερίςματα που ο φορζασ αναμζνεται να αποδϊςει ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό. ΢ε ό,τι αφορά τα ζςοδα, ςτισ γραμμζσ των επιχορθγιςεων, τακτικοφ Π/Τ & ΠΔΕ, πρζπει να καταγράφονται τα ποςά που αναμζνεται να ειςπραχκοφν ςε κάκε ζνα από τα ζτθ του ΜΠΔ΢. Οι προβλζψεισ των ιδίων εςόδων των οργανιςμϊν πρζπει να είναι ρεαλιςτικζσ και να περιλαμβάνουν το μζροσ εκείνο των εκτιμϊμενων δεδουλευμζνων κατ’ ζτοσ εςόδων που αναμζνεται, με ςχετικι βεβαιότθτα, να ειςπραχκεί ςτο μζλλον. Ο ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των εποπτευομζνων φορζων του Τπουργείου, μαηί με τουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ κάκε φορζα διακριτά, κα ςταλοφν με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου ςτθν υπθρεςία μασ. Τεχνικζσ παρατηρήςεισ 1. Οι ειςροζσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό (Σακτικό και ΠΔΕ) που προβλζπει ο φορζασ ωσ ζςοδο για κάκε ζτοσ του ΜΠΔ΢ πρζπει να ιςοφνται με το ποςό που εμφανίηει το Τπουργείο ωσ εκροι για το αντίςτοιχο ζτοσ. 2. ΢τθν γραμμι «επιχορθγιςεισ από τακτικό προχπολογιςμό» καταχωροφνται τόςο θ τακτικι όςο και ενδεχόμενθ ζκτακτθ επιχοριγθςθ. Επίςθσ, καταχωροφνται και οι τυχόν αποδόςεισ εςόδων που γίνονται ςτο φορζα μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ. Σζλοσ, ςτθν ίδια γραμμι καταχωροφνται από τον φορζα και τα ποςά που τυχόν αναμζνεται να ειςπράξει μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ωσ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου. 3. ΢τθν γραμμι «επιχορθγιςεισ από ΠΔΕ» καταχωροφνται τα αναμενόμενα ποςά επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ είτε αφορά το εκνικό ςκζλοσ, είτε το ςυγχρθματοδοτοφμενο, ανεξάρτθτα αν ςτα λογιςτικά βιβλία του φορζα λογιςτικοποιοφνται ωσ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ι όχι. ΢ε κάκε περίπτωςθ, το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ κα πρζπει να ιςοφται με το ποςό που εμφανίηει το Τπουργείο ωσ εκροι για το αντίςτοιχο ζτοσ. 5 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ 4. ΢τθν γραμμι «επιχορθγιςεισ από ΕΕ» καταχωροφνται τα ποςά που ο φορζασ αναμζνεται να ειςπράξει απευκείασ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και όχι τα ποςά του ςυγχρθματοδοτοφμενου ΠΔΕ. 5. ΢τθν γραμμι «Λοιπζσ Επιχορθγιςεισ» καταχωροφνται τα ποςά που προζρχονται από τυχόν επιχορθγιςεισ άλλων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ι τυχόν άλλεσ επιχορθγιςεισ (που όμωσ δεν προζρχονται από τον κρατικό προχπολογιςμό: τακτικό ι ΠΔΕ). 6. ΢ε κάκε περίπτωςθ οι ειςροζσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό πρζπει να λογίηονται ςτισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ επιχορθγιςεων του πίνακα και όχι ςε άλλθ γραμμι εςόδου (πχ λοιπά ζςοδα), ανεξάρτθτα από τον ςκοπό για τον οποίο δίνονται, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ενοποίθςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 7. Οι δαπάνεσ, τόςο οι λειτουργικζσ όςο και οι επενδυτικζσ, κα πρζπει να καταχωροφνται ςτο ζτοσ που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν. ΢ε περίπτωςθ δυςκολίασ προςδιοριςμοφ του χρόνου πραγματοποίθςθσ μίασ δαπάνθσ, αυτι κα πρζπει να καταχωρείται ςε ζνα μόνο από τα ζτθ τθσ περιόδου του ΜΠΔ΢. Επιπρόςκετα, αναφορικά με τθν εξζλιξθ του προςωπικοφ, τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου και οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τον Πίνακα 14 του Παραρτιματοσ με τα απολογιςτικά ςτοιχεία αποχωριςεων, προςλιψεων, μετατάξεων και αρικμοφ προςωπικοφ για τα ζτθ 2017 και 2018. ΢θμειϊνεται ότι το προςωπικό αφορά μόνο τουσ υπαλλιλουσ των οποίων θ μιςκοδοςία βαρφνει τον προχπολογιςμό των ανωτζρω φορζων. Επίςθσ, αναφορικά με τθν εξζλιξθ του προςωπικοφ του Τποτομζα των Νομικϊν Προςϊπων, με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου, κα πρζπει να αποςταλοφν ςτθν υπθρεςία μασ τόςο οι ςυγκεντρωτικοί, όςο και οι εξατομικευμζνοι πίνακεσ εξζλιξθσ προςωπικοφ. Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου Οι φορείσ που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία αυτι παρακολουκοφν τισ ςυναλλαγζσ τουσ λογιςτικά ςε ταμειακι βάςθ και πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τον πίνακα 5 του Παραρτιματοσ. Σο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των φορζων που ακολουκοφν τθν ταμειακι λογιςτικι προςδιορίηεται ωσ θ διαφορά ειςπράξεων – πλθρωμϊν (ταμειακό αποτζλεςμα) +/- τθν μεταβολι του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων προσ φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (τρίτουσ) μζςα ςτο ζτοσ αναφοράσ. Αφξθςθ του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων οδθγεί ςε επιδείνωςθ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ για τθν περίοδο αναφοράσ. Τεχνικζσ παρατηρήςεισ 1. ΢το ςκζλοσ των εςόδων (ειςπράξεισ) που προςδιορίηουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα δεν περιλαμβάνονται τα ταμειακά διακζςιμα, οι ειςπράξεισ από δάνεια, κακϊσ και οι ειςπράξεισ από πϊλθςθ χρεογράφων. Οι αναμενόμενεσ ειςπράξεισ από τόκουσ αποτελοφν μζροσ των δθμοςιονομικϊν εςόδων του οργανιςμοφ. 2. ΢το ςκζλοσ των δαπανϊν (πλθρωμϊν) που προςδιορίηουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα δεν περιλαμβάνονται οι πλθρωμζσ για χρεολφςια δανείων και για απόκτθςθ χρεογράφων (μετοχϊν, ομολόγων κ.λπ.). 3. ΢ε ό,τι αφορά τθν αποτφπωςθ των επιχορθγιςεων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ιςχφουν οι βαςικζσ αρχζσ που αναφζρονται παραπάνω για τα ΝΠΙΔ. Ο ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των εποπτευομζνων φορζων του Τπουργείου για τον υποτομζα των ΝΠ (με διαχωριςμό ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), μαηί με τουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ κάκε φορζα χωριςτά, κα ςταλοφν με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντοφ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου ςτθ ΔΠΔ΢. 2.2. ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και λοιπά νομικά πρόςωπα του υποτομζα των ΟΤΑ 6 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Οι φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αποτελοφν, λόγω του μεγζκουσ τουσ, υποτομζα με ςθμαντικι επίπτωςθ ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επιςθμαίνεται και εδϊ θ ανάγκθ κατάρτιςθσ ρεαλιςτικϊν προβλζψεων, που κα είναι ςυνεπείσ με το εκάςτοτε δθμοςιονομικό πλαίςιο. Κατά ςυνζπεια, είναι απαραίτθτο ςτουσ υπό ςυμπλιρωςθ πίνακεσ να εγγράφονται μόνο τα ζςοδα και οι δαπάνεσ, τα οποία αναμζνεται να ειςπραχκοφν και αντίςτοιχα να πλθρωκοφν κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ, και όχι με βάςθ τθν πικανι διαμόρφωςθ των πιςτϊςεων των προχπολογιςμϊν. ΢το πλαίςιο κατάρτιςθσ του ΜΠΔ΢ 2020-2023, οι ΟΣΑ α’ & β’ βακμοφ, κακϊσ και τα λοιπά νομικά πρόςωπα του υποτομζα, κα πρζπει να προβοφν ςε προβλζψεισ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 7 του Παραρτιματοσ. Αναφορικά με τθ γραμμογράφθςθ του πίνακα, επιςθμαίνεται ότι: α) οι κάκε είδουσ αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ κ.λ.π. των αιρετϊν κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ γραμμι «Αμοιβζσ Προςωπικοφ» και β) ςτθ γραμμι δαπανϊν «Κοινωνικζσ Παροχζσ» ςυμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνεσ που γίνονται από τισ Περιφζρειεσ για τθ μεταφορά μακθτϊν (ΚΑΕ 0821). ΢θμειϊνεται ότι το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα όλων των φορζων, πλθν των ΝΠΙΔ, προςδιορίηεται ωσ θ διαφορά ειςπράξεων – πλθρωμϊν (ταμειακό αποτζλεςμα) +/- τθν μεταβολι του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων προσ φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (τρίτουσ) μζςα ςτο ζτοσ αναφοράσ. Αφξθςθ του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων οδθγεί ςε επιδείνωςθ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ για τθν περίοδο αναφοράσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 7 από τα ΝΠΙΔ του υποτομζα, που καταρτίηουν και εκτελοφν προχπολογιςμό ςε δεδουλευμζνθ βάςθ, παραπζμπουμε ςτθν υπο-παράγραφο με τίτλο «Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου και Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ», τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 2.1 και επιςθμαίνουμε ότι δεν κα ςυμπλθρϊςουν το τμιμα του Πίνακα που αναφζρεται ςε «Απλιρωτεσ Τποχρεϊςεισ ςε φορείσ εκτόσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ». ΢τθ ςυνζχεια, οι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ κα πρζπει να αποςταλοφν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπ. Εςωτερικϊν, θ οποία κα προβεί ςτον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςι τουσ, τόςο ςε μεμονωμζνο όςο και ςε ςυγκεντρωτικό επίπεδο για το ςφνολο του υποτομζα των ΟΣΑ. Ο πίνακασ 7 του Παραρτιματοσ με τα ενοποιθμζνα ποςά του υποτομζα κα αποςταλεί με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ & Αναπτυξιακισ Πολιτικισ ςτθ ΔΠΔ΢. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι, βάςει του αρ. 43 του ν. 4270/2014, οι ςτόχοι ιςοηυγίου του ενοποιθμζνου Προχπολογιςμοφ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τα δφο πρϊτα ζτθ από τθ ςφνταξθ του ΜΠΔ΢ είναι δεςμευτικοί (δθλ. τα ζτθ 2020 και 2021). 2.3. Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) – ΟΑΕΔ - ΟΡΕΚΑ Οι Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ΢υνταξιοδοτικά Σαμεία και ΟΑΕΔ, κα προβοφν ςε προβλζψεισ ςφμφωνα με το υπόδειγμα των ΝΠΔΔ (Πίνακασ 8 του Παραρτιματοσ). Οι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ κα αποςταλοφν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, προκειμζνου να ελεγχκοφν και να ομαδοποιθκοφν, ϊςτε να καταρτιςτοφν οι Πίνακεσ 9 και 10 αντίςτοιχα. Οι εποπτευόμενοι φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ των Τπουργείων Εκνικισ Άμυνασ, Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Εςωτερικϊν κα πρζπει και αυτοί να αποςτείλουν τισ ςχετικζσ προβλζψεισ τουσ ςτθν ΓΔΟΤ του Τπ. Εργαςίασ για να διευκολυνκεί θ κατάρτιςθ του Πίνακα 9. ΢ε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΑ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του πίνακα 15. 7 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Επιςθμαίνεται ότι για τθν κατάρτιςθ των ανωτζρω πινάκων από τουσ ίδιουσ τουσ φορείσ κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι, ωσ προσ τθν ακρίβεια των προβλζψεων και τθ ςυνζπειά τουσ. Οι Πίνακεσ 9, 10 και 15, κακϊσ και οι πίνακεσ προβλζψεων των επί μζρουσ ΦΚΑ κα αποςταλοφν ςτθν Τπθρεςία μασ με ευκφνθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του αρμόδιου Τπουργείου. 2.4. Φορείσ Υγείασ (Νοςοκομεία, ΡΕΔΥ-ΥΡΕ, ΕΟΡΥΥ) Για τα μεγζκθ των νοςοκομείων και των δομϊν ΤΠΕ – ΠΕΔΤ, θ ΓΔΟΤ του αρμόδιου Τπουργείου Τγείασ κα υποβάλει τουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ των υποδειγμάτων 11 και 12 αντίςτοιχα. ΢τα μεγζκθ του ςυγκεντρωτικοφ πίνακα των νοςοκομείων τθσ εγκυκλίου κα περιλαμβάνονται τα μεγζκθ των νοςοκομείων του Ε΢Τ (ΝΠΔΔ), κακϊσ και των νοςοκομείων Ωνάςειο και Παπαγεωργίου (θ ανάλυςθ των μεγεκϊν ςε νοςοκομεία Ε΢Τ, Ωνάςειο και Παπαγεωργίου κα ηθτθκεί εξειδικευμζνα). ΢ε ό,τι αφορά τισ μονάδεσ των δομϊν ΤΠΕ – ΠΕΔΤ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του ςυγκεντρωτικοφ πίνακα 12. ΢ε ό,τι αφορά τα μεγζκθ των νοςοκομείων ΝΙΜΣ΢, Αρεταίειο και Αιγινιτειο που δεν εποπτεφονται άμεςα από το Τπουργείο Τγείασ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ και θ αποςτολι από τισ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Εκνικισ Άμυνασ και Παιδείασ του υποδείγματοσ 11. Σζλοσ ςε ό,τι αφορά τον ΕΟΠΤΤ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του υποδείγματοσ 13 του παραρτιματοσ. Δ. Ειδικά κζματα 1. Ζςοδα/δαπάνεσ που αφοροφν χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Μεταξφ άλλων, ςτουσ πίνακεσ του Παραρτιματοσ ηθτοφνται ςτοιχεία και για χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Επιςθμαίνεται ότι οι χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ δεν επθρεάηουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του φορζα (και τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ), παρά μόνο μεταβάλλουν τα ςτοιχεία χρθματοοικονομικοφ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Για παράδειγμα, θ λιψθ ενόσ δανείου αυξάνει τα ταμειακά διακζςιμα (ενεργθτικό) και ιςόποςα τισ υποχρεϊςεισ (πακθτικό). Ενδεικτικά παραδείγματα χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν αποτελοφν θ λιψθ δανείων, θ αποπλθρωμι δανείων, θ αγορά μετοχϊν και χρεογράφων, θ πϊλθςθ μετοχϊν και χρεογράφων κ.λ.π. Σονίηεται ότι οι αποδόςεισ από τθν διακράτθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, όπωσ για παράδειγμα τόκοι κατακζςεων και μερίςματα ι οι τόκοι εξυπθρζτθςθσ δανείων, δεν αποτελοφν χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ και επομζνωσ προςμετρϊνται ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του οργανιςμοφ και τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 2 . Απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ Πζραν των ςτοιχείων εςόδων-εξόδων ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ του παραρτιματοσ, κα καταγράφεται ςτθν ειδικι ςειρά και το φψοσ (stock) των ςυςςωρευμζνων απλιρωτων υποχρεϊςεων με διάκριςθ προσ τρίτουσ και μθ ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ, ακριβϊσ όπωσ κοινοποιείται και ςτθν ΕΛ΢ΣΑΣ. Ειδικότερα, ςτο φψοσ των ςυςςωρευμζνων οφειλϊν κα καταγράφονται όλεσ ανεξαιρζτωσ οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ, αςχζτωσ αν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι όχι. Επίςθσ, κα γίνεται πρόβλεψθ για το εκάςτοτε φψοσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων για κάκε ζτοσ τθσ περιόδου 2019-2023, ωσ εξισ: Ύψοσ απλήρωτων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του προηγοφμενου ζτουσ, μείον (-) πληρωμζσ για εξοφλήςεισ απλήρωτων υποχρεϊςεων παλαιϊν ετϊν ςτο τρζχον ζτοσ, πλζον (+) νζεσ απλήρωτεσ 8 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ υποχρεϊςεισ του τρζχοντοσ ζτουσ (αν δημιουργηθοφν) = νζο φψοσ απλήρωτων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Σο ςτοιχεία του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ του ζτουσ είναι απαραίτθτα για τον υπολογιςμό του ιςοηυγίου και του πρωτογενοφσ αποτελζςματοσ γενικισ κυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό ΢φςτθμα Λογαριαςμϊν ESA2010. Ε. Διαβίβαςθ ςτοιχείων και πινάκων – Ραροχι διευκρινίςεων Οι Γενικοί Διευκυντζσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν παρακαλοφνται να αποςτείλουν τθν παροφςα εγκφκλιο ςε όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ και όλεσ τισ ΑΔΑ, προκειμζνου οι τελευταίοι να προβοφν ςτθ διενζργεια προβλζψεων, ςυμπλθρϊνοντασ τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ. Όλοι οι ανωτζρω πίνακεσ, αφοφ ςυμπλθρωκοφν από τουσ φορείσ του κάκε εποπτεφοντοσ Τπουργείου, κα αποςταλοφν θλεκτρονικά ςτο Γενικό Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου (και όχι ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ), ο οποίοσ κα τουσ ελζγξει για τθ ςυνζπεια και τθν πλθρότθτά τουσ. ΢τθ ςυνζχεια οι πίνακεσ αυτοί (ςυγκεντρωτικοί και αναλυτικοί, όπωσ ηθτείται κατά περίπτωςθ) μαηί με τουσ πίνακεσ του Τπουργείου, κα ςταλοφν επίςθσ θλεκτρονικά, αποκλειςτικά μζχρι τισ 8 Μαρτίου 2019 και με ευκφνθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου, ςτθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν ΢τοιχείων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: dpdsm@glk.gr. Για τθ διευκόλυνςι ςασ, μαηί με τθν εγκφκλιο, ςασ αποςτζλλονται οι πίνακεσ του Παραρτιματοσ και ςε θλεκτρονικι μορφι (excel). Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των πινάκων μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν ΢τοιχείων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dpdsm@glk.gr. Ο Αναπληπωηήρ Υποςπγόρ Οικονομικών Γιώπγορ Φοςλιαπάκηρ Ακριβζσ Ο ΠΡΟΙ΢ΣΑΜΕΝΟ΢ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ΢ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΤ α.α. ΑΜΕΝΟ΢ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣ Ρίνακασ Αποδεκτϊν 1. Προεδρία Δθμοκρατίασ Τπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τποκζςεων 2. Βουλι των Ελλινων Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 3. Όλα τα Τπουργεία α) Γραφεία Τπουργϊν β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν, Τφυπουργϊν 9 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ γ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων δ) Γενικοφσ Διευκυντζσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν και τισ ΑΔΑ) 4. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ α) Γραφεία αςκοφντων κακικοντα Γενικϊν Γραμματζων β) Γενικζσ Δ/νςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ Εςωτερικι διανομι 1) Γραφείο κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 4) Γραφείο κασ Γενικισ Δ/ντριασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ & Προχπολογιςμοφ 5) ΔΠΔ΢ - Α' 6) ΔΠΓΚ 7) ΔΕΠ 8) Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 10 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Ρίνακασ 1: Ανϊτατα Πρια Δαπανϊν Φορζων Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ςε ταμειακι και δεδουλευμζνθ βάςθ ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία του ESA για τα ζτθ 2019-2023 (ςε εκατ. ευρϊ) Φνξείο 1 2 3 4 4α 4β 5 6 7 Πξνεδξία ηεο Δεκνθξαηίαο Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Βνπιή ησλ Γιιήλσλ Τ.Π. Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο εθ ησλ νπνίσλ: Ανώηαηο ΢ςμβούλιο Επιλογήρ Πποζυπικού Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ ΢ςνήγοπορ ηος Πολίηη Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Γζσηεξηθώλ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA πξώελ Τπνπξγείν Γζσηεξηθώλ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο εθ ησλ νπνίσλ: Απνδόζεηο ζε ΟΤΑ Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο εθ ησλ νπνίσλ: Εθινγηθέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA πξώελ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Γμσηεξηθώλ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο εθ ησλ νπνίσλ: Τόθνη (ζε θαζαξή βάζε) Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Γζληθήο Άκπλαο Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο εθ ησλ νπνίσλ: Εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ζε ηακεηαθή βάζε) Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Τγείαο Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA 2019 2019 2020 2021 2022 2023 Ρροχπολογιςμόσ Εκτίμθςθ Ρρόβλεψθ Ρρόβλεψθ Ρρόβλεψθ Ρρόβλεψθ 2,5 0,1 0,8 0,0 3,4 0,0 3,4 2,5 0,1 0,8 0,0 3,4 0,0 3,4 2,5 0,1 0,8 0,0 3,5 0,0 3,5 2,5 0,1 0,8 0,0 3,5 0,0 3,5 2,5 0,1 0,8 0,0 3,5 0,0 3,5 2,5 0,1 0,8 0,0 3,5 0,0 3,5 141,9 1,0 142,9 0,0 142,9 141,9 1,0 142,9 0,0 142,9 139,6 1,0 140,6 0,0 140,6 140,1 1,0 141,1 0,0 141,1 140,6 1,0 141,6 0,0 141,6 140,6 1,0 141,6 0,0 141,6 29,4 4,1 10,6 88,0 132,1 29,4 4,1 10,6 88,0 132,1 29,8 4,1 10,7 87,0 131,6 29,7 4,1 10,9 96,0 140,7 29,5 4,1 10,9 96,0 140,5 29,5 4,1 10,9 96,0 140,5 9,0 7,5 1,6 9,0 7,5 1,6 9,1 7,6 1,6 9,1 7,6 1,6 9,1 7,5 1,6 9,1 7,5 1,6 6,6 5,6 0,9 6,6 5,6 0,9 6,5 5,6 0,9 6,5 5,5 0,9 6,4 5,5 0,9 6,4 5,5 0,9 0,0 132,1 0,0 132,1 0,0 131,6 0,0 140,7 0,0 140,5 0,0 140,5 28,3 2.474,4 80,1 146,0 2.728,8 0,0 2.728,8 28,3 2.474,4 80,0 146,0 2.728,7 0,0 2.728,7 28,7 2.782,9 5,6 152,0 2.969,3 0,0 2.969,3 28,8 2.809,9 5,6 158,0 3.002,3 0,0 3.002,3 28,9 2.809,9 5,5 158,0 3.002,4 0,0 3.002,4 28,9 2.814,9 85,5 158,0 3.087,4 0,0 3.087,4 25,9 2.473,5 25,9 2.473,5 26,2 2.782,0 26,3 2.809,0 26,4 2.809,0 26,4 2.814,0 2.238,6 78,6 2.238,6 78,6 2.473,4 4,1 2.473,4 4,0 2.473,4 4,0 2.473,4 84,0 75,0 144,0 2.722,0 0,0 2.722,0 75,0 144,0 2.722,0 0,0 2.722,0 0,0 150,0 2.962,4 0,0 2.962,4 0,0 155,0 2.994,4 0,0 2.994,4 0,0 155,0 2.994,4 0,0 2.994,4 80,0 155,0 3.079,4 0,0 3.079,4 2,4 0,9 1,5 2,0 6,8 0,0 6,8 2,4 0,9 1,4 2,0 6,8 0,0 6,8 2,5 0,9 1,5 2,0 6,9 0,0 6,9 2,5 0,9 1,5 3,0 8,0 0,0 8,0 2,6 0,9 1,5 3,0 8,0 0,0 8,0 2,6 0,9 1,5 3,0 8,0 0,0 8,0 119,9 61,5 77,6 119,9 61,5 77,6 119,2 61,5 76,3 117,3 61,5 77,1 116,4 61,5 76,1 116,4 61,5 76,1 0,1 3,0 262,1 0,0 262,1 0,1 3,0 262,1 0,0 262,1 0,1 3,0 260,1 0,0 260,1 0,1 4,0 259,9 0,0 259,9 0,1 4,0 258,1 0,0 258,1 0,1 4,0 258,1 0,0 258,1 2.291,4 27,0 1.040,2 2.291,4 27,0 1.040,2 2.373,1 27,0 1.040,2 2.388,9 27,0 1.040,2 2.410,5 27,0 1.040,2 2.410,5 27,0 1.040,2 530,0 30,0 3.388,6 194,3 3.194,3 530,0 30,0 3.388,6 195,6 3.193,0 530,0 14,0 3.454,3 133,8 3.320,5 530,0 14,0 3.470,1 -134,8 3.604,9 530,0 14,0 3.491,7 -79,7 3.571,4 530,0 14,0 3.491,7 -177,1 3.668,8 2.215,8 1.588,3 20,2 60,0 3.884,3 0,0 3.884,3 2.215,8 1.588,3 20,2 60,0 3.884,3 0,0 3.884,3 2.274,3 1.588,3 20,2 65,0 3.947,8 0,0 3.947,8 2.263,5 1.588,3 20,2 65,0 3.937,1 0,0 3.937,1 2.246,2 1.588,3 20,2 65,0 3.919,7 0,0 3.919,7 2.246,2 1.588,3 20,2 65,0 3.919,7 0,0 3.919,7 11 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Ρίνακασ 1: Ανϊτατα Πρια Δαπανϊν Φορζων Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ςε ταμειακι και δεδουλευμζνθ βάςθ ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία του ESA για τα ζτθ 2019-2023 (ςε εκατ. ευρϊ) 8 Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο εθ ησλ νπνίσλ: Απσή Πποζηαζίαρ Δεδομένυν Πποζυπικού Χαπακηήπα Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Απσή Διαζθάλιζηρ ηος Αποππήηος ηυν 598,8 11,2 53,3 7,0 670,3 597,9 11,2 53,3 7,0 669,4 597,9 11,2 53,3 7,0 669,4 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 2,2 0,6 2,2 0,6 2,3 0,6 2,4 0,6 2,5 0,6 2,5 0,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 657,3 0,0 657,3 0,0 670,4 0,0 670,3 0,0 669,4 0,0 669,4 4.353,2 470,6 138,1 565,0 5.527,0 4.353,2 470,6 138,1 565,0 5.527,0 4.499,7 452,3 138,9 510,0 5.600,9 4.523,5 437,3 138,9 535,0 5.634,7 4.539,8 437,3 138,9 535,0 5.651,0 4.539,8 437,3 138,9 535,0 5.651,0 ΠΔΕ Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Απσή Διαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Εθνικόρ Οπγανιζμόρ Εξεηάζευν 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,0 5.527,0 0,0 5.527,0 0,0 5.600,9 0,0 5.634,7 0,0 5.651,0 0,0 5.651,0 169,8 98,8 36,5 44,0 349,0 169,8 98,8 36,5 44,0 349,0 170,3 98,8 36,7 45,0 350,7 169,8 98,8 36,7 45,0 350,2 168,8 98,8 36,7 45,0 349,3 168,8 98,8 36,7 45,0 349,3 Ππυηοβάθμια και Δεςηεποβάθμια Εκπαίδεςζη Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Απσή Διαζθάλιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Εκπαίδεςζη Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,0 349,0 350,7 350,2 349,3 349,3 544,3 69,8 121,3 22,0 757,4 544,3 69,8 121,3 22,0 757,4 547,7 108,0 121,3 12,0 789,0 541,4 106,0 122,0 12,0 781,3 534,0 60,5 122,0 12,0 728,4 534,0 60,5 122,0 12,0 728,4 494,8 414,0 12,3 68,5 494,8 414,0 12,3 68,5 499,1 418,3 12,3 68,5 495,9 415,1 12,3 68,5 492,1 411,2 12,3 68,5 492,1 411,2 12,3 68,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 757,4 0,0 757,4 0,0 789,0 0,0 781,3 0,0 728,4 0,0 728,4 0,0 2.424,3 8.477,9 0,0 2.424,3 7.847,1 0,0 2.735,9 7.010,9 0,0 2.051,3 7.222,5 0,0 2.098,7 7.378,1 0,0 2.098,7 7.578,1 5.600,0 5.600,0 5.000,0 5.100,0 5.300,0 5.500,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 405,0 405,0 659,0 118,8 118,8 118,8 0,0 10.902,2 -354,6 11.256,8 0,0 10.271,4 -1.008,6 11.280,0 0,0 9.746,8 -2.186,7 11.933,5 0,0 9.273,9 -2.375,5 11.649,3 0,0 9.476,8 -2.362,9 11.839,7 0,0 9.676,8 -2.228,3 11.905,0 ΢ύνολο καηά ESA 11 598,9 11,2 53,3 7,0 670,4 2,7 Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο εθ ησλ νπνίσλ: 10 585,3 11,2 53,8 7,0 657,3 Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Επικοινυνιών 9 585,3 11,2 53,8 7,0 657,3 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Δαπαλώλ) Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο εθ ησλ νπνίσλ: Ανεξάπηηηη Απσή Δημοζίυν Εζόδυν Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Απσή Καηαπολέμηζηρ ηηρ Νομιμοποίηζηρ Εζόδυν από Εγκλημαηικέρ Δπαζηηπιόηηηερ και Χπημαηοδόηηζηρ ηηρ Σπομοκπαηίαρ και Ελέγσος ηυν Δηλώζευν Πεπιοςζιακήρ Καηάζηαζηρ 12 ΠΔΕ Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Γεληθέο Κξαηηθέο Δαπάλεο Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο εθ ησλ νπνίσλ: Τόθνη (ζε θαζαξή βάζε) Δαπάλεο αλάιεςεο δαλείσλ από ηνλ Επξσπατθό Μεραληζκό Σηήξημεο (ΕΜΣ) θαη παξάιιειεο δαπάλεο δεκνζίνπ ρξένπ Καηαπηώζεηο εγγπήζεσλ - ζε αθαζάξηζηε βάζε Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο /4 /5 Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA 12 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ Ρίνακασ 1: Ανϊτατα Πρια Δαπανϊν Φορζων Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ςε ταμειακι και δεδουλευμζνθ βάςθ ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία του ESA για τα ζτθ 2019-2023 (ςε εκατ. ευρϊ) 13 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 43,1 43,1 44,0 44,0 44,0 Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο (πιελ θάιπςεο ειιείκκαηνο ΕΛΕΓΕΠ) 79,0 79,0 79,1 79,0 79,0 79,0 100,0 36,4 852,0 1.110,4 0,0 1.110,4 100,0 36,4 852,0 1.110,4 0,0 1.110,4 164,4 35,1 802,0 1.124,5 0,0 1.124,5 173,7 35,1 802,0 1.133,9 0,0 1.133,9 173,2 35,1 802,0 1.133,3 0,0 1.133,3 173,2 35,1 802,0 1.133,3 0,0 1.133,3 22,2 49,4 12,2 420,0 503,8 0,0 503,8 22,2 49,4 12,2 420,0 503,8 0,0 503,8 22,1 55,1 12,5 440,0 529,7 0,0 529,7 21,7 58,3 13,3 410,0 503,3 0,0 503,3 21,8 58,3 13,0 406,0 499,1 0,0 499,1 21,8 58,3 13,0 406,0 499,1 0,0 499,1 78,6 18.283,8 170,7 340,0 18.873,1 0,0 18.873,1 78,6 18.283,8 170,7 340,0 18.873,1 0,0 18.873,1 79,5 18.015,8 171,0 345,0 18.611,2 0,0 18.611,2 79,2 18.098,8 171,0 345,0 18.694,0 0,0 18.694,0 78,7 18.075,8 171,0 345,0 18.670,5 0,0 18.670,5 78,7 18.075,8 171,0 345,0 18.670,5 0,0 18.670,5 16 Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 29,8 10,9 57,6 2.173,0 2.271,2 29,8 10,9 57,6 2.173,0 2.271,2 30,0 10,9 37,5 2.269,0 2.347,4 29,6 10,9 37,5 2.438,0 2.516,0 29,3 10,9 37,5 2.442,0 2.519,7 29,3 10,9 37,5 2.442,0 2.519,7 1,9 1,4 0,4 1,9 1,4 0,4 1,9 1,5 0,4 1,9 1,5 0,4 1,9 1,5 0,4 1,9 1,5 0,4 0,0 2.271,2 0,0 2.271,2 0,0 2.347,4 0,0 2.516,0 0,0 2.519,7 0,0 2.519,7 17 Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο /3 εθ ησλ νπνίσλ: ΢ςνήγοπορ ηος Καηαναλυηή Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο ΠΔΕ Εθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ ΢ύνολο καηά ESA Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ Τ.Π. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Τ.Π. Μεηαβηβάζεηο Τ.Π. Επηδνηήζεηο Τ.Π. Λνηπέο δαπάλεο Π.Δ.Ε. Σαμειακό ΢ύνολο εθ ησλ νπνίσλ: Επιηποπή Διεπεύνηζηρ Αηςσημάηυν και Αζθάλειαρ 144,4 278,3 62,0 54,3 1.804,0 2.343,0 144,4 278,3 62,0 54,3 1.804,0 2.343,0 144,8 278,6 62,0 54,4 1.764,0 2.303,8 143,5 276,4 62,0 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις