Φ30102/517/Δ16.10/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑσφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Σπύρου Τηλέφωνο : 210-3368159 Telefax : 210-3368148 E-mail : proasf@ypakp.gr Αθήνα, 18/1/2019 Αριθμ. Πρωτ.: Φ30102/517/Δ16.10 ΠΡΟΣ : Δήμος Καλλιθέας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας Ματζαγριωτάκη 76 Τ.Κ. 176 76 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ». Σχετ.: 1. Το υπ. αριθμ. οικ.722/4-1-2019 έγγραφό σας. 2. Το υπ. αριθμ. Φ.10042/οικ.13567/329/8-6-2018 έγγραφό μας. Σε συνέχεια του σχετικού 2 εγγράφου, αναφορικά με την επιβολή εισφορών για εφάπαξ παροχή, στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν.4354/2015 στους δημοτικούς υπαλλήλους ασφαλισμένους στο πρ. ΤΠΔΚΥ και σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας για την επιβολή ή μη της ιδίας κράτησης στους υπαλλήλους σας που είναι ασφαλισμένοι σε λοιπούς πρώην Τομείς Πρόνοιας που εντάχθηκαν στο Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4578/2018, για τους ¨παλαιούς ασφαλισμένους¨ μισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις των φορέων προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σε ότι αφορά στα ποσοστά και στην βάση υπολογισμού τους. Επομένως, για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% μόνο επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και όχι στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν.4354/2015. Για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έµµισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, των οικείων τοµέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ, το ποσοστό 4% της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, υπολογίζεται από 1.1.2019 επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µμισθό άγαµου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έµµισθους δικηγόρους, το ποσοστό 4%, επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα. Επομένως, και στους έµµισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και ιατρούς, που απασχολούνται στον Δήμο σας, δεν διενεργείται κράτηση στην αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Πρόσθετης & Επαγγελματικής Ασφάλισης, Τμήμα Εφάπαξ Παροχών 1

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις