ΔΙΔΚ/Φ.44.1/9343/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης».(ΑΔΑ:ΩΠ1Ω465ΧΘΨ-ΚΧΣ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.02.26 12:53:50 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠ1Ω465ΧΘΨ-ΚΧΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα,25 Φεβρουαρίου 2019 Αριθμ.Πρωτ.:ΔΙΔΚ/Φ.44.1/9343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : : : : ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Βασ. Σοφίας 15 106 74 - Αθήνα Σ. Ιωάννου 213 1313144 210 3625 228 s.ioannou@ydmed.gov.gr ΘΕΜΑ : «Υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» Α. Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα δημοσιεύθηκε ο ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/07.02.2019) «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 69 του εν λόγω νόμου: 1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής : «στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016 (Α΄33), οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι ,οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο ,καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται ,βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν.1878/1990 (Α΄33) και 2 και 3 του ν.1895/1990 (Α΄116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επίτροπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 2. Επίσης στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του ιδίου ως άνω άρθρου 69 ορίζεται : «Οι υπάλληλοι του άρθρου 6 του ν.1878/1990 και των άρθρων 2 και 3 του ν.1895/1990,για τους οποίους επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με το παρόν άρθρο, υποβάλλουν τη δήλωση της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 μέσα σε (90) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος». Β. Οι Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν διατεθεί στα γραφεία τους για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους, ώστε να προβούν στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους εποπτευόμενους φορείς τους για την υπαγωγή των υπαλλήλων που διατίθενται σε γραφεία Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΑΔΑ: ΩΠ1Ω465ΧΘΨ-ΚΧΣ Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους υπόχρεους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και να τους εντάσσουν στους αντίστοιχους καταλόγους, που υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου Πίνακας Αποδεκτών: 1. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων 2. Γενικό Γραμματέα Βουλής των Ελλήνων 3. Όλα τα Υπουργεία: -Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων - Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 5. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr, για την κοινοποίηση στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 6. Ελεγκτικό Συνέδριο –Βουρνάζου 4 Αθήνα 11521 7. Βουλή των Ελλήνων - Γραφεία Βουλευτών - Κοινοβουλευτικές Ομάδες Κτίριο Βουλής 8. Γραφεία Κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, Λ.Σ. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΚΚΕ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΑΝΕΛ, ΤΟΠΟΤΑΜΙ) 9. Γραφεία Ευρωβουλευτών 10 Γραφείο Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραμματέα - webupload@ydmed.gov.gr , για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις