Ν.4597/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΓια την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 35/Α/2019Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Άρθρο 1 Κύρωση Συμβάσεων Παραχώρησης Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι συμβάσεις παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κατωτέρω αναφερόμενων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.: Α. Η από 21.3.2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής: (Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα συναπτόμενα Παραρτήματα). ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8SrUgp VEy_PDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqm gJSA5WIsluVnRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEz3CC9fWzZu1IXGqvK9VQpqw4yS _wo-kwoFc3l1W_AY Άρθρο 2 1.Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., βάσει των Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης που κυρώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος, περιλαμβάνει τη χρήση και εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, καθώς και την υποπαραχώρηση του ίδιου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. 2.Μεταβιβάζεται και περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγμα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωμα υποπαραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων υπό-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας. 1 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr 3. Μέχρι τη σύναψη των συμβάσεων υποπαραχώρησης της παραγράφου 2, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ανωτέρω λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. που τα ασκούν, με εξαίρεση το δικαίωμα υποπαραχώρησής τους σε τρίτους, που περιέρχεται στο Ταμείο. 4. Μετά την κύρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, των συμβάσεων υποπαραχώρησης που συνάπτει το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους διαχείρισης και εκμετάλλευσης των λοιπών επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποπαραχωρηθεί, ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 5. Η υποπαραχώρηση προς τρίτους υπόκειται στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της Κύριας Σύμβασης Παραχώρησης. 6. Στις συμβάσεις υποπαραχώρησης της παραγράφου 2 περιλαμβάνεται όρος για τις αρμοδιότητες του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. αναφορικά με την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Άρθρο 3 1. Οι συμβάσεις υποπαραχώρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 συνάπτονται μεταξύ του υποπαραχωρησιούχου επενδυτή, του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπουμένου ως κυρίως παραχωρησιούχου, και του Ταμείου, νομίμως εκπροσωπουμένου. Ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. οφείλει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισής της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υποπαραχώρησης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. στις συμβάσεις υποπαραχώρησης του άρθρου 2 υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμβάλλεται ως εγγυητής υπέρ του Οργανισμού Λιμένος για την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων υποπαραχώρησης. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης υποπαραχώρησης συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς λιμένες, συμβάλλονται όλοι οι παραχωρησιούχοι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. 2. Οι συμβάσεις υποπαραχώρησης του άρθρου 2, μετά τη σύναψή τους, κυρώνονται με νόμο. 3. Στις συμβάσεις υποπαραχώρησης του άρθρου 2 εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 4. Οι υπό σύναψη συμβάσεις υποπαραχώρησης υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011. Άρθρο 4 1.Σε κάθε σύμβαση υποπαραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υποπαραχωρησιούχο αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο 2 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του υποπαραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους προσδιορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταμείου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλει ο υποπαραχωρη-σιούχος. 2. Κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υποπαραχωρησιούχου, αν με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Η κοινή απόφαση των Υπουργών του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 εκδίδεται δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Α.Ε. περί του προτεινόμενου ύψους του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους, βάσει μελέτης βιωσιμότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και με τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.. 3. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ύστερα από διαβούλευση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη διοίκηση κάθε Οργανισμού Λιμένος που δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Ταμείου, αποφασίζει για την οριστικοποίηση του αντικειμένου της αξιοποίησης. Η εν λόγω οριστικοποίηση γίνεται μέσω σύμβασης υποπαραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων (στην ίδια υποπαραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για περισσότερους λιμένες. 4. α. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., με βάση τον ν. 3986/2011 και αποκλειστικά για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων που έχουν περιέλθει στην περιουσία του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, διεξάγει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή, τον αναδεικνύει ως υποπαραχωρησιούχο και εισπράττει το οικονομικό αντάλλαγμα της υποπαραχώρησης, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. β. Η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο μηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υποπαραχωρησιούχος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο ανεξάρτητος μηχανικός αμείβεται από τον υποπαραχωρησιούχο. γ. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με τις συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε άλλον φορέα. 5. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 (Α΄ 194), του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) και του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. Άρθρο 5 3 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr Ρυθμίσεις Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. για τον ηλεκτροφωτισμό, την αποκομιδή απορριμμάτων και το εργασιακό καθεστώς σε περιοχές δικαιοδοσίας τους - Αυξημένο Αντισταθμιστικό τέλος 1. α) Οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. των οποίων οι Συμβάσεις Παραχώρησης κυρώνονται διά του παρόντος έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, καθώς και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα Παραχωρούμενα Στοιχεία μέσα στον λιμένα. Ουδείς δήμος έχει αρμοδιότητα να επιβάλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με τους χώρους που περιλαμβάνονται στα Παραχωρούμενα Στοιχεία, σύμφωνα είτε με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980 (Α΄246), είτε με την παράγραφο 12 του άρθρου 25 για το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού,είτε με την παρ. 14 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) για πιθανά ανταποδοτικά τέλη είτε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21) είτε με τα άρθρα 83 παρ. 1 και 225 παρ. 5 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) είτε κατ’ επίκληση άλλης διάταξης. β) Οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. που δεν συμμορφώνονται με την περίπτωση α΄, υποχρεούνται να αποδέχονται την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον οικείο δήμο και δεν καταλαμβάνονται από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄. 2. Το ποσοστό ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των ενοποιημένων ετήσιων εσόδων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. της οικείας χρήσης, εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων, των προηγούμενων χρήσεων και των εσόδων από χρηματοοικονομική διαχείριση, που ορίζεται ως αντάλλαγμα της παραχώρησης στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5.2 κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, αντικαθίσταται με ποσοστό ύψους τρεισήμισυ τοις εκατό (3,5%), διατηρούμενης της ίδιας βάσης υπολογισμού. 3. Με αφετηρία το έτος 2019, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος των κυρουμένων διά του παρόντος, Συμβάσεων Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο: α) αποδίδει στους οικείους δήμους έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί του συνόλου όλων των ποσών, εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, που πράγματι εισέπραξε από τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, β) δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιο δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1. Το ακριβές ποσοστό της περίπτωσης α΄, καθώς και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 4. Οι Γενικοί Κανονισμοί Προσωπικού και οι Κανονισμοί Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. των οποίων οι Συμβάσεις Κύριας Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο κυρώνονται δυνάμει του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ και μετά τη σύναψη των συμβάσεων υποπαραχώρησης του άρθρου 2. Άρθρο 6 4 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr Ρύθμιση χρεώσεων στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. και απόδοση στους δήμους ποσών που αφορούν σε δημοτικά τέλη που δεν οφείλονται από τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. 1. Κάθε είδους φόροι, τέλη και εισφορές σε βάρος των ανωνύμων εταιρειών Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και του ν. 2688/1999, ανεξαρτήτως της μετοχικής τους σύνθεσης, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν συνεισπράττονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). 2. Τυχόν ποσά που αντιστοιχούν στους ανωτέρω φόρους, τέλη και εισφορές και εμφαίνονται ως ανείσπρακτα σε ήδη εκδοθέντες λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων φορέων, προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων, αφαιρούνται με αντιλογισμό από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και πιστώνονται αποκλειστικά προς εξόφληση οφειλών από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Αν δεν διενεργείται ο ως άνω αντιλογισμός από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. προβαίνουν στο σχετικό αντιλογισμό και σε ταυτόχρονη εκκαθάριση των λογαριασμών μονομερώς, με δήλωσή τους, κοινοποιούμενη νομίμως προς τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 7 Σύναψη συμβάσεων έργου μεταξύ Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. και υποπαραχωρησιούχων Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η σύναψη συμβάσεων έργου μεταξύ των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε και των υποπαραχωρησιούχων με τους οποίους συνάπτονται οι συμβάσεις υπo-παραχώρησης του άρθρου 2 του παρόντος, για την παροχή από τους ίδιους τους Οργανισμούς Λιμένος λιμενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στις επιχειρησιακές μονάδες και εγκαταστάσεις που υποπαραχωρούνται. Οι συμβάσεις έργου του προηγούμενου εδαφίου συνάπτονται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., με την οποία εγκρίνεται και το περιεχόμενο κάθε σύμβασης. Οι λιμενικές υπηρεσίες που παρέχονται στον υποπαραχωρησιούχο από τον Οργανισμό Λιμένος Α.Ε., σε εκτέλεση των όρων της σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών, παρέχονται αποκλειστικά και μόνον από το πάσης φύσεως προσωπικό του οικείου Οργανισμού Λιμένα. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 8 Τροποποιήσεις του π.δ. 749/1977 Στο π.δ. 749/1977 (Α΄ 246) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 5 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1.Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδεται η προκήρυξη εξετάσεων για την πρόσληψη πλοηγών και δημοσιεύεται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σε δύο (2) καθημερινές εφημερίδες του νομού Αττικής και δύο (2) τουλάχιστον φορές σε καθεμία από αυτές». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «1.Προκειμένου υποψήφιος να συμμετέχει στις εξετάσεις, υποβάλλει εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αίτηση, στην οποία μπορεί να δηλώνει μέχρι δύο (2) από τις θέσεις που προκηρύσσονται, με σειρά προτεραιότητας. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά: α) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των αντίστοιχων σελίδων του διαβατηρίου ή των δύο (2) όψεων της άδειας οδήγησης ή των αντίστοιχων σελίδων του βιβλιαρίου υγείας, β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.), γ) μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας και ευκρινές φωτοαντίγραφο του ναυτικού φυλλαδίου και ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του ναυτικού, καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια υπηρεσία, αν αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό πίνακα, δ) δύο (2) φωτογραφίες, ε) μία (1) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για μη επιβολή σε αυτόν ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, λόγω παραβάσεων του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικα Εμπορικού Δικαίου». 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής με τα δικαιολογητικά, που επισυνάπτονται σε αυτές διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από κοινού, με την αρμόδια: α) για την έκδοση του πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας και β) την αρμόδια για την έκδοση βεβαίωσης για τη θαλάσσια υπηρεσία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών». 4. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Αν η εξέταση των μαθημάτων διεξάγεται προφορικά, γίνεται οπτικοακουστική ψηφιακή αποτύπωση της εξέτασης, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του υποψηφίου». 5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 6 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr Εξεταστική Επιτροπή 1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, που αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως μέλος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του. 2. Ορίζονται δύο (2) ειδικοί εξεταστές και ένας (1) αναβαθμολογητής για τις γραπτές εξετάσεις, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ανά εξεταζόμενο μάθημα. 3. Χρέη γραμματέα της επιτροπής ανατίθενται σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του». 6. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα: α) ελληνικά, γραπτώς, β) πλοηγία, γραπτώς και πρακτικώς, γ) αγγλικά, γραπτώς και προφορικώς, δ) κανόνες δικαίου, γραπτώς. 2. Η εξεταστέα ύλη καθενός από τα ανωτέρω μαθήματα, καθώς και ο διατιθέμενος χρόνος για την εξέταση των υποψηφίων καθορίζεται ως εξής: α) Μάθημα 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΑ: αα) Έκθεση επί θέματος ναυτικού. ββ) Επιλέγονται θέματα που είναι κατάλληλα, ώστε να ελέγχεται και να διαπιστώνεται η εκφραστική ικανότητα ανάπτυξης εννοιών, η δυνατότητα καλής σύνταξης και η ορθογραφία τους. γγ) Η βαθμολόγηση είναι ενιαία, αφού ληφθεί υπόψη η απόδοση του υποψηφίου σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς. Σε περίπτωση ανάπτυξης θέματος σαφώς διαφορετικού από αυτό που έχει δοθεί, το γραπτό βαθμολογείται με μηδέν (0), ανεξαρτήτως των λοιπών τυχόν θετικών του στοιχείων. δδ) Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες, με έναρξη το τέλος υπαγόρευσης του θέματος. β) Μάθημα 2ο 7 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr ΠΛΟΗΓΙΑ: αα) Έλικες - πηδάλια - διατάξεις ελίκων και πηδαλίων -ενέργεια αυτών - πλευρικοί έλικες και άλλα συστήματα ώσεως - στροφή - επιτάχυνση και επιβράδυνση - παράγοντες που επηρεάζουν τους χειρισμούς (βύθισμα - διαγωγή - κλίση - ταχύτητα - άνεμος - ρεύματα αβαθή ύδατα - υδροδυναμικές δυνάμεις - στροφή σε περιορισμένο χώρο - αγκυροβολία - και προσδέσεις - παραβολή -πρυμνοδέτηση - στροφή επ’ άγκυρα - πρόσδεση σε ναύδετα - (οι αναφερόμενοι χειρισμοί με ή χωρίς ρυμουλκά) - άπαρση πρυμνοδετημένου πλοίου - άπαρση παραβεβλημένου (σε όλες τις περιπτώσεις καιρικών συνθηκών ή και ρευμάτων, εμφόρτου ή αφόρτου του πλοίου) - εμπλοκή άγκυρας κατά την άπαρση, ευθέτηση - πόντιση αγκυρών όλες οι μέθοδοι ρυμούλκησης -διάπλους διαύλων ποταμών - χειρισμοί δεξαμενισμού, αποδεξαμενισμού - χειρισμοί μεγάλου εκτοπίσματος πλοίων - διαδικασίες έκτακτης ανάγκης - έρευνα και διάσωση. Λεπτομερής γνώση του Διεθνούς Κανονισμού προς αποφυγή σύγκρουσης στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) -BMS - BRM - BTM - ECDIS. ββ) Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες γραπτώς, μετά το πέρας της εκφώνησης των θεμάτων και μία (1) ώρα πρακτικής άσκησης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. γ) Μάθημα 3ο ΑΓΓΛΙΚΑ: αα) Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών: Η κάθε ερώτηση εμπεριέχει τέσσερις (4) απαντήσεις από τις οποίες η μία (1) είναι η ορθή, επί συνόλου πενήντα (50) ερωτήσεων γενικών αγγλικών. ββ) Διάρκεια εξέτασης: μία (1) ώρα γραπτώς, με έναρξη από την παράδοση των εντύπων. γγ) Κατά την προφορική εξέταση, ελέγχεται και διαπιστώνεται η ευχέρεια του εξεταζόμενου σε διάλεξη επί ναυτικού θέματος, καθώς και οι γνώσεις του σε ναυτικούς όρους, με διάρκεια εξέτασης κάθε υποψήφιου δέκα (10) λεπτά της ώρας. δ) Μάθημα 4ο ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ: αα) Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου: αστυνομία λιμένων και παράλιων, διοικητική αστυνομία, κανονισμοί λιμένων, κυρώσεις - παραβάσεις, παράβαση κανονισμού για αποφυγή σύγκρουσης - απόπλους πλοίου, χωρίς έλεγχο της λιμενικής αρχής. ββ) Κανονισμός Λιμένα Πειραιά: ελευθεροκοινωνία πλοίων - είσπλους και έκπλους σηματοφορικοί σταθμοί, αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση μεθόρμιση, δεξαμενισμοί - πλοία που μεταφέρουν εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες - ρυμουλκά και ρυμουλκήσεις, έκρηξη πυρκαγιάς στο λιμάνι, ειδικές διατάξεις κίνησης πλοίων στις νησίδες Φλεβών - Ψυττάλειας - Αγ. Γεωργίου (Λοιμοκαθαρτηρίου), Ορμίσκου Αφροδίτης, όρμου Φαλήρου, καθώς και διέλευσης διαύλου Π. Ναυστάθμου Σαλαμίνας, περί πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο. γγ) Πλοήγηση: έννοια του πλοηγού, προσόντα πλοηγού και δοκιμασία, πρόσληψη πλοηγού, προαγωγή πλοηγού, υποχρεωτικότητα της πλοήγησης, έναρξη και λήξη της πλοήγησης, αντικείμενο της πλοήγησης, πλοηγικά δικαιώματα, ευθύνη από την πλοήγηση έναντι 8 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr πλοιοκτήτη και έναντι τρίτου, υποχρεώσεις πλοηγού και πλοιάρχου κατά την πλοήγηση, ευθύνη από την πλοήγηση, θέματα περί πλοηγικής υπηρεσίας, περί σύγκρουσης πλοίων, επιθαλάσσια αρωγή απαιτήσεων, ρυμούλκηση, αστυνομία λιμένων και παραλιών, ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις [άρθρα 202-271 ν.δ. 187/1973 (Κ.Δ.Ν.Δ., Α΄ 261)], ν. 3142/1955 (Α΄ 43) και συναφείς διατάξεις, υπαλληλικός κώδικας, προϋποθέσεις διορισμού, υποχρεώσεις - περιορισμοί - κωλύματα - αστική ευθύνη, δικαιώματα, υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικό δίκαιο, λύση υπαλληλικής σχέσης, συλλογικά όργανα. δδ) Υγειονομικός Κανονισμός [α.ν. 340/1936 (Α΄ 512)]: γενικά περί Υγειονομικού Κανονισμού Λιμένων-ελευθεροκοινωνία, ναυτιλιακή δήλωση υγείας, άνοδος οργάνων επί μη ελευθεροκοινωνήσαντος πλοίου, αποβίβαση προσβεβλημένου ατόμου, υγειονομεία λιμένων, καθήκοντα υγειονόμων, πλοίο αρνούμενο να υπαχθεί στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, υγειονομικά μέτρα κατά τον απόπλου πλοίου, σε περίπτωση επιδημίας στο λιμένα απόπλου. Η εξέταση του εν λόγω μαθήματος είναι γραπτή. Διάρκεια εξέτασης: δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά, μετά την εκφώνηση των θεμάτων». 7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 (πρώην 9), όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής επιβλέπουν τους υποψηφίους καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης». 8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 8 (πρώην 9), όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται από κοινού για όλους τους υποψηφίους σε χαρτί που χορηγείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και φέρει τη σφραγίδα του, καθώς και σε τεμάχιο αδιαφανούς χαρτιού με το οποίο επικαλύπτεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και από τις δύο πλευρές». 9. Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 (πρώην 9), όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «14. Τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει, σε συνεδρίασή της, δύο (2) θέματα ίσης βαθμολογικής αξίας, καθένα από τα οποία μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να επεξεργάζονται ή να αναπτύσσουν και τα δύο (2) θέματα». 10. Στο άρθρο 9 (πρώην 10), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Αν υπάρχουν περισσότεροι επιτυχόντες από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, αυτοί θεωρούνται επιλαχόντες. Αν δεν πληρωθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις από τους επιτυχόντες, οι τελευταίοι διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για να πληρωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, καλούνται οι επιλαχόντες μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση των νέων πινάκων επιτυχόντων, ώστε να προσέλθουν για διορισμό, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους». 9 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr 11. Το άρθρο 11 (πρώην 12), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «α.Ένσταση για ουσιαστικές παραβάσεις του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται εγγράφως απευθείας στην εξεταστική επιτροπή, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη της εξέτασης του μαθήματος για το οποίο υποβάλλεται ένσταση. β. Κατά της βαθμολογίας της επιτροπής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, καθώς και η επανεξέταση μαθήματος». 12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, η παράγραφος 2 του άρθρου 3, η παράγραφος 6 του άρθρου 9 και το άρθρο 13 καταργούνται. Άρθρο 9 Τροποποίηση του ν. 4504/2017 Η παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων απαρτίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., ως Πρόεδρο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, καθώς και τα εξής μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), β. έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου δήμου, γ. έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας, δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων, ε. έναν (1) εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων, στ. έναν (1) εκπρόσωπο των φορτοεκφορτωτών, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στον αντίστοιχο Οργανισμό Λιμένος Α.Ε., η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ι. έναν (1) εκπρόσωπο από το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο, ια. έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ». ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ελλάδος» και 10 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr «ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.)». Άρθρο 10 Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 Στον ν. 4256/2014 (Α΄ 92) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής: «δδ) Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης μετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η τυχούσα υπολειπόμενη διάρκεια σε λεπτά. Αθροίζεται η διάρκεια των ωρών των συμβάσεων και το αποτέλεσμα του αθροίσματος μετατρέπεται σε ημέρες διαιρούμενο διά είκοσι τέσσερα (24). Αν το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήμισυ στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει αποτελεί το σύνολο των ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1.11.2018». 2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 2, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με αριθμ. 3342/2/2005 (Β΄ 169) κατά το μέρος που ορίζει τον τύπο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και εσωτερική διανομή. Μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, διατηρείται σε ισχύ η απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3342/3/2003 (Β΄ 1111)». 3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούμενου εδαφίου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυτού. Ο κυβερνήτης του προηγούμενου εδαφίου οφείλει να διαθέτει τα προσόντα, που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 3342/02/2004 (Β΄ 478), όπως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου μόνου της απόφασης αυτής αντικαταστάθηκαν με την όμοια 3342/13/2004 (Β΄ 1330)». 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται στον Οίκο Ναύτου να αναθέτει, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου την εκτέλεση του έργου φύλαξης των κτιριακών του εγκαταστάσεων σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ή σε προσωπικό ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35). 5. Το άρθρο 39 αντικαθίσταται αναδρομικώς από την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014, ως εξής: «Άρθρο 39 11 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9, η οποία αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 και η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), το άρθρο 64 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), η περίπτωση ιγ΄ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23)». 6. Καταργούνται αναδρομικώς από την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014 τα άρθρα 17 έως 22 και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 23 του νόμου αυτού. Άρθρο 11 Τροποποίηση της παρ. 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 Στην παρ. 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας, αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αντί για τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής,». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 12 Επέκταση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, πλην των νήσων Εύβοιας και Λευκάδας. 2. Το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α΄ 1) καταργείται. Άρθρο 13 Μεταφορά πόσιμου νερού σε νησιά 1. Η μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε νησιά μπορεί να πραγματοποιείται από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού επ’ ωφελεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2. Η δαπάνη βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 12 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr Νησιωτικής Πολιτικής. Η χρέωση πραγματοποιείται, ύστερα από κοστολόγηση από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 3. Δαπάνες από μεταφορά πόσιμου νερού υδροφόρων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού για έκτακτες ανάγκες επ’ ωφελεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκαν από το έτος 2010 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες και βαρύνουν το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 14 Τροποποιήσεις του ν. 2638/1998 Στον ν. 2638/1998 (Α΄ 204) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το πτυχίο πλοιάρχου ή μηχανικού που χορηγείται από τις Α.Ε.Ν. αντίστοιχα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί το απαραίτητο μοναδικό ακαδημαϊκό τυπικό προσόν εξέλιξης του κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α΄ τάξης κατά την παράγραφο 2, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». 2. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, αντικαθίστανται, αντιστοίχως, η λέξη «Πανεπιστήμια» από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» και η λέξη «Πανεπιστημίων» από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.». 3. Οι περιπτώσεις η΄ και ι΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2638/1998 καταργούνται. 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής της Σχολής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής, η Συνέλευση Τομέα, οι Υπεύθυνοι των Τομέων και οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων». 5. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Προΐσταται της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής». 6. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καταργείται. 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από 13 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα μπορεί να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου για τη Σχολή Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού για τη Σχολή Μηχανικών, και, αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές των ανωτέρω ειδικοτήτων ή αναπληρωτές ή επίκουροι, υποψηφιότητα μπορεί να θέτουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές και ελλείψει αυτών και επίκουροι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή αν παρέλθει η προθεσμία που έχει θέσει ο Υπουργός, ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μέλη Ε.Π. που έχουν οριστεί διευθυντές Σχολής για δύο (2) συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να προτείνονται στη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός αν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα (1) τακτικό μέλος Ε.Π». 8. Η παράγραφος Δ3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. μπορεί να απασχολούνται εκτός υπηρεσίας σε εφαρμογές του επιστημονικού τους κλάδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), οι οποίες είναι συμβατές με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και την επιστημονική τους εξειδίκευση, ως εξής: α) να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζονται φορείς του δημόσιου τομέα, β) να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, γ) να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), δ) να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή καθηγητών, ε) να κατέχουν τις θέσεις ειδικού συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στ) να διδάσκουν σε A.E.I., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), ζ) να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, η) άδεια για την εκτός υπηρεσίας απασχόληση χορηγείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Ε.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής στην οποία υπηρετεί». 9. Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος Δ4 ως εξής: «4. Στα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. απαγορεύεται να: α) απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα, 14 Ν.4597/2019,ΦΕΚ-35/Α/28.02.2019 www.docman.gr β) ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από την οικεία ή άλλη Α.Ε.Ν., γ) κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, δ) κατέχουν άλλη πλην της Α.Ε.Ν. μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν τη θέση μέλους Ε.Π. Α.Ε.Ν. ή τη θέση του Δημοσίου». 10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κάθε μέλος του Ε.Π. δικαιούται να λαμβάνει εκπαιδευτική ή επιστημονική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και της εμπειρίας του, που επιτυγχάνεται, ιδίως με: α) την απασχόληση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε χώρους εργασίας, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή μεθόδων και γνώσεων που αφορούν τη ναυτιλία, β) τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλου σχετικού επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, με συναφή με το επιστημονικό του αντικείμενο απασχόληση, γ) τη συμμετοχή του σε επιστημονικά ή άλλα σχετικά με τη ναυτιλία συνέδρια, εκπαιδευτικές ή μο

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις