25853/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 
EFSTATHIA GENNAIOU Hellenic Public Administration Issuing CA1/3/2019 13:40 CN=EFSTATHIA GENNAIOU C=GR O=Hellenic Public Administration Certification Services E=e.gennaiou@mnec.gr Public key: RSA/1024 bits INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.01 14:06:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019 ΑΠ: 25853 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020 – 2022 (Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, dde@mnec.gr) ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ .................................................................................................................................................... 4 2. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ 2019-2022.............................................................................4 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ – ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2020-2022 ........................................................................................................................................... 5 3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ – ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΈΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019 ..........................5 3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού ...........................5 3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking).......................................6 3.2. ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΜΕΣΟΠΡΌΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΦΟΡΈΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ (2019-2022)................................................6 3.2.1. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος............................................6 3.2.2. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης..........................................................7 3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΌΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΔΕΣΜΕΎΣΕΩΝ ......................................................................................................................................................................7 3.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΏΣΕΩΝ......................................................................................................................8 3.4.1. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού .......................................................................................................8 3.4.2. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών..............................................................................................................................................................8 3.4.3. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων .............................................................................................8 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ 2019-2022 .........................................................................................................9 5. ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΔΕ 2019 - ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΈΡΓΩΝ ΑΝΆ ΠΗΓΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ....10 5.1. ΈΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ (ΠΠ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε. (ΤΟΜΕΑΚΆ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΆ ΕΠ ΕΣΠΑ) ...................................................................................................................................................10 5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 ..............................................................................................................10 5.1.1.1. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες .........11 5.1.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 μη λειτουργούντα (ημιτελή) που θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4...................................................................................................................................................11 5.1.1.3. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 20072013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).........................................................................................................................12 5.1.1.4. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση με εθνικούς πόρους σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 κατά το 2017......................................................................................................................................................................12 5.1.2.Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 ..............................................................12 5.1.3. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 .............................................................................................................................12 5.1.4. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ/2).........................................................................................14 5.2. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020..........................................................................14 5.2.1. Ένταξη έργων από ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 .............................................................14 5.2.2. Ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΔΕ ..........................................................................................15 5.3. ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ (ΔΔΜ) 2007-2013 ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ «ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ» (CONNECTING EUROPE FACILITY) 2014-2020 ........................................................................................................................16 5.3.1. Ένταξη Συνεχιζόμενων Έργων των δράσεων ΔΔΜ 2007 - 2013 ......................................................................16 5.3.2. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή 2014-2020 ..................................................................................................................................................................................16 5.3.3. Ένταξη νέων έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» ..................................................................17 5.4. ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΣΤΌΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΔΑΦΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020.....................................................17 5.4.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ.............................................................................................................................................................................17 5.4.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) ....................................................................................17 5.4.1.2. Ένταξη νέων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6) ...................................................................................................17 5.4.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)...........................................................................................18 5.5. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΎ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) ....................................................19 5.5.1. Ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 .........................................................19 5.5.2. Έργα του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 .................19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 2 Τα εγκεκριμένα προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (και οι προϋπολογισμοί τους) θα κοινοποιούνται στη ΔΔΕ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής. ........................................................................................................................19 5.5.2.1. Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων ...........................................................19 5.5.2.2 Ένταξη ή τροποποίηση έργων προετοιμασίας ..............................................................................................19 5.6. ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΣΎΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΛΟΙΠΆ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ ....................................................................................................................................20 5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014−2020. ...............................................................................................................................................................20 5.6.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) .....................................................................................................................................20 5.6.3. Ένταξη νέων έργων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF).........................................................................................................................................................20 5.6.4. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων .........................................................................................................................................................20 5.7. ΈΡΓΑ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΉΣ ΥΛΙΚΉΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ Ι (ΕΠ Ι).........................................................................................21 5.7.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι ...........................................................................................................21 5.7.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΠ Ι ...........................................................................................................................21 5.8. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΤΑΜΕΊΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΣΗ (ΕΤΠ) .................................................................21 5.8.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ ...........................................................................................................21 5.8.2. Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ ...........................................................................................................................21 5.9. ΈΡΓΑ ΛΟΙΠΏΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ...................................................................................................21 5.9.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων.......................................................................................................21 5.9.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων ............................................................22 5.9.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων ............................................................................22 5.10.ΈΡΓΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΎΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ........................................................................22 5.11. ΈΡΓΑ ΤΑΜΕΊΟΥ ΣΥΝΟΧΉΣ ............................................................................................................................................23 5.12. ΈΡΓΑ ΠΡΟΣ ΈΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2014-2020 .........................................................23 5.13. ΈΝΤΑΞΗ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΎΣ ΠΌΡΟΥΣ ..................................................................23 5.13.1. Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων .................................................23 5.13.2. Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2019 ...................................................................24 5.13.2.1. Νέα έργα ....................................................................................................................................................24 5.13.2.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις .....26 5.13.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις ........................26 5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.................................................................................27 5.13.2.5. Έργα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ειδικού σκοπού ...............................................................................28 5.13.2.6. Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων .......................................29 5.13.2.7. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Ν. 3389/2005 .................................................................29 5.13.3. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2019 .............................29 5.14. ΕΓΓΡΑΦΉ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ .................................................................................................................................................30 5.14.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων .................................................................................30 5.14.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ ........................30 5.14.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ..................30 5.14.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ.....................................................................................................30 5.15. ΕΙΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΉΣΕΙΣ .....................................................................................30 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ 2019 ..................................................31 6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ..........................................................................................31 6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΤΕΒΑ, και ΕΠΑΛΘ) .....................................................................................................................................................................31 6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF)..........................................................................................................................................................32 6.1.3.Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών...........................................................................................................32 6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΑ/2, /3, /4 ΚΑΙ /7 ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΑΜΙΓΏΣ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ .............33 6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων ...........................................................33 6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο .............................................................................................................33 6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης ......................................................................................33 6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ ........................................................................................................33 6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής Κατανομής.................................................................................................................................................................34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 3 6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ............................................................................................34 6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών..........................................................................................................34 6.3. ΑΠΛΟΠΟΊΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ - ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΠΡΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΉ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ .........................................................................................................................35 7. ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ ......................................................................................................................... 35 7.1. Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ .................................................................................................35 7.2. Αποτύπωση των πληρωμών των έργων ΠΔΕ σύμφωνα με το νέο λογιστικό σχέδιο.........................................36 8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ – ΤΉΡΗΣΗ ΜΗΤΡΏΟΥ ΔΕΣΜΕΎΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ..........................................................................................37 9. ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (E-ΠΔΕ) ................................................................................................................37 9.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ ........................................................................................................................................38 9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ ................................................................................................39 9.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ...............................................................................................................................39 9.3.1. Ηλεκτρονικές Πληρωμές .................................................................................................................................39 9.3.2. Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών ............................................................................................................39 9.4. ΓΡΑΦΕΊΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ (HELPDESK) .............................................................................................................................40 9.5. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΈΡΓΩΝ ΠΔΕ .....................................................................................................40 10. ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΊΕΣ...................................................................................................................41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.................................................................................................................................................. 42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ....................................................................................................................................87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 4 1. Εισαγωγή Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2020-2022. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2019, σύμφωνα και με την σχετική εισηγητική έκθεση, σηματοδοτεί, μετά την έξοδο από τα Προγράμματα στήριξης, την αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, παίζει σημαίνοντα ρόλο στην ενίσχυση και ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2019, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2020-2022, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο: α) Είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί. β) Ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας. 2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019-2022 Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης σε έναν ειδικό φορέα (Υπουργεία και Βουλή των Ελλήνων). Το 2019 ανέρχεται συνολικά σε 6,75 δισ. ευρώ (ΦΕΚ 213/Α’/19.12.2018) ενώ για όλη την περίοδο 2020-2022 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 20,75 δισ. ευρώ. Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2019 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκονται:  Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής.  Η ολοκλήρωση των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφών.  Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων του εθνικού σκέλους που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 5 3. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 2019 και προγραμματισμός για το ΠΔΕ 2020-2022 Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2019 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως. 3.1. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων έτους 2019 3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες και Βουλή των Ελλήνων), υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) για το ΠΔΕ 2019-2022 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 και τις προτάσεις των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των Φορέων υλοποίησης των έργων. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019 ακολουθεί την οικονομική και διοικητική ταξινόμηση του νέου Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με το ΠΔ 54 (ΦΕΚ 103/Α’/13.06.2018) που εφαρμόστηκε με την απόφαση 2/58493/ΔΠΓΚ του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3240/Β’/07.08.2018). Για το λόγο αυτό, ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων κατανεμήθηκε για κάθε Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που εκτελεί ΠΔΕ στον ειδικό φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην ΓΔΟΥ του και ανά σκέλος (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ). Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ 213/Α’/19.12.2018), είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Τα όρια δαπανών ΠΔΕ για τις 13 αιρετές Περιφέρειες, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των Περιφερειών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠΟΙΑΝ, εμφανίζονται στον Πίνακα 9, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΥΑ με αρ.πρωτ.14162/4.2.2019, ΑΔΑ:ΩΕΑ8465ΧΙ8-Ψ9Ψ, ΦΕΚ 360/Β’/11.02.2019). Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2019 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4270/2014 με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με αριθ. πρωτ: 18761/14.02.2018, (ΑΔΑ: 6Ξ29465ΧΙ8-ΧΣΦ 18565, ΦΕΚ 459/Β’/15.02.2019). Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), θα πρέπει για τα έργα που διαχειρίζονται να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 6 τελικών προτάσεων (από τους Φορείς Χρηματοδότησης) προς τη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης. Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα την επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014–2020 με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το ΥΠΟΙΑΝ (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ) και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων των προγραμμάτων της περιόδου 2007–2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη. 3.1.2. Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking) Σε εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την υπ’ αριθ. 141/02.01.2019 Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΡΣ1465ΧΙ8-Ν48, ΦΕΚ 4/Β’/09.01.2019), δεσμεύοντας πρόσθετες πιστώσεις ύψους 2.025 εκ. ευρώ πλέον του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2019. Η εν λόγω υπερδέσμευση πιστώσεων (overbooking) αποτελεί το 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το 2019 και αφορούν στο σύνολο του Προγράμματος. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων χρηματοδότησης, τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ, την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% συνολικά, τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους των ΕΠ της περιόδου 2014–2020, καθώς και τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των δράσεων των ΕΠ της περιόδου 2007–2013 και του Ταμείου Συνοχής. Ειδικότερα για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2019 ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου. Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2019, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019. 3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης (20192022) Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες και Βουλή των Ελλήνων) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΝ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 20192022 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός). 3.2.1. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1). Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 7 Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2019-2022 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2019, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2020-2022 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2018 (ακόμη και με μηδενική πίστωση). Επισημαίνεται ότι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2019. Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές αποφάσεις έργων ΣΑ. Πριν και μετά την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (προεγκρίσεις). Για τον επαναπρογραμματισμό των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.2). Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων. 3.2.2. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ: 23979/Ε2649/03.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με ΑΠ: 125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β’/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ.9.1). Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα. 3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν. Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2019-2022), πρέπει να συμβαδίζει με τις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 8 δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ. Ειδικότερα:  Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.  Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν, τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. 3.4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων Η αξιολόγηση των Φορέων αφορά στον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στην υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και στην έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2019 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 3.4.1. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το α’ εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους. Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των Φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού (Π/Υ) των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους. 3.4.2. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών. Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με ΑΠ: 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ 2882/Β’) και τον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με ΑΠ: 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως τροποποιείται και ισχύει. 3.4.3. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. παρακάτω). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 9 Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι/υπεύθυνοι λογαριασμού κλπ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα. Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των Φορέων εκείνων, των οποίων τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ελλιπώς. 4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019-2022 Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:  Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2019 η ΚΥΑ είναι η υπ’ αριθ. 18565/15.02.2019, (ΑΔΑ: 6Ξ29465ΧΙ8-ΧΣΦ, ΦΕΚ 459/Β’/15.02.2019).  Η ΔΔΕ αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2019-2022 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος.  Οι Φορείς Χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).  Η ΔΔΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις, εκδίδει τις αρχικές ΣΑ εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.  Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν προτάσεις αλλαγών ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις Π/Υ ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α.  Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.  Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:  ο συνολικός Π/Υ για κάθε έργο της ΣΑ.  οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2019 για κάθε έργο της ΣΑ.  Σε κάθε ΣΑ αναφέρονται υποχρεωτικά:  Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας Χρηματοδότησης για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.  Ο Φορέας Υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το Φορέα Χρηματοδότησης). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 10  Η γεωγραφική κατανομή κάθε έργου της ΣΑ στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο  Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα. 5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2019 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:  το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5.  το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και άλλοι Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9. Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4270/2014). Οι Φορείς πριν την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2019, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης. 5.1. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ) 5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΔΕ 2019 με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά κατηγορία όπως διακρίνονται ακολούθως: 1. Έργα που δηλώθηκαν μεν ως ολοκληρωμένα στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Για τα έργα αυτά υπάρχει σχετική αναφορά για το υπολειπόμενο ποσό στην απόφαση ολοκλήρωσης και έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για την αναγκαιότητα συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.1. 2. Έργα που δηλώθηκαν ως μη λειτουργούντα (ημιτελή) στην Έκθεση Κλεισίματος κάθε ΕΠ. Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων αυτών από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εγκύκλιος Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 & τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ 11 3. Έργα τμηματοποιημένα (phasing) τα οποία θα συνεχίσουν την υλοποίηση τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων αυτών και τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ παρουσιάζονται ξεχωριστά στην παρ. 5.1.1.3 4. Έργα που δεν συμμετείχαν στο κλείσιμο των προγραμμάτων ή/και απεντάχθηκαν γ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις