ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-28.2.2019
February 2019 | docman.gr Τεύχος 4 16-28.2.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Δημοσιεύθηκε ο Ν. Ν.4596/2019- ΦΕΚ: 32/Α/2019 – Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφασηπλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, IV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και άλλες διατάξεις. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Με την αριθ. 1974/54/21.02.2019 τροπολογία τροποποιείται η παρ.Β.3 της απόφασης 2/57103/ΔΠΓΚ/2016 (ΦΕΚ 1932/Β/29.06.2016) και παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων και αποπληρωμών, μέχρι την 31.03.2019. Υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Το σύστημα υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι πλέον διαθέσιμο. η Η είσοδος γίνεται μέσα από το site (https://www.pothen.gr/pothe n/app/#/login) . Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 31.3.2019. (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.4571/18 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4587/18) (Αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 και Ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) ΔΙΔΚ/Φ.44.1/9343/2019.«Υ πόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης». (ΑΔΑ: ΩΠ1Ω465ΧΘΨ-ΚΧΣ) 2 Ταμειακός προγραμματισμός Τροποποιήθηκε η ισχύς της οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/2019- ΦΕΚ: 104/Β/2019 -Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που όπως ισχύει». Μετά την τροποποίηση η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από 1-72019. Οι επιμέρους προθεσμίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση παρατείνονται μέχρι την 01/07/2019 υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 2/4078/ΔΕΠ/2019.Αποδοχές Γενικών Γραμματέων Δήμων 11535/2019- ΦΕΚ: 614/Β/2019 -Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των Ο.Τ.Α.». Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Δ.Σ Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του Ν.4597/2019 τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν.4354/2015 αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται νέα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης έως την 31.10.2019. Η έκδοση της σχετικής Υ.Α. με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι καταβολής του επιδόματος, θα γίνει εντός 2 μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, με ανώτατη προθεσμία την 31.12.2019. Επίσης προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η χώρα μας, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωζώνης, καλείται να υποβάλει την ερχόμενη άνοιξη τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της, με τη μορφή του Προγράμματος Σταθερότητας («Stability Programme»). Στο ίδιο πλαίσιο, ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων, που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τα όρια των προϋπολογισμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν εστιάζει μόνο στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στη Γενική Κυβέρνηση, ως ένα ενιαίο σύνολο. Βλέπε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 2/17256/ΔΠΔ/2019.Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 ΑΔΑ: ΩΘΑΤΗ-ΤΥΡ 3 Αύξηση κατώτατου μισθού Δημόσιες συμβάσεις Βάσει της πρόσφατα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης οικ.4241/127/30.1.2019 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β’ 173/2019), ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων αυξάνει, οριζόμενος στο ποσό των 650,00 ευρώ, ενώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών επίσης αυξάνει, οριζόμενο στο ποσό των 29,04 ευρώ. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ισχύει ήδη από την 01.02.2019. Με αφορμή την ανωτέρω κανονιστική μεταβολή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έχει ήδη δεχτεί σημαντικό αριθμό ερωτημάτων, σε σχέση με τις συνέπειες της μεταβολής του εργατικού κόστους σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης που τελούν σε εξέλιξη (και στις οποίες, προφανώς, το κόστος εργασίας έχει υπολογισθεί στη βάση του προϋφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου). Βλέπε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΑΑΔΗΣΥ/1050/2019.Διευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης.(ΑΔΑ:99ΖΥΟΞΤΒ-Δ5Μ) Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμιμου κατώτατου μισθού και του νέου νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, οποιαδήποτε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο, κατά το μέρος που αφορά/εισάγει ηλικιακή διάκριση, θεωρείται κατηργημένη. Συνεπώς, ως προς τις ήδη διαμορφωθείσες προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των στοιχείων i και iii της περ. γ΄, χωρίς τις ηλικιακές αναφορές, και των περ. δ΄ έως στ΄ της υποπαρ. ΙΑ.11.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. Ο ως άνω νόμιμος κατώτατος μισθός και το ως άνω νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο ισχύουν από 1 Φεβρουαρίου 2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Βλέπε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: οίκ.7613/395/2019.Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.(ΑΔΑ:ΨΤΠΧ465Θ1Ω-Ν12) 4 docman.gr ΟΤΑ Επιχειρήσεις 6971825732-33 2695022193 mydocmangr@gmail.com [docman.gr] Επισκεφθείτε μας στην τοποθεσία Web www.docman.gr Ασφαλιστικά-Φορολογικά Ε.2032/2019.Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013.(ΑΔΑ:Ω45Γ46ΜΠ3Ζ-Η2Β Φ30102/517/Δ16.10/2019.Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ» ΔΙΕIΣΦΜΜ/141/230792/2019.Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες.ΕΓΚ8/2019 ΑΔΑ: Ψ0Η0465ΧΠΙ-40Γ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/128/210959/2019.Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.(ΑΔΑ:Ω2Ο7465ΧΠΙ-45Ι) ΕΓΚ/7/2019

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις