ΕΑΑΔΗΣΥ/1260/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Συμμετοχή στη διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το σχέδιο του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα eForms προς αντικατάσταση των eNotices».(ΑΔΑ:ΨΑΕΝΟΞΤΒ-ΥΕ3)
ΑΔΑ: ΨΑΕΝΟΞΤΒ-ΥΕ3 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ ---------- Αρ. πρωτ.: 1260 Αθήνα, 01 Μαρτίου 2019 Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες: Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνo: Email: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Κεφαλληνίας 45 112 57 Αθήνα Π. Μπαράκου, Γ. Κυρίτσης, Κ. Κυριαζή, Κ. Γιαννικόπουλος 213 2124 741, - 738, -759, -783 eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.eaadhsy.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.01 14:56:37 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στη διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το σχέδιο του Εκτελεστικού Κανονισμού για τα eForms προς αντικατάσταση των eNotices» H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την πρόταση σχεδίων Κανονισμών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχει καταρτίσει σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού για την επικαιροποίηση των τυποποιημένων εντύπων, τα οποία χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων (enotices). Ο εν λόγω Κανονισμός, με τον οποίο και θα εγκριθούν τα νέα τυποποιημένα έντυπα (eforms), θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/1986. Η επικαιροποίηση των τυποποιημένων εντύπων και η πλήρης ηλεκτρονικοποίησή τους, αποσκοπεί, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής, στη βελτίωση της συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους χρήστες: κυβερνήσεις, αναθέτουσες αρχές, οικονομικούς φορείς και πολίτες, από τα οποία δεδομένα θα δύναται να εξάγονται συμπεράσματα τόσο για τη λειτουργία του πεδίου των δημοσίων συμβάσεων εν γένει, όσο και για τις εκδόσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Πριν από την έναρξη της επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Δημόσιες Συμβάσεις των χωρών της ΕΕ, προς τον σκοπό οριστικής διαμόρφωσης του σχεδίου του νέου Εκτελεστικού Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διεξαγάγει διάφορες φάσεις διαβούλευσης ως προς τη δομή και το περιεχόμενο των προτεινόμενων επικαιροποιημένων τυποποημένων εντύπων (eforms). H πρώτη φάση της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε μόνο με τους ορισθέντες εμπειρογνώμονες των κρατών- μελών της ΕΕ από τις 20 Νοεμβρίου 2016 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2017. ΑΔΑ: ΨΑΕΝΟΞΤΒ-ΥΕ3 Ακολούθησε η δεύτερη φάση της διαβούλευσης, η οποία και αποτέλεσε μία πιο διευρυμένη διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2018, με την υποβολή σχολίων μέσω της διαδικτυακής πλαφόρμας Github. Στην εν λόγω διαβούλευση, τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, κυρίως εκπροσώπους διοικητικών φορέων/ οργανισμών των κρατών- μελών περισσότερα από 200 θέματα και υποβλήθηκαν περισσότερα από 500 σχόλια. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης φάσης της διαβούλευσης οδήγησαν σε περίπου 100 αλλαγές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προς την πορεία υιοθέτησης έως και την πλήρη εφαρμογή του νέου Εκτελεστικού Κανονισμού για τα eForms είναι το ακόλουθο:  Δημόσια ανατροφοδότηση σχετικά με το σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού: Φεβ - Μάρτιος 2019  Μετάφραση του σχεδίου του Εκτελεστικού Κανονισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ: Απρίλιος 2019  Έγκριση από τα κράτη- μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημόσιων Συμβάσεων και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μάιος - Ιούνιος 2019  Δημοσίευση του τεχνικού προτύπου ηλεκτρονικής ανταλλαγής προκηρύξεων από το Γραφείο Δημοσίευσης της ΕΕ & έναρξη εφαρμογής Κανονισμού: Ιούνιος 2020  Προαιρετική χρήση eForms από τα κράτη-μέλη: Ιούνιος 2022  Υποχρεωτική χρήση eForms από τα κράτη μέλη: Ιούνιος 2023 Ο κύριος σκοπός των νέων ηλεκτρονικών μορφοτύπων (eforms) είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ποικίλου συνόλου ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στη δημοσίευση και στη χρήση δεδομένων των δημοσίων συμβάσεων. Συνολικά, οι ανάγκες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις στόχους: στη βελτίωση της πρόσβασης για τις επιχειρήσεις (ιδίως ΜΜΕ), στη χρηστή διακυβέρνηση των δημόσιων δαπανών και στο χαμηλό κόστος εκδόσεων (συμπεριλαμβανομένου του χαμηλού διοικητικού φόρτου). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής, τα eForms θα επιφέρουν βελτιώσεις, όπως ενδεικτικά: • Βελτίωση της ακρίβειας των ζητούμενων πληροφοριών • Απλοποίηση των εντύπων με την κατάργηση των περιττών πληροφοριών ή επικαλύψεων στα υφιστάμενα έντυπα. • Περισσότερο εύχρηστες και κατανοητές φόρμες. • Απλούστευση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και μείωση των κατηγοριών εντύπων από 22 σε 6. • Μείωση του διοικητικού φόρτου με την εξάλειψη της αλληλοεπικάλυψης με άλλα πρότυπα και εργαλεία όπως το ESPD. 2 ΑΔΑ: ΨΑΕΝΟΞΤΒ-ΥΕ3 • Περισσότερη ελευθερία στους αγοραστές (αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς), επιτρέποντάς τους να καθορίσουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες (π.χ. κριτήρια επιλογής) σε επίπεδο τμημάτων. • Βελτίωση της διακυβέρνησης, καθιστώντας υποχρεωτική τη διαρθρωμένη αναγνώριση αγοραστή και πωλητή, συμπεριλαμβανομένου ενός περιορισμένου αριθμού πληροφοριών σχετικών με την εφαρμογή τομέων πολιτικής (π.χ. πληροφορίες σχετικά με «πράσινες», κοινωνικές και καινοτόμες συμβάσεις). • Εξισορρόπηση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού με την προσθήκη της δυνατότητας, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επισημανθούν τα πεδία στις προκηρύξεις διαγωνισμών ως μη προοριζόμενα για δημοσίευση. • Υποστήριξη της (οικειοθελούς) δημοσίευσης σε συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών • Απλούστευση των εντύπων με δυνατότητα δημοσίευσης διορθώσεων. • Εξασφάλιση καλύτερου προσδιορισμού των επιχειρηματικών ευκαιριών στην ΕΕ με την καθιέρωση ενός μοναδικού αναγνωριστικού (identifier) της κάθε διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων και, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από την οριστικοποίηση της πρότασης σχεδίου του Εκτελεστικού Κανονισμού και την έναρξη της διαδικασίας επίσημης διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημόσιων Συμβάσεων, επιθυμεί τη δημόσια ανατροφοδότηση ως προς την πρότασή της και την υποβολή σχετικών σχολίων- παρατηρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς). Προς τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει όλα τα σχετικά έγγραφα (σχέδιο Εκτελεστικού Κανονισμού και Παραρτήματα αυτού) στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-797630_en, μέσω του οποίου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς, πολίτες) μπορεί να υποβάλει τυχόν σχόλια- παρατηρήσεις το αργότερο έως και τις 11 Μαρτίου 2019. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καταπόδης 3 ΑΔΑ: ΨΑΕΝΟΞΤΒ-ΥΕ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) - Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία Προμηθειών) - Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτης - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Υπουργείο Οικονομικών - Υπουργείο Υγείας - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Εφορείες Αρχαιοτήτων) - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής - Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπουργείο Τουρισμού 3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 4 ΑΔΑ: ΨΑΕΝΟΞΤΒ-ΥΕ3 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 9) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις