2/20483/0026/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.05 12:53:12 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2/20483/0026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Τηλέφωνο FAX 1 - 3 - 2019 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 : 115 26 ΑΘΗΝΑ : 210 69 87 705 : 210 69 87 730 ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών» Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ν. 4583/2018 (Α.212) με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκαν τα άρθρα 77, 78 και 81 του ν. 4446/2016 (Α.240) και ορισμένα άρθρα του ν. 4270/2014 (Α.143). Ειδικότερα, τροποποιούνται τα άρθρα 55, 69Γ, 69ΣΤ του ν. 4270/2014 και προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ, που αφορά στις προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Διευκρινιστικά των όσων ορίζονται αναλυτικά στις ανωτέρω διατάξεις, σας ενημερώνουμε ότι εφεξής η έκθεση του ΓΔΟΥ επί διαφωνιών με τον διατάκτη υποβάλλεται μετά του σχετικού φακέλου αποκλειστικά και μόνο στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αξιοποιεί και αξιολογεί αυτές για τη διενέργεια των ελέγχων, κατά λόγο αρμοδιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 53-54 του πδ 142/2017 (Α.181). Τέλος, οι οικονομικές υπηρεσίες των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Εγκύκλιος παρακαλούνται να απευθύνουν ερωτήματα αναφορικά με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αλλά και εν γένει την ερμηνεία των δημοσιονομικών κανόνων, πρωτίστως στις ΓΔΟΥ των Υπουργείων που τους εποπτεύουν. Οι οικείες ΓΔΟΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνες για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η διαχείρισης, πέραν του Υπουργείου τους, και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και κατά συνέπεια οφείλουν να μεριμνούν για την ομοιόμορφη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων εκ μέρους τους. Συνακόλουθα, η υποβολή από τις οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, να συνοδεύεται από την τεκμηριωμένη άποψη της οικείας ΓΔΟΥ, εκθέτοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και από πλήρη φάκελο αντιγράφων των δικαιολογητικών. Η τήρηση των ανωτέρω οδηγιών είναι απαραίτητη προκειμένου η Υπηρεσία μας να σχηματίσει σφαιρική άποψη επί των υποβληθέντων ερωτημάτων, έχοντας προηγουμένως αποκτήσει πλήρη γνώση του ιστορικού και των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, με σκοπό αυτά να τύχουν άμεσης απάντησής τους {σχετική η αριθ.2/84014/0026/20-112017 εγκύκλιός μας (Α.Δ.Α.:6ΞΣΜΗ-ΧΓΕ)}. Ο Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Όλα τα Υπουργεία: α. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών β. Δ/νσεις Οικονομικής Διαχείρισης 2. ΔΥΕΕ στις νομαρχίες και στους νομούς 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού 4. Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικές Υπηρεσίες α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Ελεγκτικό Συνέδριο 7. Όλες τις ΔΥΟ ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Προεδρία της Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Όλα τα Υπουργεία: α)Γραφεία κ.κ. Υπουργών β)Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 4. Ανεξάρτητες Αρχές Γραφεία κ.κ. Προέδρων α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ/νση Εισπράξεων 6. Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία 7. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 3. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών Γ.Λ.Κ. 5. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 6. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 7. Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 8. Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα 9. Ενιαία Αρχή Πληρωμών 10. Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις