17194/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».(ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54) ΕΓΚ/8/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.08 12:23:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Μ.Χιώτη, Μ. Γαρίου τηλ.: 213.136.4815/4816 e-mail: mar.chioti@ypes.gr, m.gariou@ypes.gr Να σταλεί μόνο με e-mail Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 17194 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Δήμους της Χώρας με την παράκληση για διαβίβαση του παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα 2. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με την παράκληση για διαβίβαση του Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠ. 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ του Κράτους Πληροφορίες: Κ. Τσιμπουκέλης για τις δικές τους ενέργειες προς τους τηλ.: 213.13.61.323 συνδέσμους χωρικής αρμοδιότητάς τους e-mail: k.tsiboukelis@ypes.gr που αποτελούν φορείς γενικής κυβέρνησης Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ (με την παράκληση για τη διαβίβαση του παρόντος στις ΠΕΔ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) 5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 6. Ελληνική Εταιρία Τ. Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Αρ. Εγκυκλίου : 8 ΘΕΜΑ: «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α». ΣΧΕΤ: 1) Ο ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ..Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και ειδικά το άρθρο 202 αυτού. 2) Η με Α.Π. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β΄ και 3635/Β΄) ΚΥΑ περί καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων. 3) Τα με Α.Π. 44485/6-8-2018 και 65720/19/-11-2018 έγγραφά μας περί «Πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος του ΟΠΔ». 1/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 Α. Γενικά Στο πλαίσιο των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έχει τροποποιηθεί και καταργείται η υποβολή των επικυρωμένων πινάκων ΟΠΔ από τις αρμόδιες για εποπτεία Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επαναϋποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζει η αρίθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) σχετική Κ.Υ.Α.. Ειδικότερα: Οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων και περιφερειών έχουν την αποκλειστική ευθύνη να υποβάλλουν όλους τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΔ του δήμου ή της περιφέρειας. Οι στατιστικοί ανταποκριτές των λοιπών φορέων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. (σύνδεσμοι, περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης κτλ) υποβάλλουν αντίστοιχα τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα τους. Η διαδικασία υποβολής των πινάκων οικονομικών αποτελεσμάτων υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα εγκύκλιο. Β. Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Β.1. Εισαγωγή Η υποβολή των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πραγματοποιείται μέσω της ανάρτησης κατάλληλων γραμμογραφημένων αρχείων excel στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ο οποίος έχει πλέον καταστεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα άντλησης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των στοιχείων οικονομικής στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών τροφοδοτεί το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με τα απαιτούμενα στοιχεία για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών. Τα νέα πρότυπα αρχεία θα συμπληρώνονται με αντιγραφή των απαραίτητων στοιχείων του υφιστάμενου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων που έχει εγκρίνει ο Ο.Τ.Α. και ακολούθως θα μεταφορτώνονται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Τα παραπάνω αρχεία έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή: http://www.ypes.gr/el/Regions/KomDialeitoyrgOikonDedom/SpecsStructureReports/TemplateXlsFiles/ Β2. Αντιστοίχιση πινάκων στοχοθεσίας και πρότυπων αρχείων excel - Οι πίνακες στοχοθεσίας των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ («Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ) αντιγράφονται στο αρχείο «Σ1.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΙ-ΝΠΔΔ». 2/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 - Οι πίνακες στοχοθεσίας των περιφερειών «Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ».αντιγράφονται στο αρχείο «Σ2.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΝΠΔΔ» - Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Υποτομέα των ΟΤΑ «Σ.3ΝΠΙΔ» αντιγράφονται στο αρχείο »Σ3.ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΝΠΙΔ». Σημειώνεται ότι, κατά την ανάρτηση των αρχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, η ονοματολογία όλων των ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να είναι της μορφής: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-ΧΧΧΧ.xls ή ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_1-ΧΧΧΧ.xlsx, όπου ΧΧΧΧ το έτος υποβολής. Π.χ. για το έτος 2019 τα αρχεία στοχοθεσίας θα έχουν όνομα: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ_12019.xls. Β3. Συμπλήρωση πρότυπων αρχείων στοχοθεσίας που αναρτώνται στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.  Στήλη «Ετήσια Στοιχεία»: Αντιστοιχεί στη στήλη «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ» των πινάκων οικονομικών στοχοθεσίας. . ΠΡΟΣΟΧΗ: ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, οι φορείς στη στήλη «Ετήσια Στοιχεία», θα ενσωματώσουν τη σύνοψη του προϋπολογισμού τους, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του Φεβρουαρίου 2019.  Στήλες «Ιανουάριος έως Δεκέμβριος»: Σε αυτές τις στήλες, αποτυπώνονται οι μηνιαίοι στόχοι του φορέα, όχι σωρευτικά. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο στόχος των μηνιαίων απλήρωτων υποχρεώσεων, τα ποσά του οποίου είναι σωρευτικά.  Τα ΝΠΙΔ τα οποία τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, δεν συμπληρώνουν τη γραμμή Α. ΕΣΟΔΑ «Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση» Στο Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου περιλαμβάνεται παράδειγμα με συμπληρωμένο το νέο πρότυπο αρχείο προς υποβολή από μεταφορά στοιχείων ενός υφιστάμενου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων. Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΠΔ Οι στατιστικοί ανταποκριτές των φορέων υποβάλλουν τα κατάλληλα γραμμογραφημένα αρχεία με τα στοιχεία στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΔ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats, ακολουθώντας τα εξής βήματα: 1. Εισαγωγή στην εφαρμογή με χρήση των προσωπικών κωδικών 2. Επιλογή «Εισαγωγή Αναφορών» Οδηγίες για την εγγραφή των στατιστικών ανταποκριτών στη συγκεκριμένη εφαρμογή και τη χρήση αυτής, θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου εσωτερικών, στη διαδρομή: http://www.ypes.gr/el/Regions/KomDialeitoyrgOikonDedom/ManualApplicStats. 3/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 Δ. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ειδικά για το ΟΠΔ έτους 2019, οι φορείς θα υποβάλουν για πρώτη φορά τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων (άρθρο 3 της αρίθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) σχετικής Κ.Υ.Α.) και κατά την υποβολή αυτών στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη υποβάλει την αναμόρφωση της οικονομικής τους στοχοθεσίας. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σε όλους τους φορείς ως προς τη τήρηση των προθεσμιών της υποχρεωτικής αναμόρφωσης και της υποβολής των αντίστοιχων πινάκων καθώς ο έλεγχος της οικονομικής στοχοθεσίας για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα Εγκύκλιο. Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου εσωτερικών, στη διαδρομή Υπουργείο/Εγκύκλιοι. Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.ΠΟΥΛΑΚΗΣ 4/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 1. Υπουργείο Οικονομικών 3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α & Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & 5. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. Προϋπολογισμού -Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας -Δ/νση Προϋπολογισμού της Γενικής Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. Κυβέρνησης (d20@glk.gr, dpgk@glk.gr) -Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & -Δ/νση Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Προϋπολογισμού Τ.Α. Στοιχείων & Μεθοδολογίας (fd@glk.gr, dpdsm@glk.gr) Πανεπιστημίου 37 10165 – ΑΘΗΝΑ 2. Alfaware (dimitris@alfaware.gr, info@alfaware.gr) 3. MEGAPLAN (megaplan@otenet.gr ) 4. Neuropublic (k_stamataki@neuropublic.gr) 5. OTS ( glioliou@ots.gr ) 6. Q&R (gpet@qnr.com.gr ) 7. Singular Logic (pmaniatis@singularlogic.eu, cbratos@singularlogic.eu) 8. Unisystems (nikolopoulost@unisystems.gr ) 9. ΔΑΕΜ (t.tzekas@daem.gr) 10.ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (gkolovos@egritosgroup.gr) 5/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : 1 ΔΗΜΟΣ ……. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ Α ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάρι ος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριο ς 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο ΠΟΥ Τιμή = 0 => ΟΥΣΑ Ταύτιση ΣΤΟΧΟΘΕ Στοχοθεσί ΣΙΑ ας και Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Γραμμή 1 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από λειτουργικών δαπανών: Από Προγράμματα Ε.Ε. συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) περιουσία(+) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα Α.1 (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανώνγια από εθνικούς (1212)_Επιχορηγήσεις την κάλυψη (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 678.898 830.038 678.898 2.187.834 678.898 1.074.503 885.148 4.826.383 678.898 678.898 1.074.503 7.258.682 678.898 932.018 901.383 9.770.981 0 10.557.293 30.000 30.000 30.000 90.000 50.000 50.000 50.000 240.000 100.000 100.000 100.000 540.000 2.000.000 3.000.000 5.017.293 10.557.293 0 11.307.503 795.000 665.000 670.000 2.130.000 690.000 675.000 670.000 4.165.000 865.000 660.000 745.000 6.435.000 1.592.000 1.510.000 1.770.503 11.307.503 0 513.500 40.000 20.000 20.000 80.000 15.000 10.000 15.000 120.000 15.000 10.000 15.000 160.000 85.000 105.000 163.500 513.500 0 508.247 30.000 30.000 35.000 95.000 35.000 35.000 40.000 205.000 40.000 35.000 40.000 320.000 50.000 60.000 78.247 508.247 0 6.403.364 440.000 440.000 440.000 1.320.000 440.000 440.000 440.000 2.640.000 440.000 440.000 440.000 3.960.000 440.000 440.000 1.563.364 6.403.364 0 39.060.888 2.013.898 2.015.038 1.873.898 5.902.834 1.908.898 2.284.503 2.100.148 12.196.383 2.138.898 1.923.898 2.414.503 18.673.682 4.845.898 6.047.018 9.494.290 39.060.888 0 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 18.398.796 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 18.398.796 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) ΣΥΜΠΛΗ 9.770.981 Γραμμή 6 19 0 57.459.684 6/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 Β ΤΡΕΧΟΥΣΑ Έλεγχος ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ ταύτισης ΟΥΣΑ Π/Υ και ΣΤΟΧΟΘΕ Α ΕΤΟΥΣ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Φεβρουάρι Ιανουάριος ος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Σεπτέμβριο Αύγουστος ς 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο ΠΟΥ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ Γραμμή 5 B.1 Γραμμή 6 (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα (+) (7) προσωπικού _Επενδύσεις (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) ΠΡΟΙΣΧΥ Στοχοθεσί ΣΙΑ ας (Η ΕΤΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 18.224.670 ΡΩΝΕΤΑΙ 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 6.600.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 10.500.000 1.500.000 1.650.000 4.574.670 18.224.670 ΠΡΕΠΕΙ 0 11.928.163 600.000 700.000 738.255 2.038.255 600.000 700.000 738.255 4.076.510 1.050.000 1.150.000 1.307.324 7.583.834 1.200.000 1.544.329 1.600.000 11.928.163 0 19.177.828 350.000 330.000 555.000 1.235.000 400.000 400.000 475.000 2.510.000 750.000 850.000 950.000 5.060.000 3.100.000 3.500.000 7.517.828 19.177.828 0 2.273.809 180.000 200.000 302.000 682.000 320.000 350.000 353.357 1.705.357 90.000 100.000 150.000 2.045.357 50.000 70.000 108.452 2.273.809 0 5.131.364 440.000 440.000 440.000 1.320.000 440.000 440.000 440.000 2.640.000 440.000 440.000 440.000 3.960.000 440.000 440.000 291.364 5.131.364 0 56.735.834 2.670.000 2.770.000 3.135.255 8.575.255 2.860.000 2.990.000 3.106.612 17.531.867 3.630.000 3.840.000 4.147.324 29.149.191 6.290.000 7.204.329 14.092.314 56.735.834 0 0 723.849 Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) 57.459.684 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2.773.809 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 2.773.000 2.500.000 2.250.000 2.250.000 2.000.000 1.800.000 1.650.000 1.650.000 1.500.000 1.350.000 1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 0 0 Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 17.742.694 16.987.732 15.726.375 15.726.375 14.775.273 14.069.776 13.063.312 13.063.312 11.572.210 9.656.108 7.923.287 7.923.287 6.479.185 5.321.874 723.850 723.850 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 14.969.694 14.487.732 13.476.375 13.476.375 12.775.273 12.269.776 11.413.312 11.413.312 10.072.210 8.306.108 6.623.287 6.623.287 5.279.185 4.221.874 723.850 723.850 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα 9.951.473 ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ 67.411.157 (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 67.411.157 7/8 ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54 Πρότυπο γραμμογραφημένο αρχείο Μονάδα Κατηγ Στοχοθεσίας ορία Περιγραφή κατηγορίας Σύνθεση Στόχων Α. ΕΣΟΔΑ 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για Α. ΕΣΟΔΑ 2 Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη Προγράμματα Ε.Ε. Α. ΕΣΟΔΑ 3.α λειτουργικών δαπανών: Από (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Ίδια Έσοδα Α. ΕΣΟΔΑ 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων Α. ΕΣΟΔΑ 4 εισπράττονται για πρώτη φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από από απαιτήσεις ΠΟΕ βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και Α. ΕΣΟΔΑ 5 Α. ΕΣΟΔΑ 6 Α. ΕΣΟΔΑ 7 Β. ΕΞΟΔΑ 1 Β. ΕΞΟΔΑ 2 Β. ΕΞΟΔΑ 3 Β. ΕΞΟΔΑ 4 Χρηματικό Υπόλοιπο Κόστος προσωπικού Λοιπά έξοδα χρήσης Δαπάνες για επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ του προηγούμενου έτους 5_Χρηματικό υπόλοιπο (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (+) (7) _Επενδύσεις (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(- τρίτων Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Αποθεματικό Αποθεματικό 1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά 2 31/12 προηγούμενου οικ. έτους την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων 1 έτους στοχοθεσίας (85) Προβλέψεις μη είσπραξης υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Β. ΕΞΟΔΑ 6 Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡ. Δ. ΔΙΑΦ. Διαθέσιμα τρίτων (+) (42) _Επιστροφές Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και 5 ΥΠΟΧΡ. Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Λοιπά Έσοδα ) (8111) _Αμοιβές και έξοδα (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Β. ΕΞΟΔΑ Ετήσια Ιανουάριος Φεβρουάρι Στοιχεία Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβρι Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριο ος ος ς 9.770.981 678.898 830.038 678.898 678.898 1.074.503 885.148 678.898 678.898 1.074.503 678.898 932.018 901.383 10.557.293 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 2.000.000 3.000.000 5.017.293 11.307.503 795.000 665.000 670.000 690.000 675.000 670.000 865.000 660.000 745.000 1.592.000 1.510.000 1.770.503 513.500 40.000 20.000 20.000 15.000 10.000 15.000 15.000 10.000 15.000 85.000 105.000 163.500 508.247 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 40.000 50.000 60.000 78.247 6.403.364 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 1.563.364 18.224.670 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.500.000 1.650.000 4.574.670 11.928.163 600.000 700.000 738.255 600.000 700.000 738.255 1.050.000 1.150.000 1.307.324 1.200.000 1.544.329 1.600.000 19.177.828 350.000 330.000 555.000 400.000 400.000 475.000 750.000 850.000 950.000 3.100.000 3.500.000 7.517.828 2.273.809 180.000 200.000 302.000 320.000 350.000 353.357 90.000 100.000 150.000 50.000 70.000 108.452 5.131.364 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 291.364 2.773.000 2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.800.000 1.650.000 1.500.000 1.350.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 0 18.398.796 18.398.796 723.849 2.773.809 9.951.473 8/8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις