2/18754/ΔΛΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

ΦΕΚ: 843/Β/2019E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2019.03.08 18:10:55 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 9957 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/18754/ΔΛΓΚ Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 352 του ν. 4512/2018 (Α’ 5). 2. Την οικ.2/42245/ΔΛΓΚ/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1942). 3. Την 2/47779/ΔΛΓΚ/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 2279). 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178). 6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). Αρ. Φύλλου 843 7. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). 8. Την αριθμ. 2/63769/0026/13-09-2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων με θέμα «Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)». 9. Την αριθμ. 2/3085/ΔΛΓΚ/11-01-2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης με θέμα «Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ Α.Ε. μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)». 10. Το από 14-06-2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.». 11. Την από 30-01-2018 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών. 12. Το αριθμ. ΓρΔ/574/26-02-2019 αίτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και με δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε.» (εφεξής ΔΕΗ Α.Ε.). 13. Το από 01-03-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Εταιρικών Πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. 14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. χρηματική προκαταβολή ύψους πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (550.700.000,00) έναντι των συνολικών υποχρεώσεων για τη χρήση έτους 2019 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, όπως ειδικότερα εμφαίνονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην αναφερόμενη στο στοιχείο 3 του προοιμίου 2/47779/ΔΛΓΚ/2018 απόφαση. 2. Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους των φορέων της Γενικής 9958 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Κυβέρνησης της παρ. 1 της παρούσας, όπως βεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε., μειωμένο κατά το ποσό της έκπτωσης που αναλογεί στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Η ΔΕΗ Α.Ε. χορηγεί στο Ελληνικό Δημόσιο εκπτώσεις έναντι της ως άνω χρηματικής προκαταβολής. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται επί της αξίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ το ποσοστό της συνολικής έκπτωσης καθορίζεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 27% και αναλύεται ως εξής: 6% έκπτωση προπληρωμής, 15% έκπτωση συνέπειας και 6% έκπτωση όγκου. 4. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού χορηγείται έκπτωση συνέπειας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Οι λοιπές εκπτώσεις της παρούσας υπολογίζονται στην εκκαθάριση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και τα οριζόμενα στην αναφερόμενη στο στοιχείο 2 του προοιμίου οικ.2/42245/ΔΛΓΚ/2018 υπουργική απόφαση και επιστρέφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε πίστωση του λογαριασμού του No 23/200548 με τίτλο «Λοιπά Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού» και IBAN GR GR9001000230000000000200548, με διακριτή αιτιολογία εγγραφής «Μεταφορά ποσών λοιπών εκπτώσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε.» προκειμένου να εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδονται και αποστέλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 με ενσωματωμένη την έκπτωση επί της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν και απεστάλησαν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης η ΔΕΗ υποχρεούται να ενσωματώσει την αναλογούσα έκπτωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδώσει. 6. Η εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ.  1 σε πίστωση του δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού της ΔΕΗ Α.Ε., με IBAN GR1201100400000004001534439 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Με κάθε πίστωση του προαναφερθέντος δεσμευμένου λογαριασμού, αναγράφεται υποχρεωτικά στην αιτιολογία ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός RF. 7. Η ΔΕΗ Α.Ε. επιστρέφει το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας τα αντίστοιχα εισπραχθέντα ποσά από την εξόφληση των λογαριασμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με χρέωση του δεσμευμένου λογαριασμού, σε πίστωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 23/200548 με τίτλο «Λοιπά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού» και ΙΒΑΝ GR9001000230000000000200548. Σε κάθε πίστωση που αφορά το οικονομικό έτος 2019, θα πρέπει να αναγρά- Τεύχος Β’ 843/08.03.2019 φεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. σχετική αιτιολογία πίστωσης ως εξής: «Μεταφορά ποσού από εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προς τη ΔΕΗ Α.Ε., οικονομικού έτους 2019». 8. Σε περίπτωση που φορέας της παραγράφου 1 της παρούσης αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να επιστρέψει στον ανωτέρω λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου το ανάλογο ποσό της προκαταβολής. 9. Οι επιστροφές της προηγούμενης παραγράφου από τη ΔΕΗ Α.Ε. πραγματοποιούνται μέχρι του ύψους της χορηγηθείσας προκαταβολής σε πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου εντός και του επόμενου έτους και όχι πέραν της 30ης Απριλίου, για τους λογαριασμούς των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν κατανάλωση ενέργειας της τρέχουσας χρήσης. Μετά την προθεσμία αυτή, τυχόν πιστωτική διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής αφαιρουμένων των συνολικών ετήσιων επιστροφών, επιστρέφεται από τη ΔΕΗ σε πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου. 10. Μετά την επιστροφή του συνόλου της προκαταβολής στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου κατά τα ανωτέρω, τυχόν υπόλοιπο στο δεσμευμένο λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., αποδεσμεύεται υπέρ αυτής. 11. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων για τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας τους ηλεκτρονικό αρχείο εκδοθέν από το πληροφοριακό της σύστημα, στο οποίο θα εμφανίζονται ανά εποπτεύον Υπουργείο αναλυτικά οι υπόχρεοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους έκδοσης 2019 εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους. Στο εν λόγω αρχείο θα περιλαμβάνονται σε διακριτές στήλες ο τίτλος του φορέα, ο ΑΦΜ του, ο αύξων αριθμός λογαριασμού και ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός RF, το πληρωτέο ποσό, η ημερομηνία έκδοσης και η λήξη προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού. 12. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 2/42245/ ΔΛΓΚ/2018 υπουργική απόφαση (Β’ 1942). Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019 Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02008430803190002*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις