Ν.4602/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 45/Α/2019N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος Μέρους (άρθρα 1 έως 24), είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας. Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται η έρευνα, η εκμετάλλευση και η διαχείρισή του. Η αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, ότι, το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού κατισχύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης άλλων μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών, εφόσον κατά την κρίση του η συγκεκριμένη αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού είναι μεγαλύτερης σημασίας για την εθνική οικονομία. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24) ισχύουν οι εξής ορισμοί: α) Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.): το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστήνεται με το άρθρο 25. β) Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ): είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών θερμών ρευστών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 30°C. 1 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr γ) Γεωθερμικό πεδίο: είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον οποίο έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό. δ) Περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ): είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90°C. ε) Προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού: θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του περιεχόμενο. στ) Παραπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού: θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται κατά την εκμετάλλευση εκτός από το θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού δυναμικού. ζ) Υποπροϊόν του γεωθερμικού δυναμικού: θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων. η) Εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού: αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγική (άντληση) απόληψη του προϊόντος και παραπροϊόντων και την ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος. θ) Διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού: αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση του γεωθερμικού ρευστού από τα υπόγεια γεωθερμικά συστήματα, με σκοπό τη βιώσιμη – ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίησή του. Η διαχείριση αναφέρεται στο σύνολο του γεωθερμικού πεδίου. 2. Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται ως τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος. Στα τοπικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 30°C έως και 90°C. Στα εθνικού ενδιαφέροντος η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C. 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά προκειμένου μια περιοχή να χαρακτηριστεί ως γεωθερμικό πεδίο ή ως περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος. 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., γίνεται ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου και η υπαγωγή του σε κατηγορία τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος,, σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. Η απόφαση αυτή τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται από νεότερα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συναξιολόγηση των νεότερων στοιχείων. 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του άρθρου 7, γίνεται ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως περιοχής γεωθερμικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 3 Εφαρμοζόμενες διατάξεις 2 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr 1. Το γεωθερμικό δυναμικό θεωρείται μεταλλευτικό ορυκτό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 210/1973 (A΄ 277). 2. Τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ν.δ. 210/1973, μόνο στο Δημόσιο και ασκούνται από το ίδιο ή εκμισθώνονται. 3. Οι διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24). 4. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση του ενεργειακού προϊόντος ή των παραπροϊόντων δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24). Άρθρο 4 Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού Η έρευνα, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού, με εξαίρεση τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έρευνα, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ υπάγεται στην αρμοδιότητα του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Άρθρο 5 Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές 1. Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές γίνεται ύστερα από διαγωνισμό με προσφορές. 2. Σε περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας, ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων κρίνεται με βάση τις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση χώρου, το είδος των ερευνών, τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με τον χρόνο εκτέλεσής τους και την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών, καθώς επίσης και με την ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης, την εμπειρία και τη δυνατότητα του διαγωνιζομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. 3. Σε περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων κρίνεται με βάση το ύψος του Προϋπολογισμού, τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, την εμπειρία και τον βαθμό ορθολογικής διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλεται με την προσφορά για αξιολόγηση, καθώς επίσης και με την ικανότητα 3 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη δυνατότητα του διαγωνιζομένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. 4. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι πέντε (5) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον μισθωτή για δύο (2) επιπλέον έτη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9. 5. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη. 6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων. Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: α) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, β) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους, γ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, δ) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, ε) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, στ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και προκειμένου για το προϊόν οφείλει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου, ζ) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, η) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, θ) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης. 7. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αξιολογούνται από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επιτροπή συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 8. Εφόσον, μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου που καθορίζεται στη μισθωτική σύμβαση, πιστοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας γεωθερμικό πεδίο με βεβαιωμένα χαρακτηριστικά και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον μισθωτή, οικονομοτεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του πεδίου, εκμισθώνεται σε αυτόν και το δικαίωμα εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, εκτός αν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, με αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και μη συμφέρουσα. 4 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr Στην περίπτωση αυτή, εφόσον στην πρόταση του μισθωτή εντοπίζεται πρόβλημα ορθολογικής εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευση που δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες του πεδίου, ο εκμισθωτής προτείνει σχέδιο ορθολογικής εκμετάλλευσης του πεδίου, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει ο μισθωτής με την κατασκευή των σχετικών υποδομών, ώστε να είναι δυνατή η πληρέστερη αξιοποίηση του πεδίου και από τρίτους, αφού προηγηθεί σχετική μισθωτική διαδικασία από τον ίδιο εκμισθωτή. Αν ο μισθωτής διαφωνήσει με την πρόταση του εκμισθωτή, επέρχετα, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1. 9. Η έρευνα μπορεί να συνυπάρχει με την εκμετάλλευση. Πιλοτική εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι δυνατή, εφόσον έχει εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό, με την καταβολή σχετικού μισθώματος. Στην περίπτωση αυτή, εκμισθώνεται το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του καταρχήν εντοπισμένου πεδίου, με την αίρεση της έκπτωσης στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της έρευνας, ενώ ο μισθωτής οφείλει να υλοποιήσει τα υπόλοιπα απαιτούμενα που προβλέπονται στην ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης για έρευνα. Ύστερα από αίτηση του μισθωτή, η σύμβαση μίσθωσης για έρευνα μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, πέραν του μέγιστου προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 χρόνου. 10. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης περίσσειας γεωθερμικού δυναμικού. 11. Ο μισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να εφοδιαστεί με τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας. 12. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης, αυτό εκμισθώνεται υποχρεωτικά μαζί με το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση μίσθωσης και της διαχείρισης, ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα παρεμβάσεων για λόγους δημόσιου συμφέροντος. 13. Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του Δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων και εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια παρόμοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να την καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως η εισήγηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιορίζονται από την παρούσα διάταξη. Άρθρο 6 Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις ΠΓΘΕ 1. Η εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και ΠΓΘΕ γίνεται, ύστερα από διαγωνισμό με 5 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr προσφορές. Η εκμίσθωση της έρευνας και της εκμετάλλευσης μπορεί να γίνεται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα από αίτηση ενδιαφερομένου. 2. Για την εκμίσθωση της έρευνας, εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ύστερα από διαγωνισμό ή δημόσια πρόκληση, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5. 3. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον μισθωτή για ένα (1) επιπλέον έτος. 4. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από τον μισθωτή μέχρι είκοσι (20) επιπλέον έτη. 5. Σε περίπτωση αίτησης ενδιαφερομένου, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπό της. Η πρόσκληση αποστέλλεται και στον δήμο ή στους δήμους εντός των ορίων του οποίου ή των οποίων βρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή η ΠΓΘΕ προς μίσθωση, ο οποίος οφείλει να τη δημοσιεύσει με ανάρτηση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, καθώς και στον ιστότοπό του, με αποκλειστική του ευθύνη. 6. Η αίτηση της παραγράφου 5 συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, με σφραγισμένη προσφορά και παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 7. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή ενδιαφέροντος και προσφορών ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων. Η απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: α) θέματα σχετικά με τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαχείριση των πεδίων, όπως την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών ανά γεωθερμικό πεδίο, β) τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και της δημόσιας πρόσκλησης, γ) τα κριτήρια επιλογής του μισθωτή και την προτεραιότητά τους, δ) τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ε) τον καθορισμό της ιδιότητας των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, στ) τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, 6 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr ζ) τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων, καθώς και για το προϊόν, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου, η) τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, θ) τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, ι) τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και της λύσης της σύμβασης. 9. Οι προσφορές που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 1 αξιολογούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην οποία μπορεί να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 10. Οι παράγραφοι 8 έως 12 του άρθρου 5 εφαρμόζονται και στις μισθώσεις αρμοδιότητας του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 11. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να εκμισθώνει το δικαίωμα έρευνας σε τμήμα των γεωθερμικών πεδίων ή περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος, με σκοπό μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαίωμα της διαχείρισης παραμένει υποχρεωτικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 12. Η κατασκευή, συντήρηση και αντικατάσταση έργου εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού παλαιού έργου από νεώτερο δεν θεωρείται έρευνα, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης. 13. Η διενέργεια γεωθερμικών ερευνών του Δημοσίου μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή και εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων υλοποιείται κατά προτεραιότητα από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς, σε ινστιτούτα και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα επιτρέπεται η διενέργεια παρόμοιων ερευνών, ύστερα από έγκριση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος, μπορεί να θέτει πρόσθετους όρους. Η έγκριση δίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., το οποίο οφείλει να την καταθέσει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή του αιτήματος, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών διατίθενται στο σύνολό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι δραστηριότητες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. δεν περιορίζονται από την παρούσα διάταξη. 14. Κάτοχοι νόμιμων γεωτρήσεων με θερμοκρασία ρευστού μεταξύ 30oC και 90oC, που έχουν ανορυχθεί εκτός περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος, μπορεί να μισθώσουν το εντοπιζόμενο σε αυτές γεωθερμικό δυναμικό για ίδια χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει μέσα σε ένα εξάμηνο από την εκμίσθωσή τους να υποβάλλει τροποποιημένο σχέδιο ανάπτυξης, για να εντάξει την περιοχή αυτή στις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος. 15. Ο μισθωτής, εκτός από την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να εφοδιαστεί με τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την άσκηση κάθε δραστηριότητας. 7 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr 16. Σε περίπτωση μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού για τον σκοπό κάλυψης θερμικών αναγκών δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1α και 1γ του άρθρου 8. Άρθρο 7 Σχέδιο ανάπτυξης 1. Η αποκεντρωμένη διοίκηση ενημερώνει, στις ενενήντα (90) πρώτες ημέρες κάθε έτους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία και τις ΠΓΘΕ που βρίσκονται στο σύνολό τους ή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό επιφανειακής κατανομής στη χωρική της αρμοδιότητα. 2α. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να καταθέτει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σχέδιο Ανάπτυξης Γεωθερμικού Δυναμικού (ΣΑΓΔ) κάθε πέντε (5) έτη και εκτάκτως μέσα στην πενταετία, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και εκμετάλλευσης όπως, ιδίως, αίτημα καθορισμού νέων ΠΓΘΕ ή αύξησης του προς εκμετάλλευση δυναμικού σε ένα γεωθερμικό πεδίο. Το ΣΑΓΔ κοινοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε, η οποία οφείλει να το αξιολογήσει και να προτείνει τροποποιήσεις επί τεχνικών θεμάτων μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη του. Η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να ενσωματώσει στο ΣΑΓΔ τις τροποποιήσεις που πρότεινε η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ δημοσιοποιείται με ανάρτησή του στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου. Το ΣΑΓΔ ισχύει μέχρι την τροποποίησή του ή την έγκριση νέου ΣΑΓΔ από την ημερομηνία ανάρτησής του στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β. Αν το ΣΑΓΔ περιλαμβάνει νέες ΠΓΘΕ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού τους, το Τμήμα του Σχεδίου, που αφορά τις περιοχές αυτές, δεν δημοσιοποιείται και δεν αναρτάται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των ΠΓΘΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Τμήμα αυτό του σχεδίου ενσωματώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο αρχικό ΣΑΓΔ και, με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ΣΑΓΔ αναρτάται στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου. 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες ενημερώσεις της παραγράφου 1, καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης των παραγράφων 2α και 2β, στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται η επέκταση των περιοχών εκμετάλλευσης και η αλλαγή του αξιοποιήσιμου γεωθερμικού δυναμικού ανά περιοχή. 8 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr 4. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οφείλουν να υποβάλουν το πρώτο ΣΑΓΔ εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού 1. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούται, ιδίως, για την: α) Κατάθεση εγγυητικών επιστολών εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης. β) Εκτέλεση και πιστή εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών των άρθρων 5 και 6, όπως ορίζεται στους όρους των σχετικών συμβάσεων. γ) Καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσιου αναλογικού μισθώματος και ελάχιστου αναλογικού μισθώματος. Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ελάχιστο αναλογικό της ίδιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα από την έναρξη της εκμετάλλευσης. Ο μισθωτής οφείλει επίσης να καταβάλλει το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Το ετήσιο αναλογικό μίσθωμα υπολογίζεται με βάση την καταναλισκόμενη ενέργεια, ενώ το ελάχιστο αναλογικό καταβάλλεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση κατανάλωσης. Μίσθωμα δεν καταβάλλεται κατά την περίοδο της έρευνας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 5. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιώνεται υπέρ του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση, εκτός αν μισθωτής είναι ο Ο.Τ.Α. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιώνεται υπέρ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την εξασφάλιση της διαχρονικής παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων με στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και στις ΠΓΘΕ, τα μισθώματα αποδίδονται στο Δημόσιο, εγγράφονται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) που συνιστάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. δ) Καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο αναλογικού μισθώματος και για κάθε παραπροϊόν, εφόσον αυτό αξιοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ο υπολογισμός του μισθώματος γίνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος για τα παραπροϊόντα υφίσταται από την έναρξη της εκμετάλλευσης του παραπροϊόντος, 9 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr ε) Τοποθέτηση καταγραφικών και ορθή λειτουργία αυτών, σύμφωνα με τη σύμβαση με τον εκμισθωτή και με τις γενικές προδιαγραφές που έχει ορίσει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και την απόδοση στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. των απαιτούμενων, για τη διαχείριση ή τον έλεγχο της διαχείρισης του πεδίου, στοιχείων. Αν δεν υποβληθούν τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου ή υποβληθούν αναληθή στοιχεία, ο μισθωτής τιμωρείται με πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση αρμοδιότητας του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ, σε περίπτωση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου εκμισθωτή. Στη περίπτωση που εκμισθωτής είναι ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ΄ και διατίθεται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. στ) Ασφαλή διάθεση του υποπροϊόντος. ζ) Εφαρμογή, κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών και των εργασιών εκμετάλλευσης (παραγωγή προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. η) Λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών αδειών και εγκρίσεων, πριν από κάθε επέμβαση, είτε κατά την έρευνα είτε κατά την εκμετάλλευση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον υπολογισμό, την καταβολή και τη διάθεση των μισθωμάτων. 2. Ο μισθωτής κάθε γεωθερμικού δυναμικού δικαιούται, ιδίως, να: α) Διαθέτει στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μελετών τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού με τους όρους και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24). β) Καταλαμβάνει προσωρινώς εδάφη για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 38 έως 40 του ν.δ. 210/1973. 3. Μισθωτής γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος δεν δικαιούται να αιτηθεί απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 128 επ. του ν.δ. 210/1973. Άρθρο 9 Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήματα 10 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr 1. Κατά των πράξεων του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24) μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκησή της. Αν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν αποφανθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η προσφυγή θεωρείται ότι, απορρίφθηκε σιωπηρά. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15. 2. Κατά των πράξεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24), επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε έναν (1) μήνα από την επίδοση της πράξης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Άρθρο 10 Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων 1. Η υπομίσθωση δικαιωμάτων απαγορεύεται. 2. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή, τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνον ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους. 3. Η μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον εκμισθωτή μέσα σε έναν (1) μήνα από την απόφαση έγκρισης της μεταβίβασης. 4. Μετά την έγκριση της μεταβίβασης και τη συνομολόγηση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης, στη θέση του μισθωτή υπεισέρχεται αυτός στον οποίο μεταβιβάζονται τα μισθωτικά δικαιώματα, ο οποίος αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού μισθωτή. Άρθρο 11 Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών Η ρύθμιση των όρων, του τρόπου διενέργειας γεωθερμικών εργασιών και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο από πλευράς ορθολογικής δραστηριότητας, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και περιοίκων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, διέπονται από τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση αναθεώρησής του, ζητείται, μόνον επί τεχνικών θεμάτων, η γνώμη 11 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Άρθρο 12 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 1.Όποιος ερευνά μέσω διάνοιξης γεωτρήσεων ή εκτέλεσης δοκιμών άντλησης, ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικό δυναμικό σε γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 2.Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν.δ. 210/1973. 3.Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ασκείται, βάσει του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές μπορεί να ζητούν τη συνδρομή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. 4. Κάθε παράβαση από τον μισθωτή των διατάξεων του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και των εντολών του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια (300) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, και έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στην περίπτωση χώρων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο δημόσιο ταμείο τριπλότυπη βεβαιωτική κατάσταση και περιληπτική κατάσταση για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το ύψος του προστίμου, ανά παράβαση, εξαρτάται από δύο συντελεστές: α) τη σοβαρότητα της παράβασης (σ), β) την υποτροπή (ε). 12 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr Η επιλογή του συντελεστή (σ) γίνεται με αξιολόγηση της παράβασης από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων και, σύμφωνα με το Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών και τον Πίνακα 1: Σοβαρότητα Χαμηλή Υψηλή Συντελεστής σ 1 3 Η επιλογή του συντελεστή ε γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα 2: Επαναληπτικότητα Συντελεστής ε Η παράβαση δεν έχει επαναληφθεί 1 Η παράβαση έχει επαναληφθεί μία 2 φορά Η παράβαση έχει επαναληφθεί 5 περισσότερες από μία φορά Για τον προσδιορισμό του προστίμου (π), υπολογίζονται αρχικά τα μόρια της παράβασης (μπ), που προκύπτουν ως το γινόμενο των δύο συντελεστών: μπ = σ * ε Στη συνέχεια, με βάση τα υπολογισμένα μόρια της παράβασης (μπ), επιλέγεται η κλίμακα προσδιορισμού του προστίμου από τους Πίνακες 3α και 3β, το ύψος του προς υποβολή προστίμου: Πίνακας 3α: Έργα αρμοδιότητας συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Κλίμακα Μόρια παράβασης Ύψος προστίμου π (€) μπ 1 1-2 300-1000 2 >2 1001-2000 Πίνακας 3β: Έργα αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κλίμακα 1 2 3 Μόρια παράβασης μπ 1-3 4-6 >6 Υψος προστίμου π(€) 300-2000 2001-5000 5001-10000 Άρθρο 13 Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης 1. Η εγκατάσταση, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 13 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr παρόντος Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 24), γεωθερμικό δυναμικό, επιτρέπεται ύστερα από άδεια που χορηγείται στον κύριο του ακινήτου από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την έκδοση των αδειών αυτών. 3. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα ή προβλέπεται αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού ή ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 420/1987 (A΄ 187) περί υποχρεώσεων σύνταξης μελέτης ή και εγκατάστασης υποδομών οποιουδήποτε συστήματος θέρμανσης ή ψύξης από διαφορετική ενεργειακή πηγή. Άρθρο 14 Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού. 2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης- ψύξης του άρθρου 13. Άρθρο 15 Παράβολα 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους A΄, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9. Τα ποσά των παραβόλων καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων. 2. Ποσοστό των εισπραττόμενων εσόδων από τα ως άνω παράβολα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη δαπανών των αρμόδιων υπηρεσιών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Άρθρο 16 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.) 14 N.4602/2019, ΦΕΚ-45/Α/09.03.2019 www.docman.gr 1. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρείται Μητρώο του συνόλου των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε.)». Το Μητρώο εμπλουτίζεται με τα σχετικά στοιχεία που διαθέτουν και τηρούν η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και το ΚΑΠΕ, καθώς και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και οι Περιφέρειες. 2. Για τον παραπάνω σκοπό δημιουργείται και τηρείται στη ΔΑΠ της ΓΔΟΠΥ διαδικτυακή πύλη Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΔΕΜΣΑΓΕ) με σκοπό τη συγκέντρωση, την τήρηση, την επεξεργασία και τη διάθεση στο κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς του συνόλου της δημοσιευμένης πληροφορίας και των γεωχωρικών δεδομένων έργων και εγκαταστάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και αξιοποίησης του γεωθερμικού προϊόντος, τη διοικητική διαχείριση της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού εν γένει και την ικανοποίηση των αναγκών της δημοσιότητας και ολοκλήρωσης των διαδικασιών τροποποίησης ή μεταβίβασης των σχετικών δικαιωμάτων. Η πύλη επικοινωνεί πλήρως με τις σχετικές βάσεις δεδομένων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και του ΚΑΠΕ και σε αυτήν καταχωρίζονται τα σχετικά στοιχεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των Περιφερειών. 3. Στη ΔΕΜΣΑΓΕ ενσωματώνονται τα στοιχεία του Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε. 4. Η ΔΕΜΣΑΓΕ, όταν αποδοθεί σε λειτουργία, οφείλει να αποτελεί το κεντρικό και υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρμογή του παρόντος Μέρους Α΄. Όπου στο παρόν Μέρος Α΄ αναφέρεται υποχρέωση δημοσιότητας, εννοείται η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε. 5. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι γεωτρήσεις που έχουν κατασκευαστεί ή θα κατασκευαστούν από την Αρχή στο πλαίσιο των προγραμμάτων της, τα οποία σχετίζονται με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού. Το Μητρώο αυτό μπορεί να εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλων φορέων και είναι συνδεδεμένο με το Ε.Μ.Σ.Α.Γ.Ε. 6. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση, στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον απόρρητο χαρακτήρα της. Η τήρη

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις