ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 12/3/2019 Η ΔΑΠΑΝΗ καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με ενάριθμο 2016 ΣΕ 75520005 της ΣΑΕ 755/2 Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Υπόδειξη ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - N.4375/2016 ΦΕΚ: 51/A/2016 :Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 παρ.8: 8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, καθώς και θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου N.4412/2016- ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (…) Άρθρο 10 Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (…) δ) αφορούν οποιαδήποτε από τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες: (…) δδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees) ή διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο στο οικείο σελ. 1 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 12/3/2019 κράτος - μέλος ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων Π.Δ.104/2012 (Α' 172), «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. -ΠΔ.113/2013 (Α' 146) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις. Π- Π.Δ.80/2016 - ΦΕΚ: 145/Α/2016 -Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. -Ν.3861/2010 .Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Αριθμ. οικ. 12205/2016- ΦΕΚ: 2864/Β/2016 -Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία. Β).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 12205/2016 - ΦΕΚ: 2864/Β/2016 – -Παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής 1.Στους αιτούντες διεθνή προστασία παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4375/2016 (Α' 51), χρηματοδοτούμενη από την Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Με τους ίδιους όρους παρέχεται νομική συνδρομή και στις διαδικασίες ενώπιον των Επιτροπών στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 27 του άρθρου 80 του N.4375/2016 .2.Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής έχουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, κατά τη διοικητική διαδικασία σε δεύτερο βαθμό. «Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου μόνον εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται από άλλο δικηγόρο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας σε δεύτερο βαθμό ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει αυτοδικαίως.» σελ. 2 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 12/3/2019 3.Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 62 παρ. 2 (α), πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 62 παρ. 2 (β), και τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 62 παρ. 2 (γ) Ν.4375/2016. Στην περίπτωση του άρθ. 60 παρ. 4 η σχετική αίτηση υποβάλλεται με την κατάθεση της προσφυγής. 4.Η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και η νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου του επομένου άρθρου, ο οποίος επιλέγεται από το τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επιλογή γίνεται με αντιστοίχιση της σειράς καταγραφής των δικηγόρων στο μητρώο με τη χρονολογική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων παροχής νομικής συνδρομής. Ο αιτών ενημερώνεται το συντομότερο και σε γλώσσα που κατανοεί από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για τον δικηγόρο που ορίσθηκε να του παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή. Σε περίπτωση που ο ορισμός του δικηγόρου δεν πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής στην περίπτωση του άρθ. 62 παρ. 2 (α), δυο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 62 παρ. 2 (β), μία (1) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση του άρθ. 62 παρ. 2 (γ) και εντός ευλόγου χρόνου πριν την εξέταση της προσφυγής στην περίπτωση του άρθ. 60 παρ. 4 ν. 4375/2016, ή που δεν κατέστη εφικτή η σύσκεψη του αιτούντος με το δικηγόρο του για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος, ο αιτών δικαιούται να ζητήσει την αναβολή εξέτασης της προσφυγής του. 5.Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει: α. τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί, β. την παράσταση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προσφυγών, εφόσον ο αιτών κληθεί σε προφορική ακρόαση, γ. τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου και δ. την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα για την κατάλληλη προετοιμασία της υπόθεσης του. 6.Κατά τις συναντήσεις του στοιχείου (δ) της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας, με μέριμνα της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον η επικοινωνία μεταξύ του δικηγόρου και του αιτούντος δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαφορετικά. Η δωρεάν παρεχόμενη διερμηνεία κατά τις συναντήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις τρεις (3) ώρες. 7.Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είναι δυνατόν να παρέχεται νομική συνδρομή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. -ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ σελ. 3 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 12/3/2019 Το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά υπόθεση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας) και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας εξ ονόματος μελών οικογένειας αιτούντος και εφόσον σε πρώτο βαθμό έχει εκδοθεί μία απόφαση που αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας, για τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου η υπόθεση λογίζεται ως μία. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί από τον δικηγόρο η σύσκεψη με τον αιτούντα, όπως αυτή αποδεικνύεται από πρακτικό συνάντησης το οποίο υπογράφεται από τον αιτούντα, τον διερμηνέα και τον δικηγόρο, καθώς και η σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση όλων των ενεργειών της παροχής νομικής συνδρομής για λόγους που δεν ανάγονται στο πρόσωπο του δικηγόρου, ιδίως λόγω παραίτησης του αιτούντα από τη δωρεάν νομική συνδρομή ή την προσφυγή, καταβάλλεται στον δικηγόρο αμοιβή ύψους ενενήντα (90) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο αμείβονται ξεχωριστά για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνουν και μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης εκδίδουν σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφεται ο σχετικός αριθμός υπόθεσης. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών παραδίδονται συνολικά από κάθε δικηγόρο έως τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα στο Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, μαζί με συγκεντρωτικό κατάλογο των σχετικών υποθέσεων, η υποστήριξη των οποίων έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα. Γ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ α. Λίστα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων για την ένταξη στο Μητρώο Δικηγόρων, β. απόφαση ένταξης στο Μητρώο Δικηγόρων, γ. απόφαση ανάθεσης υπόθεσης, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, δ. συγκεντρωτικός κατάλογος υποθέσεων μηνός, ε. τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις υποθέσεις που αναφέρονται στον κατάλογο, στ. ατομική βεβαίωση εκτέλεσης για τις υποθέσεις του καταλόγου, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου, ζ. κατάσταση πληρωμής η. βεβαίωση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, θ. φορολογική ενημερότητα και σελ. 4 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 12/3/2019 ι. ασφαλιστική ενημερότητα. επιπλέον Ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 ,ΦΕΚ-145/Α/58-2016 Δ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ Για τα δικαιολογητικά εξόφλησης βλέπε στους ακόλουθους συνδέσμους: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: Ε.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% (Ν.4172/2013,Αρθρο 69,παρ.5) Βλέπε αναλυτικά τις ισχύουσες διατάξεις : 4172/2013/ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ - ΦΕΚ: 167/Α/2013 ΔΕΑΦ Β΄1110286 ΕΞ 2016 Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων).(ΑΔΑ:ΩΛΚΥΗ-Ω7Ε) ΔΕΑΦ Β 1061927/2015 Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:ΒΖΦΞΗ-ΞΡΣ) ΠΟΛ 1067/2015 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.ΑΔΑ: 65ΨΘΗ-1ΗΨ ΠΟΛ.1031/2014 - ΦΕΚ: 261/Β/2014 -Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). Γ.Δ.Φ.Δ. 1158078 ΕΞ 2014 ΘΕΜΑ: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι». σελ. 5 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 12/3/2019 ΠΟΛ 1120/2014 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες. σελ. 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις