ΕΦΚΑ/Σ22/3/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων  17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.»(ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ) ΕΓΚ/13/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 10671 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Πολυχρονοπούλου Αριθ. Τηλ: 210 3666322 FAX: 210 3666010 e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.20 13:23:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 . 3 . 2019 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ :13 Αριθ. Πρωτ. Σ22 /3 ΠΡΟΣ Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα 2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ Πατησίων 12, 10672 Αθήνα 3. «ΙΡΙΔΑ» Κολοκοτρώνη 4 10561 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης » ΣΧΕΤ: Οι εγκύκλιοι 37/2017 και 11, 23/2018 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ), με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμόζονται από 13.5.2016 ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016. Όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης και εφαρμογής των ανωτέρω, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο. Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14.3.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η Προϊσταμένη Του Αυτοτελούς Τμήματος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ Διοικητικής Μέριμνας Π. Κατωπόδη ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Α΢ΦΑΛΙ΢ΕΩΝ Γενική Δ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Δ/νζη Δ17 – Παποσών Κύπιαρ ΢ύνηαξηρ Σμήμα Διαδοσικήρ Αζθάλιζηρ Πληποθ: ΢. Παπαϊωάννος 213-1516747 e-mail: diad@ypakp.gr Διεύθςνζη: ΢ηαδίος 29 Σασ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα ΘΕΜΑ: Αθήνα, 14.03.2019 Aπ. ππ.: Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969 ΠΡΟ΢: 1. ΕΦΚΑ - Γενική Διεύθςνζη Απονομών ΢ςνηάξεων Αγ. Κων/νος 8 106 71 Αθήνα 2. ΕΦΚΑ - Διεύθςνζη Υοπήγηζηρ ΢ςνηάξεων Δημόζιος Σομέα Κάνιγγορ 29 101 10 Αθήνα Παποσή διεςκπινίζεων ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ΘΕΜΑ: ηων άπθπων 17, 19 και 36 ηος ν. 4387/2016. Σε ζπλέρεηα ησλ ππ’ αξηζκ. Φ.80000/νηθ.58967/77/Γ29.17/29.12.2017 (ΑΓΑ: ΧΟΚΘ465Θ1ΨΖ58) θαη Φ.80000/Γ17/νηθ.46340/1034/12.09.2018 (ΑΓΑ: ΧΞ2Λ465Θ1Ψ-ΥΟΞ) Δγθπθιίσλ νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 17 θαη 36 γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξάιιεινπ θαη κε ρξόλνπ αζθάιηζεο θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. Φ1500/νηθ.1681/119/19.09.2017 (ΑΓΑ: 7Φ3Ε465Θ1Ψ-Κ63) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4387/2016 πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, δηεπθξηλίδνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηα αθόινπζα: Γενικέρ απσέρ: 1. Ζ δπλαηόηεηα ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4387/2016 πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο εμεηάδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο κε ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ εληαρζέλησλ θνξέσλ. 2. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ λ. 4387/2016, θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο, ιακβάλνληαη ππόςε όινη νη ρξόλνη αζθάιηζεο θαη δελ λνείηαη κε ζπλππνινγηζκόο ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο. 3. Φξόλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηνλ ΔΦΚΑ από 1.1.2017 θαη εληεύζελ ιακβάλεηαη ππόςε ππνρξεσηηθά ηόζν γηα ηελ ζεκειίσζε όζν θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο. 4. Κάζε ρξόλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί έσο 31.12.2016 θαη δελ έρεη ιεθζεί ππόςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, ππνινγίδεηαη ζην πνζό ηεο ζύληαμεο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4387/2016. 5. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη δηαλπζεί παξάιιεια ρξόλνο αζθάιηζεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εληαρζέληεο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α. θνξείο πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ Δ.Φ.Κ.Α., ν 1 ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα επηιέμεη, γηα ην παξάιιειν απηό δηάζηεκα, ην ρξόλν αζθάιηζεο πνπ επηζπκεί λα ζπλππνινγίζεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Γηα ηνλ παξάιιειν ρξόλν αζθάιηζεο ν νπνίνο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 36 ηνπ λ. 4387/2016. Γηα ηνλ δηαδνρηθά αζθαιηζκέλν πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζήο ηνπ κεηά ηελ 01.01.2017, πξνθύπηεη πνιιαπιή δξαζηεξηόηεηα, δύλαηαη λα επηιέμεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ εληαρζέληνο θνξέα κε ηηο νπνίεο επηζπκεί λα ζπληαμηνδνηεζεί, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4387/2017. 6. Οη ρξόλνη αζθάιηζεο κε ηνπο νπνίνπο ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα θαζώο θαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνύ ηεο εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο. Οη ρξόλνη αζθάιηζεο παξάιιεινη θαη κε παξάιιεινη πνπ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζαπμάλνπλ ην πνζό ηεο ζύληαμεο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4387/2016. Θεμελίωζη ζςνηαξιοδοηικού δικαιώμαηορ αςηοηελώρ ζε έναν ππώην θοπέα Παπάδειγμα 1: Αζθαιηζκέλνο ζην πξώελ ΝΑΤ από ην 2002 έσο 31.12.2017 (15 ρξόληα). Δπίζεο αζθαιηζκέλνο ζηνλ πξώελ ΟΑΔΔ από ην 2009 έσο 31.12.2018 (9 ρξόληα). Υπνβάιεη αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο ζηνλ ΔΦΚΑ έρνληαο ζπκπιεξώζεη ην 57ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη δηαδνρηθό ρξόλν αζθάιηζεο. Γελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4387/2016 γηαηί έρεη ζεκειηώζεη απηνηειέο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα πιήξνπο ζύληαμεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώελ ΝΑΤ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4387/2016 ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ζα ιάκβαλε κία ζύληαμε από ην πξώελ ΝΑΤ θαη ζα αλέκελε ηε ζεκειίσζε ηνπ δεύηεξνπ ζπληαμηνδνηηθνύ ηνπ δηθαηώκαηνο από ηνλ πξώελ ΟΑΔΔ ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ λ. 4387/2016 όινη νη ρξόλνη αζθάιηζεο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο θαη δελ λνείηαη κε ζπλππνινγηζκόο ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο. Αλ ν αζθαιηζκέλνο ππνρξενύηαλ λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, πεξί θξίζεο αξκνδηόηεηαο θαη πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο ηεο ηειεπηαίαο δξαζηεξηόηεηαο (πξώελ ΟΑΔΔ), ην αίηεκα ζα απνξξηπηόηαλ θαη δελ ζα εμεηαδόηαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα (ΝΑΤ) εθόζνλ δελ πιεξνί ην ειηθηαθό όξην ηνπ ηειεπηαίνπ (ν πξώελ ΟΑΔΔ δελ ρνξεγεί ζύληαμε ζην 57ν όξην ειηθίαο). Ο αζθαιηζκέλνο δελ ζα κπνξνύζε λα ιάβεη ζύληαμε παξόιν πνπ ζα είρε ήδε ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα. - - Ο ππνινγηζκόο ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: κία εζληθή ζύληαμε γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο από 2002-2018 γηα 17 ρξόληα (ρξόλνο αζθάιηζεο ΝΑΤ θαη ΔΦΚΑ από 01.01.2017), κία αληαπνδνηηθή ζύληαμε γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο από 2002 - 2018, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο πνπ αληηζηνηρνύλ γηα 17 έηε θαη ην κέζν όξν ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ από ην 2002 έσο ην 2018, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εηζνδήκαηα από ην ειεπζέξην επάγγεικα ησλ εηώλ 2017 θαη 2018. πξνζαύμεζε ζύληαμεο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην αξζ. 30 ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηνλ παξάιιειν ρξόλν αζθάιηζεο ηνπ πξώελ ΟΑΔΔ (2009-2016). Παπάδειγμα 2: Αζθαιηζκέλνο παηέξαο αλειίθνπ παηδηνύ ν νπνίνο δηνξίδεηαη ηνλ Ηνύλην 1986 κόληκνο ππάιιεινο ζην Γεκόζην. Ο ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη πξνγελέζηεξν ρξόλν αζθάιηζεο θαη ζην ΗΚΑ- 2 ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ ΔΤΑΜ θαηά ηα έηε 1980-1985. Υπνβάιεη αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο ζηνλ ΔΦΚΑ ην έηνο 2018 ζηελ ειηθία ησλ 52 εηώλ. Έρεη ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε κόλν ην ρξόλν ηνπ Γεκνζίνπ (κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ έηνπο 2011, κε 25 έηε αζθάιηζεο θαη 52ν έηνο ειηθίαο). Τν δηθαίσκα απηό, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4387/2016 δελ κπνξεί λα απσιεζζεί. Ο αζθαιηζκέλνο δελ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. Ψζηόζν, δελ παξαηηείηαη από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ηνπ πξώελ ΗΚΑ-ΔΤΑΜ. Ψο εθ ηνύηνπ, ν ρξόλνο αζθάιηζεο ζην ΗΚΑΔΤΑΜ ζα ιεθζεί ππόςε ζηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. - - Ο ππνινγηζκόο ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: κία εζληθή ζύληαμε γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο από 1986-2018 (32 έηε) κία αληαπνδνηηθή ζύληαμε γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο από 1986 - 2018, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4387/2016 θαη ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο πνπ αληηζηνηρνύλ γηα 32 έηε θαη ην κέζν όξν ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ από ην 2002 έσο 2018. πξνζαύμεζε ζύληαμεο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην αξζ. 30 ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηνλ ρξόλν ηνπ πξώελ ΗΚΑ-ΔΤΑΜ γηα ηα έηε 1980-1985. Θεμελίωζη ζςνηαξιοδοηικού δικαιώμαηορ με ζςνςπολογιζμό διαδοσικού σπόνος αζθάλιζηρ δύο ππώην θοπέων και σπήζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 19 Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ δελ ζεκειηώλνπλ απηνηειέο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο ζπληαμηνδνηηθέο πξνϋπνζέζεηο θάπνηνπ εθ ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ-θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο είραλ ππαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο βίνπ, ειέγρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπληαμηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ. 4387/2016. Παπάδειγμα 3 Αζθαιηζκέλνο ζην πξώελ ΔΤΑΑ-ΤΣΜΔΓΔ από ην 1981, πξνζιακβάλεηαη σο έθηαθηνο ππάιιεινο-κεραληθόο ζην Γεκόζην ηελ 01.06.1985 θαη κνληκνπνηείηαη ην 1995. Τα έηε 01.01.199331.12.1994 ηα αλαγλσξίδεη ζην Γεκόζην κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 17 θαη 20 ηνπ λ. 2084/1992). Δπίζεο, θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 17 θαη 36 ηνπ λ. 4387/2016, ν αζθαιηζκέλνο από 01.01.2017 θαηαβάιεη κία αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαηά ηα πξνβιεπόκελα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Τν έηνο 2018, έρνληαο ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ππνβάιεη αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο. Αθνύ δελ ζεκειηώλεη απηνηειέο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, ειέγρεηαη εάλ ζπληαμηνδνηείηαη δπλάκεη ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην αξζ. 19 ηνπ λ. 4387/2016. Έζησ όηη, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 πεξί αξκνδηόηεηαο, θαζνξίδεηαη όηη ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. - Ψο εθ ηνύηνπ, ν ππνινγηζκόο ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: κία εζληθή ζύληαμε γηα ην δηαδνρηθό ρξόλν αζθάιηζεο από 1981-2018 (38 έηε) κία αληαπνδνηηθή ζύληαμε γηα ην ρξόλν αζθάιηζεο (1981-2018), ιακβάλνληαο ππόςε ην κέζν όξν ζπληαμίκσλ απνδνρώλ από ην 2002 έσο ην 2018 θαη ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο γηα 38 έηε, πξνζαύμεζε ζύληαμεο γηα ηα έηε αζθάιηζεο ζην πξώελ ΔΤΑΑ-ΤΣΜΔΓΔ (1985-2016) κε ηνλ ζρεηηθό ζπληειεζηή αλαπιήξσζεο 0,075%. (Δάλ ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο δελ αλαγλώξηδε ηα έηε 1993-1994 κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ ζα έπαηξλε ηελ πξνζαύμεζε γηα ηα έηε απηά). 3 ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ Παπάδειγμα 4 Μεηέξα πνπ έρεη αλήιηθν ηέθλν ην έηνο 2010, αζθαιηζκέλε ζηνλ πξώελ ΤΔΒΔ-ΟΑΔΔ από ην 1992 έσο 31.12.2016 θαη από 01.01.2017 έσο 31.12.2018 ζηνλ ΔΦΚΑ (27 έηε αζθάιηζεο). Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από ην 2008 έσο 31.12.2016 θαη από 01.01.2017-31.12.2017 αζθαιίδεηαη θαη σο κηζζσηή ζην πξώελ ΗΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ΔΦΚΑ (9 έηε αζθάιηζεο). Υπνβάιεη αίηεκα ζπληαμηνδόηεζεο ην 2019 ζηνλ ΔΦΚΑ έρνληαο ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. Ζ αζθαιηζκέλε δελ ζεκειηώλεη απηνηειέο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο θαλελόο εθ ησλ δύν πξώελ θνξέσλ. Όκσο, κπνξεί λα ζπλππνινγίζεη ζηνλ ρξόλν ηνπ πξώελ ΗΚΑΔΤΑΜ ηνλ κε παξάιιειν ρξόλν ηνπ πξώελ ΤΔΒΔ-ΟΑΔΔ θαη λα ζπκπιεξώλεη ηηο απαηηνύκελεο 5500 εκέξεο αζθάιηζεο ζεκειηώλνληαο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξώελ ΗΚΑΔΤΑΜ ηνπ έηνπο 2010 σο κεηέξα αλειίθνπ ηέθλνπ, θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4387/2016 πεξί αξκνδηόηεηαο. - - Ο ππνινγηζκόο ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: κία εζληθή ζύληαμε γηα 27 έηε αζθάιηζεο (1992-2018), κία αληαπνδνηηθή ζύληαμε γηα 27 έηε αζθάιηζεο (1992-2018) ιακβάλνληαο ππόςε ηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4387/2016 γηα 27 έηε θαη ην κέζν όξν ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ από ην 2002-2007 ηνπ πξώελ ΤΔΒΔ-ΟΑΔΔ, από ην 2008 έσο 31.12.2016 ηνπ πξώελ ΗΚΑ-ΔΤΑΜ θαη από 01.01.2017 έσο 31.12.2018 ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρώλ ηόζν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο όζν θαη ηεο απηναπαζρόιεζεο. Πξνζαύμεζε ζύληαμεο γηα ηνλ παξάιιειν ρξόλν αζθάιηζεο ζην πξώελ ΟΑΔΔ (2008-2016). Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γπαθείο Τποςπγού 2. Γπαθείος Τθςποςπγού 3. Γπαθείο Γεν. Γπαμμαηέωρ Κ.Α. 4. Γπαθείο Γεν. Διεςθύνηπιαρ Κ.Α. 5. Όλερ ηιρ Δ/νζειρ ηηρ ΓΓΚΑ 6. Δ/νζη Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ & Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη ΢ημείο Επαθήρ «Ίπιδα» Ο Τθςποςπγόρ Αναζηάζιορ Πεηπόποςλορ 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις