2/25566/0026/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαρέχονται  οδηγίες (για θέματα Δημοσίου Λογιστικού) .(ΑΔΑ:ΨΗΔ4Η-ΜΑ4)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.21 11:11:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΗΔ4Η-ΜΑ4 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ & ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Δ/Ν΢Η : ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ & ΢ΤΝΣ/΢ΜΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδ. Σηλέφωνο FAX Αζήλα 21 - 3 - 2019 Αξηζ. πξση.: 2/25566/0026 ΠΡΟ΢: Ως πίνακας αποδεκηών : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 : 115 26 ΑΘΗΝΑ : 210 69 87 704 : 210 69 87 730 ΘΕΜΑ : «Παρέτονηαι οδηγίες» Καηφπηλ δεκνζίεπζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 98 θαη 99 ηνπ λ. 4583/2018 (Α.212), κε ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ ηα άξζξα 77, 78 θαη 81 ηνπ λ. 4446/2016 (Α.240) θαη νξηζκέλα άξζξα ηνπ λ. 4270/2014 (Α.143), αιιά θαη ππνβνιήο πιεζψξαο εξσηεκάησλ απφ ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίαο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε παξνρή νδεγηψλ, σο αθνινχζσο: Θ. Σροποποιήζεις ν. 4446/2016 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4583/2018 ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 77, 78 και 81 ηνπ λ. 4446/2016 (Α.240). Εηδηθφηεξα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παρ. 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη ε παρ. 2 ηοσ άρθροσ 77 ηνπ λ. 4446/2016 θαη εθεμήο ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα (ΥΕ) εθδίδνληαη ζε δπν (2) αληίηππα «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη «ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ», αληί ηξηψλ (3), ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ εθθαζαξίδνπζα ππεξεζία θαη ζηα νπνία επηζπλάπηνληαη φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά εθθαζάξηζεο θαη εμφθιεζεο. ΢ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε απνζηνιή πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηελ εθθαζαξίδνπζα ππεξεζία παξακέλεη ην «ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ» ζπλνδεπφκελν απφ πιήξε θάθειν αληηγξάθσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Μέρξη ηελ απαηηνχκελε πξνζαξκνγή ηνπ ΟΠ΢ΔΠ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ηπρφλ εκθάληζε ηεο έλδεημεο «΢ΣΕΛΕΥΟ΢» θαη απηφκαηε εθηχπσζε απηνχ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ΑΔΑ: ΨΗΔ4Η-ΜΑ4 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παρ. 2 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ. 4583/2018, αληηθαζίζηαηαη ην άρθρο 78 ηνπ λ. 4446/2016 ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ξπζκίδεηαη εθ λένπ ε δηαδηθαζία απνζηνιήο θαηάζηαζεο εμνθιεκέλσλ εληαικάησλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Επηηξφπνπ (ΤΕ) ηνπ Ειεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ (Ε΢) γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, αλά ηχπν εληάικαηνο, σο αθνινχζσο: α. Γηα ηα ηαθηηθά ΥΕ απαηηείηαη ε απνζηνιή μερσξηζηήο θαηάζηαζεο, αξκνδίσο ππνγεγξακκέλεο, ηφζν ζε έληππε, φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη γηα όλα ηα εμνθιεζέληα ΥΕ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ, ν αξηζκφο ηνπο, ην πνζφ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ΥΕ, ν ζρεηηθφο Αλαιπηηθφο Λνγαξηαζκφο Εζφδσλ/Εμφδσλ (ΑΛΕ) θαη πεξηγξαθή ηνπ. Οη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη εηδηθφηεξα εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ησλ κελψλ Απξηιίνπ, Θνπιίνπ, Οθησβξίνπ θαη Θαλνπαξίνπ. β. Γηα ηα επηηξνπηθά εληάικαηα (ΕΕ), πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ αλσηέξσ πεξ. 2α, αλαγξάθεηαη θαη ν δεπηεξεχσλ δηαηάθηεο. γ. Γηα ηα Υξεκαηηθά Εληάικαηα Πξνπιεξσκήο (ΥΕΠ), απαηηείηαη ε απνζηνιή θάζε ηξεηο (3) κήλεο, μερσξηζηήο θαηάζηαζεο εμνθιεζέλησλ ΥΕΠ, ππνγεγξακκέλεο, ηφζν ζε έληππε, φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξκνδίσο ζηελ νπνία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζηελ πεξ. 2α, αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ππνρξέσζε επηζχλαςεο φισλ ησλ πξσηφηππσλ ηίηισλ πιεξσκήο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ζηα ΥΕΠ ν δηελεξγνχκελνο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο είλαη θαζνιηθφο. Οη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θαη εηδηθφηεξα εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ησλ κελψλ Απξηιίνπ, Θνπιίνπ, Οθησβξίνπ θαη Θαλνπαξίνπ. Επηζεκαίλεηαη φηη ηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη απφ ην ΟΠ΢ΔΠ θαη αθνξνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ΥΕΠ, θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνπο (ζην ΟΠ΢ΔΠ αλαθέξνληαη σο εθθαζαξηζηηθά ΥΕΠ) θαζψο θαη ζηα ζπκςεθηζηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα (ηαθηηθά θαη πξνπιεξσκήο) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ (ΠΔΕ) ή ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο εμαθνινπζνχλ λα απνζηέιινληαη ακέζσο κεηά ηελ έθδνζή ηνπο ζηελ αξκφδηα ΤΕ ηνπ Ε΢. δ. Γηα ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ εμνθινχληαη κέζσ ηεο Εληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ (ΕΑΠ), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εηδηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο δηαηάμεηο. ε. Γηα ηα ζπκςεθηζηηθά εληάικαηα ΠΔΕ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. ζ θαη η ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4270/2014, ηζρχεη φηη απηά θέξνπλ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ην αξγφηεξν έσο 31/12 ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ΑΔΑ: ΨΗΔ4Η-ΜΑ4 ε δαπάλε θαη εθδίδνληαη ην αξγφηεξν έσο 31/3 ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε απηήο, απαηηείηαη ε απνζηνιή θαηάζηαζεο, αξκνδίσο ππνγεγξακκέλεο, ζηελ νηθεία ΤΕ, ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ΢ε απηή ζα αλαγξάθνληαη γηα φια ηα εμνθιεζέληα ΥΕ (ζπκςεθηζηηθά ή πξνπιεξσκήο), ν αξηζκφο ηνπο, ε ΢πιινγηθή Απφθαζε Έξγσλ (΢ΑΕ), ην ελάξηζκν έξγν θαη ππνέξγν, ην πνζφ πιεξσκήο, ν ζρεηηθφο ΚΑΕ/ΑΛΕ θαη πεξηγξαθή ηνπ θαζψο θαη ε αηηηνινγία έθδνζεο. Όιεο νη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα επηπιένλ ζηήιε γηα παξαηεξήζεηο, πξνο ππνβνήζεζε θαη ηεο άζθεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ. Επηζεκαίλεηαη φηη δηθαηνινγεηηθά δεν απνζηέιινληαη ζην ζηάδην ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ ζην Ε΢, δεδνκέλνπ φηη ν θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο πιένλ είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο θαη κφλνλ νη δαπάλεο ηνπ εμαγφκελνπ θάζε θνξά δείγκαηνο ειέγρνληαη, νπφηε θαη δεηνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δαπάλε. Η κφλε πεξίπησζε, φπσο πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ (πεξ. γ), θαηά ηελ νπνία απνζηέιιεηαη πιήξεο θάθεινο πξσηφηππσλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη ζε ΥΕΠ, ζηα νπνία επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά έκδοζης απηψλ. 3. Αθνινχζσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παρ. 3 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, αληηθαζίζηαληαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4446/2016. Εηδηθφηεξα, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ε΢ θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ επαλαθαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ ηίηισλ πιεξσκήο ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαιηηθνχ - δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηα ΕΕ ζπληάζζνληαη εθεμήο ζε ηξία (3) αληίηππα, αληί ηεζζάξσλ (4). Σν πξψην αληίηππν, πνπ ζεσξείηαη σο πξσηφηππν ηνπ ΕΕ, απνζηέιιεηαη ζηνλ δεπηεξεχνληα δηαηάθηε, ην δεχηεξν θαη ηξίην παξακέλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ ηα εθδίδεη, γηα απνζηνιή ζηνλ θνξέα πνπ ηπρφλ δηελεξγήζεη πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη γηα ην αξρείν ηεο αληίζηνηρα. Αλ κε ηελ ίδηα εληνιή θαηαλέκνληαη πηζηψζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο, ηα αλσηέξσ αληίηππα ζπλνδεχνληαη απφ αξηζκεκέλν δηαλεκεηηθφ πίλαθα. ΘΘ. Σροποποιήζεις ν. 4270/2014 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 4583/2018 ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 55, 69Γ, 69΢Σ ηνπ λ. 4270/2014 θαη πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 69Ζ, πνπ αθνξά ζηηο πξνζεζκίεο απνζηνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, έθδνζεο ηίηινπ πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο δαπαλψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Εηδηθφηεξα: ΑΔΑ: ΨΗΔ4Η-ΜΑ4 Mε ηηο δηαηάμεηο ηεο παρ. 4α ηνπ άξζξνπ 99 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 69΢Σ ηνπ λ. λέν 4270/2014 άρθρο 69Ζ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζεζκίεο απνζηνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, έθδνζεο ηίηινπ πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο δαπαλψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Η πξνζζήθε ηνπ λένπ απηνχ άξζξνπ θξίζεθε απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ πηζησηψλ ηνπ Δεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Τπνπαξάγξαθν Ζ.5 ηνπ λ. 4152/2013 (Α.107). Με ηηο παξνχζεο δηαηάμεηο πξνζδηνξίδεηαη ν κέγηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα κάθε ελδηάκεζν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο ηεο δαπάλεο θαη θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4223/2013 (Α. 287) πνπ ξχζκηδε ην δήηεκα ησλ πξνζεζκηψλ έσο 31/12/2018. ΢πγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλσηέξσ δαπάλεο νξίδνληαη νη αθφινπζεο επηκέξνπο πξνζεζκίεο: α. Πξνζεζκία απνζηνιήο πιήξνπο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ δηαηάθηε ζηελ νηθεία νηθνλνκηθή ππεξεζία ηριών (3) ημερών απφ: i) ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ γηα ηελ πιεξσκή εγγξάθνπ, ii) ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αγαζψλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ηηκνινγίνπ ή ηζνδχλακνπ γηα ηελ πιεξσκή εγγξάθνπ δελ είλαη βέβαηε, iii) ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ην ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν γηα ηελ πιεξσκή έγγξαθν παξαιεθζεί πξηλ απφ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, iv) ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ή επαιήζεπζεο, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ παξαιακβαλνκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή ηε ζχκβαζε δηαδηθαζία απνδνρήο ή επαιήζεπζεο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν γηα πιεξσκή έγγξαθν έρεη παξαιεθζεί λσξίηεξα ή/θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ή επαιήζεπζεο. β. Πξνζεζκία έθδνζεο ηνπ ΥΕ απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα είκοζι μίας (21) ημερών, απφ ηελ εκεξνκελία πεξηέιεπζεο ζε απηή ηνπ πιήξνπο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξ. α, ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη: –πξνζεζκία πένηε (5) ημερών για ηην ππνβνιή αληηξξήζεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο, ε νπνία άξρεηαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο δαπάλεο ζηελ ππεξεζία ηνπ, ΑΔΑ: ΨΗΔ4Η-ΜΑ4 –πξνζεζκία ηριών (3) ημερών απφ ηελ πεξηέιεπζε ησλ αληηξξήζεσλ ζηνλ δηαηάθηε, γηα ηελ έγγξαθε απάληεζή ηνπ επί ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ αληηξξήζεσλ. γ. Πξνζεζκία εμφθιεζεο ησλ ΥΕ πένηε (5) ημερών απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ ΥΕ. ΢ην πελζήκεξν, φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απνζηνιή αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ εθθαζαξηζκέλεο θαη βέβαηεο απαίηεζεο ζηε ΔΟΤ ηνπ δηθαηνχρνπ, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ε ζρεηηθή απάληεζε ηεο ΔΟΤ. Σνλίδεηαη φηη ε κε ηήξεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο ζπλεπάγεηαη ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ησλ αξκφδησλ ζε θάζε πεξίπησζε νξγάλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3528/2007, φπσο ηζρχεη. Με ενηολή ηοσ Αναπληρωηή Τποσργού Η Προϊζηαμένη ηης Δ/νζης Μαρία Νιθόροσ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Όλα τα Υπουργεία: α. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών β. Δ/νσεις Οικονομικής Διαχείρισης 2. ΔΥΕΕ στις νομαρχίες και στους νομούς 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Οικονομικού 4. Ανεξάρτητες Αρχές Οικονομικές Υπηρεσίες α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Ελεγκτικό Συνέδριο 7. Όλες τις ΔΟΥ ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η: 1. Προεδρία της Δημοκρατίας Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων 2. Όλα τα Υπουργεία: α)Γραφεία κ.κ. Υπουργών β)Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Γραφεία κ.κ. Συντονιστών 4. Ανεξάρτητες Αρχές Γραφεία κ.κ. Προέδρων α. Α.Α.Δ.Ε. β. ΑΣΕΠ ΑΔΑ: ΨΗΔ4Η-ΜΑ4 γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Δ/νση Εισπράξεων 6. Δ.Υ.Ε.Ε. με αρμοδιότητα στα Υπουργεία 7. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 3. Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 4. Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις