Ε.2046/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ ν.4579/2018(ΑΔΑ: 63ΙΩ46ΜΠ3Ζ-8ΜΝ)INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.26 08:30:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 63ΙΩ46ΜΠ3Ζ-8ΜΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ Αθήνα, 21 Μαπηίος 2019 ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΔ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ Απ. Ππωη:Δ.2046 ΣΜΗΜΑ Β΄ Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Ταρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Τειέθσλν : 210 3375312 Fax : 210 3375001 E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr ΠΡΟ΢: Ωο Π.Γ. ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 58 ηος ν.4172/2013, όπωρ αςηέρ ιζσύοςν μεηά ηην ανηικαηάζηαζή ηοςρ με ηο άπθπο 23 ηος ν.4579/2018. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1228/2018 εγθπθιίνπ κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4579/2018, ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 1 ΑΔΑ: 63ΙΩ46ΜΠ3Ζ-8ΜΝ 1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ (λ.4172/2013), όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 23 ηνπ λ.4579/2018, «Τα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζωπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία, εμαηξνπκέλωλ ηωλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ ηεο πεξίπηωζεο β' ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη νη ππόρξενη ηωλ πεξηπηώζεωλ β', γ', δ', ε', ζη' θαη δ' ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά βηβιία, θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο εθαηό (29%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2018, ν νπνίνο κεηώλεηαη ζηαδηαθά ζε είθνζη νθηώ ηνηο εθαηό (28%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2019, ζε είθνζη επηά ηνηο εθαηό (27%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2020, ζε είθνζη έμη ηνηο εθαηό (26%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2021 θαη ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2022 θαη επνκέλωλ». 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΔ νξίδεηαη, όηη ην θνξνινγηθό έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθό έηνο. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ή ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία ην θνξνινγηθό έηνο κπνξεί λα ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ. Σε θακία πεξίπησζε ην θνξνινγηθό έηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) κήλεο. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 71 ηνπ λόκνπ απηνύ ηζρύνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. 3. Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο θνξνινγηθώλ εηώλ πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ην εκεξνινγηαθό έηνο, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο γίλεηαη κε βάζε ην εκεξνινγηαθό έηνο εληόο ηνπ νπνίνπ εκκινεί ην θνξνινγηθό έηνο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013, γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο κε θνξνινγηθό έηνο πνπ αξρίδεη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία από απηή ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο (γηα παξάδεηγκα, ηελ 1/7), γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ιακβάλεηαη ππόςε ε εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνύ έηνπο (ήηνη, π.ρ. ζε πεξίπησζε έλαξμεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ηελ 1.7.2019, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο 28% γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019 εθαξκόδεηαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από 1.7.2019 έσο 30.6.2020). 4. Τέινο, εηδηθά γηα ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4261/2014, απηά εμαθνινπζνύλ λα θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο 2 ΑΔΑ: 63ΙΩ46ΜΠ3Ζ-8ΜΝ εθαηό (29%). Ωο πηζησηηθά ηδξύκαηα λννύληαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην ζεκείν 1) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.575/2013, ήηνη νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηόηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή από ην θνηλό θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ θαη ζηε ρνξήγεζε πηζηώζεσλ γηα ίδην ινγαξηαζκό. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Γ.Δ. ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΙΑΝΟΜΗ΢: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 4. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 3 ΑΔΑ: 63ΙΩ46ΜΠ3Ζ-8ΜΝ ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 7, Τ.Κ. 105 62, Αζήλα 4. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 6. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ΙΙΙ. Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄ 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις