E.2048/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4601/2019 «ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019).(ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.26 09:14:05 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ΢ Αθήνα, 21 Μαπηίος 2019 ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΑΜΔ΢Ζ΢ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ ΣΜΖΜΑ Β΄ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. ΢εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : 101 84 Αζήλα Σειέθσλν : 210 – 3375312 Fax : 210 – 3375001 E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr Απ.Ππωη:E.2048 == ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος ν.4601/2019 «Εηαιπικοί μεηαζσημαηιζμοί και εναπμόνιζη ηος νομοθεηικού πλαιζίος µε ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2014/55/ΕΕ ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 16ηρ Αππιλίος 2014 για ηην έκδοζη ηλεκηπονικών ηιµολογίων ζηο πλαίζιο δηµόζιων ζςµβάζεων και λοιπέρ διαηάξειρ…» (ΦΔΚ Α’ 44/9.3.2019) Α. Γενικά 1. Με ηελ παξνχζα ζαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ πξνζθάησο ςεθηζζέληνο λ.4601/2019 κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη δεηήκαηα εηαηξηθνχ δηθαίνπ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Με ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο αλακνξθψζεθε ην δίθαην ησλ εηαηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζπζηεµαηνπνηψληαο ηηο εηαηξηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζπλφινπ απηψλ ζε έλα εληαίν λνµνζεηηθφ θείµελν. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4601/2019 πνπ αθνξνχλ ηνπο εηαηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Α’ (άξζξα 1-147), κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 15.4.2019, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 1 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν 2. Ωο πξνο ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη κε ηνλ λ. 4601/2019, επηζεκαίλνληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: (α) Άξζξν 4 (΢ρέζε κε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο) (β) Άξζξα 54-57 θαη 70 (Γηάζπαζε) (γ) Άξζξν 140 (Γηαηεξνχκελεο ζε ηζρχ δηαηάμεηο) (δ) Άξζξν 141 (Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) (ε) Άξζξν 142 (Παξαπνκπέο) (ζη) Άξζξν 147 (Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο) 3. Ωο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηα είδε κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ θαηαιακβάλνληαη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε απηνχ (ζρεη. νη παξ. 7 θαη 24 ηνπ γεληθνχ κέξνπο ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο), πιένλ ξπζκίδνληαη νη κεηαζρεκαηηζκνί (ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε θαη κεηαηξνπή) ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα (σο απνξξνθψκελεο, απνξξνθψζεο, ζπγρσλεπφκελεο, δηαζπψκελεο, εηζθέξνπζεο, επσθεινχκελεο, ζπληζηψκελεο ή κεηαηξεπφκελεο), φιεο νη εηαηξηθέο κνξθέο (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., αιιά θαη αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο θαηά κεηνρέο, θνηλνπξαμίεο, επξσπατθέο εηαηξείεο θαη επξσπατθέο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξείεο), ελψ γίλεηαη ζαθέο φηη ζε έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ εηαηξείεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. Πεξαηηέξσ, ζηνλ εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ ζπληειείηαη κε ηε κνξθή ηεο δηάζπαζεο (άξζξν 54) πεξηιακβάλεηαη πιένλ θαη ε κεξηθή δηάζπαζε (άξζξν 56) θαζψο θαη ε απφζρηζε θιάδνπ (άξζξν 57). ΢πλεπψο, ην επηηξεπηφ, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο θαη ηα απνηειέζµαηα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρψξα, κεηαμχ άιισλ, κε ηηο κνξθέο ηεο απφζρηζεο θιάδνπ, ηεο κεξηθήο δηάζπαζεο θαη ηεο κεηαηξνπήο ππνθαηαζηήκαηνο ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, γηα ηνπο νπνίνπο κέρξη ζήκεξα ππήξραλ ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ζηα αλαπηπμηαθά ή θνξνινγηθά λνκνζεηήκαηα, ξπζκίδεηαη πιένλ απφ ην εηαηξηθφ δίθαην (βι. θαη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4, θαησηέξσ). Β. Άπθπο 4 ν. 4601/2019 (΢σέζη με θοπολογικέρ διαηάξειρ) 1. Με ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4601/2019 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ηεο ζρέζεο ησλ εηαηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ λφκνπ απηνχ µε ηηο δηαηάμεηο άιισλ λφµσλ, θνξνινγηθνχ ή αλαπηπμηαθνχ πεξηερνµέλνπ. 2 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν ΢πγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972, ησλ λ. 2166/1993, 4172/2013 θαη άιισλ λφµσλ, ηδίσο θνξνινγηθνχ ή αλαπηπμηαθνχ πεξηερνµέλνπ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ απνηεινχλ αληηθείµελν ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ξπζµίζεηο θαη ηα παξερφµελα πιενλεθηήµαηα ή θίλεηξα. Καηά ηα ινηπά, νη αλαθεξφµελνη ζηα λνµνζεηήµαηα απηά µεηαζρεµαηηζµνί δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηδίσο φζνλ αθνξά ην επηηξεπηφ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία πξαγµαηνπνίεζεο θαη ηα απνηειέζµαηά ηνπο. 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη φηη εθφζνλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ αλαπηπμηαθψλ λφµσλ θαη ηνπ ΚΦΔ πξνβιέπνληαη µνξθέο ή ππνθείµελα µεηαζρεµαηηζµψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λένπ λφκνπ ή δελ θαηαιαµβάλνληαη απφ ηα άξζξα απηά, νη µεηαζρεµαηηζµνί απηνί δηέπνληαη, φζνλ αθνξά ηδίσο ην επηηξεπηφ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζµαηά ηνπο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο εηαηξηθήο λνµνζεζίαο. Δηδηθά νη πεξηπηψζεηο εηζθνξάο ή απφζρηζεο θιάδνπ ή θιάδσλ απφ ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε ή εηαηξεία, ζε άιιε εηαηξεία, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1297/1972 θαη ηνπ λ. 2166/1993, θαζψο θαη ηεο µεηαηξνπήο ππνθαηαζηήµαηνο ζε λενζπζηαζείζα εηαηξεία πνπ απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4172/2013, ζπληζηνχλ απνζρίζεηο θιάδνπ θαηά ην άξζξν 57 ηνπ λ. 4601/2019 θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηδίσο, φζνλ αθνξά ην επηηξεπηφ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζµαηά ηνπο. 3. ΢χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 4, νη δηαηάμεηο ησλ σο άλσ θνξνινγηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ λνκνζεηεκάησλ εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο. ΢ε ζρέζε, φκσο, κε ηα εηαηξηθνχ δηθαίνπ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.4601/2019, θαηηζρχνπλ νη δηαηάμεηο απηνχ. 4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (λ.δ.1297/1972, λ.2166/1993 θιπ.) ή ηνλ λ.4172/2013 θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εηδηθφηεξα νξηδφκελεο ζηνπο λφκνπο απηνχο πξνυπνζέζεηο, π.ρ. ειάρηζην χςνο θεθαιαίνπ, λνκηθή κνξθή ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ εηαηξεηψλ, ππνρξέσζε ακεηαβίβαζηνπ ησλ κεηνρψλ (λ.δ. 1297/1972) θ.ιπ. 3 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν 5. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λνκνζεηεκάησλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα φζνπο κεηαζρεκαηηζκνχο δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 4601/2019, π.ρ. γηα ηελ κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε ΔΠΔ/ΑΔ θ.ιπ., ε νπνία απνηειεί θαη’ νπζίαλ ζχζηαζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε εηζθνξά ζε είδνο θαη φρη κεηαηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 118-133 ηνπ λ. 4601/2019, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα ηεο κεηαηξνπήο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ. 6. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην λ.2166/1993, κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη απιή ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ππφ ην πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4601/2019, ε ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ µεηαζρεµαηηδφµελσλ επηρεηξήζεσλ, ζχµθσλα µε ηνλ λ. 2166/1993, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4601/2019, ζα παξαµέλεη δπλαηή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) εθφζνλ φινη νη εηαίξνη ησλ µεηαζρεµαηηδφµελσλ εηαηξεηψλ ζπµθψλεζαλ λα µελ εμεηαζζεί ην ζρέδην ζχµβαζεο ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο απφ αλεμάξηεην εµπεηξνγλψµνλα θαη λα µελ ζπληαρζεί ζρεηηθή έθζεζε (άξζξα 10 παξ. 7 θαη 62 λ.4601/2019), θαη (β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζπγρψλεπζε ή ζηε δηάζπαζε µεηέρνπλ πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαλέλαο εηαίξνο δελ δήηεζε ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ απφ εµπεηξνγλψµνλεο (άξζξα 28 παξ. 1 θαη 81 παξ. 1 λ.4601/2019). 7. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 πξνβιέπεηαη θαη ε κεηαηξνπή ππνθαηαζηήκαηνο ζε λενζπζηαζείζα εηαηξεία πνπ απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο εηζθέξνπζαο εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4172/2013, σο απφζρηζε θιάδνπ θαηά ην άξζξν 57 ηνπ λ. 4601/2019. Γ. Άπθπα 54-57 και 70 ν. 4601/2019 (Γιάζπαζη) 1. ΢χκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 1 ηνπ λ. 4601/2019, ε δηάζπαζε δηαθξίλεηαη ζε θνηλή δηάζπαζε, κεξηθή δηάζπαζε θαη απφζρηζε θιάδνπ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα απφ ηα άξζξα 55, 56 θαη 57 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, αληίζηνηρα. ΢ην άξζξν 70 νξίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάζπαζεο θαη εηδηθφηεξα (άξζξν 70 παξ. 2) φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάζπαζεο νη επσθεινχκελεο εηαηξείεο ππνθαζίζηαληαη θαζνιηθέο δηάδνρνη ζηε κεηαβηβαδφκελε ζε απηέο πεξηνπζία θαζψο θαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο κεξηθήο 4 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν δηάζπαζεο θαη ηεο απφζρηζεο θιάδνπ ε θαζνιηθή δηαδνρή θαηαιακβάλεη ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε δηάζπαζεο. 2. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηε κεξηθή δηάζπαζε επηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 56, ζην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ηεο ζέζεο, ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, ή νη εηαίξνη ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο πνπ θαινχληαη λα εγθξίλνπλ ηε δηάζπαζε, απνθαζίδνπλ γηα ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ, ζηα νπνία κπνξεί, κεηαμχ άιισλ, λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε κείσζε θεθαιαίνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο κεξηθήο δηάζπαζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4172/2013. Γ. Άπθπο 140 ν. 4601/2019 (Γιαηηπούμενερ ζε ιζσύ διαηάξειρ) Με ην άξζξν 140 ηνπ λ.4601/2019, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: (α) Δηδηθέο δηαηάμεηο εηαηξηθνχ δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα κεηαζρεκαηηζκψλ άιισλ εηαηξηθψλ κνξθψλ απφ εθείλεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2, ηδίσο φζνλ αθνξά ην επηηξεπηφ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, παξακέλνπλ ζε ηζρχ (παξ.1). (β) Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ δεηήκαηα κεηαζρεκαηηζκψλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ή γηα επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή επνπηεία ή πξνβιέπνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ έθδνζε εηδηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο, παξακέλνπλ ζε ηζρχ. Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4601/2019 (παξ.2). (γ) Δηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη ή ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4601/2019 ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997 (παξ.3). ΢χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 140, δηαζθαιίδεηαη αθελφο ε δηαηήξεζε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2515/1997 (εγθξηηηθή απφθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ή ζέκαηα κεηαγξαθψλ, ηξφπνο ελνπνίεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ, θνθ) θαη αθεηέξνπ ε δπλαηφηεηα θαη ησλ λνκηθψλ απηψλ πξνζψπσλ λα πξνβνχλ ζε εηαηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ νη νπνίνη δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηνλ λ. 2515/1997. 5 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν Δ. Άπθπο 141 ν. 4601/2019 (Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ) 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 νξίδεηαη φηη ν λ. 4601/2019 εθαξκφδεηαη ζε: α) ζπγρσλεχζεηο ζηηο νπνίεο ε εκεξνκελία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ άξζξνπ 7 είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε, β) δηαζπάζεηο ζηηο νπνίεο ε εκεξνκελία ηνπ ζρεδίνπ ηνπ άξζξνπ 59 είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ, γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ κεηέρνπλ ζηε δηάζπαζε, γ) κεηαηξνπέο ζηηο νπνίεο ε απφθαζε ηνπ άξζξνπ 108 ιακβάλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. 2. Καηά ζπλέπεηα, κεηαζρεκαηηζκνί δηελεξγνχκελνη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλαπηπμηαθψλ λνκνζεηεκάησλ ζηνπο νπνίνπο νη αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο απφ ηηο πεξ. α’-γ’ ηνπ άξζξνπ 141 εκεξνκελίεο είλαη πξνγελέζηεξεο ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4601/2019 (15.4.2019, ζρεη. ην άξζξν 157 λ. 4601/2019) δελ ζίγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4601/2019. ΢Σ. Άπθπο 142 ν. 4601/2019 (Παπαπομπέρ) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 νξίδεηαη φηη φπνπ δηάηαμε λφκνπ παξαπέκπεη ζηηο πεξί ζπγρσλεχζεσλ, δηαζπάζεσλ ή κεηαηξνπψλ δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, ησλ λφκσλ 3190/1955, 4072/2012 θαη 1667/1986 ή άιισλ λνκνζεηεκάησλ, φζνλ αθνξά εηαηξηθέο κνξθέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ε παξαπνκπή απηή λνείηαη φηη αλαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4601/2019. Ε. Άπθπο 147 ν. 4601/2019 (Καηαπγούμενερ διαηάξειρ) Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηνπ άξζξνπ 147 θαηαξγείηαη ξεηά ε παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2166/1993 κε ηελ νπνία νξηδφηαλ φηη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία αλψλπκε εηαηξεία ρσξίο λα ιπζεί εηζθέξεη ην ζχλνιν ή έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζε κία άιιε αλψλπκε εηαηξεία έλαληη κεηνρψλ ηεο ιήπηξηαο εηαηξείαο δελ απνηειεί δηάζπαζε θαη δελ δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 81 έσο 89 ηνπ θαηαξγεζέληνο ηνπ θ.λ.2190/1920, θαζφζνλ πιένλ ε απφζρηζε θιάδνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ. 6 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν Αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθφηεξσλ θνξνινγηθψλ δεηεκάησλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4601/2019 ζα αθνινπζήζνπλ κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ΢ ΣΖ΢ Α.Α.Γ.Δ. ΓΔΩΡΓΗΟ΢ ΠΗΣ΢ΗΛΖ΢ 7 ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν ΠΗΝΑΚΑ΢ ΓΗΑΝΟΜΖ΢: Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΢ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Δ΄ (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖ΢Ζ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, Η΢Σ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ θαη Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, 101 81, Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, 105 62, Αζήλα 4. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 5. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 6. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖ΢Ζ» 7. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ΗΗΗ. Δ΢ΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 4. Απηνηειέο Σκήκα ΢πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄ 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις