ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2527/οικ.12819/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠροθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.(ΑΔΑ: Ω6Π5465ΧΘΨ-ΑΗΑ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.26 10:49:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Π5465ΧΘΨ-ΑΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Πληροφορίες : Βίκυ Λυγνού Τηλέφωνο : 213 13 13 373 Fax : 213 13 13 389 E-mail : v.lygnou@ydmed.gov.gr Αθήνα,22 Μαρτίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2527/οικ.12819 Προς: Όλα τα Υπουργεία: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων με διοικητικές αρμοδιότητες Θέμα: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Σχετ.: Το αριθ.πρωτ.4549/01/05-03-2019 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.-Γραφείο Προέδρου Εν όψει της εν εξελίξει διαδικασίας επιλογής των Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων των Υπουργείων και λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Οι διατάξεις άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης….», όπως ισχύει, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι: «Άρθρο 6 1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων ... που υπάγονται σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα… 2. Περαιτέρω συνιστώνται… θέσεις Τομεακών Γραμματέων… καθώς και θέσεις Ειδικών Τομεακών Γραμματέων… Άρθρο 7 1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον… Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους… Ο διορισμός ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως... 6. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους». Δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες με αφετηρία τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης διορισμού του ΑΔΑ: Ω6Π5465ΧΘΨ-ΑΗΑ επιτυχόντα υποψηφίου και προκειμένου να διασφαλισθεί η άσκηση του δικαιώματος ένστασης των λοιπών υποψηφίων, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας για την αυθημερόν ενημέρωση του Α.Σ.Ε.Π. από την έκδοση του ΦΕΚ διορισμού, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., εντός του προβλεπόμενου, κατά τα ανωτέρω, χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος Κοινοποίηση: - Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού - Α.Σ.Ε.Π. - Γραφείο Προέδρου - Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες των Υπουργείων, Γραφεία Γενικών, Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γραμματέων. Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Υπουργού (επί του αριθ. 413/6-3-2019 σχετικού) - Γραφείο Γενικού Γραμματέα - webupload@ydmed.gov.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή: «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων»

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις