Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ



Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης.(ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0)




INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.28 15:50:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 Αθήνα 28/03/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής 1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη Ε. Σκαρτσάρη Α. Κοσμέα Αριθ. Τηλ.: 210 52 85 642-615-518 2.ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Κ.Παγώνη Αριθ. Τηλ.: 210 52 85 543 3.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληροφορίες: Μ.Προδρομίδου Αριθ. Τηλ.: 210 52 85 581 Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 Αθήνα E – Mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr ΘΕΜΑ: «Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης» ΣΧΕΤ: Η με αρ. 14/27-03-2019 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. Με τις διατάξεις του Άρθρου 55 του Ν.4509/2017 (Φ.Ε.Κ./201/τ.Α’/2212-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Άρθρου 21 του Ν.4578/2018 και της κατ’ εξουσιοδότηση Υ.Α. Δ.15/Γ’/67695/1825/28/28-122018 (Φ.Ε.Κ./6182/τ.Β’/31-12-2018), ρυθμίστηκαν θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης). 1 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 Με τη με αρ. 14/27-03-2019 Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα ασφαλιστέα πρόσωπα, τη βάση υπολογισμού, τους κλάδους και το χρόνο ασφάλισης των αμειβόμενων με Τίτλους Κτήσης. Με το παρόν Γενικό Έγγραφο, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την απεικόνιση του χρόνου ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών, των προσώπων που αμείβονται με Τίτλους Κτήσης, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των αμειβόμενων με Τίτλους Κτήσης, πραγματοποιείται από τον εκδότη του Τίτλου Κτήσης, εφεξής εργοδότη, μέσω της υποβολής Κανονικής (01) ή/και Συμπληρωματικής (04) Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.). Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των ανωτέρω ασφαλισμένων στην Α.Π.Δ., απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου, με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). ƒ Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών «94»: «Εφάπαξ αμοιβές», ο οποίος δεν επιδέχεται καταχώρησης ημερών ασφάλισης (Υποχρεωτικά καταχώριση τιμής 0). ƒ Σε κάθε περίπτωση με τη χρήση του ανωτέρω Τύπου Αποδοχών θα δηλώνεται στο πεδίο «39»: «Αποδοχές» το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος που προβλέπεται από το άρθρο 39 του ν.4387/2016. ƒ Στο πεδίο «37»: «Ημέρες Ασφάλισης» δεν θα γίνεται καταχώρηση, ενώ για την απεικόνιση των ημερών ασφάλισης θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες. ƒ Στο πεδίο «33»: «Μισθολογική περίοδος» έκδοσης του παραστατικού (Τίτλου Κτήσης). θα καταχωρείται ο μήνας ƒ Στα πεδία «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία «Έναρξης» και «Λήξης» της σύμβασης αντίστοιχα. 2 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής : Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0835» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Κωδικοί Ειδικότητας κατά περίπτωση: ► «001061» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ» ► «001062» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ► «001063» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ» ► «001064» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ► «001065» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ» ► «001066» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ► «001067» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ► «001068» με λεκτική περιγραφή: «ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ», ώστε να αποδίδονται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων: 3 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 ΚΑΔ 0835 ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. 001061 1110 20,28% 0% 20,28% 001062 1111 13,33% 0% 13,33% 001063 1110 20,28% 0% 20,28% 001064 1111 13,33% 0% 13,33% 001065 1110 20,28% 0% 20,28% 001066 1111 13,33% 0% 13,33% 001067 1110 20,28% 0% 20,28% 001068 1111 13,33% 0% 13,33% ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. Η υποβολή των ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Α.Π.Δ., διέπεται από τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις και πραγματοποιείται στις ημερομηνίες που ορίζονται σε Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδονται κάθε έτος. Συγκεκριμένα: Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα, που έπεται του ημερολογιακού μήνα της έκδοσης του παραστατικού – Τίτλου Κτήσης, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη. Στην περίπτωση που ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης είναι Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα, του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα της έκδοσης του παραστατικού – Τίτλου Κτήσης, ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή Α.Π.Δ. πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α., της έδρας του εργοδότη. 4 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 5. ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΄Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του Άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του Άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 και του Άρθρου 19 του Ν.4075/2012. Τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις πρόστιμα, βαρύνουν στο σύνολό τους τον εργοδότη. 6. ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΄Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Με τις διατάξεις των παρ. 4 & 5, του Άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται ότι: 4. «…οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακρατούνται και αποδίδονται στον Ε.Φ.Κ.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο-εκδότη, μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού». 5. «Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποδοθούν από τον αντισυμβαλλόμενο – εκδότη του παραστατικού εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς είσπραξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα σχετικά ποσά βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού». Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού – Τίτλου Κτήσης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). Στην περίπτωση που ο εκδότης του Τίτλου Κτήσης είναι Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού. Για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται στο σύνολό τους ή καταβάλλονται μερικώς, συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26, του Α.Ν.1846/1951 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 60 του Ν. 2676/1999. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους. (Άρθρο 21 του Ν. 4075/2012 και περ.11 της 5 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, όπως ισχύουν). 7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 55 του Ν.4509/2017 όπως ισχύει, για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των προσώπων που αμείβονται με Τίτλο Κτήσης μέσω Α.Π.Δ., ορίζεται η 01/02/2019. Οι εργοδότες, που απασχολούν προσωπικό αμειβόμενο με τίτλο κτήσης, έχουν την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων από το 2/2019 και εφεξής. Οι Α.Π.Δ., για τους αμειβόμενους με Τίτλο Κτήσης, που έχει εκδοθεί το 2ο/2019, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν με Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο, στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία της έδρας του εργοδότη, έως τις 12/04/2019. Ως προς την υποβολή της Κανονικής (01) Α.Π.Δ., για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό, ισχύουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες. Παρακαλούμε για πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 6 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Γρ. κ. Διοικητή Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Δημ. Επιχειρήσεων κ.α.) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 10110, Αθήνα Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671, Αθήνα Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς Ακαδημίας 15, 10671, Αθήνα Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας Σταδίου 24 , 10564, Αθήνα Γ.Σ.Ε.Ε. 28ης Οκτωβρίου 69, 10434, Αθήνα Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7 , 10671, Αθήνα Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης Τσιμισκή 29 , 54624, Θεσ/νίκη 7 ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0 20. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531, Πειραιάς 21. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης Αριστοτέλους 3, 54624, Θεσ/νίκη 22. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Κανακάρη 46-52, 26221, Πάτρα 23. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα 24. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44, 10679, Αθήνα 25. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά Αγ. Κων/νου 3, 18531, Πειραιάς 26. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα 27. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Κολοκοτρώνη 4, 10561, Αθήνα 28. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα 29. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων Ασκληπιού 23, 10680, Αθήνα 30. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Φειδίου 14-16, 10678, Αθήνα 31. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρω Τάξεως Πινδάρου 4, 10671, Αθήνα 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις