ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση  δημοσιονομικών εξελιξεων 16-31.3.2019
Τεύχος 6 March 2019 | docman.gr 15-31.3.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Δημόσιο Λογιστικό Δημοσιεύθηκε ο νόμος : Ν.4604/2019- ΦΕΚ: 50/Α/2019 -Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις. Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται θέματα : -Εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (Εκλογές, κωλύματα, υποψηφιότητες, ψηφοδέλτια, σύμβουλοι, κατανομή εδρών, επικύρωση εκλογής, ενστάσεις κλπ - Για το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άδειες Υπηρεσιακής εκπαίδευσης, άδειες εξετάσεων, έλεγχος ασθενούντων υπαλλήλων ,επιλογή προϊσταμένων ,προσλήψεις ,μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις ,υπερωριακή εργασία, μισθοδοσία μουσικών κλπ -Οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (προγραμματικές συμβάσεις, οφειλές τελών καθαριότητας και φωτισμού σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, Διακίνηση εγγράφων, αναστολή εκτέλεσης, Εκλογικές δαπάνες και έσοδα, έσοδα δημοτικών συνδυασμών, . Βιβλία εσόδων και εξόδων συνδυασμών, ισοσκέλιση Προϋπολογισμού ΟΤΑ, Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ κλπ - Ισότητας των φύλων , καταπολέμησης της έμφυλης βίας και ιθαγένειας (Αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων, αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για την προώθηση της ισότητας των φύλων, Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, Ενσωμάτωση της Αρχής της ίσης μεταχείρισης των φύλων στις δημόσιες πολιτικές κλπ) Με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ν. 4583/2018 (Α.212) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 77, 78 και 81 του ν. 4446/2016 (Α.240) και ορισμένα άρθρα του ν. 4270/2014 (Α.143) . Ειδικότερα, τροποποιούνται τα άρθρα 55, 69Γ, 69ΣΤ του ν. 4270/2014 και προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ, που αφορά στις προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Βλέπε περισσότερα εγκυκλίους : 2/20483/0026/2019 οδηγιών στις Παροχή 2/25566/0026/2019. Παρέχονται οδηγίες (για θέματα Δημοσίου Λογιστικού). (ΑΔΑ:ΨΗΔ4Η-ΜΑ4) 2 Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού Ν.4604/2019- ΦΕΚ: 50/Α/2019 – (…)Άρθρο 131 1. Η αληθής έννοια της φράσης «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου« της περίπτωσης δ΄ «Υποτομέας Ο.Τ.Α.» της παραγράφου 1 του άρθρου 14 «Ορισμοί» του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), περί υπαγωγής στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβάνει από την έναρξη ισχύος της και τις συσταθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του Π.Δ. 25/1988 (Α΄10) δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω περίπτωσης. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/2019.Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης.(ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0) Μισθολογικά θέματα-Νομολογία Κινητικότητα Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4440/2016 (Α΄224), «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.», το πρόγραμμα κινητικότητας αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https:// hr.apografi. gov.gr). Βλέπε περισσότερα στην: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /334/οικ.13157/ 2019. Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.(ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7) Βλέπε εγκύκλιο: περισσότερα στην ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.1/10/2019.Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.(..) Οι ανωτέρω ρυθμίσεις (άρθρο 44 του Ν.4569/2018 και άρθρο 63 του Ν.4587/18 οι οποιες τροπ τις διατάξεις του ν.4354/2015) , ερμηνευόμενες υπό το φως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, οι οποίες διέπουν, πέραν των διαδικασιών κατάληψης θέσεων του ευθύτερου δημόσιου τομέα, και τις συνθήκες υπηρεσιακής και μισθολογικής εξέλιξης σε αυτές (πρβλ. ΕΣ Ι Τμ. πράξη 8/2014, Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο I Τμήμα 118/2014, 247/2015, ΣτΕ αποφ. 4714. 3509/2013, πρακτ. επεξ. 233/2010, 48/2006, βλ. και την αιτιολογική έκθεση του ν. 4354/2015) και σε συνδυασμό με τη δεδομένη βούληση του νομοθέτη να μην εξομοιώσει πλασματικά υπαλλήλους με ανόμοια τυπικά προσόντα και προϋπηρεσίες (βλ και διατάξεις άρθρων 9 παρ. 2, όπου οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής εξελίσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα προσόντα στους ανεξαρτήτως κατάταξης σε κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ, και 9 παρ. 3 περ. β όπου ρητώς απαιτείται συνάφεια τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προκειμένου για την αξιοποίησή του για κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο) και να αντιστοιχηθεί ευθέως ο λαμβανόμενος βασικός μισθός με τα κατεχόμενα τυπικά προσόντα και το χρόνο που έχει διανυθεί υπό την κατοχή τους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι απαγορεύουν τη μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων με ανόμοια τυπικά προσόντα και προϋπηρεσία και επιτάσσουν την αντιστοίχιση του λαμβανόμενου βασικού μισθού με τα κατεχόμενα τυπικά προσόντα, που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια συγκεκριμένης κατηγορίας. Επομένως, ως προσμετρώμενη, χωρίς χρονικό περιορισμό, προϋπηρεσία για την επανακατάταξη μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλου, στο αντίστοιχο των τυπικών προσόντων της νέας θέσης του μισθολογικό κλιμάκιο, νοείται αυτή που έχει διανυθεί με το κατεχόμενο και διακριτικό του μισθολογικού αυτού κλιμακίου τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών), η οποία συνδέεται με την άσκηση έργου (υπηρεσίας) αναλόγων προσόντων. Υπό την ερμηνευτική αυτή παραδοχή, η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 25 κατά την οποία για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία προσμετράται το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για την έως και τη μετάταξη, μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την εν λόγω προϋπηρεσία προσόντων, εισάγουσα τη μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων με προϋπηρεσία διανυθείσα με ανόμοια τυπικά προσόντα, χωρίς να προβλέπει ειδικότερο τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω προϋπηρεσιών ή ένα ανώτατο ποσοτικό όριο δυνάμενων να προσμετρηθούν προϋπηρεσιών κατώτερης κατηγορίας, έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας.(...) 3 Μεταφορά μαθητών Εταιρικοί μετασχηματισμοί Διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος του προσφάτως ψηφισθέντος ν.4601/2019 με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα εταιρικού δικαίου των μετασχηματισμών. Με τις εν λόγω διατάξεις αναμορφώθηκε το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών συστηματοποιώντας τις εταιρικές ρυθμίσεις του συνόλου αυτών σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Οι διατάξεις του ν. 4601/2019 που αφορούν τους εταιρικούς μετασχηματισμούς περιλαμβάνονται στο Μέρος Α' (άρθρα 1-147), με έναρξη ισχύος την 15.4.2019, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ιδίου νόμου. Ως προς τα φορολογικά ζητήματα που θίγονται με τον ν. 4601/2019, επισημαίνονται οι ακόλουθες διατάξεις: (α) Άρθρο 4 (Σχέση με φορολογικές διατάξεις)(β) Άρθρα 54-57 και 70 (Διάσπαση)(γ) Άρθρο 140 (Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις)(δ) Άρθρο 141 (Μεταβατικές διατάξεις)(ε) Άρθρο 142 (Παραπομπές)(στ) Άρθρο 147 (Καταργούμενες διατάξεις)…. Βλέπε περισσότερα : -E.2048/2019.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4601/2019 «ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019).(ΑΔΑ: ΩΨΜΒ46ΜΠ3Ζ-Ζ6Ν) -N.4601/2019/ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΦΕΚ: 44/Α/2019 -Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις. Ν.4604/2019- ΦΕΚ: 50/Α/2019 Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις. (..)Άρθρο 101 Διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά όλων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής: α) Τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) που έχουν διανεμηθεί πριν τις 26.9.2018, ισχύουν κανονικά. β) Οι δικαιούχοι μεταφοράς για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης δύνανται να μεταφέρονται και με ΕΜΔ. γ) Η μεταφορά μαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων και των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, από το τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινή υπουργική απόφαση 50025/2018 (Β΄ 4217). 2. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 31.12.2018 οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «μέχρι 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 30.6.2019». 4 docman.gr 6971825732-33 2695022193 mydocmangr@gmail.com [docman.gr] Επισκεφθείτε μας στην τοποθεσία Web www.docman.gr Φορολογικά Α.1099/2019- ΦΕΚ: 949/B/2019 -Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Α.1100/2019- ΦΕΚ: 951/B/2019 -Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. Α.1101/2019- ΦΕΚ: 948/Β/2019 -Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013. Ασφαλιστικά Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/2019.Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης.(ΑΔΑ: ΨΧ5Μ465ΧΠΙ-ΛΛ0) Σ81/6/390249/2019.«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51». (ΑΔΑ: 6ΓΠΘ465ΧΠΙ-Χ74) ΕΓΚ/15/2019 Δ.ΑΣΦ./56/382818/2019.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ -ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ).(ΑΔΑ: 6ΥΒ4465ΧΠΙ-ΜΜ5) ΕΓΚ/14/2019 ΕΦΚΑ/Σ22/3/2019. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.»(ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ) ΕΓΚ/13/2019 Δημόσιες συμβάσεις ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/2019 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019.(ΑΔΑ: ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) ΕΓΚ/3/2019

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις