ΥΠ.ΕΣ/24104/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΓνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν. 4604/2019 (Α΄50
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KARALIS Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ (Aποστολή και με email) Αθήνα, 2 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 24104 ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Γραφεία Συντονιστών : Σταδίου 27 : 10183 Αθήνα : Μ.Διαμάντη : 213-1364390 : 213-1364359 ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν. 4604/2019 (Α΄50 ) Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 50/26.3.2019, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 102 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 (Α΄141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ειδικότερα: α. Με την παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου παρατείνεται έως την 31.7.2019 η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «1. Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.7.2019 για τις εξής περιπτώσεις: α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018, β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5c9c902ea6a6850c20b1e285 στις 03/04/19 07:20 β. Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου παρατείνεται έως την 31.7.2019 η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «2. Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.7.2019.» Η παράταση προσκόμισης των υπό στοιχεία α' και β' αναφερόμενων δικαιολογητικών κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο αδειοδότησης των κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 λειτουργούντων δημοτικών σταθμών, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία αυτών, με όλες τις συνέπειες που θα είχε αυτή η έκβαση τόσο για τα φιλοξενούμενα παιδιά των σταθμών όσο και για τον προγραμματισμό των οικογενειών τους. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31.7.2019, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.99/2017 ανακαλείται. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν.4604/2019 (Α΄ 50) για ενέργειές τους. Ο Υπουργός Αλέξανδρος Χαρίτσης Κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης - Γραφείο Αναπλ.Υπουργού κας.Θ.Φωτίου - Δ/νση Προστασίας Οικογένειας 2. Κ.Ε.Δ.Ε. 3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Εσωτερική διανομή: 1. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Δ/νση μας Τμήμα Ν.Π.Τ.Α. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5c9c902ea6a6850c20b1e285 στις 03/04/19 07:20

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις