ΕΑΑΔΗΣΥ/1859/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων.(ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.04.03 14:29:22 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 1859 Αθήνα, 03/04/2019 Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες : eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 112 57, Αθήνα Π. Μπαράκου eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.gr Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) www.eaadhsy.gr Θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων”. Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις των Βιβλίων: I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ), ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ), IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92, 94, 100, 101, 103, 105, 107, 111, 117, 119, 121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 221, 222, 270, 273, 302, 315, 316, 318, 331, 337, 364, 365, 367, 368, 372, 376, 377 και 379 του νόμου αυτού. Επίσης, προστέθηκαν τα ακόλουθα έξι (6) νέα άρθρα: 1) Άρθρο 32Α (με το οποίο εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 22 παρ. 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9) 2) Άρθρο 109Α «Διαδικασία ανάθεσης» 3) Άρθρο 205Α «Δικαστική Επίλυση Διαφορών» 1 ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43 4) Άρθρο 221Α «Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων» 5) Άρθρο 269Α (με το οποίο εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 79 παρ. 1 έως 4, 258 παράγραφος 1 και 302 παράγραφος 1 περιπτ. α’) 6) Άρθρο 320 Α «Διαδικασία ανάθεσης» 7) Άρθρου 333Α «Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) – Δικαστική προστασία» Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204 ) ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις άνω των δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης». Σε συνέχεια της δημοσίευσης του υπόψιν νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημαίνεται ότι η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019) πρόκειται να προβεί σε προσαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επικαιροποιημένων τευχών, προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας). Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι θα ακολουθήσει, ομοίως, σχετική προσαρμογή και των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αρχής των επικαιροποιημένων υποδειγμάτων, οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν τα οικεία άρθρα σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Με εντολή Προέδρου Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κ.α.α. Χριστίνα Καξιρή 2 ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43 Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 4. Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων 5. Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών 6. Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου 7. Δ/νση Βάσεων Δεδομένων και ΚΗΜΔΗΣ 8. Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 3 ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    Προεδρία της Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) • Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών), • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, • Υπουργείο Εξωτερικών, • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, • Υπουργείο Οικονομικών, • Υπουργείο Υγείας, • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, • Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, • Υπουργείο Τουρισμού. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ. Γενικού Γραμματέα) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης • Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις