24722/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.(ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) ΕΓΚ/14/2019
ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.04.04 10:57:02 EEST Reason: Location: Athens Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Α̟ριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 24722 ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. Ταχ.∆/νση Τ.Κ. FAX ΠΡΟΣ: Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 1. Γραφεία κ. Συντονιστών 2. ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης : Σταδίου 27 : 10183 Αθήνα : 213-1364383 ΘΕΜΑ: Αναστολή ̟ροσλήψεων και υ̟ηρεσιακών µεταβολών κατά το χρονικό διάστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αριθµ. 14 Εισαγωγικά Ενόψει των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών ̟ου θα διεξαχθούν στη χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (άρθρο 6 ̟αρ. 4 του ν. 4555/2018), σας ̟ληροφορούµε για τα θέµατα σχετικά µε υ̟ηρεσιακές µεταβολές και ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού κατά το χρονικό διάστηµα ̟ου ̟ροηγείται και έ̟εται των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί µε τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), oι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28), το ο̟οίο ρυθµίζει τις ̟ροσλήψεις και τις υ̟ηρεσιακές µεταβολές κατά τις ̟ροεκλογικές ̟εριόδους, ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός ̟ου ̟ροηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Ως εκ τούτου, α̟αγορεύεται η έκδοση ̟ράξεων ̟ου αφορούν στο διορισµό ή την ̟ρόσληψη, καθώς και στην ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή αναφερόµενη στην 1 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820 υ̟ηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας ̟ροσω̟ικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός ̟ου ̟ροηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Σε̟τεµβρίου 2019. Φορείς ̟ου υ̟άγονται στη ρύθµιση αυτή είναι οι εξής :  Οι ΟΤΑ α΄ Βαθµού (∆ήµοι, Ιδρύµατα, Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Σύνδεσµοι των ΟΤΑ α΄ βαθµού)  Οι ΟΤΑ β΄ Βαθµού (Περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσω̟α ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών)  Τα Νοµικά Πρόσω̟α Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού (ε̟ιχειρήσεις ̟άσης φύσεως, Περιφερειακά Ταµεία Ανά̟τυξης κ.α.),  Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)  Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε)  Οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆) Ε̟ισηµαίνεται ότι η ανωτέρω α̟αγόρευση ισχύει µόνο για τους υ̟αλλήλους των ̟ροαναφερόµενων φορέων και όχι για τους υ̟αλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Κατό̟ιν των ανωτέρω, και λαµβανοµένου υ̟όψη ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα ̟ραγµατο̟οιηθούν την 26η Μαΐου 2019, σας γνωρίζουµε ότι, α̟ό τις 26/4/2019, οι ανωτέρω φορείς, το Υ̟ουργείο Εσωτερικών και οι λοι̟οί εµ̟λεκόµενοι φορείς δεν θα ̟ροωθούν αιτήµατα ̟ου αφορούν σε διορισµούς ή ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού ̟άσης φύσεως, καθώς και αιτήµατα ̟ου αφορούν σε υ̟ηρεσιακές µεταβολές του ̟ροσω̟ικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, συµ̟εριλαµβανοµένων και των αιτηµάτων α̟όσ̟ασης ή µετάταξης υ̟αλλήλων του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ̟ρος ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού. 2 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820 Υ̟ηρεσιακές µεταβολές Ως υ̟ηρεσιακές µεταβολές, ενδεικτικά, αναφέρονται οι ̟ράξεις µετακίνησης, α̟όσ̟ασης, µετάταξης, ένταξης, ε̟ιλογής και το̟οθέτησης ̟ροϊσταµένων, ό̟ως αυτές ̟ροβλέ̟ονται στην κείµενη νοµοθεσία. ∆ιευκρινίζεται ότι η α̟αγόρευση της έκδοσης ̟ράξεων σχετικών µε διορισµό ή ̟ρόσληψη, καθώς και µε ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή αναφερόµενη στην υ̟ηρεσιακή κατάσταση ̟ροσω̟ικού ̟άσης φύσεως, δεν αφορά µόνο τις τελικές ̟ράξεις, αλλά και όλες τις ̟ρο̟αρασκευαστικές αυτών ̟ράξεις, συµ̟εριλαµβανοµένων και των εγκριτικών α̟οφάσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 2 ̟αρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), ό̟ως ισχύει, καθώς και των α̟οφάσεων κατανοµής του άρθρου 11 ̟αρ. 5 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), ό̟ως ισχύει, εφόσον αυτές α̟οτελούν κατά νόµο αναγκαίες ̟ροϋ̟οθέσεις για την έκδοση της τελικής ̟ράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισµός, ̟ρόσληψη, µετάταξη). Κατά συνέ̟εια, κατά το ̟ροαναφερθέν χρονικό διάστηµα, ιδίως:  δεν δηµοσιεύονται ̟ροκηρύξεις για ̟λήρωση θέσεων ̟ροσω̟ικού  δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού  δεν δηµοσιεύονται ̟ίνακες ε̟ιλογής τακτικού ή έκτακτου ̟ροσω̟ικού  δεν υ̟ογράφονται ούτε δηµοσιεύονται ̟ράξεις διορισµού ή µετατάξεων  δεν υ̟ογράφονται ̟ράξεις α̟οσ̟άσεων  δεν εκδίδονται ̟ροκηρύξεις για την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων  δεν ̟ραγµατο̟οιούνται συνεδριάσεις των οικείων Υ̟ηρεσιακών Συµβουλίων, των Συµβουλίων Ε̟ιλογής Προϊσταµένων καθώς και των, κατά ̟ερί̟τωση, Ειδικών Υ̟ηρεσιακών Συµβουλίων για θέµατα ̟ου εµ̟ί̟τουν στην εν λόγω αναστολή. Ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία ̟ρόσληψης, διορισµού ή υ̟ηρεσιακής µεταβολής ̟ου είχε ήδη κινηθεί ̟ριν τις 26/4/2019, διακό̟τεται, δηλαδή αναστέλλεται ̟ροσωρινά και συνεχίζεται αµέσως µετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. 3 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820 Εξαιρέσεις α̟ό την α̟αγόρευση  Οι ̟ράξεις ̟ειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιµότητας και αργίας, καθώς και οι ̟ράξεις ̟ου εκδίδονται σε συµµόρφωση ̟ρος δικαστικές α̟οφάσεις.  Η ορκωµοσία, η ανάληψη υ̟ηρεσίας, η ανακοίνωση µετάταξης και λοι̟ές ̟αρε̟όµενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών ̟ράξεων ̟ου έχουν ήδη δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ µέχρι και 25/4/2019.  Η ανακοίνωση α̟οσ̟άσεων υ̟αλλήλων, εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει υ̟ογραφεί α̟ό το αρµόδιο όργανο µέχρι και 25/4/2019.  Η διαδικασία µετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 (Α’133), ό̟ως το άρθρο αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 16 ̟αρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), για την ε̟ιστροφή των ̟ρώην δηµοτικών αστυνοµικών α̟ό τα σωφρονιστικά καταστήµατα σε υ̟ηρεσίες δηµοτικής αστυνοµίας των δήµων της χώρας  Η (̟ροβλεφθείσα στο α. 80 του ν. 4604/2019) διαδικασία µετάταξης της ̟αρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014.  Η έκδοση ̟ράξεων ̟ου αφορούν µετάταξη ή µεταφορά ̟ροσω̟ικού δυνάµει των ά. 40 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και 23 του ν. 4587/2018 (Α’ 218), αντίστοιχα.  Ο διορισµός των α̟οφοίτων της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι ο διορισµός τους ̟ροβλέ̟εται α̟ευθείας α̟ό διάταξη νόµου µε αναδροµική ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία α̟οφοίτησής τους.  Οι διοικητικές ̟ράξεις ̟ου αφορούν αυτοδίκαιη α̟όλυση και α̟οδοχή αίτησης ̟αραίτησης, καθόσον η ̟αραίτηση α̟οτελεί δικαίωµα του υ̟αλλήλου.  Οι διορισµοί και οι ̟ροσλήψεις µονίµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ̟ροσω̟ικού στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών, εφόσον οι ̟ροκηρύξεις για την ̟λήρωση των αντίστοιχων θέσεων δηµοσιεύθηκαν α̟ό το ΑΣΕΠ, ̟ριν α̟ό την έναρξη της ̟ροεκλογικής ̟εριόδου των δηµοτικών και ̟εριφερειακών εκλογών.  Η έκδοση ̟ράξεων ̟ου αφορούν στο διορισµό, την ̟ρόσληψη και κάθε σχετική υ̟ηρεσιακή µεταβολή για την ̟λήρωση των θέσεων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018).  Η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107). 4 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820  Οι ̟ροσλήψεις τακτικού ̟ροσω̟ικού σε ΟΤΑ α΄ βαθµού ̟ου θα διενεργηθούν µε την ειδική διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σ̟ίτι»), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε δυνάµει του α. 86 του ν. 4604/2019.  Οι ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και οι ̟ρο̟αρασκευαστικές αυτών ενέργειες, α̟ό τους ΟΤΑ και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών, ̟ροκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της ̟υρασφάλειας, των ̟αιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ), των αµειβοµένων µέσω ̟ρογραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις ̟αιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου ̟ροσω̟ικού µε αντίτιµο και λοι̟ές αντικαταβολές και των α̟ασχολουµένων στα ̟ρογράµµατα δακοκτονίας.  Οι ̟ροσλήψεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται στο ̟λαίσιο των ̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υ̟ο̟αραγράφου Ι∆.1 της ̟αρ. Ι∆ του άρθρου ̟ρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107).  Η διαδικασία τακτο̟οίησης του ̟ροσω̟ικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ̟.δ. 164/2004 (Α’ 134) και η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων µε α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, δεδοµένου ότι δεν ̟ρόκειται για ̟ρωτογενή ̟ρόσληψη, δηλαδή για σύσταση νέων θέσεων µε ̟ρωτοβουλία του οικείου οργάνου, αλλά για υ̟οχρέωση συµµόρφωσης ̟ρος την κρίση του ΑΣΕΠ, µετά α̟ό ̟ροηγούµενη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων του ̟.δ. 164/2004, σε συνδυασµό µε την αυτοτελώς ̟ροβλε̟όµενη διαδικασία κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Α’ 48). Η ̟ρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι., καθώς και η µαθητεία στον εργασιακό χώρο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», των ΙΕΚ και του ΟΑΕ∆, µεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν ̟ρόκειται για συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις, ισχύουν οι ̟εριορισµοί κατά το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός ̟ου ̟ροηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, κατά τα ̟ροεκτεθέντα. 5 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820 Εφόσον, όµως, οι φορείς αντιµετω̟ίζουν ιδιαιτέρως ε̟είγουσες και σοβαρές ανάγκες ̟ου α̟αιτούν την ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού ̟ου δεν εµ̟ί̟τει στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αιτούνται τη σύµφωνη γνώµη για την κατ’ εξαίρεση ̟ρόσληψή του α̟ό την Ειδική Ε̟ιτρο̟ή του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στις διατάξεις της ̟αρ.4 του άρθρου 28 του ν.2190/1994, ό̟ως ισχύει. Για το σκο̟ό αυτό, οι φορείς θα α̟ευθύνονται α̟ευθείας στην Ε̟ιτρο̟ή, µε σχετικό αίτηµα στο ο̟οίο θα αιτιολογούνται ̟λήρως οι λόγοι για τους ο̟οίους ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ρόσληψη του συγκεκριµένου ̟ροσω̟ικού. Προς α̟οφυγή ̟αρανοήσεων ̟ου ̟αρατηρήθηκαν κατά το ̟αρελθόν, σηµειώνεται ότι η σύµφωνη γνώµη της ως άνω Ε̟ιτρο̟ής σε καµία ̟ερί̟τωση δεν υ̟οκαθιστά τις ̟ροβλε̟όµενες για κάθε ̟ρόσληψη ή υ̟ηρεσιακή µεταβολή ̟ράξεις και διαδικασίες (̟.χ. έγκριση της Ε̟ιτρο̟ής της ΠΥΣ 33/2006, ό̟ως ισχύει), ̟αρά µόνο ε̟ιτρέ̟ει τη συνέχιση των διαδικασιών. Κατό̟ιν των ανωτέρω, ̟αρακαλείσθε ό̟ως κοινο̟οιήσετε την ̟αρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής σας αρµοδιότητας και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών, για άµεση ενηµέρωση. Ε̟ι̟λέον, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟αρακαλούνται για την κοινο̟οίηση της ̟αρούσας, κατά λόγο αρµοδιότητας, στα οικεία υ̟ηρεσιακά συµβούλια και τα Συµβούλια Ε̟ιλογής Προϊσταµένων, ό̟ου αυτά έχουν συγκροτηθεί Η ̟αρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στην ενότητα Εγκύκλιοι – Α̟οφάσεις. Είµαστε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ε̟ι̟λέον διευκρίνιση ή ̟ληροφορία. Πληροφορίες: Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού:  Ι. Τζήµα: Τηλέφωνο: 2131364399 6 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820  Χ. Αναστασιάδης: Τηλέφωνο: 2131364330  Μ. Ανδρεδάκη: Τηλεφωνο:2131364373 Μετατάξεις  Α. Πατσιαβούρα: Τηλέφωνο: 2131364380 Α̟οσ̟άσεις  Τ. Ταγµατάρχη: Τηλέφωνο:2131364353 Τµήµα Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου/ Προσω̟ικό Ορισµένου Χρόνου:  Γ. Λατσούδη: Τηλέφωνο: 2131364372  Α. Στρατίκη: Τηλέφωνο: 2131364369  Ε. Οψίµου: Τηλέφωνο: 2131364397 Α̟οσ̟άσεις - Μετατάξεις  Λ. Κουτσούκου: Τηλέφωνο 2131364355  Γ. Μ̟αρουτάς: Τηλέφωνο: 2131364386 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υ̟ουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 3. Ανώτατο Συµβούλιο Ε̟ιλογής Προσω̟ικού 4. Γενική Ε̟ιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 5. Σώµα Ε̟ιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 6. 1ο Ειδικό Συµβούλιο Ε̟ιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) Βασ. Σοφίας 15, 10674, ΑΘΗΝΑ 7. Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης Νοµικό Γραφείο/Κτήριο Βουλής των Ελλήνων 8. Εθνικό Τυ̟ογραφείο 9. Ελεγκτικό Συνέδριο e- mail : ye.ky10@elsyn.gr 10. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος 11. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος 7 ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820 12. Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων 13. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές - ∆/νσεις ∆ιοικητικού - Γραφεία Προέδρων 14. Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Γραφείο Προέδρου 15. Α∆Ε∆Υ 16. ΠΟΕ- ΟΤΑ 17. ΠΟΠ- ΟΤΑ 18. ΟΣΥΑΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ - Γραφείο Υ̟ουργού - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα - Γραφείο Νοµικού Συµβούλου - Γραφείο Γενικής ∆/ντριας Α̟οκέντρωσης & Το̟ικής Αυτοδιοίκησης - ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα στο δικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου στη διαδροµή: Εγκύκλιοι – Α̟οφάσεις - ∆/νση Οικονοµικής & Ανα̟τυξιακής Πολιτικής - Ειδικό Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο άρ. 4 ΚΚ∆ΚΥ Υ̟όψη Γραµµατέα Συµβουλίου, κ. Αντωνό̟ουλου, ∆/νση Προσω̟ικού Τ.Α. 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις