Ε.2055/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017  ΑΔΑ: 6ΜΞ746ΜΠ3Ζ-23Υ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.04.08 11:05:20 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΜΞ746ΜΠ3Ζ-23Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax E-mail : : : : : Url : ΑΔΑ: Αθήνα, 4 Απριλίου 2019 Ε.2055 Καρ. Σερβίας 10 10184, Αθήνα 210 3614303, 3613274 210 3635077 d16director.esoda@1989 .syzefxis.gov.gr www.aade.gr ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 Σχετ: Η Ε 2022/4.2.2019 εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕ Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019), με τις οποίες προστίθενται και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις του αρ. 280 του π.δ. 410/1995 στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (και επομένως και της περίπτωσης γ’ της ιδίας παραγράφου, η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων την τύχη των οφειλών τους προς το Δημόσιο). Η εν λόγω διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, δηλ. από 31.7.2017. Συνημμένα: 4 σελίδες, Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄ 50/26.03.2019 (άρθρο 130 του ν.4604/2019) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 1 ΑΔΑ: 6ΜΞ746ΜΠ3Ζ-23Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας) 2. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 6. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ 7. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄ Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 3. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (πλην των αποδεκτών προς ενέργεια και εσωτερική διανομή) 4. Αποδέκτες πίνακα Β΄ 5. Αποδέκτες πίνακα Η΄ 6. Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 7. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση 8. Υπουργείο Εσωτερικών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού) 9. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, ΤΚ 106 78 Αθήνα 10. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, Λεωφ. Μεσογείων 15, ΤΚ 115 26 Αθήνα Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης 4. Διεύθυνση Εισπράξεων – Τμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 5. Διεύθυνση Ελέγχων 6. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 7. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 8. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις