ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 1-15/4/2019
April 2019 | docman.gr Τεύχος 7 1-15.4.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Δημοσιεύθηκαν οι νόμοι : -Ν.4605/2019- ΦΕΚ: 52/Α/2019 -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται θέματα : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΛΠ Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι οι σημαντικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις (N.4412/2016- ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).Οι τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στον ανωτέρω νόμο. -Ν.4606/2019- ΦΕΚ: 57/Α/2019 -Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται θέματα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ σελ. 1 Δημόσιες συμβάσειςΚρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ Με το άρθρο 44 ΤΟΥ Ν.4605/2019 αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204 ) ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις άνω των δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόμο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης». Η ανωτέρω διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 23.01.2013 (Ν.4605/2019,αρθρο 67,παρ.7) WWW.DOCMAN.GR 2 Δημ.συμβάσεις-Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ Με την παράγραφο 7αα του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) και στην νέα παρ.80γ προβλέπεται ότι «Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.» Με την παρ.17 του άρθρου 377 του ν.4412/2016,όπως αντικ. και ισχύει ορίζεται: «17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.». Επαναφορά προληπτικού ελέγχου δαπανών Ο.Τ.Α .Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή τροποποιείται το Δημόσιο λογιστικό και επαναφέρεται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Ο.Τ.Α από το Ελεγκτικό συνέδριο έως 31/12/2019 Διακηρύξεις δημόσιων συμβάσεων ΕΑΑΔΗΣΥ/1859/2019.Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων.(ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43)(..) Σε συνέχεια της δημοσίευσης του υπόψιν νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημαίνεται ότι η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019) πρόκειται να προβεί σε προσαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επικαιροποιημένων τευχών, προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας) (…) σελ. 2 Μη υποχρεωτική εφαρμογή άρθρων ν.4412/2016 Με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019,προστέθηκε νέο άρθρο 32Α στο N.4412/2016 με το οποίο εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφος 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32 : α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα σύμφωνα με την περίπτ. β της παρ. 2 (μοναδικότητα/αποκλειστικότητα συμμετέχοντα), με την παρ. 3 (παύση εμπορικών δραστηριότητα), με την περίπτ. β της παρ.4 (συμπληρωματικές παραδόσεις) και την παρ.6 (επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών) β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ.2 ή γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 4. Στις περίπτ. α' και β' η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτ. γ' δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. WWW.DOCMAN.GR 3 Απευθείας ανάθεση-Συμβάσεις τεχνικής βοήθειας Δικαιολογητικά κατακύρωσης-Χρόνος ισχύος Με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 διευκρινίζονται ζητήματα ως προς την ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 (ποινικό μητρώο) , την περίπτ. γ' της παρ.2 του άρθρου 73 (πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 ( εκκαθάριση-πτώχευση κλπ]) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 (φορολογική- ασφαλιστική ενημερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών Η υποπερίπτωση 7αδ΄ ισχύει και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου είναι εκκρεμείς, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως εκκρεμείς διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων δεν έχει παρέλθει η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103. σελ. 3 -Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 80 του N.4412/2016 σύμφωνα με την οποία: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.». -Με την παρ. 18.α. του Ν.4605/2019 προστίθενται στο άρθρο 119 (Συμβάσεις τεχνικής βοήθειας) του ν.4412/2016 παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: «7.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 8. Σε περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του παρόντος, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118 του παρόντος.». WWW.DOCMAN.GR 4 Τροποποιήσεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. Με την παράγραφο 20 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 τροποποιουνται οι διατάξεις του άρθρου 127 του N.4412/2016 Παραλαβή υπηρεσιώνΓνωμοδοτικά όργανα. Με την παράγραφο 26 του Ν.4605/2019 αποσαφηνίζεται ότι η παραλαβή των συµβάσεων υπηρεσιών γίνεται από τις επιτροπές και δεν απαιτείται έγκριση του αποφασιστικού οργάνου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επίσπευση των διαδικασιών, η αποφυγή καθυστέρησης των πληρωµών και συνακόλουθα τοκοφορίας των απαιτήσεων και η µείωση διοικητικού φόρτου. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι στην επιτροπή που επιλαµβάνεται σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής δεν συµµετέχουν µέλη της αρχικής επιτροπής παραλαβής. Με την παράγραφο 27 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τα γνωµοδοτικά όργανα. Συγκεκριµένα, αποσαφηνίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη δυνατότητα συνεδρίασης των εισηγητικών οργάνων µε τηλεδιάσκεψη, ιδίως προκειµένου να διευκολυνθούν Δήµοι νησιωτικοί και αποµακρυσµένοι. Αποσαφηνίζονται, επίσης, ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων. Αποσαφηνίζεται ότι στις Επιτροπές Παραλαβής µπορούν να συµµετέχουν και υπάλληλοι που συµµετέχουν στην επίβλεψη της σύµβασης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι διαδικασίες ιδίως σε αναθέτουσες αρχές που δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Τέλος, για λόγους απλοποίησης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών, για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών πολύ µικρής αξίας που δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500 €, δεν κρίνεται σκόπιµη η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης ή/και Παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή βεβαιώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας.(Βλέπε αιτιολογική έκθεση) σελ. 4 ρυθµίζονται ζητήµατα δικαστικής προστασίας και στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης που δεν εµπίπτουν στο Βιβλίο IV. Παράλληλα, µεταφέρεται η δικαιοδοσία από τα πολιτικά Δικαστήρια στα διοικητικά, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής της Αναθέτουσας Αρχής. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ότι η ένσταση του άρθρου 127 αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και καταργείται κάθε ειδική διοικητική προσφυγή (λ.χ. προσφυγή στον Ελεγκτή Νοµιµότητας των Ο.Τ.Α.)(Βλέπε αιτιολογική έκθεση). Τρόποι πληρωμής Με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4605/2019 στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 μετά τις λέξεις «στον ανάδοχο» προστίθεται η φράση «αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης». Με την ανωτέρω παράγραφο αποσαφηνίζεται ότι στα έγγραφα της σύµβασης µπορούν να προβλέπονται και άλλοι τρόποι πληρωµής, δεδοµένου ότι σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι ασφαλίσεις, δεν αρµόζουν οι προβλεπόµενοι από τον νόµο τρόποι πληρωµής(Βλέπε αιτιολογική έκθεση). Βλέπε επίσης τις διατάξεις του Ν.4308/2014 - ΦΕΚ: 251/Α/2014 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. (…) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 1.Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. 2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. ΠΟΛ. 1003/2014 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».ΑΔΑ 7ΝΑΩΗ-96Σ (…) Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (για χονδρικές πωλήσεις) (…) Στην περίπτωση (γ), δηλαδή στην περίπτωση πώλησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας(χονδρική πώληση), συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνδρομητών – ληπτών υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, έναντι συνδρομής, από ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ. WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις