Ν.4608/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 66/Α/2019N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 Στον ν. 3912/2011 (Α΄17), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου προστίθενται παράγραφοι 1Α και 1Β ως εξής: «1Α. Η Εταιρεία της παραγράφου 1 μετονομάζεται σε “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα”. 1Β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.” και τον τίτλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νοείται εφεξής η εταιρεία “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία”.». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα και τον ν. 4548/2018 (Α΄104) και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.». 3. Στο άρθρο πρώτο προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη δυσλειτουργιών και ανεπαρκειών της αγοράς, μέσω, ιδίως, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στη Χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014, θ) την προώθηση της 1 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της. 4. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της. Επίσης, δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 5. Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ως άμεσες θυγατρικές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ανώνυμης Εταιρείας νοούνται αυτές τις οποίες ιδρύει για την επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού ή αυτές στις οποίες συμμετέχει και οι οποίες επιδιώκουν τους ανωτέρω και παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.». Άρθρο 2 Τροποποίηση Καταστατικού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που θεσπίστηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC DEVELOPMENT BANK S. A.» ή πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και διακριτικό τίτλο «HELLENIC DEVELOPMENT BANK.» β. Στην αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η Εταιρεία ιδρύει ένα υποκατάστημα σε κάθε περιφέρεια.». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α. Η στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, η ενθάρρυνση και η ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών στη Χώρα, καθώς και η διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Στους ανωτέρω σκοπούς υπάγονται ιδίως: αα) η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, ββ) η διασύνδεση μεταξύ πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτούμενων οντοτήτων, ιδίως 2 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr μέσω της πληροφόρησης για τις πηγές χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η Εταιρεία να αποτελέσει το σημείο επαφής με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ευρωπαϊκούς και λοιπούς, για σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων, γγ) ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, δδ) η υποστήριξη στρατηγικών, καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων έργων, εε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στστ) η τόνωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους Ελληνικής οικονομίας και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. β. Η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014, καθώς και η παροχή σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηματικών συμβουλών ανάπτυξης και οργάνωσης, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό και λογιστικό εκσυγχρονισμό τους, την εισαγωγή ορθολογικών δομών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυξής τους. γ. Η αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. δ. Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, εν γένει, η δημιουργία επαρκών προϋποθέσεων βιωσιμότητας, υγιούς ανάπτυξης, καθώς και οργανωτικής, λειτουργικής και χρηματοδοτικής επάρκειας των κοινωνικών επιχειρήσεων. ε. Η συνδρομή και προώθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο, δηλαδή με εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/ και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεση παραγωγική, χρηστική ή/και εμπορική εφαρμογή, καθώς και η προώθηση της δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. στ. Η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, με στρατηγικό στόχο την προώθηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας, την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την επίτευξη συνθηκών βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. ζ. Η έρευνα του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της Χώρας και η εκπόνηση σχετικών μελετών και εκθέσεων για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς αποβλέποντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας. η. Η αρωγή προς το Δημόσιο ως προς τη χάραξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει ιδίως τη διερεύνηση των κενών της χρηματοδοτικής αγοράς και τον σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων κάλυψής τους, την άμεση και διαρκή συνεργασία με ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και την παροχή οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης στον δημόσιο τομέα 3 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. θ. Η υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής με τη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών και επενδυτικών έργων. ι. Η Εταιρεία μπορεί να επιδιώκει τους ανωτέρω σκοπούς με την ίδρυση εταιρειών ή και άλλων νομικών προσώπων, καθώς και με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ανωτέρω ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.». 3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, η φράση «μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» αντικαθίσταται από τη φράση «μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.». 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει ιδίως τις εξής δράσεις: α. παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς επιχειρήσεις διαμέσου οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης, β. παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχειρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, επενδυτικών και αναπτυξιακών κεφαλαίων, ταμείων ή άλλων φορέων χρηματοδότησης, υποχρεώσεων που απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, γ. σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον καταστατικό της σκοπό, καθώς και σχεδιασμό, ίδρυση και διαχείριση ταμείων, κεφαλαίων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, δ. παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση, ιδίως, προς δημιουργία δομών, διαδικασιών και λειτουργιών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους, ε. συνεπένδυση, δανειοδότηση και συμμετοχή σε: αα) χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ββ) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισμούς και φορείς, γγ) ταμεία και κάθε μορφής σχήματα: ααα) κεφαλαιοδότησης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, βββ) εγγυήσεων, γγγ) επιχειρηματικού κεφαλαίου, δδδ) σποράς, εεε) στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, στστστ) και παραχώρησης, δδ) Συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα, εε) επενδυτικά σχήματα, στστ) επιχειρήσεις, με την τοποθέτηση και παροχή κεφαλαίων της Εταιρείας ή κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία. Συνεπένδυση σε επενδυτικά προγράμματα εντός ή εκτός της Χώρας μπορεί να πραγματοποιείται και με τη συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως, ιδίως, μέσω θυγατρικών της Εταιρείας, σε επενδυτικά σχήματα και ταμεία, μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του ν. 4 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr 2992/2002 (Α΄ 54) και των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του ν. 2367/1995 (Α΄261), από κοινού με ιδιώτες επενδυτές ή/και φορείς ευρωπαϊκών και διεθνών επενδυτικών δομών, καθώς και σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στ. ανάπτυξη συνεργασίας με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς για συμμετοχή φορέων Δημοσίου, συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ιδιωτών σε περιφερειακά ή ευρωπαϊκά έργα στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανάπτυξη, καθώς και σε προγράμματα εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζ. σύσταση ή/και συμμετοχή σε επιχειρήσεις υποστήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας και χρηματοδότηση υφιστάμενων ή νέων τέτοιων δομών, η. χρηματοδότηση διαμέσου εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταμείων και άλλων φορέων χρηματοδότησης, επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, ιδίως μέσω έκδοσης και προεξόφλησης ενέγγυων πιστώσεων, πρακτορείας απαιτήσεων και έκδοσης εγγυητικών επιστολών, θ. χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων, για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή/και μελετών που συνεισφέρουν στην προαγωγή της δράσης και του εμπορικού τους αντικειμένου, ι. χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών προς ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης, καθώς και παροχή μικροπιστώσεων με ή χωρίς συνεργασία με εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ια. συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας, άμεσα ή έμμεσα, σε επιχειρήσεις και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδίως, ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κ.ά., ιβ. παροχή, άμεσα ή έμμεσα, συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως προς θέματα διάρθρωσης του κεφαλαίου τους, διοικητικής οργάνωσης και μορφών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, διαχείρισης δικτύου διανομής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών, προώθησης και ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, καθώς και υποστήριξης σε κάθε άλλον τομέα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης προγραμμάτων που προωθούν την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ιγ. εκπόνηση μελετών και ερευνών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της Χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας, της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς, 5 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr ιδ. άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς τις ανωτέρω, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων. Για την εξυπηρέτηση των ως άνω δράσεων η Εταιρεία αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την απευθείας υποδοχή πρωτογενών αιτημάτων των τελικών δικαιούχων.». 5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τους εσωτερικούς της κανονισμούς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την οικονομική της βιωσιμότητας, την επαύξηση της αξίας, τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων και τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αποδόσεών της.». 6. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.». 7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.». 8. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου καθορίζεται η πολιτική χορηγήσεων και γενικότερα η πιστοληπτική και τιμολογιακή πολιτική.». 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Εκτός από αυτές τις αρμοδιότητες, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της.». 10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 διαγράφεται η φράση «Πρόεδρος και.». 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «1α. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, και η θητεία τους είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μεταξύ αυτών και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι και Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της εταιρειών. 6 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα μέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση με την Εταιρεία με την έννοια ότι: αα) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται εμπορικά με την Εταιρεία, σχέση που, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ιδίως, όταν η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας, ββ) δεν κατέχουν θέση Προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση που συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση μητρικής – θυγατρικής, γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν με σχέση μητρικής – θυγατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, δδ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης, που συνδέεται με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής. β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου πρέπει να εξασφαλίζει ότι, τα μέλη του διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ως προς τα αντικείμενα της Εταιρείας, ιδίως, σε θέματα σχεδιασμού και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. γ. Ο διευθύνων σύμβουλος και ο Πρόεδρος επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοινώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων μελών με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας της περίπτωσης β΄. Η τελική επιλογή και ο ορισμός του διευθύνοντα συμβούλου και του Προέδρου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. δ. Δεν μπορεί να επιλέγεται ως μέλος οργάνων της Εταιρείας ή να είναι μέλος των οργάνων αυτής πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για: αα) τοκογλυφία, απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία και ββ) φορολογικά αδικήματα, αδικήματα της νομοθεσίας: ααα) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βββ) περί εταιρειών, γγγ) πτώχευσης και αφερεγγυότητας, δδδ) αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αδικήματα χειραγώγησης της αγοράς και πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η αμετάκλητη καταδίκη μέλους οργάνου της εταιρείας για τις ως άνω πράξεις έχει ως συνέπεια την έκπτωσή του από τη θέση μέλους του οργάνου. 7 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδησή τους.». 12. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον διευθύνοντα σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συνδρομή της ιδιότητας του συμβούλου, στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο δεν είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Αν ο διευθύνων σύμβουλος παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου, συγκαλείται γενική συνέλευση, με θέμα την εκλογή διευθύνοντος συμβούλου. Με την εκλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου ο παλαιός εκπίπτει από τη θέση του.» 13. Στο άρθρο 14 οι λέξεις «του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου». 14. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 Η Εταιρεία λύεται μόνο για τους λόγους των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/ 2018. Τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται.» 15. Στο καταστατικό της Εταιρείας προστίθεται άρθρο 20 ως εξής: «Άρθρο 20 1. Για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, πλην των διατάξεων του άρθρου 2, της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 18, για τις οποίες απαιτείται διάταξη νόμου. 2. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του καταστατικού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με τον οριζόμενο στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο και εκάστοτε ισχύει, κύριο σκοπό της Εταιρείας.». Άρθρο 3 Κανονισμοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 1. Η παρ.1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καταρτίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας, προσωπικού και αποδοχών, προμηθειών και διαχείρισης κινδύνων.». 8 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr 2. Η παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2.Α. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται: α. Άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανομή των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες και μηχανισμούς εντοπισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία, κανόνες αποφυγής και επίλυσης σύγκρουσης συμφερόντων, υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ανάλογα με τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχουν οι ασκούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών. β. Οι αρχές και η διαδικασία θέσπισης και παρακολούθησης από την Εταιρεία του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου που αφορά την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, η διαδικασία θέσπισης του επιχειρησιακού σχεδίου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας και το ελάχιστο περιεχόμενό τους. γ. Η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των επιτροπών και λειτουργικών μονάδων της και ο τρόπος λειτουργίας τους. δ. Οι κανόνες των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρείας, ιδίως της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι θέσεις ευθύνης στις μονάδες των εν λόγω λειτουργιών με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές. ε. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και πιστώσεων, καθώς και ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου – κεφαλαίου. στ. Ο τρόπος ανάδειξης και εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας και τα προσόντα τους. Η πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών των επιτροπών της Εταιρείας, η οποία θα προάγει τη χρηστή, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πορεία της Εταιρείας. Οι αμοιβές, οι πρόσθετες παροχές και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας. Δεν καταβάλλονται μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, εκτός αν αυτό δικαιολογείται αιτιολογημένα από το όργανο που καθορίζει ο κανονισμός λειτουργίας και μέσα στα όρια που τίθενται για αυτές. Β. Με τον κανονισμό λειτουργίας συνιστώνται οι εξής Επιτροπές: Επιτροπή Κινδύνων, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Συμβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών και άλλες Επιτροπές, οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή. Οι Επιτροπές έχουν επαρκείς εξουσίες, κύρος και πόρους και αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η 9 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr Επιτροπή Κινδύνων, η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές λειτουργίες της Εταιρείας. α. Η Συμβουλευτική Επιτροπή επικουρεί το έργο του διοικητικού συμβουλίου και ενεργεί συμβουλευτικά-γνωμοδοτικά προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό σχεδιασμό και το μέλλον της Εταιρείας. Στόχος της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας της Εταιρείας με θεσμικούς παράγοντες, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, διεθνείς φορείς και με οργανισμούς, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην Εταιρεία. β. Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σημαντικών κινδύνων και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της στρατηγικής κινδύνων της Εταιρείας και σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων ολόκληρου του φάσματος των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, με ειδική αναφορά στους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα οποία ορίζονται από αυτό. γ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα οποία ορίζονται από τη γενική συνέλευση. δ. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού έχει ως έργο να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή / και επενδύσεις που επιδρούν στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ένα (1) τουλάχιστον από τα οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ε. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών εντοπίζει και προτείνει, για επιλογή από τη γενική συνέλευση, υποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί το συνδυασμό ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείμενο, δεξιοτήτων, και εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη αυτού. στ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν στην Επιτροπή Κινδύνων, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών είναι μη εκτελεστικά. Γ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών, ο οποίος καθορίζει, τις θέσεις, τις ειδικότητες, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την πολιτική αμοιβών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης και αξιολόγησής του, καθώς και τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις πειθαρχικές ποινές. 10 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr Δ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με το άρθρο έκτο του παρόντος. Ε. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή/διαχείρισή τους, καθώς και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα πρότυπα αναφορών και τη συχνότητα υποβολής των αναφορών για την παροχή ενός σταθερού και ελεγχόμενου πλαισίου. ΣΤ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατ’ αρχήν και για τις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, προσαρμοζόμενες κατάλληλα και ανάλογα με τον σκοπό και τις δραστηριότητές τους. 3. Η παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει αρχές και κανόνες και επί θεμάτων εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, παροχής εγγυήσεων και χρηματοδοτήσεων.». Άρθρο 4 Θέματα προσωπικού 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) αντικαθίσταται ως εξής: «Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έμμισθης εντολής.». 2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 6Α και 7 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Για τα θέματα του προσωπικού της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), των άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν. 3845/ 2010 (Α΄65), των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς και η Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), ούτε κάθε συναφής διάταξη. 5. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Οι σχετικοί κανόνες που θέτει ο Κανονισμός είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Οι άμεσες θυγατρικές εταιρείες μπορεί να εκδίδουν δικό τους κανονισμό προσωπικού και αποδοχών ρυθμίζοντας τα ειδικότερα θέματα αυτού με βάση τις ειδικότερες ανάγκες τους. 6. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της μπορούν να αποφασίζουν τον δανεισμό εργαζομένων μετά από σύμφωνη γνώμη τους, από την Εταιρεία στις άμεσες θυγατρικές της ή από μία άμεση θυγατρική σε άλλη άμεση θυγατρική ή στην Εταιρεία, τηρουμένων των όρων 11 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr των οικείων συμβάσεων και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών. 7. Το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του με τους υφιστάμενους όρους της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών. 8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άμεσες θυγατρικές της προσωπικού με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα της Εταιρείας από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητες αρχές για διάστημα τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για απόσπαση στην Εταιρεία που εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για την απόσπαση, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία ή την άμεση θυγατρική της στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος. Το ποσοστό του προσωπικού που αποσπάται στο σύνολό του δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού προσωπικού της Εταιρείας ή της άμεσης θυγατρικής της. Ειδικότερα θέματα του προσωπικού που αποσπάται ρυθμίζονται από τον κανονισμού προσωπικού και αποδοχών της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 3 και η παράγραφος 2 του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία.». Άρθρο 5 Έργα - προμήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης 1. Το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο έκτο Έργα - προμήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, ρυθμίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της αντίστοιχα, ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης κατ’ εξαίρεση του συνόλου των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄147). Για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών μελετών, έργων, με αξία άνω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 2. Στο άρθρο έβδομο του ν. 3912/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 12 N.4608/2019, ΦΕΚ-66/Α/25.4.2019 www.docman.gr «3. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται από κάθε διάταξη που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στο μέτρο που η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της είναι ενταγμένες στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως οι περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), αντίστοιχα, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις ως προς την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνον ως προς την υποβολή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης: α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε προσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά) και γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά). Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάληψη υποχρεώσεων έναντι τρίτων θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς των ταμειακών τους διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2496/1997 (Α΄ 38), όπως η παράγραφος 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), και μπορεί να υπαχθούν σε αυτές μόνο με διάταξη νόμου που να αναφέρεται ρητά στην Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της.». Άρθρο 6 Τήρηση λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος 1. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει και τηρεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τόσο για τα δικά της διαθέσιμα, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς και παντός είδους πόρους που διαχειρίζεται, καθώς και για κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκπλήρωση του σκοπού της. 2. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρίζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρείας σε χωριστούς λογαριασμούς, διακεκριμένους μεταξύ τους ανάλογα του σκοπού που εξυπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του λογαριασμού. 3.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις