ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων απο 16-30/4/2019
Τεύχος 8 April 2019 | docman.gr 16-30.4.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Δημοσιεύθηκαν οι νόμοι : Ν.4607/2019- ΦΕΚ: 65/Α/2019 Προληπτικός έλεγχος δαπανών Ι.Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4607/2019- ΦΕΚ: τροποποιούνται οι διατάξεις του ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των Ν.4270/2014.Μετά άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, τροποποίηση ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις. Σημαντικότερες διατάξεις Δημοσιονομικού ενδιαφέροντος: 65/Α/2019, την ο ανωτέρω προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ παύει να ισχύει από 1.1.2020 Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου -Άρθρο 45 Τοκοφορία οφειλών του Δημοσίου 58 του ν. 4607/2019 : -Άρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι -Άρθρο 58 Τροποποίηση του ν. 4270/2014 οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την -Άρθρο 69 Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014 ημερομηνία έναρξης παρόντος, υποβάλλονται Ν.4608/2019- ΦΕΚ: 66/Α/2019 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ΄-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΙΟΥ ισχύος προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του έχουν τρέχοντος έτους, εξοφληθεί ημερομηνία έναρξης οι οποίες έως την ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό. Σημαντικότερες διατάξεις Δημοσιονομικού ενδιαφέροντος : -Άρθρο 33 Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) σελ. 1 του WWW.DOCMAN.GR 2 Καθορισμός αποδοχών δημοσιογράφων 1177/2019- ΦΕΚ: 1447/Β/2019 Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει. Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι αποδοχές των δημοσιογράφων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει, καθώς και των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και στην Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (ΕΠΗΕΘ). ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019- ΦΕΚ: 1047/Β/2019 -Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. Δημόσιες συμβάσεις Κρατήσεις δημόσιων συμβάσεων Ψηφισθέν Σχεδίου Νόμου: Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση τριτοβάθμια στην εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Στο άρθρο 235 του ως άνω νομοσχεδίου, περιλαμβάνεται τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011,σύμφωνα με την οποία μειώνεται το ποσό επί του οποίου διενεργείται η κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ από 2.500€ σε 1.000 €. Ισχύς από τη θέση σε ισχύ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52), (01.04.2019) Μετά την τροποποίηση του ν.4412/2016 με τις διατάξεις του Ν.4605/2019ΦΕΚ: 52/Α/2019,ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε και με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4608/2019- ΦΕΚ: 66/Α/2019 Ειδικότερα τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 86,του άρθρου 95,του άρθρου 97,του άρθρου 100,του άρθρου 215,του άρθρου 221 και του άρθρου 344. Βλέπε τις διατάξεις του N.4412/2016- ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),’όπως ισχύουν μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Αναφορικά με τις ανωτέρω μεταβολές εκδόθηκαν από την ΕΑΑΔΗΣΥ οι ακόλουθες ερμηνευτικές εγκύκλιοι: ΕΑΑΔΗΣΥ/1859/2019.Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων.(ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43)(..) ΕΑΑΔΗΣΥ/2210/2019.Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019.(ΑΔΑ:66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) Εκδόθηκε επίσης η ακόλουθη ερμηνευτική εγκύκλιος από το Υπ. Οικ/μίας και Ανάπτυξης : 46613/2019.«ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ Η ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α’ 147/2016)».(ΑΔΑ:Ψ2ΛΦ465ΧΙ8-Μ4Ω) σελ. 2 WWW.DOCMAN.GR 3 Αυτοδιοίκηση 19952/2019- ΦΕΚ: 1138/Β/2019 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2017. Τοκοφορία οφειλών του Δημοσίου 19953/2019- Ν.4607/2019- ΦΕΚ: 65/Α/2019,’Αρθρο 45 1. Το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας κάθε ΦΕΚ: 1237/Β/2019 - Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2018. οφειλής του Δημοσίου ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), που ισχύει κατά την ημερομηνία άσκησης του ένδικου βοηθήματος, πλέον τριών (3,00) εκατοστιαίων μονάδων ετησίως. Το επιτόκιο του προηγούμενου εδαφίου δεν μεταβάλλεται, κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), πριν από την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά μία (1,00) εκατοστιαία μονάδα, με σχετική βάση υπολογισμού του το επιτόκιο που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για: α) τις απαιτήσεις των φορολογουμένων της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), β) 19949/2019- ΦΕΚ: 1237/Β/2019 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2017. 19951/2019- ΦΕΚ: 1237/Β/2019 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2018. τις περιπτώσεις όπου σε σύμβαση, στην οποία συμβάλλεται νόμιμα το Δημόσιο, έχει περιληφθεί ειδική πρόβλεψη σχετικά με το εφαρμοζόμενο επιτόκιο, γ) τις αξιώσεις ιδιωτών που στηρίζονται σε ειδικές και ευθέως 42112/2019- ΦΕΚ: 1443/Β/2019 - εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, με τις οποίες έχει Διαδικασία διεξαγωγής των καθοριστεί, ρητά και ειδικά, ύψος επιτοκίου. Με την επιφύλαξη των δημοπρασιών για την παραχώρηση εξαιρέσεων αυτών, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στο ύψος του οφειλόμενου από το Δημόσιο νόμιμου επιτοκίου ή και του επιτοκίου υπερημερίας, νοείται το επιτόκιο του παρόντος. Με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 διευκρινίζονται ζητήματα ως προς την ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης….. Βλέπε περισσότερα στον σχετικό νόμο και άρθρο σελ. 3 απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α'285), όπως ισχύει WWW.DOCMAN.GR 4 Τροποποιήσεις του άρθρου 80 του Ν.4446/2016- ΦΕΚ: 240/Α/2016 Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4607/2019- ΦΕΚ: 65/Α/2019 τροποποιήθηκαν οι παρ.1 και 2 του άρθρου 80 του ν.4446/2016,οι οποίες μετά την τροποποίηση διαμορφώνονται ως εξής: Αναστολή προσλήψεων Άρθρο 80 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων 24722/2019.Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών.(ΑΔΑ: 638Σ465ΧΘ7-820) ΕΓΚ/14/2019 1.α. Μετά την έκδοση του ΧΕ δίνεται από την αρμόδια για την Ενόψει των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών ̟ου θα διεξαχθούν στη χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (άρθρο 6 ̟αρ. 4 του ν. 4555/2018), σας ̟ληροφορούµε για τα θέµατα σχετικά µε υ̟ηρεσιακές µεταβολές και ̟ροσλήψεις ̟ροσω̟ικού κατά το χρονικό διάστηµα ̟ου ̟ροηγείται και έ̟εται των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών. λογαριασμού του δικαιούχου και χρέωση του τηρούμενου στην ΤτΕ Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί µε τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), oι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (A΄28), το ο̟οίο ρυθµίζει τις ̟ροσλήψεις και τις υ̟ηρεσιακές µεταβολές κατά τις ̟ροεκλογικές ̟εριόδους, ισχύουν για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός ̟ου ̟ροηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. προς την ΤτΕ. Μετά τον προαναφερόμενο συμψηφισμό τα χρηματικά εξόφληση του ΧΕ οργανική/υπηρεσιακή μονάδα της οικείας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την εξόφληση του οικείου ΧΕ, με πίστωση του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού του Δημοσίου «Ελληνικό Δημόσιο, Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών». β.Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το Δημόσιο ή/και προς ασφαλιστικό φορέα διενεργείται αυτοδικαίως συμψηφισμός απαίτησης - οφειλών μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών, για μεν τις οφειλές προς το Δημόσιο από την οικεία ΔΟΥ, για δε τις οφειλές προς τον ασφαλιστικό φορέα από την αρμόδια για την εξόφληση υπηρεσία. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο της απαίτησης δίνεται εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού εντάλματα δεν ακυρώνονται. «γ.Σε περίπτωση μη χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄170) και των ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄3398), όπως ισχύουν, τα χρηματικά εντάλματα δεν εξοφλούνται.». «2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος προς Ως εκ τούτου, α̟αγορεύεται η έκδοση ̟ράξεων ̟ου αφορούν στο διορισµό ή την ̟ρόσληψη, καθώς και στην ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή αναφερόµενη στην υ̟ηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας ̟ροσω̟ικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) µηνός ̟ου ̟ροηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των ̟εριφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Σε̟τεµβρίου 2019….. Βλέπε περισσότερα στην ανωτέρω εγκύκλιο τον κατασχόντα διενεργείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασχόντος, ύστερα από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013, τόσο από τον κατασχόντα όσο και από τον καθ’ ου η κατάσχεση. Σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 990 ΚΠολΔ, δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για τον καθ’ ου η κατάσχεση. β. Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης κατά του Δημοσίου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος διενεργείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εκδοχέα, ύστερα από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. γ. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για συμψηφισμούς.». σελ. 4 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις