17513/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:ΨΗΥΡ465ΧΘΨ-ΤΗΟ) 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.02 14:59:36 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΗΥΡ465ΧΘΨ-ΤΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 2131313244, - 3390, -3240, -3321, -3385, -3335 Fax: 2131313389 Αθήνα, 2 Μαΐου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 2 /οικ. 17513 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Παράταση για τους αξιολογούμενους της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018» Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/ 12-3-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ), με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018», σας ενημερώνουμε ότι για την απρόσκοπτη διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης, α) παρατείνεται για τους αξιολογούμενους η προθεσμία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης β) επανακαθορίζονται για τους αξιολογητές τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες τους, ως εξής: 1. Αξιολογούμενοι : 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019 Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019 ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας - καλείται να προβεί στις κάτωθι ενέργειες: 1.1. Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης Ο αξιολογούμενος, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται 1 ΑΔΑ: ΨΗΥΡ465ΧΘΨ-ΤΗΟ στην με αριθμ. 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 Υπουργική Απόφαση, και υποβάλλει την (ΑΔΑ: έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2019. 1.2. Συμπλήρωση του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων του Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων του σε έντυπη μορφή το οποίο υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου. Παρακαλούνται οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού όπως οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του εντύπου έτσι ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως τις 13 Μαΐου 2019, προκειμένου τα συμπληρωμένα έντυπα να διαβιβαστούν από τη Δ/νση Διοικητικού/ Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Το έντυπο του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/225-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 ΥΑ, είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στην ενότητα «Αξιολόγηση  Έντυπα Αξιολόγησης». 2 . Αξιολογητές Α΄ : 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019 Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α’, οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, και να συμπληρώσει στην Έκθεση 2 ΑΔΑ: ΨΗΥΡ465ΧΘΨ-ΤΗΟ Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019. 3 . Αξιολογητές Β΄ : 12 έως 30 Ιουνίου 2019 Κατά το χρονικό διάστημα από τις 12 έως 30 Ιουνίου 2019 , κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ. Στη συνέχεια, ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας, όπου αυτή απαιτείται, αφορά και τους δύο αξιολογητές. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Αξιολόγηση. Ο Γενικός Γραμματέας Γρηγόριος Θεοδωράκης 3 ΑΔΑ: ΨΗΥΡ465ΧΘΨ-ΤΗΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν 1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού 2. Όλα τα Υπουργεία Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4. Όλες τις αυτοτελείς Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 7. ΥΠΕΣ, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gr 8. ΝΣΚ, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης tdprosopikou@nsk.gr ΚΟΙΝ.: 1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων 4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. adedy@adedy.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - Γραφείο κας Υπουργού - Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα - Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων - Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων - ΔΙΠΥΔΥ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις