Ν.4609/2019

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΡυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 67/Α/2019N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 1 Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων 1. Στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον: α. από διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται και β. δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από ενέργεια της υπηρεσίας. Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 Στο ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 1 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr «6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση. Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο: α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς του, β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.». 2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται. 3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δημόσιο τομέα, εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.». Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974 Στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση μ΄ ως εξής: «μ) Το Οικονομικό Σώμα.» 2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 η περίπτωση β΄ καταργείται και η περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε β΄. 3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται οικονομικές επιπτώσεις για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δύναται να μετατάσσονται ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, από ένα όπλο σε άλλο όπλο ή σώμα και αντίστροφα, καθώς και από ένα σώμα σε άλλο σώμα του ίδιου Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ειδικοτήτων, ειδικοτήτων ή τεχνών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σε θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση, τηρουμένων των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8, ως προς τη σειρά αρχαιότητας των μετατασσομένων.». 4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Οι κρίσεις ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα, αναστέλλονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή 2 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος. Ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που θα έπρεπε να είχαν προαχθεί αν δεν είχε συντρέξει η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου.». 5. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 καταργείται. 1 6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Όταν συντρέχουν περισσότερες περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4, ανεξαρτήτως διάρκειας, δεν μπορεί να λογιστεί χρόνος μεγαλύτερος του ενός δευτέρου (1/2) του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής στον βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 12, εκτός από την περίπτωση ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.». 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι ανωτέρω εκθέσεις, μετά των παρατηρήσεων του γνωματεύοντος, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο Γενικό Επιτελείο και τίθενται υπό την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων το ταχύτερο δυνατόν.».2 8. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, προστίθεται περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε ε΄, στ΄ και ζ΄ αντίστοιχα, ως εξής: 3 «γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Ανθυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού. ε.Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας, για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών της Αεροπορίας. στ.Το Συμβούλιο Προαγωγών της Αεροπορίας για τις κρίσεις των Ανθυπασπιστών Αεροπορίας. ζ.Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών των Κοινών Σωμάτων.»4 9. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, προστίθεται περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ αναριθμούνται σε ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, ως εξής: Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 1 2 Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 3 Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 4 3 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr «γ.Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αποτελείται από: 1) Έναν (1) Υποναύαρχο Μάχιμο, ως Πρόεδρο. 2) Τρείς (3) Αρχιπλοίαρχους Μάχιμους. 3) Έναν (1) Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο Μάχιμο. 4) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από την Τεχνική Διεύθυνση ή τη Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου περί κρίσης Υπαξιωματικών Τεχνών. 5) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από την αρμόδια Διεύθυνση, Διοίκηση και Σταδιοδρομία του ΓΕΝ. 6) Έναν (1) Αξιωματικό της Υπηρεσίας Φάρων, προκειμένου περί κρίσης Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων. 7) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στο ΓΕΝ/Β΄ Κλάδο, ως γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αξιωματικός της περίπτωσης (5), προκειμένου δε περί κρίσης Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων ο Αξιωματικός της περίπτωσης (6). δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167). ε. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας από: 1) Τον Διευθυντή του Κλάδου προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο. 2) Τον Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 3) Έναν (1) Σμήναρχο Ιπταμένου, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 4) Τον αρμόδιο Τμηματάρχη Προαγωγών του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 5) Έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό του Σώματος του κρινόμενου, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ως Εισηγητή. 6) Ω ς Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου μετέχει Αξιωματικός της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου. στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αεροπορίας όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167). ζ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων αποτελείται από τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο και μέλη τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 4 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr Άμυνας και έναν (1) Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Καθήκοντα εισηγητή, με ψήφο, εκτελεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του οικείου Κοινού Σώματος. η. Για θέματα επανακρίσεων το Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου συμπληρώνεται με έναν (1) ακόμη Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Στο Συμβούλιο Επανακρίσεων οι δύο (2) μετέχοντες Ταξίαρχοι από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. θ. Η σύγκληση των Συμβουλίων γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στην οποία ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Ταξιάρχους οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Χρέη Γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου Προαγωγών Κοινών Σωμάτων. ι. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συντασσόμενοι από τα Συμβούλια πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.». 5 10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εκδίδουν δύο (2) μήνες πριν τις τακτικές κρίσεις εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται ονομαστικά οι ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των προηγούμενων εδαφίων. 5. Αν κατά τη διάρκεια του έτους εξαντληθούν οι πίνακες προακτέων που συντάχθηκαν βάσει των τακτικών ετήσιων κρίσεων για τους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των περιπτώσεων 2α (4), 2γ (2), 2γ (3) και 2γ (1) (α), τα Γενικά Επιτελεία μπορεί να ορίζουν αριθμό συμπληρωματικά, προκειμένου να κριθούν προς κάλυψη κενών μόνο θέσεων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών, κατά περίπτωση.».6 11. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Στο Πολεμικό Ναυτικό: 1) Για τις επανακρίσεις των υπαξιωματικών, το Συμβούλιο συγκροτείται από: α) Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εφόσον αυτός είναι αρχαιότερος του Υποναυάρχου, Προέδρου του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε διαφορετική περίπτωση, μετέχει ο νεότερος από τους υπηρετούντες στην ημεδαπή εν ενεργεία Μάχιμος Αντιναύαρχος. β) Τέσσερις (4) ανώτατους Αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 5 Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 6 5 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr γ) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στον Β΄ Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Xρέη εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ανώτατος Αξιωματικός του Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 2) Για τις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, όπως για τις επανακρίσεις των Πλωταρχών και των Κατώτερων Αξιωματικών.». 7 12. Το άρθρο 42 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 42 Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων διενεργούνται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία.». 8 Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.». 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.». Άρθρο 5 Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 7 Ν.4609/2019- ΦΕΚ: 67/Α/3.5.2019 -άρθρο 49 παρ.1: «Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.» 8 6 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής: «Άρθρο 39Α Θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων 1. Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/ 1974 (Α΄160), τίθενται, εφόσον το επιθυμούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) μέχρι την συμπλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου. 2. Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις. 3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη αυτά δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός. 4. Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται αμελλητί στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 5. Όσοι επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) υποβάλλουν αίτηση στη μονάδα τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξή του ως εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. 6. Η μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό φάκελο του αιτούντος. 7. Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία. 8. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση. 9. Ο αιτών Εθελοντής Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) παραμένει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί, αποστρατεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 7 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr άρθρου 39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία. 10. Κατά το διάστημα που διατελούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. 11. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) οι οποίοι τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), σύμφωνα με τα παραπάνω: α. Υπηρετούν με τον βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους. β. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό. γ. Αποστρατεύονται στις εξής περιπτώσεις: αα. με τη συμπλήρωση συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών, ββ. για λόγους αποδεδειγμένους σωματικής ανικανότητας, γγ. με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. 12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 21/1991 (Α΄ 9).». Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949 Στον α.ν. 888/1949 (Α΄ 42) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.». 2. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 Πλέον του προσωπικού του άρθρου 9, είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού στις Μονάδες και Υπηρεσίες Οικονομικού, ως εξής: α. οπλιτών όπλων και σωμάτων σύμφωνα με τους Πίνακες Οργάνωσης Υλικού, β. πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με το π.δ. 79/2018 (Α΄ 148).». Άρθρο 7 Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 8 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr Η υπηρεσιακή εξέλιξη και οι καταληκτικοί βαθμοί των υπαξιωματικών Οικονομικού Σώματος που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών καθορίζονται από το ν.δ. 445/1974 και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1848/1989. Άρθρο 8 Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2913/2001 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παρούσα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ημερομηνία που συνέβη το ανωτέρω ατύχημα.». Άρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 Στο άρθρο 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1. 3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία των προσώπων της παραγράφου 1, γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των ΕΔ Υγειονομική Επιτροπή. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων ή της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή, ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα για την επιμέλεια, καθώς και γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. ή της Ανώτατης κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται σε δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσής του.». 2. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ιατρική γνωμάτευση και δεν μειώνεται περαιτέρω, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός προσώπων της παραγράφου 1.». 9 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr Άρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 Στον ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 2, προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής: «(8) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 1.». 2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 1α του άρθρου 5 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής: «Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως.». 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.». 4. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες της ειδικότητας, προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης, η οποία προκύπτει με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια, και τερματίζει την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.». 5. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τα κριτήρια των μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 6. Μετά το άρθρο 13Α προστίθεται άρθρο 13Β, ως εξής: «Άρθρο 13Β Ειδικότερες κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας 10 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr 1. Μόνιμοι αξιωματικοί του σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας με ειδικότητα Έρευνας - Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, μπορούν να μετατάσσονται για κάλυψη κενών θέσεων του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με αίτησή τους. Για τη μετάταξη εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των τίτλων σπουδών, εάν αυτοί δεν έχουν καταχωριστεί στα ατομικά έγγραφα του αιτούντος, και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό, ιδίως ως προς την επιτελική εργασιακή εμπειρία και την υπηρεσία σε κέντρα μηχανογράφησης της Πολεμικής Αεροπορίας. 2. Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1 μετατάσσονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. 3. Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας -Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος εντός του τρέχοντος έτους. 4. Οι μετατασσόμενοι, εφόσον απονεμηθεί σε αυτούς βαθμός ανώτερος από αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής τυχόν διαφοράς στις μισθολογικές τους απολαβές. Έχουν τα ίδια οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Αξιωματικούς του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, διατηρούν τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας - Πληροφορικής και φέρουν τυχόν παράσημα και διαμνημονεύσεις που τους έχουν απονεμηθεί.». 7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Για τον Στρατό Ξηράς οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων και Εθελοντών Μακράς Θητείας.». 8. Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «(1) Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των Μάχιμων Ειδικοτήτων, Φάρων και Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.).». 9. Η υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «(5)Ανώτατος αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών μακράς θητείας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.». 10. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: 11 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr «γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.». 11. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (6) ως εξής: «(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.». 12. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής: «(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.». 13. Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής: «(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.». 14. Οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής: «2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωματικούς: α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ). β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, αποφοίτους Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ). γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτους Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ). δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των Κοινών Σωμάτων. 3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»: α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς. β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού. γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.». 15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία.». 16. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι, κατά την κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, απέδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται, εφόσον: 12 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr α. Έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους. β. Δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, έχουν όμως συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προσμετράται ως τέτοια σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 27, καθώς και τον χρόνο παραμονής στον βαθμό τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΑΣΕΙ) μετά από τετραετή τουλάχιστον φοίτηση ή από Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).». 17. Η παράγραφος 10 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Σε περίπτωση συνδρομής δύο (2) ή περισσότερων περιπτώσεων της παραγράφου 9, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στον βαθμό, εκτός από την περίπτωση του ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.». 18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.». 19. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Όσοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 25.». 20. Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 13Β ως εξής: «13Β. Οι αξιωματικοί της περίπτωσης (8) της υποπαραγράφου β΄ του άρθρου 2 είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους.». 21. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 αντικαθίστανται ως εξής: «Για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Κοινών Σωμάτων τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, που προέρχονται από την κατηγορία της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μακράς θητείας Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.». 22. Στο άρθρο 54 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπηρετούν ανώτεροι αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με έργο τη νομική συνδρομή και υποστήριξη του Γραφείου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων 13 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, η διάρκεια της υπηρεσίας τους στις εν λόγω θέσεις, καθώς και το νομικό καθεστώς που διέπει τις συγκεκριμένες θέσεις.» 23. Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του ν.δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.». 24. Το άρθρο 83 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 83 Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης 1. Στους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, οι οποίοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συζύγους ή έχουσες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και χήρες τους εν ειρήνη, που παραμένουν άγαμες, παρέχεται πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους, με οποιονδήποτε τρόπο, σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2. Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων της παραγράφου 1. Αν δεν είναι ασφαλισμένοι, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 3. Για την παροχή της ανωτέρω περίθαλψης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) αίτηση του ενδιαφερομένου προς το στρατιωτικό νοσοκομείο του κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, με την οποία δηλώνει και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, β) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις χρονικές περιόδους της παραγράφου 1, γ) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν είναι ασφαλισμένος ή όχι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 14 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr 4. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθούν μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. 5. Η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται σε νοσοκομείο του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενής του, το οποίο εδρεύει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο νοσοκομείο ή αν το υφιστάμενο αδυνατεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η περίθαλψη παρέχεται από κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. 6. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για περίθαλψη εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας νοσηλευτικής μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων. 7. Το δικαίωμα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.». Άρθρο 11 Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης 1. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους. 2. Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35ετή) συντάξιμη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 είτε με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 για λόγους υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα. 3. Η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής: «15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, καθώς και των λοιπών γενικών ειδικοτήτων υγειονομικού βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.». 15 N. 4609/2019, ΦΕΚ-67/Α/3.5.2019 www.docman.gr 4. Το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης β΄ της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «(β)Οι αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ενός (1) έτους σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.». 5.Οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας εξαιρούνται από την υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Άρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3648/2008 Το άρθρο 12 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 Προαγωγή Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών παραολυμπιακών αγώνων πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, καθώς και μία από τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται να αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέραν από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 875/1979, για καθεμία από τις παραπάνω αγωνιστικές διακρίσεις. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν προάγονται άνω των τριών (3) βαθμών ή σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τα εν ενεργεία στελέχη του ίδιου Όπλου, Σώματος ή Γενικής Ειδικότητας.». Άρθρο 13 Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις