ΕΑΑΔΗΣΥ/2508/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ“Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67) -Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016”ΑΔΑ: Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 2508 Αθήνα, 08/05/2019 Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες : eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.08 13:54:27 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 112 57, Αθήνα Π. Μπαράκου eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.gr Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) www.eaadhsy.gr Θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση των νόμων 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67) Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016” Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” (Α' 66), με το άρθρο 33 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216, 221 και 344 του νόμου αυτού. Επίσης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67), με το άρθρο 56 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού. Κατόπιν της δημοσίευσης των παραπάνω νόμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1859/3-4-2019 εγγράφου της Αρχής (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43) επισημαίνονται εκ νέου τα ακόλουθα:  Η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019) πρόκειται να προβεί σε συνολική αναπροσαρμογή των όρων των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη 1 ΑΔΑ: Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9 δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 4605/2019. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επικαιροποιημένων τευχών, οι αναθέτουσες αρχές, ως προς τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν από τη ημερομηνία δημοσίευσης, κατά περίπτωση, των ως άνω νόμων και εφεξής (25-04-2019 ως προς το αρ. 33 του ν. 4608/2019 και 03-05-2019 ως προς το άρθρο 56 του ν. 4609/2019), προβαίνουν στις αναγκαίες προσθήκες και εν γένει προσαρμογές των άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας).  Θα ακολουθήσει, ομοίως, σχετική συνολική αναπροσαρμογή των όρων των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αρχής των επικαιροποιημένων υποδειγμάτων, οι αναθέτουσες αρχές, από τις ίδιες ως άνω, κατά περίπτωση, ημερομηνίες δημοσίευσης και εφεξής, προσαρμόζουν, ομοίως, τα οικεία άρθρα των διακηρύξεων, σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές.  Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4608/2019, καθώς και του άρθρου 56 του ν. 4609/2019, οι οποίες τροποποιούν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έχουν αναδρομική ισχύ και κατά συνέπεια, εφαρμόζονται μόνο σε νέες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν – κατά τις διατάξεις των άρθρων 61 και 120 του ν. 4412/2016 – από τις ημερομηνίες δημοσίευσης εκάστου νόμου (πρβλ. ανωτέρω). Ως εκ τούτου, δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, διαδικασίες ανάθεσης ούτε και εκτελούμενες συμβάσεις. Με εντολή Προέδρου Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Μίνα Καλογρίδου Εσωτ. Διανομή: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δ/νση Βάσεων Δεδομένων και ΚΗΜΔΗΣ Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 2 ΑΔΑ: Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Βουλή των Ελλήνων 3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) • Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών), • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, • Υπουργείο Εξωτερικών, • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, • Υπουργείο Οικονομικών, • Υπουργείο Υγείας, • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, • Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, • Υπουργείο Τουρισμού. 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις