ΥΠ.ΕΣ/32820/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΆσκηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL KYRIMIS Ημερομηνία: 2019.04.30 16:36:37 EEST ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αποστολή με e-mail ή fax ΕΠΕ ΙΓ ΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 30 Απριλίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 32820 ΠΡΟΣ: τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Στεφανάκης Τηλέφωνο: 213-1364006 ΘΕΜΑ: Άσκηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών. Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 58 του ν. 4607/2019, παρατείνεται η άσκηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επί των δαπανών των ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών που υπάγονται σε τέτοιον έλεγχο, έως και την 31-12-2019. Επίσης, στην περίπτωση (β) της ίδιας παραγράφου, ορίζεται ότι:  δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ  δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες τυχόν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό. Οι προαναφερόμενες διατάξεις έχουν ως ακολούθως: ν. 4607/2019, «Άρθρο 58 - Τροποποίηση του ν. 4270/2014 »1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η ημερομηνία «1.1.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2020». »β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό». Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cc83f5e06669036f3ae87e8 στις 30/04/19 16:12 1 Παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα το παρόν έγγραφο σε όσα εκ των νομικών προσώπων σας υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο δαπανών. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους 2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 Τ.Κ. 106 78 - ΑΘΗΝΑ 3. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Μεσογείων 15 Τ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 3. Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτ. Πολιτικής 4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. (- Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ν. Χατζηεργάτης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Γ. Στεφανάκης Κ. Ζαφειρίου Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cc83f5e06669036f3ae87e8 στις 30/04/19 16:12 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις