36567/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις».(ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) ΕΓΚ/31/2019
ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ελληνική Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.13 13:44:15 EEST Reason: Location: Athens ΕΠΕΙΓΟΝ + email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαΐου 2019 Αριθ. Πρωτ.:36567 ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. Ταχ.∆/νση Τ.Κ. FAX ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ: Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 1. Γραφεία κ. Συντονιστών 2. ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης : Σταδίου 27 : 10183 Αθήνα : 213-1364383 Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της έµφυλης βίας – Ρυθµίσεις για την α̟ονοµή Ιθαγένειας – ∆ιατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Το̟ική Αυτοδιοίκηση- Λοι̟ές διατάξεις». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31 Πίνακας Περιεχοµένων: Περιεχόμενα Εισαγωγικά ........................................................................................................................................ 2 Ανάλυση ε̟ί των άρθρων ................................................................................................................ 2 Άρθρο 19: Χορήγηση ειδικής άδειας............................................................................................... 2 Άρθρο 78:Τρο̟ο̟οιήσεις άρθρων του ΚΚ∆Υ (ν. 3584/2007) ..................................................... 3 Άρθρο 79: ∆ηµοσίευση Πράξεων µετάταξης υ̟αλλήλων σε ΟΤΑ .............................................. 5 Άρθρο 80: ∆υνατότητα µετάταξης υ̟αλλήλων ̟ου έχουν µετακινηθεί µε το άρθρο 15 του ν. 4257/2014 ........................................................................................................................................... 5 Άρθρο 81:Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του ν.3852/2010 σχετικών µε υ̟ηρεσιακές µεταβολές ̟ροσω̟ικού των ΟΤΑ ...................................................................................................................... 6 Άρθρο 83: Άδειες σε υ̟αλλήλους Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού, ̟ου φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανε̟ιστήµιο ............................................................................. 8 1 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Άρθρο 85: Γραµµατειακή υ̟οστήριξη Ειδικού Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου και Υ̟ηρεσιακών Συµβουλίων ΟΤΑ α΄ βαθµού........................................................................................................... 9 Άρθρο 92: Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υ̟αλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ........... 9 Άρθρο 95: Μετακίνηση ̟ροσω̟ικού α̟ό ΟΤΑ α΄ βαθµού σε δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις ειδικού σκο̟ού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης ............................................................................................... 9 Άρθρο 100: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980 .................................................... 10 Εισαγωγικά Με τις διατάξεις του νόµου 4604/2019 (Α΄50) ρυθµίζονται – ανάµεσα σε άλλα - θέµατα σχετικά µε το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ και των νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών. Οι ρυθµίσεις αυτές ε̟ιλύουν ζητήµατα ̟ου αφορούν το ̟ροσω̟ικό των ΟΤΑ, µε στόχο τόσο την εύρυθµη λειτουργία των υ̟ηρεσιακών µονάδων των ΟΤΑ όσο και την αναβάθµιση των όρων ̟αροχής των υ̟ηρεσιών των υ̟αλλήλων, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν µε τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο τις αρµοδιότητες ̟ου τους έχουν ανατεθεί. Παρακάτω, ̟αρουσιάζονται αναλυτικά οι ε̟ιµέρους διατάξεις του ν. 4604/2019, αναφορικά µε θέµατα ̟ροσω̟ικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού: Ανάλυση ε̟ί των άρθρων Άρθρο 19: Χορήγηση ειδικής άδειας Με τις ̟αρ. 1 και 2 του άρθρου 19 ̟ροστίθεται ̟αράγραφος 8 στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 ΥΚ και στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 ΚΚ∆ΚΥ, σύµφωνα µε την ο̟οία, στις υ̟αλλήλους στις ο̟οίες εφαρµόζονται µέθοδοι ιατρικώς υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής του ν. 3305/2005 (Α΄ 17), χορηγείται άδεια ε̟τά εργάσιµων ηµερών (7) µε ̟λήρεις α̟οδοχές, ύστερα α̟ό βεβαίωση του θερά̟οντος ιατρού και του διευθυντή µονάδας ιατρικώς υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Η ειδική αυτή άδεια χορηγείται στις υ̟αλλήλους ̟ου υ̟άγονται στους ανωτέρω Κώδικες, στο ̟λαίσιο της διεύρυνσης της ̟ροστασίας της µητρότητας, ̟ροκειµένου να είναι ασφαλής και α̟οτελεσµατική η διαδικασία στην ο̟οία υ̟οβάλλονται. 2 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Άρθρο 78:Τρο̟ο̟οιήσεις άρθρων του ΚΚ∆Υ (ν. 3584/2007) Α. Υ̟οχρέωση υ̟ηρέτησης µετά το τέλος της άδειας εκ̟αίδευσης για τους υ̟αλλήλους ΟΤΑ α΄ βαθµού Με την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 78 αντικαθίσταται το ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 ΚΚ∆ΚΥ, ως εξής: « Μετά το τέλος της άδειας εκ̟αίδευσης ο υ̟άλληλος υ̟οχρεούται να υ̟ηρετήσει στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικό ̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α και β βαθµού για χρονικό διάστηµα ίσο µε το τρι̟λάσιο του χρόνου της άδειας.» Με την ανωτέρω τρο̟ο̟οίηση, δίνεται η δυνατότητα στους υ̟αλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού να διανύσουν το χρονικό διάστηµα της υ̟οχρεωτικής υ̟ηρεσίας, µετά τη λήξη της άδειας εκ̟αίδευσης, στο ∆ηµόσιο ή σε ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού, αίροντας µε τον τρό̟ο αυτό την υ̟οχρέωση ̟αραµονής στο φορέα χορήγησης της άδειας, ό̟ως ̟ροβλε̟όταν µε την ̟ροϊσχύσασα διάταξη. Άλλωστε, µετά την ένταξη των ΟΤΑ α΄ βαθµού στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας του ν. 4440/2016 και την εξάλειψη των ̟εριορισµών κινητικότητας των υ̟αλλήλων µεταξύ ∆ηµοσίου και Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, δεν υφίσταται ̟λέον ανάγκη δέσµευσης του ̟ροσω̟ικού αυτού στο φορέα ̟ου χορήγησε την άδεια, καθώς µ̟ορεί να αντλήσει εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό µέσω του Συστήµατος Κινητικότητας. Β. Βαθµολογική εξέλιξη α̟οφοίτων δηµοσίου ΙΕΚ Με την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 78 ̟ροστίθεται εδάφιο στο τέλος της ̟αρ. 4 του άρθρου 85 του ΚΚ∆ΚΥ, σύµφωνα µε το ο̟οίο µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη ο χρόνος ̟ου α̟αιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη των δηµοτικών υ̟αλλήλων κατηγορίας ∆Ε, οι ο̟οίοι είναι κάτοχοι α̟οφοιτηρίου δηµόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σ̟ουδών δύο (2) ετών, ό̟ως ισχύει ήδη για τους δηµοσίους υ̟αλλήλους βάσει του άρθρου 82 ̟αρ. 4 του Υ.Κ., ενώ ε̟εκτείνεται η ρύθµιση και στους υ̟αλλήλους ΟΤΑ α΄ βαθµού ̟ου κατέχουν ̟τυχίο ε̟αγγελµατικής ειδικότητας, εκ̟αίδευσης και κατάρτισης, ε̟ι̟έδου 5, του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας». 3 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Γ. Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων Ως ̟ρος τα θέµατα των ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων ̟ου ρυθµίζονται µε το άρθρο 78 ̟αρ. 3, 4 και 5 του ν. 4604/2019, σας γνωρίζουµε ότι θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες µε νεότερη εγκύκλιο, ̟ου θα αφορά συνολικά στη διαδικασία, τις ̟ροϋ̟οθέσεις και τα κριτήρια ε̟ιλογής ̟ροϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων στους ΟΤΑ α΄ βαθµού. ∆. Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Ε̟ιστηµονικοί Συνεργάτες σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού Άρθρο 78 ̟αρ. 6 ν.4604/2019 Με τις διατάξεις του άρθρου 78 ̟αρ.6 του ν.4604/2019 ολοκληρώνονται οι µεταβολές ̟ου ε̟ήλθαν στο καθεστώς του ̟ροσω̟ικού ειδικών θέσεων των ̟ρωτοβάθµιων ΟΤΑ µε το «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» - ν.4555/2018. Συνολικά οι µεταβολές αυτές έχουν ως εξής: Με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018, τρο̟ο̟οιήθηκε η ̟αρ. 1 του άρθρου 163 του ν.3854/2007 και ̟λέον σε κάθε ∆ήµο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Ε̟ιστηµονικών Συνεργατών συνολικού αριθµού ίσου µε τον αριθµό των αντιδηµάρχων, σύµφωνα µε το άρθρο 59 ̟αρ.2 του ν.3852/2010, ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 68 του ν.4555/2018. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόµου και ως εκ τούτου δεν α̟αιτείται η ̟ρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας. Ε̟ι̟λέον των ανωτέρω θέσεων, ειδικά για τους δήµους µε µόνιµο ̟ληθυσµό ̟άνω α̟ό εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) χιλιάδες κατοίκους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας Α̟ογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, µ̟ορεί να συνιστάται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας, µία ε̟ι̟λέον θέση Ειδικού Συνεργάτη. Οµοίως, µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας Συνδέσµου ∆ήµων, µε συνολικό ̟ληθυσµό των µελών του ̟άνω α̟ό εκατόν ̟ενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, µ̟ορεί να συνιστάται µία θέση Ειδικού Συνεργάτη. Με την ̟αρ. 6 του άρθρου 78 του ν.4604/2019, το τέταρτο εδάφιο της ̟αρ.1 του άρθρου 163 του ν.3584/2007, ό̟ως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 213 του ν.4555/2018, αντικαταστάθηκε ως εξής: «η ̟λήρωση µίας α̟ό τις θέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα ̟ροηγούµενα εδάφια µ̟ορεί να γίνεται α) µε ̟ρώην ∆ήµαρχο β) µε α̟όφοιτο δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης και εµ̟ειρία ή ε̟αγγελµατική ειδίκευση 4 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 σε θέµατα σχετικά µε την το̟ική αυτοδιοίκηση, ̟ου α̟οδεικνύονται, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση γ΄της ̟αραγράφου 3, ή γ) µε δηµοσιογράφο, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτός είτε είναι µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα ε̟αγγελµατικής δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον ̟ροϋ̟ηρεσία, ̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Ε̟ισηµαίνεται ότι, σε όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, οι θέσεις ̟ου ̟ληρούνται α̟οτελούν θέσεις Ειδικού Συνεργάτη ∆ηµάρχου. Άρθρο 79: ∆ηµοσίευση Πράξεων µετάταξης υ̟αλλήλων σε ΟΤΑ Με το άρθρο 79 ορίζεται ότι οι ̟ράξεις µετάταξης ̟ου εκδίδονται α̟ό τα αρµόδια ̟ρος διορισµό όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δηµοσιεύονται σε ̟ερίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του οικείου Ε̟ό̟τη Ο.Τ.Α. Ε̟οµένως, µετά την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υ̟ηρεσιών Ε̟ο̟τείας ΟΤΑ, κάθε ̟ράξη µετάταξης υ̟αλλήλου σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟ου εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο για το διορισµό όργανο του ΟΤΑ, είτε στο ̟λαίσιο της κινητικότητας, είτε άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων, δηµοσιεύεται σε ̟ερίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του οικείου Ε̟ό̟τη ΟΤΑ (εννοείται ό̟ου δεν υ̟άρχει ρητή ̟ρόβλεψη). Ε̟ισηµαίνεται ότι, µέχρι τη σύσταση της υ̟ηρεσίας του Ε̟ό̟τη ΟΤΑ, οι φορείς υ̟οδοχής α̟οστέλλουν τις ̟ράξεις της µετάταξης, σε ̟ερίληψη, α̟ευθείας για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυ̟ογραφείο. Άρθρο 80: ∆υνατότητα µετάταξης υ̟αλλήλων ̟ου έχουν µετακινηθεί µε το άρθρο 15 του ν. 4257/2014 Με το άρθρο 80 ̟αρέχεται η δυνατότητα στους υ̟αλλήλους ̟ου έχουν µετακινηθεί α̟ό δήµο σε νοµικά ̟ρόσω̟α ή ιδρύµατα του ιδίου δήµου, ή σε Σύνδεσµο στον ο̟οίο συµµετέχει ο δήµος, και αντίστροφα, καθώς και µεταξύ των φορέων αυτών, σε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, να αιτηθούν τη µετάταξή τους στο φορέα ̟ου µετακινήθηκαν. Ειδικότερα: 5 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Προϋ̟οθέσεις υ̟αγωγής στη ρύθµιση:  Να έχει ολοκληρωθεί το χρονικό διάστηµα της µετακίνησης (2+2 έτη ̟αράταση)  Να εξακολουθούν να υφίστανται οι υ̟ηρεσιακές ανάγκες, ̟ου καλύ̟τουν οι υ̟άλληλοι και δικαιολογούν τη µετάταξη. ∆ιαδικασία µετάταξης:  Αίτηση υ̟αλλήλου  Αιτιολογηµένη έκθεση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του φορέα υ̟οδοχής, µε ̟αράθεση των λόγων ̟ου δικαιολογούν τη µετάταξη  Γνώµη οικείου Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου  Σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του φορέα ̟ροέλευσης  Έκδοση της α̟όφασης µετάταξης του υ̟αλλήλου α̟ό το αρµόδιο για το διορισµό όργανο, σε κενή θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκ̟αιδευτικής βαθµίδας, εφόσον ο υ̟άλληλος κατέχει τα τυ̟ικά ̟ροσόντα της θέσης στην ο̟οία µετατάσσεται και, αν δεν υ̟άρχει, σε συνιστώµενη ̟ροσω̟ο̟αγή θέση. Η συσταθείσα ̟ροσω̟ο̟αγής θέση καταργείται αυτοδικαίως µε την µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο α̟οχώρηση του υ̟αλλήλου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, για τη διενέργεια της µετάταξης θα ̟ρέ̟ει να υφίσταται ο κλάδος/ ειδικότητα στον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του φορέα. Περίληψη της α̟όφασης µετάταξης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ε̟ισηµαίνεται ότι οι µετατάξεις αυτές εξαιρούνται της αναστολής λόγω διενέργειας δηµοτικών και ̟εριφερειακών εκλογών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 1γ του άρθρου 82. Άρθρο 81:Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων του ν.3852/2010 σχετικών µε υ̟ηρεσιακές µεταβολές ̟ροσω̟ικού των ΟΤΑ Με τις διατάξεις της ̟αρ.1 του άρθρου 81 του ν.4604/2019, τρο̟ο̟οιείται το άρθρο 104Α του Ν.3852/2010 ό̟ως αυτό ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 180 του ν.4555/2018 και ̟αρέχεται ̟λέον η δυνατότητα µετάταξης υ̟αλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τη στελέχωση των οργανικών µονάδων ∆ιαδηµοτικού Συνδέσµου Τεχνικής Υ̟ηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ̟αρ.5 και 6 του άρθρου 180, µε µεταφορά της θέσης τους, στην ̟ερί̟τωση µη ύ̟αρξης κενής οργανικής θέσης, συστήνοντας ̟ροσω̟ο̟αγή θέση. 6 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Με αυτό τον τρό̟ο καλύ̟τεται η ανάγκη της άµεσης στελέχωσης των υ̟ηρεσιών του συνδέσµου και δηµιουργείται άµεσα ένα λειτουργικό υ̟όβαθρο για την εύρυθµη λειτουργία του, δεδοµένου ότι για το ̟ροσω̟ικό Ι∆ΑΧ των ΟΤΑ α΄ βαθµού, α̟ό τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 168 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών Υ̟αλλήλων»), ̟αρέχεται η δυνατότητα ̟ρόβλεψης κενών οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µόνο για ειδικό ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό, καθώς και µουσικούς. Κατά τα λοι̟ά, ισχύει η υ̟΄αριθµ.1 (αριθµ.̟ρωτ.1250/04-01-2019)εγκύκλιός µας. β. Άρθρο 81 ̟αρ. 2 ν.4604/2019 Με την ̟αρ.2 του άρθρου 81 του ν.4604/2019 συµ̟ληρώνονται οι ρυθµίσεις του άρθρου 214 του ν.4555/2018 («Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι»), το ο̟οίο αντικατέστησε το άρθρο 243 του ν.3852/2010 ̟ροκειµένου να κωδικο̟οιηθούν οι διατάξεις ̟ου αφορούν στους Ειδικούς Συµβούλους και τους Ειδικούς και Ε̟ιστηµονικούς Συνεργάτες των Περιφερειών και να βελτιωθεί και να α̟οσαφηνιστεί το θεσµικό καθεστώς ̟ου τους διέ̟ει. Ενδεικτικά, στο άρθρο 214 αναφέρονται τα α̟αιτούµενα τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ρόσληψης για τις θέσεις αυτές, η σχέση εργασίας και η διάρκειά της, η διαδικασία ̟ρόσληψης, οι αρµοδιότητες και το αντικείµενο α̟ασχόλησης του εν λόγω ̟ροσω̟ικού κ.ο.κ. Σύµφωνα µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 214 του ν.4555/2010 συνιστώνται ̟λέον σε κάθε Περιφέρεια τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Ε̟ιστηµονικών συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του οικείου Περιφερειάρχη και µία (1) θέση για κάθε Αντι̟εριφερειάρχη. Οι εν λόγω θέσεις συνιστώνται αυτοδικαίως α̟ό το νόµο και συνε̟ώς δεν α̟αιτείται ειδική ̟ρόβλεψη στον οικείο Ο.Ε.Υ. των Περιφερειών για τις θέσεις αυτές. Σύµφωνα µε την ̟αρ.7 του άρθρου 214 του ν.4555/2018, µία (1) εκ των θέσεων της ̟αρ. 1 µ̟ορεί να ̟ληρούται µε θέση µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα Περιφερειάρχη, ο ο̟οίος διορίζεται και α̟ολύεται µε α̟όφαση του Περιφερειάρχη ̟ου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ουσιαστικά δεσµεύεται µία εκ των θέσεων της ̟αρ.1 και καλύ̟τεται µε τη θέση ιδιαίτερου γραµµατέα ̟εριφερειάρχη. Στον ιδιαίτερο γραµµατέα καταβάλλονται α̟οδοχές ειδικού συνεργάτη. 7 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Με την ̟αράγραφο 2 του άρθρου 81 του ν.4604/2019, µετά το ̟ρώτο εδάφιο του ̟αρα̟άνω άρθρου ̟ροστίθεται εδάφιο το ο̟οίο ορίζει ότι τα τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ου α̟αιτούνται για την κάλυψη της θέσης του ιδιαίτερου γραµµατέα Περιφερειάρχη είναι αυτά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τη θέση ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, σύµφωνα µε το ισχύον Προσοντολόγιο (̟.δ. 50/2001, ό̟ως ισχύει και λοι̟ές διατάξεις). Τέλος, µε τις διατάξεις της ̟αρ.10 του άρθρου 214 του ν.4555/2018 ̟ροβλέ̟εται ότι σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται µία θέση διευθυντή γραφείου Περιφερειάρχη. Η θέση καλύ̟τεται ή µε ειδικό σύµβουλο ή µε ε̟ιστηµονικό ή ειδικό συνεργάτη Περιφερειάρχη ή µε ̟ροσω̟ικό της οικείας Περιφέρειας ή µε ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟οσ̟άται στο Γραφείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 11α του άρθρου 247 του ν.3852/2010. Οι α̟οσ̟ώµενοι λαµβάνουν το βασικό µισθό και τα ε̟ιδόµατα της οργανικής τους θέσης ̟ου δεν συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 83: Άδεια εξετάσεων σε υ̟αλλήλους Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης α βαθµού, ̟ου φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανε̟ιστήµιο Με το άρθρο 83 ε̟εκτείνεται στους υ̟αλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού ̟ου φοιτούν στο ΕΑΠ, ένα σύνολο δικαιωµάτων ̟ου ̟αρέχεται ήδη στους δηµόσιους υ̟αλλήλους βάσει του άρθρου 23 ̟αρ. 2 του ν. 4452/2017 (Α΄26). Ειδικότερα, ̟ροβλέ̟εται η χορήγηση των αδειών των άρθρων 65, 66 και 67 του ΚΚ∆ΚΥ στους µόνιµους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υ̟αλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού ̟ου φοιτούν σε ̟ρο̟τυχιακά και µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα σ̟ουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανε̟ιστηµίου. Ε̟ι̟ρόσθετα, η ειδική άδεια του άρθρου 67 του ΚΚ∆ΚΥ ε̟εκτείνεται και στο ̟ροσω̟ικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθµού ̟ου φοιτά σε ̟ρο̟τυχιακά και µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα του ΕΑΠ. Ε̟ισηµαίνεται ότι για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών α̟αιτείται βεβαίωση του Ιδρύµατος σχετικά µε την ιδιότητα του φοιτητή για όλο το διάστηµα χορήγησης των αδειών. 8 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Άρθρο 85: Γραµµατειακή υ̟οστήριξη Ειδικού Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου και Υ̟ηρεσιακών Συµβουλίων ΟΤΑ α΄ βαθµού Με το άρθρο 85 του νόµου τρο̟ο̟οιούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ΚΚ∆ΚΥ ̟ου αφορούν στη γραµµατειακή υ̟οστήριξη του Ειδικού Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου και των Υ̟ηρεσιακών Συµβουλίων των ΟΤΑ α΄ βαθµού, αντίστοιχα, ̟ροκειµένου να εναρµονιστούν µε τις αλλαγές ̟ου ε̟έφερε ο ν. 4369/2016 στο σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης των υ̟αλλήλων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι υ̟άλληλοι στους ο̟οίους ανατίθενται καθήκοντα γραµµατειακής υ̟οστήριξης των ανωτέρω συµβουλίων, ̟ρέ̟ει να έχουν τον βαθµό Α’, αντί του µέχρι ̟ρότινος ̟ροβλε̟όµενου βαθµού τουλάχιστον ∆’, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υ̟άλληλοι/γραµµατείς έχουν την α̟αιτούµενη εµ̟ειρία να φέρουν σε ̟έρας τις υ̟οχρεώσεις τους, στο ̟λαίσιο της γραµµατειακής υ̟οστήριξης των συµβουλίων. Άρθρο 92: Έλεγχος κατ’ οίκον ασθενούντων υ̟αλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού Με το άρθρο 92 αντικαθίσταται το ̟ρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 και ορίζεται ότι ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υ̟αλλήλων των ΟΤΑ α και β βαθµού ανατίθεται σε ιατρούς µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας των οικείων ΟΤΑ ειδικότητας ̟αθολογίας ή γενικής ιατρικής και σε γιατρούς δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. Ε̟ίσης, µε την ̟αρ. 2 ̟ροβλέ̟εται ότι αµοιβές ̟ου έχουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου σε γιατρούς δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. για την ̟αροχή του ανωτέρω έργου θεωρούνται νόµιµες. Με τον τρό̟ο αυτό αίρονται ζητήµατα νοµιµότητας των σχετικών αµοιβών, οι ο̟οίες είχαν ανακύψει λόγω ερµηνευτικών αµφισβητήσεων σχετικά µε τις ε̟ί µέρους ειδικότητες των ιατρών δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. Άρθρο 95: Μετακίνηση ̟ροσω̟ικού α̟ό ΟΤΑ α΄ βαθµού σε δηµοτικές ε̟ιχειρήσεις ειδικού σκο̟ού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης Με το άρθρο 95 ̟αρέχεται η δυνατότητα στο τακτικό (µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) ̟ροσω̟ικό κλάδου ή ειδικότητας ∆ηµοσιογράφου ή Ηχολή̟τη των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού να µετακινείται σε ∆ηµοτικές Ε̟ιχειρήσεις Ειδικού Σκο̟ού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης του ίδιου δήµου, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη υ̟ηρεσιακή ανάγκη. 9 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 ∆ιαδικασία Μετακίνησης:  Αίτηση του υ̟αλλήλου  Αιτιολογηµένη έκθεση του αρµοδίου οργάνου του φορέα υ̟οδοχής, µε ̟αράθεση των λόγων ̟ου δικαιολογούν την υ̟ηρεσιακή ανάγκη  Α̟όφαση της µετακίνησης, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οικείο ∆ήµαρχο και µε την ο̟οία καθορίζεται ο φορέας ο ο̟οίος θα καταβάλλει τις α̟οδοχές του ̟ροσω̟ικού. Χρονικό διάστηµα µετακίνησης: Το χρονικό διάστηµα της µετακίνησης είναι µέχρι τρία (3) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) ε̟ι̟λέον έτη, συνολικά και για µία µόνο φορά για τον ίδιο υ̟άλληλο. ∆ιαδικασία ανανέωσης: Για την ανανέωση της µετακίνησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία ̟ου ̟εριγράφηκε ανωτέρω. Γενικές ε̟ισηµάνσεις:  Η α̟όφαση µετακίνησης υ̟όκειται στον υ̟οχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010, ό̟ως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 116 και 131 του ν. 4555/2018 αντίστοιχα.  Το ̟ροσω̟ικό µετακινείται µε την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί και διέ̟εται α̟ό το ίδιο υ̟ηρεσιακό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς. Άρθρο 100: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980 Μεταξύ των ε̟ιµέρους αλλαγών ̟ου ε̟έφερε το άρθρο 348 του ν. 4512/2018 (µε το ο̟οίο αντικαταστάθηκαν, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1069/1980), στο σύστηµα διοίκησης των ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης και Α̟οχέτευσης (∆ΕΥΑ) ήταν και οι σχετικές µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ρόσληψης, τον τρό̟ο ε̟ιλογής και τη διάρκεια της θητείας των Γενικών ∆ιευθυντών των εν λόγω ε̟ιχειρήσεων. Κατά το διάστηµα ̟ου µεσολάβησε α̟ό τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω µεταβολών, δια̟ιστώθηκε ότι ε̟ί µέρους ̟τυχές του νέου σχετικού ρυθµιστικού ̟λαισίου δεν εναρµονίζονται λειτουργικά µε το χαρακτήρα και τη φύση των συγκεκριµένων δηµοτικών ε̟ιχειρήσεων. 10 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Έτσι, µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4604/2019, αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 6 του ν. 1069/2980 και καθορίστηκαν τα τυ̟ικά ̟ροσόντα ̟ου θα ̟ρέ̟ει να κατέχει ο Γενικός ∆ιευθυντής, ενώ τα ̟ρόσθετα ̟ροσόντα και η διαδικασία ̟ρόσληψης θα καθορίζονται α̟ό τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας καθεµιάς ∆ΕΥΑ. Σηµειώνουµε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υ̟οχρέωση έγκρισης της ̟ρόσληψης α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή της ΠΥΣ 33/2006. Με την ̟αρ. 2 του ιδίου άρθρου ε̟ισηµαίνεται ότι δεν θίγονται συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, οι ο̟οίες είναι σε ισχύ. ∆ιαδικασίες ̟ρόσληψης Γενικών ∆ιευθυντών ∆ΕΥΑ για τις ο̟οίες είχε εκδοθεί έγκριση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 ̟ριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (δηλ. ̟ριν τις 17-1-2018) εξετάζονται κανονικά. Αντίστοιχα, στην ̟ερί̟τωση ̟ου χορηγήθηκαν εγκρίσεις για ̟ρόσληψη Γενικών ∆ιευθυντών ε̟ί θητεία µε τις διατάξεις του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 και αυτές δεν έχουν ακόµη υλο̟οιηθεί, θα ̟ρέ̟ει να υλο̟οιηθούν µε τη διαδικασία και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του νέου θεσµικού ̟λαισίου. Κατό̟ιν των ανωτέρω, ̟αρακαλείσθε ό̟ως κοινο̟οιήσετε την ̟αρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής σας αρµοδιότητας και τα ν̟δδ αυτών, για ενηµέρωση. Μεµονωµένα ερωτήµατα ̟ου έχουν ̟εριέλθει στην υ̟ηρεσία µας αναφορικά µε την ερµηνεία των ως άνω διατάξεων θα τεθούν στο αρχείο. Η ̟αρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr στην ενότητα Εγκύκλιοι – Α̟οφάσεις. Είµαστε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε ε̟ι̟λέον διευκρίνιση ή ̟ληροφορία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 11 ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65 Πληροφορίες: Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού:  Για τα άρθρα: 78 ̟αρ.2,3, 85: Ι. Τζήµα: Τηλέφωνο: 2131364399  Για τα άρθρα: 19,78 ̟αρ.1 ,83,92: ∆. Τροµ̟ούκη: Τηλέφωνο: 2131364327  Για τα άρθρα: 79,80,95 Α. Πατσιαβούρα: Τηλέφωνο: 2131364380 Τµήµα Προσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου:  Για τα άρθρα:78 ̟αρ. 6,81 ̟αρ.2 ∆. Ζωγο̟ούλου: Τηλέφωνο: 2131364375  Για το άρθρο: 100 Α. Στρατίκη: Τηλέφωνο: 2131364339  Για τα άρθρα: 80,81,95 Λ. Κουτσούκου: Τηλέφωνο: 2131364355 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ελεγκτικό Συνέδριο ΑΣΕΠ ΚΕ∆Ε ΕΝΠΕ ΠΟΕ- ΟΤΑ ΠΟΠ - ΟΤΑ ΟΣΥΑΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:       Γραφείο Υ̟ουργού Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Α̟οκέντρωσης & Το̟. Αυτοδιοίκησης ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Με την ̟αράκληση να αναρτήσει την ̟αρούσα εγκύκλιο στον διαδικτυακό τό̟ο του Υ̟ουργείου στην ενότητα : Εγκύκλιοι – Α̟οφάσεις.) ∆/νση µας 12

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις