Γ2γ/25844/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει.

ΦΕΚ: 1671/Β/2019Γ2γ/25844/2019,ΦΕΚ-1671/Β/14.5.2019 www.docman.gr Γ2γ/25844/2019,ΦΕΚ-1671/Β/14.5.2019 Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών - πλαίσιο που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έ χοντας υπόψη: 1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 45 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα. 1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29), όπως ισχύει σήμερα. 1.3. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 1.4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148) όπως ισχύει. 1.5. Τις διατάξεις της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204). 1.6. Τις διατάξεις της Υ80/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 3904). 2.Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 3.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1γ και 4 του άρθρου 41 με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 376 του ίδιου νόμου. 4.Την απόφαση που ελήφθη κατά την 12η/13-06-2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών χρήσης 2018-2019 5.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/17998/01.04.2019 (ΦΕΚ 1280/Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.». 6.Την υπ’ αριθμ. Γ4/2019 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204). 1 Γ2γ/25844/2019,ΦΕΚ-1671/Β/14.5.2019 www.docman.gr 7.Την υπ’αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.30514/18.04.2019 ει-σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο Mόνο Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας παρέχει, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, κεντρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, για το έτος 2019, μέσω της σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για τα κάτωθι είδη αγαθών, υπό τους ακόλουθους όρους και εξαιρέσεις, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/ 2017, όπως ισχύει: Α) Για τα είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής): I.CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα» και συγκεκρι-μένα γενόσημες δραστικές ουσίες II.CPV 33141310-6 «Σύριγγες» III.CPV 33141320-9 «Ιατρικές Βελόνες» IV.CPV 33141420-0 «Χειρουργικά Γάντια» V.CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης» VI.CPV 18424000-7 «Γάντια» VII.CPV 33141126-9 «Ράμματα» VIII.CPV 33141613-0 «Σάκοι Αίματος» IX.CPV 33185200-2 «Κοχλιακά μοσχεύματα» X.CPV 33141700-7 Ενδοπροθέσεις». «Ορθοπεδικά Υλικά»XI. CPV 33184500-8 «Στεφανιαίες Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του 2019 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών για όσο χρονικό διάστημα θα ορίζεται, κατά περίπτωση, στα επιμέρους έγγραφα της σύμβασης. Β) Από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την προκήρυξη, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως αυτό ισχύει, συνεχίζουν να προμηθεύονται τα είδη της παραγράφου Α) εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν. 4412/2016 Γ) Από την προκήρυξη των διαγωνισμών για τα είδη της παραγράφου Α) της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο από την ΕΚΑΠΥ, οι φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με συμβάσεις προμήθειας έως του ποσού των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (221.000,00€), πλέον Φ.Π.Α, ετησίως. 2 Γ2γ/25844/2019,ΦΕΚ-1671/Β/14.5.2019 www.docman.gr Δ) Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη που έχουν εκκινήσει πριν από την έκδοση της παρούσας από τους φορείς του άρθρου 23 του ν. 4472/2017, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος, δε, έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά για τα ανωτέρω είδη στις συμφωνίες πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Απριλίου 2019 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις