Ε.2076/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 38, 55, 93, 95 & 96 ΤΟΥ ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.(ΑΔΑ:6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η )
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.05.15 14:19:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ Αθήνα, 14 Μαΐου 2019 1. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΕ΢Η΢ Αρ. Πρωτ: Ε. 2076 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β΄ - A΄ 2. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΕΜΜΕ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑ: Β΄ Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ΢ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 ΑΘΘΝΑ Σθλζφωνο : 210 3375312 Fax : 210 3375001 E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr ΠΡΟ΢: Ωσ Π.Δ. : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) και παροχή ςχετικών οδηγιών εφαρμογήσ. ΢ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου 38 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Αϋ 52), με τισ οποίεσ τροποποιοφνται οι διατάξεισ του α.ν.89/67 «Περί εγκαταςτάςεωσ εν Ελλάδι αλλοδαπϊν Εμποροβιομθχανικϊν Εταιρειϊν», τισ διατάξεισ του άρκρου 55 αναφορικά με τθ φορολογικι μεταχείριςθ των χρθματικϊν επάκλων που χορθγοφνται ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ «Μζνω Ελλάδα Επιςτρζφω Ελλάδα - Γζφυρεσ ΢υνεργαςίασ / Γνϊςθσ» με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ «διαρροισ εγκεφάλων» (brain drain) ςτο εξωτερικό, τισ διατάξεισ του άρκρου 93 με τισ οποίεσ ειςάγονται ρυκμίςεισ ςχετικά με τα πιςτωτικά υπόλοιπα παρακρατοφμενων φόρων πιςτωτικϊν 1 ΑΔΑ: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η ιδρυμάτων, τισ διατάξεισ του άρκρου 95 με τισ οποίεσ ρυκμίηονται ηθτιματα φορολογικισ μεταχείριςθσ χρεωςτικϊν ομολόγων που εκδίδονται από πιςτωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 96 του ίδιου νόμου αναφορικά με τθ χοριγθςθ ενίςχυςθσ ςε πλθγζντεσ από το ςειςμό τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2018 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηακφνκου, και παρζχουμε ςχετικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ. Ειδικότερα: Α. ΑΡΘΡΟ 38 – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘ΢Θ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΟΤ Α.Ν. 89/1967 1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 38 του ν.4605/2019 αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 1 του α.ν.89/1967 και πλζον διευρφνεται το πεδίο εφαρμογισ των διατάξεων του νόμου αυτοφ με τθν προςκικθ νζων υπθρεςιϊν ςτθ δραςτθριότθτα που μποροφν να αναπτφςςουν οι εταιρείεσ που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ αυτό και οι οποίεσ αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ, τον προγραμματιςμό θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και τθν υποςτιριξθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, τθν αποκικευςθ και διαχείριςθ αρχείων και πλθροφοριϊν, τθ διαχείριςθ προμθκευτϊν, πελατϊν και εφοδιαςτικισ αλυςίδασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκτζλεςθσ μεταφορϊν με ίδια μζςα, τθ διαχείριςθ και εκπαίδευςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και τισ δραςτθριότθτεσ τθλεφωνικοφ κζντρου και τθλεφωνικισ πλθροφόρθςθσ που βαςίηεται ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι. 2. Επίςθσ, ςτο τζλοσ τθσ παρ.1 του άρκρου 1 του α.ν.89/67 προςτίκεται νζο εδάφιο ςφμφωνα με το οποίο θ παροχι των υπθρεςιϊν που ορίηονται με τισ ίδιεσ διατάξεισ, δεν ςυνιςτά άςκθςθ πραγματικισ διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα κατά το άρκρο 4 παρ.4 του ν.4172/2013, από τθν εγκακιςτάμενθ αλλοδαπι εταιρεία ι τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν επιχειριςεισ, κακόςον οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 1 του α.ν.89/1967 δεν ςυνιςτοφν άςκθςθ πραγματικισ διοίκθςθσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ.4 του άρκρου 4 του ν.4172/2013, μθ εφαρμοηομζνων των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του ν.4172/2013. Ωςτόςο και δεδοµζνου ότι θ ρφκµιςθ δεν αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, αλλά ςτισ ςυγκεκριµζνεσ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί άδεια εγκατάςταςθσ, ςε περίπτωςθ που εκτόσ από τθν παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν, ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 4 του ν.4172/2013, προφανϊσ κατά παράβαςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ, κα τυγχάνει εφαρµογισ το άρκρο 4 παρ.4 του ν.4172/2013 με αποτζλεςμα οι εν λόγω εταιρείεσ (ι οι ςυνδεδεµζνεσ µε αυτζσ επιχειριςεισ) να κεωροφνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδασ (βλ. ςχετικά και παρατθριςεισ επιςτθμονικισ υπθρεςίασ τθσ Βουλισ). 2 ΑΔΑ: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η Β. ΑΡΘΡΟ 55 – ΧΟΡΘΓΘ΢Θ ΧΡΘΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 55 του υπόψθ νόμου προβλζπεται ότι τα χρθματικά ζπακλα που χορθγοφνται ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ «Μζνω Ελλάδα - Επιςτρζφω Ελλάδα - Γζφυρεσ ΢υνεργαςίασ / Γνϊςθσ», ςφμφωνα με τθν παρ.1 του ωσ άνω νόμου, δεν κατάςχονται, δεν υπόκεινται ςε κανενόσ είδουσ παρακράτθςθ και δεν ςυμψθφίηονται με τυχόν οφειλζσ του δικαιοφχου προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο. Σα ωσ άνω χρθματικά ζπακλα δεν εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ των ειςοδθμάτων του πεδίου εφαρμογισ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και ςυνεπϊσ δεν υπόκεινται ςε φόρο ειςοδιματοσ (ΠΟΛ.1094/2015). Θ χρθματοδότθςθ του ςυνολικοφ διανεμόμενου χρθματικοφ ποςοφ πραγματοποιείται από το εκνικό ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ). Σο ςυνολικό ποςό χρθματοδότθςθσ δεν δφναται να υπερβαίνει το ποςό των τριϊν (3) εκατομμυρίων ευρϊ κατά ζτοσ. Σο ςυνολικό ετιςιο ποςό ενίςχυςθσ αποτελεί τον προχπολογιςμό του ενάρικμου ζργου ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Γ. ΑΡΘΡΟ 93 – ΡΤΘΜΙ΢ΕΙ΢ ΢ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΠΙ΢ΣΩΣΙΚΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΚΡΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΙ΢ΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ Με το άρκρο 93 του ν.4605/2019 ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν ςτα πιςτωτικά υπόλοιπα που πρόεκυψαν από δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ παρελκόντων ετϊν των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. ΢υγκεκριμζνα: 1. ΢φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, τα πιςτωτικά υπόλοιπα που προζκυψαν από τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ οικονομικϊν ετϊν 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κατά το μζροσ που οφείλονται ςε φόρο που ζχει παρακρατθκεί κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ.8 του άρκρου 12 του ν.2238/1994 και για τα οποία δθμιουργικθκαν διαφορζσ που εκκρεμοφν ενϊπιον των δικαςτθρίων, ςυμψθφίηονται κατά προτεραιότθτα, όταν προκφψει φόροσ ειςοδιματοσ και κατά το μζροσ που ο φόροσ αυτόσ επαρκεί για το ςκοπό του ωσ άνω ςυμψθφιςμοφ. Για τυχόν ποςά πιςτωτικϊν υπολοίπων που ζχουν ιδθ επιςτραφεί από τθ φορολογικι αρχι δυνάμει τελεςίδικων δικαςτικϊν αποφάςεων γεννάται υποχρζωςθ απόδοςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, όταν και κατά το μζροσ που προκφψει φόροσ ειςοδιματοσ, προςτικζμενο, το μζροσ αυτό, ςτα προσ ςυμψθφιςμό πιςτωτικά υπόλοιπα του προθγοφμενου εδαφίου. Πιςτωτικά υπόλοιπα ι επιςτραφζντα ποςά φόρων προγενζςτερου ζτουσ ςυμψθφίηονται κατά προτεραιότθτα ζναντι αυτϊν μεταγενζςτερου ζτουσ. 3 ΑΔΑ: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η 2. Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου αυτοφ προςτίκεται νζο εδάφιο ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 3 του ν.4046/2012, με βάςθ το οποίο τυχόν πιςτωτικό υπόλοιπο που προζκυψε από τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ οικονομικϊν ετϊν 2011, 2012 και 2013 και δεν ςυμψθφίςτθκε εντόσ των πζντε (5) ετϊν, ςυμψθφίηεται ςε ιςόποςεσ δόςεισ εντόσ δζκα (10) ετϊν με οποιαςδιποτε φφςεωσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ των τραπεηϊν, αρχισ γενομζνθσ από1.1.2020 (περ.α’). Θ ρφκμιςθ αυτι εφαρμόηεται επί υποκζςεων για τισ οποίεσ ζχουν υποβλθκεί αρχικζσ και τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ ενϊπιον τθσ φορολογικισ αρχισ και δεν ζχουν εξεταςκεί, κακϊσ και επί εκκρεμϊν υποκζςεων κατά τθν ζννοια του δευτζρου και τρίτου εδαφίου τθσ παρ.2 του άρκρου 49 του ν.4509/2017 (περ.β’). Δ. ΑΡΘΡΟ 95 – ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ΢ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙ΢Θ΢ ΧΡΕΩ΢ΣΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΤ ΕΚΔΙΔΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΠΙ΢ΣΩΣΙΚΟΤ΢ ΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢ΜΟΤ΢ 1. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ τροποποιείται θ περίπτωςθ α’ του άρκρου 23 του ν.4172/2013 προκειμζνου οι τόκοι από τα χρεωςτικά ομόλογα που εκδίδουν πιςτωτικοί ςυνεταιριςμοί που λειτουργοφν ωσ πιςτωτικά ιδρφματα να εμπίπτουν ςτθν εξαίρεςθ που προβλζπεται ςτισ υπόψθ διατάξεισ. 2. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ προςτίκεται παράγραφοσ 8 ςτο άρκρο 3 του ν.1667/1986, προκειμζνου για τα πάςθσ φφςεωσ ομόλογα που εκδίδονται από πιςτωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ που λειτουργοφν ωσ πιςτωτικά ιδρφματα, να ιςχφουν αναλόγωσ οι φορολογικζσ και άλλεσ ρυκμίςεισ των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρκρου 14 του ν.3156/2003. Επιςθμαίνεται ότι βάςει τθσ ωσ άνω προςκικθσ ςτο άρκρο 3 του ν.1667/1986, θ ζκδοςθ των πάςθσ φφςεων ομολόγων που εκδίδουν πιςτωτικοί ςυνεταιριςμοί που λειτουργοφν ωσ πιςτωτικά ιδρφματα, θ παροχι κάκε είδουσ αςφαλειϊν, όλεσ οι ςυμβάςεισ που προβλζπονται ςτο νόμο 3156/2003, κακϊσ και κάκε ςχετικι ι παρεπόμενθ ςφμβαςθ ι πράξθ και θ καταχϊριςθ αυτϊν ςε δθμόςια βιβλία όπου απαιτείται, οι προςωρινοί και οριςτικοί τίτλοι ομολογιϊν, θ διάκεςθ και κυκλοφορία αυτϊν, θ εξόφλθςθ του κεφαλαίου από ομολογίεσ και από επιχειρθματικζσ απαιτιςεισ που τισ καλφπτουν και εν γζνει θ άςκθςθ δικαιωμάτων που απορρζουν από ομολογίεσ που εκδίδονται ςφμφωνα με το νόμο 3156/2003 και από επιχειρθματικζσ απαιτιςεισ που τισ καλφπτουν, θ μεταβίβαςθ ομολογιϊν εντόσ ι εκτόσ οργανωμζνθσ αγοράσ ι χρθματιςτθρίου, απαλλάςςονται και των τελϊν χαρτοςιμου. 4. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου αυτοφ ορίηεται ότι θ ιςχφσ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ αρχίηει από 1.1.2014. 4 ΑΔΑ: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η Ε. ΑΡΘΡΟ 96 – ΧΟΡΘΓΘ΢Θ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙ΢ΧΤ΢Θ΢ ΠΛΘΓΕΝΣΩΝ 1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 96 του υπόψθ νόμου χορθγείται ζκτακτθ εφάπαξ ενίςχυςθ με τθ μορφι επιδόματοσ ςτα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που διζμεναν ςε ακίνθτα ι χρθςιμοποιοφςαν ωσ επαγγελματικι ςτζγθ ακίνθτα που επλιγθςαν από τον ςειςμό τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2018 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Ηακφνκου τθσ Περιφζρειασ Ιονίων Νιςων και τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ προςωρινά ακατάλλθλα ι επικίνδυνα για χριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν. Θ ανωτζρω εφάπαξ ενίςχυςθ ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ ανά ακίνθτο και ςτο ποςό των χιλίων (1.000) ευρϊ ανά χϊρο βοθκθτικισ χριςθσ. Σα ανωτζρω ποςά δεν καταβάλλονται ακροιςτικά, όταν τα πλθγζντα ακίνθτα και οι βοθκθτικοί χϊροι χρθςιμοποιοφνται από τον ίδιο δικαιοφχο και ζχουν ανεγερκεί εντόσ του ιδίου οικοπζδου ι γθπζδου. Σο ποςό των χιλίων (1.000) ευρϊ χορθγείται για βοθκθτικοφσ χϊρουσ, όπωσ αποκικεσ, εφόςον ςτο ίδιο οικόπεδο ι γιπεδο δεν υφίςταται κτιριο κατοικίασ του ιδίου δικαιοφχου. 2. Περαιτζρω, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του ίδιου ωσ άνω άρκρου ορίηεται ότι θ ανωτζρω ζκτακτθ ενίςχυςθ δεν υπόκειται ςε φορολογία και δεν κατάςχεται ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει, ςυμπεριλαμβανομζνων των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) και των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.), τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ και τα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ.1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ). 3. Επίςθσ, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του ίδιου ωσ άνω άρκρου προβλζπεται ότι με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Τποδομϊν και Μεταφορϊν κακορίηονται οι κατθγορίεσ των δικαιοφχων, οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία, ο χρόνοσ και ο τρόποσ καταβολισ και κάκε άλλο ηιτθμα τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα για τθ χοριγθςθ τθσ υπόψθ ενίςχυςθσ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ 5 ΑΔΑ: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδζκτεσ πίνακα Γϋ (εκτόσ του αρικμοφ 2 αυτοφ) 2. Κεντρικι Τπθρεςία ΢ΔΟΕ και τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ τθσ 3. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 4. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν – Σμιμα Εϋ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ, Βϋ, (εκτόσ των αρικ.1 και 2 αυτοφ), Ηϋ, Θϋ, Θϋ, Ιϋ, ΙΒϋ, ΙΓϋ, ΙΔϋ, ΙΕϋ, Ι΢Σϋ, ΙΗϋ, ΙΘϋ, ΙΘϋ, Κϋ, ΚΑϋ, ΚΒϋ και ΚΓϋ 2. Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Προςταςίασ Καταναλωτι, Γενικι Δ/νςθ Αγοράσ, Δ/νςθ Εταιρειϊν, Πλ. Κάνιγγοσ, Σ.Κ. 101 81, Ακινα 3. Τπουργείο Οικονομικϊν, Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων (ΕΛΣΕ), Βουλισ 7, Σ.Κ. 105 62, Ακινα 4. ΔΣΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 5. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘ΢Θ» 6. Γραφείο κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν 7. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 2. Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 3. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Δ/ντϊν 4. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 5. Αυτοτελζσ Σμιμα ΢υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 6. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ – Σμιματα Αϋ , Βϋ , Γϋ 7. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 6

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις