86104/Ε3/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΧορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.(ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ)ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ signed by INFORMATICS Digitally INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY DEVELOPMENΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Date: 2019.05.30 12:20:54 EEST T AGENCY Reason: Location: Athens ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 30 Μαΐου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) & Β΄ (Δ.Ε.) --Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – Μαρούσι Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Α. Γιαννόπουλος (Π.Ε.) Τηλέφωνο : 210 344 3131 E-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.) Τηλέφωνο : 210 344 2417 E-mail: t09pde2n@minedu.gov.gr Αρ. Πρωτ. 86104/Ε3 Βαθμός Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΘΕΜΑ : Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής: ΚΕΦ. 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007) «Η άδεια (υπηρεσιακής εκπαίδευσης) χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.» Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-02-2002), όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε [με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄/11-02-2014)] και ισχύει, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/0902-2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-1-2003) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 τ.Β΄/21-10-2005) Υπουργική Απόφαση και ισχύει. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) Σελίδα 1 από 12 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση. Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄/23-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/21-2-2016) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/07-08-2017) ορίζεται ότι: «α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄134)». Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ισχύει. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ επί των παρ. Α και Β – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εκπ/κών στους οποίους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπ/σης, σας επισημάνουμε ότι: Α) στις διατάξεις της παρ. δ, παρ. 1, του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) ορίζεται ότι: «δ. Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπ/ικής άδειας. […]», και, στις διατάξεις της παρ.7, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) ορίζεται ότι «7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. […]». Β) στην υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-02-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β΄/27-02-2008) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε (με την αντικατάσταση της παρ. 7) με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/687/43403/22-11-2018 (ΦΕΚ 5441 τ.Β΄/05-12-2018) Κ.Υ.Α. και ισχύει, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα. Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Από τα οικεία Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. - Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-09-1985), όπως ισχύουν [με την αντικατάσταση της παρ. 2 της περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α΄/04-12-2015)]. Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος. Η χορήγηση των αδειών αυτών θα Σελίδα 2 από 12 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών. ΚΕΦ. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα (βλ. υποδείγματα αιτήσεων στο τέλος του εγγράφου): 1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια. γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός. στ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια. γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής. δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός. ζ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια. γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής. γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 5. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. α. Αίτηση. Σελίδα 3 από 12 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 6. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 7. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. 8. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό. α. Αίτηση. β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος. ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής. Σελίδα 4 από 12 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ α. Αίτηση. β. Άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. γ. Απόφαση του Υπουργού Υγείας για τοποθέτηση ως υπεράριθμοι-άμισθοι προς απόκτηση ειδικότητας. δ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση ειδικότητας. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ α. Αίτηση. β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο. γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του. δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Εσωτ. διανομή: 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Γενικού Γραμματέα 3. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. 4. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄ & Β΄ 5. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτ. Εκπ/σης & Μειονοτικών Σχολείων 6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. 7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. 8. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 9. Δ/νση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών - Τμήμα Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 3. Κ.Ε.Σ.Υ. (μέσω Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 4. Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού (μέσω ΔΙΠΟΔΕΜΣ) 5. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 6. Ι.Ε.Π. 7. Ι.Κ.Υ. 8. ΑΕΙ της Χώρας 9. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 10. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Δημόσιες Βιβλιοθήκες (μέσω Δ/νσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών) 11. 12. 13. 14. Δημόσια Ι.Ε.Κ. ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΙΝΕΔΙΒΙΜ Σελίδα 5 από 12 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ 15. Ακαδημία Αθηνών 12. Γ.Α.Κ. (μέσω Δ/νσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών) 13. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 14. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος 15. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 16. Ιερές Αρχιεπισκοπές 17. Ιερές Μητροπόλεις 18. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Σελίδα 6 από 12 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. I. ΕΠΩΝΥΜΟ .......................................………… ΟΝΟΜΑ ………...............................…………. II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ …...................................……….. ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ............…………………………… IV. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1) ΟΔΟΣ ………............................……………… ΑΡ....... ΠΟΛΗ …................................ Τ.Κ .............. ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2) .......................................... ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ .......................................... Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΑΚ Α Σ Τ Ο ΙΧ Ε Ι Α V. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ VI. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ .……………………………………..………………………………… Δ/ΝΣΗ........................................................ ΑΡ. ..........ΤΚ …………………. ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ (3) ....................................................... VII. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ …………………………………………………... ΚΩΔ VIII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .......................................................... ΙX. ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (4) α) εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θέμα: ..................................................................................……………………… β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης τίτλος: ......................................................................................................... X. Α.Ε.Ι.............................……. ΤΜΗΜΑ …………………………..………………...................……………………… (5) XI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (6) α) ..........................................................................................…………… β) .........................................................................................…………… γ)..........................................................................................…………… δ).............................................................................................………… …………….……………. ……../……../2019 Ο/Η ΑΙΤ………….. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΙΚΥ Σελίδα 1 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ (7) α. Φ.Ε.Κ. διορισμού : ........................................... β. Έτος γέννησης: .......................... γ. Συνολικός χρόνος αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης (μέχρι 31-8-2019): έτη ........... μήνες ........... δ. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μέχρι 31-8-2019): έτη........... μήνες........... ε. Βεβαιώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί ……….……………..…………………...................... ……….…………………………..........................................................................................................……….…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… στ. Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός δεν διώκεται ποινικά ούτε εκκρεμεί εις βάρος του πειθαρχική δίωξη ΝΑΙ (δεν διώκεται) ΟΧΙ (διώκεται) ζ. Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου…………............. ή διδακτορικού διπλώματος………… …………………….. Εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .............................................................................. ……../……../2019 Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ……………......................................................... ΟΔΗΓΙΕΣ (1) Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση μονίμου κατοικίας. (2), (3) Αναγράφεται τουλάχιστον ένα τηλέφωνο κατά περίπτωση για άμεση επικοινωνία. (4), (5), (6) Συμπληρώνονται από τον/την εκπ/κό (τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση). (7) Συμπληρώνονται από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΙΚΥ Σελίδα 2 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. I. ΕΠΩΝΥΜΟ .......................................………… ΟΝΟΜΑ ………...............................…………. II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ …...................................……….. ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ............…………………………… IV. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1) ΟΔΟΣ ………............................……………… ΑΡ....... ΠΟΛΗ …................................ Τ.Κ .............. ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2) .......................................... ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ .......................................... Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΑΚ Α Σ Τ Ο ΙΧ Ε Ι Α V. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ VI. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ .……………………………………..………………………………… Δ/ΝΣΗ........................................................ ΑΡ. ..........ΤΚ …………………. ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ (3) ....................................................... VII. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ …………………………………………………... ΚΩΔ VIII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ .......................................................... ΙX. ΕΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ …………….. ΕΝΑΡΞΗ …………….. ΛΗΞΗ …………….. X. ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: (4) α) εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θέμα: ..................................................................................……………………… β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης τίτλος: ......................................................................................................... X. Α.Ε.Ι.............................……. ΤΜΗΜΑ …………………………..………………...................……………………… (5) XI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (6) α) ..........................................................................................…………… β) .........................................................................................…………… γ)..........................................................................................…………… δ).............................................................................................………… …………….……………. ……../……../2019 Ο/Η ΑΙΤ………….. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΙΚΥ Σελίδα 1 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ (7) α. Φ.Ε.Κ. διορισμού : ........................................... β. Έτος γέννησης: .......................... γ. Συνολικός χρόνος αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης (μέχρι 31-8-2019): έτη ........... μήνες ........... δ. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μέχρι 31-8-2019): έτη........... μήνες........... ε. Βεβαιώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί ……….……………..…………………...................... ……….…………………………..........................................................................................................……….…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… στ. Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός δεν διώκεται ποινικά ούτε εκκρεμεί εις βάρος του πειθαρχική δίωξη ΝΑΙ (δεν διώκεται) ΟΧΙ (διώκεται) ζ. Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ............ ή διδακτορικού διπλώματος ………… Εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .............................................................................. ……../……../2019 Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ……………......................................................... ΟΔΗΓΙΕΣ (1) Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση μονίμου κατοικίας. (2), (3) Αναγράφεται τουλάχιστον ένα τηλέφωνο κατά περίπτωση για άμεση επικοινωνία. (4), (5), (6) Συμπληρώνονται από τον/την εκπ/κό (τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση). (7) Συμπληρώνονται από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΙΚΥ Σελίδα 2 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ I. ΕΠΩΝΥΜΟ .......................................………… II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ………...............................…………. …...................................……….. ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ............…………………………… IV. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1) ΟΔΟΣ ………............................……………… ΑΡ....... ΠΟΛΗ …................................ Τ.Κ .............. ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2) .......................................... ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ .......................................... Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΑΚ Α Σ Τ Ο ΙΧ Ε Ι Α V. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ VI. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ .……………………………………..………………………………… Δ/ΝΣΗ........................................................ ΑΡ. ..........ΤΚ …………………. ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ (3) ....................................................... VII. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ …………………………………………………... ΚΩΔ VIII. ΕΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Α΄, Β΄, Γ΄): ......... ΕΝΑΡΞΗ …………. ΛΗΞΗ .........…. ΙX. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (4) ……………………………………………………………………………..…………………………………….………… ……………………………………………………………………….……………………………………………………….… …………………………………………………………………..………………………………………………………….….. X. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (5) α)...........................................................................……………… β) ............................................................................…………… γ) ............................................................................…………… δ) ...............................................................................………… …………….……………. ……../……../2019 Ο/Η ΑΙΤ………….. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Σελίδα 1 ΑΔΑ: 6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ (6) α. Φ.Ε.Κ. διορισμού: ........................................... β. Συνολικός χρόνος αδειών χωρίς αποδοχές (μέχρι 31-8-2019): έτη ............. μήνες ............. γ. Βεβαιώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υπηρετεί ……….……………..…………………...................... ……….…………………………..........................................................................................................……….…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .............................................................................. ……../……../2019 Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ……………......................................................... ΟΔΗΓΙΕΣ (1) Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της μονίμου κατοικίας. (2), (3) Αναγράφεται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου κατά περίπτωση για άμεση επικοινωνία. (4), (5) Συμπληρώνονται από τον/την εκπ/κό (τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση). (6) Συμπληρώνονται από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Σελίδα 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις