ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 10/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων από 16-31.5.2017
Τεύχος 10 ΜΑΙΟΣ 2019 | docman.gr 16-31.5.2019 Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων Νέο νομοθετικό πλαίσιο Ν.4611/2019- ΦΕΚ: 73/Α/2019 -Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Προληπτικός έλεγχος δαπανών Με διατάξεις του τρίτου εδαφίου υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ του του άρθρου 31 του Ν 4270/2014 τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4607/2019ΦΕΚ: 65/Α/2019, και τις διατάξεις του άρθρου 121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 73/Α/17.5.2019, ορίζεται : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΑΕΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ' ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ Ν.4612/2019- ΦΕΚ: 77/Α/2019 -Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις. Ν.4613/2019- ΦΕΚ: 78/Α/2019 -Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις. Από παρ.1 του «31.7.2019», Ν.4611/2019- κατά ΦΕΚ: παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ και νομικών Οργανισμό των προαναφερόμενων προσώπων, «με Προνοιακών λοιπών εξαίρεση τον Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στον έλεγχο αυτόν, στις δαπάνες των οποίων δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος» Ν.4614/2019- ΦΕΚ: 79/Α/2019 -ύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την εγκατάσταση συνοριακού σημείου διέλευσης στην περιοχή της Λίμνης Πρέσπας και άλλες διατάξεις. σελ. 1 όπως διαμορφώθηκαν μετά την τροποποίησή του με ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΕ της WWW.DOCMAN.GR 2 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών 86646/Ζ1/2019. Στεγαστικό στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατ’ επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, 2019.ΑΔΑ: ΩΤ7Φ4653ΠΣ-Τ56 όπως Η χορήγηση του επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.140832/Ζ1/258-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος Κρατήσεις δημόσιων συμβάσεων τροποποιήθηκε με την στεγαστικού 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) Κ.Υ.Α. υπ’ Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) δεν προσμετρούνται τα ημιτελή κτίσματα εφαρμόζεται για το ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής. Ασφαλιστική ενημερότητα Ν.4611/2019- ΦΕΚ: 73/Α/2019 -Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, - Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και Ν.4612/2019- ΦΕΚ: 77/Α/2019 Έργου … άλλες διατάξεις. Άρθρο Δέκατο Τέταρτο Στο τέλος (…)Άρθρο 23 Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση της περίπτωσης θ΄ της παρ. 7 του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας Η προσκόμιση αποδεικτικού άρθρου 53 του ν. 4412/2016 ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «και ποσοστό δυόμισι τοις α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών πληρωμής από το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από αυτούς Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον το (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της Τοπικής παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) εξακολουθούν να Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και στους Οργανισμούς έργου. Με απόφαση του Υπουργού προσκομίζεται από τον δικαιούχο στους διενεργούντες την πληρωμή ή την Υποδομών και Μεταφορών εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του. καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η (…) γ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων διαδικασία για το άνοιγμα έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής και απόδοσης του ποσοστού, ο ενημερότητας προσκομίζεται από τον υπόχρεο στην υπηρεσία που φορέας διακίνησης και απόδοσης υποβάλλεται η προσφορά. Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη στους δικαιούχους, καθώς και κάθε δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 29. άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Βλέπε περισσότερα στα άρθρα 23-28 του ανωτέρω νόμου. Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 29. σελ. 2 αριθ. WWW.DOCMAN.GR 3 Αποδοχές δεύτερης θέσης Μισθολογικές παροχές Ν.4613/2019- ΦΕΚ: 78/Α/2019 (…) Άρθρο 22 Ελεγκτική αποζημίωση 1. Στους επιθεωρητές, ελεγκτές και εμπειρογνώμονες των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄296), που αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και των οποίων φορέων οι επικεφαλής συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους πενήντα (50) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176). 2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού έχουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά ημέρα ελέγχου, το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής, καθώς και η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου. 3. Η παρούσα αποζημίωση συμψηφίζεται με οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό επίδομα, ελεγκτική αποζημίωση ή άλλη σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων παροχή που καταβάλλεται στους υπαγομένους στις διατάξεις του παρόντος. Ν.4611/2019- ΦΕΚ: 73/Α/2019 (…) Άρθρο 66 Αποζημίωση ελεγκτών ΟΑΕΔ (Προσθήκη παρ.10 στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)) «10. Για την αποζημίωση όσων διενεργούν ή συμμετέχουν στη διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ, δεν εφαρμόζονται τα όρια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.» σελ. 3 Ν.4612/2019- ΦΕΚ: 77/Α/2019 -Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις. Άρθρο Ένατο Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2530/1997 1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ο περιορισμός εδαφίου δεν του προηγούμενου καταλαμβάνει τους Δικαστικούς Λειτουργούς που κατέχουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 διδακτικού μόνιμη οργανική προσωπικού θέση Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών από τη δεύτερη αυτή θέση δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό των ανωτάτων ορίων αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών τους που προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.». 2. Εισπραχθείσες, από δικαστικούς λειτουργούς, αποδοχές από δεύτερη θέση τους Διδακτικού Ερευνητικού Ιδρυμάτων, πέραν των Ανώτατων ως μέλη Προσωπικού Εκπαιδευτικών των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2530/1997, θεωρούνται νόμιμες και δεν αναζητούνται. WWW.DOCMAN.GR 4 Ασφαλιστικά 641378/2019.α)Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)» β)Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου. Διορισμός σε δεύτερη θέση ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448/2019 ΕΓΚ/27/2019 ΑΔΑ: ΩΤΑΒ465ΧΠΙ-ΔΥΡ Φ80000/19581/580/2019.Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές των αιρετών ΑΔΑ: ΩΣ2Ι465Θ1Ω-Ν6Χ «Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από Φ10042/57802/1618/2019.Σχετικά με τις ασφαλιστικές την πρώτη θέση σε περίπτωση κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση" Σε περίπτωση αποδοχής διορισμού ήδη υπηρετούντος υπαλλήλου σε δεύτερη θέση σε έναν από τους φορείς της παρ.1 του άρ.35 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος δεν οφείλει να υποβάλει αίτηση παραίτησης στον πρώτο φορέα διορισμού του, δεδομένου ότι όπως ρητά προκύπτει από τη διάταξη της παρ.3 του ίδιου άρθρου, η παραίτησή του από το φορέα αυτό θεωρείται ότι συντελείται αυτοδικαίως με την αποδοχή του διορισμού του στο νέο φορέα. Βάσει των ανωτέρω, κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους του υπαλλήλου στη δεύτερη θέση, προκειμένου στη συνέχεια ο φορέας διορισμού στη δεύτερη θέση να προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού του, ο υπάλληλος με υπεύθυνη δήλωση δύναται να γνωστοποιεί ότι υπηρετεί ήδη στο δημόσιο και ότι με την αποδοχή του διορισμού του στη δεύτερη θέση ενεργοποιείται η διάταξη της παρ.3 του άρ.35 του Υπαλληλικού Κώδικα. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις εφαρμογής της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα, ως ημερομηνία διορισμού του υπαλλήλου στη δεύτερη θέση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.(ΑΔΑ: Ω2Ρ5465Θ1Ω-Γ01) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΦΚΑ/Γ31/214/2019.Ρύθμιση οφειλών προς ΟΡΘΗ τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019.(ΑΔΑ: 6ΗΡΡ465ΧΠΙ-0ΗΖ) ΕΓΚ/24/2019 Φ.10141/οικ.19892/539/2019.«Συνταξιούχοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά δικαιώματα».(ΑΔΑ: Ψ1ΤΓ465Θ1Ω-Α5Π) ή οι Δ.15/Δ΄/11183/286/2019.Ασφαλιστικές οποίοι συγγενικά εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου ν.4387/2016.(ΑΔΑ:6Δ70465Θ1Ω-Ν5Δ ) 39 παρ. 9 του Φορολογικά 1195/2019- ΦΕΚ: 1860/Β/2019 -Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. Α.1196/2019- ΦΕΚ: 1762/Β/2019 -Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων αποδοχής του διορισμού του στη θέση οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του αυτή, η οποία δηλώνεται με την ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α'). ορκωμοσία, ημερομηνία κατά την οποία άλλωστε λύεται αυτοδικαίως και η 1197/2019- ΦΕΚ: 1911/Β/2019 -Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με υπαλληλική σχέση με την πρώτη θέση ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). σελ. 4 WWW.DOCMAN.GR

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις