ΕΑΑΔΗΣΥ/3005/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής.(ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.03 10:57:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4 Αρ. πρωτ.: 3005 Αθήνα, 03/06/2019 Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες : eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Κεφαλληνίας 45 και Κόμνα Τράκα 112 57, Αθήνα Ε. Μουτσοπούλου, Γ. Κυρίτσης Μ. Παναγοηλιοπούλου eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700, -740, -738 213 2124 777 www.hsppa.gr Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) www.eaadhsy.gr Θέμα: “Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής” Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων:  έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,  έργων άνω και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ εφαρμογή του αρ. 50 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  μελετών άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής και  μελετών άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Οι όροι των ως άνω τευχών έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί συνολικά στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν. 4605/2019, 33 του ν. 4608/2019 και 56 του ν. 4609/2019. Τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr σε επεξεργάσιμη μορφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αναθέτουσες αρχές για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες έχουν εκκινήσει μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ως άνω νόμων, κατά περίπτωση. 1 ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4 Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019), τα ως άνω αναθεωρημένα τεύχη διακηρύξεων θα αποσταλούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προς δημοσίευση και θα αποκτήσουν δεσμευτικό περιεχόμενο για τις αναθέτουσες αρχές μετά τη δημοσίευσή τους. Μέχρι την ως άνω δημοσίευση οι αναθέτουσες αρχές δύνανται είτε να χρησιμοποιούν τα ως άνω αρχεία για τη σύνταξη των διακηρύξεών τους, είτε, σε περίπτωση που οι ίδιες έχουν ήδη προβεί σε σχετικές προσαρμογές των όρων των υφιστάμενων πρότυπων διακηρύξεων, βάσει της ρήτρας ευελιξίας, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμβατότητα των προσαρμογών, στις οποίες έχουν προβεί, με τις διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων. Επισημαίνεται ότι, προς υποβοήθηση του έργου των αναθετουσών αρχών, οι σχετικές προσαρμογέςεπικαιροποιήσεις όρων εμφαίνονται με τη μορφή παρακολούθησης αλλαγών τόσο στα άρθρα των διακηρύξεων όσο και στις σημειώσεις τέλους των επικαιροποιημένων τευχών. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι θα ενημερωθείτε με νέο έγγραφο της Αρχής για τη δημοσίευση των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καταπόδης Εσωτ. Διανομή: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Γραφείο Νομικού Συμβούλου Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Δ/νση Βάσεων Δεδομένων και ΚΗΜΔΗΣ Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 2 ΑΔΑ: 60ΦΞΟΞΤΒ-ΒΕ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Βουλή των Ελλήνων 3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) • Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών), • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, • Υπουργείο Εξωτερικών, • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, • Υπουργείο Οικονομικών, • Υπουργείο Υγείας, • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, • Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, • Υπουργείο Τουρισμού. 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις