Δ.ΕΙΣΦ.Μ./259/676491/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18.(ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η) ΕΓΚ/28/2019
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.03 14:47:16 EEST Reason: Location: Athens Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./259/676491 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 28 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του πίνακα A΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ e-mail d.eisf.misth@efka.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ.: Π. Καρρά Τηλ. :210 5285684 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ.: Ε. Βλαχογιάννη Τηλ. : 210 5285642 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ.: Μ. Προδρομίδου Τηλ. : 210 5285581 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-mail d.asfalisis@efka.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πληρ. : Γ. Βαρουχάκης Τηλ. : 210 5285686 Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18» Σχετ.:1.Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ 212/Α΄/18-12-2018) 2. Η υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-2-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-2-2019) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄/18-122018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» καθώς 1 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-2-2019 (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-22019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του εν λόγω Νόμου, με την οποία ρυθμίστηκαν επιμέρους θέματα σχετικά με τα υπαγόμενα πρόσωπα και τη διαδικασία υπαγωγής τους στο εν λόγω πρόγραμμα, την έναρξη και λήξη της επιδότησης κ.λ.π. και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4583/2018 ορίζεται ότι: «1. Από 1/1/2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/3220/72/26-2-2019 (ΦΕΚ 681/Β’/ 28-2-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι: «1. Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ.1,3 και 9 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει με το με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α’ 236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 το Ν.4578/2018 (Α΄200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.» 2. ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2019 πρόγραμμα επιδότησης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της εργασίας των νέων εργαζομένων έως 25 ετών. 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., δικαιούχοι υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 2 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η 1. Θα πρέπει να ασκούν οικονομική δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. δραστηριότητα και να 2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών. 3. Οι εργοδότες των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 7 της ίδιας ΚΥΑ αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017 (Α΄137). Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι: «1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011( Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α΄και β΄κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 1.» 4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά από το άρθρο 38 παρ. 1,3 και 9 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει με το άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (Α΄236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016(Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4578/2018 (Α΄200), καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των πάσης φύσεως μεικτών αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα. Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική 3 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους) τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα γνωστά. Κατά συνέπεια, το ποσοστό κλάδου κύριας σύνταξης της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη μετά την προβλεπόμενη μείωση για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφώνεται ως εξής: ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6,67% Από 1/1/2019 6,67% 13,34% Άρθρο 38 παρ.1&3 του Ν.4387/2016 11,88% Από 1/1/2019 5,21% Από 1/1/2019 6,67% 6,67% Από 1/1/2020 13,34% Από 1/1/2020 6,84% Από 1/1/2019 5,00% Από 1/1/2019 11,84% Από 1/1/2019 6,67% Από 1/1/2020 6,67% Από 1/1/2020 13,34% Από 1/1/2020 Άρθρο 38 παρ.9 του Ν.4387/2016 & άρθρο 27 παρ.2 του Ν.4445/2016 (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) Άρθρο 40 παρ. 6 του Ν.4387/2016 & άρθρο 3 του Ν.4578/2018 (τ. ΟΓΑ) 5. ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένων εργοδοτικών εισφορών οριοθετείται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας του εργαζόμενου/ης νέου/ας κάτω των 25 ετών και μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του/της εν λόγω εργαζόμενου/ης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01/01/2019 και εφεξής. 6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. Σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., ο υπόχρεος εργοδότης που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να καταχωρεί : 4 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η Α. Στο πεδίο 44 Επιδότηση Εργοδότη (%) το ποσοστό μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης 6,66%. Β. Στο πεδίο 45 Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) το ποσό μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς, όπως προκύπτει ως το γινόμενο των αποδοχών του πεδίου 39 (Αποδοχές) επί του ποσοστού μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης 6,66%. Γ. Στο πεδίο 46 Καταβλητέες Εισφορές (ποσό) θα καταχωρείται το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της μείωσης (πεδίο 45) από το ποσό των συνολικών εισφορών (πεδίο 42 - Συνολικές Εισφορές). Π.χ. Πεδίο Περιγραφή 32 39 40 41 42 43 44 45 46 Πακέτο Κάλυψης Αποδοχές Εισφορές Ασφαλισμένου (ποσό) Εισφορές Εργοδότη (ποσό) Συνολικές Εισφορές (ποσό) Επιδότηση Ασφαλισμένου (ποσό) Επιδότηση Εργοδότη (%) Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) Καταβλητέες Εισφορές (ποσό) 101 1000,00 160,00 250,60 410,60 0,00 6,66% 66,60 344,00 Κατά συνέπεια στο ανωτέρω παράδειγμα ο εργοδότης, μετά την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών ποσού 344,00 ευρώ. Επίσης, η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας , bonus κ.λ.π.). Διευκρινίζεται ότι η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων που υπάγονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα έχει εφαρμογή για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 6/2019 και εφεξής. 7. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Η υποβολή των ασφαλιστικών στοιχείων μέσω Α.Π.Δ., διέπεται από τις ισχύουσες από τη νομοθεσία διατάξεις και πραγματοποιείται στις ημερομηνίες που ορίζονται σε Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδονται κάθε έτος. Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται από τους εργοδότες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α., της έδρας του εργοδότη. Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της Α.Π.Δ., διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του Άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του Άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 και του Άρθρου 19 του Ν.4075/2012. Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ., επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 5 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η 8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). Για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται στο σύνολό τους ή καταβάλλονται μερικώς, συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26, του Α.Ν.1846/1951 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 60 του Ν. 2676/1999. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους. (Άρθρο 21 του Ν. 4075/2012 και περ.11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, όπως ισχύουν). Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, στην περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, επιβάλλονται μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες. 9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Στις διατάξεις της παρ. 6, Άρθρου 1 της με αριθμ. Δ215/Δ’/3220/72/28-02-2019 Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ότι: «Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του ν.4387/2016 (Α’85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.4488/2017 (Α’137), είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, είτε από την 01/01/2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος». Συνεπώς, στις περιπτώσεις που προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της 33/25-07-2018 Εγκυκλίου Ε.Φ.Κ.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλει Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2019 χωρίς της χρήση του ποσοστού της επιδότησης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ. (Δ.Μ.Σ.Α.). Για τη διαχείριση αυτών των περιπτώσεων, περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν με νεότερο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων. 6 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο εργοδότης δύναται μετά από αίτηση του να λαμβάνει βεβαίωση περί υπαγωγής του στο πρόγραμμα μειωμένης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς. Για την χορήγηση της βεβαίωσης προαπαιτείται έλεγχος της ορθότητας στο πρόγραμμα επιδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Την παρούσα να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων. Συν/να: - Το άρθρο 86 του ν. 4583/18 (ΦΕΚ 212/τ Α΄/18-12-2018) - Η αρ. Δ.15/Δ΄/3220/72/28-2-2019 (ΦΕΚ 681/τ Β΄/28-2-2019) Υπουργική Απόφαση. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 7 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ……………… Δ/ΝΣΗ …………………… ΤΜΗΜΑ: ………………………………… Ταχ. Δ/νση :……………………………. Πληροφ.: …………………………………. Τηλ.: ……………………………………... E-Mail : …………………………………. Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Από τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα η επιχείρηση με Επωνυμία ……………………………………....………………., Α.Μ.Ε. : …………..………………, Α.Φ.Μ. : ………..……….…..…., έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς για μισθωτούς έως 25 ετών σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4583/2018 από …... / …... / …….. (Εγκ. ΕΦΚΑ …/2019). Η παρούσα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως για κάθε νόμιμη χρήση. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Υπόδειγμα βεβαίωσης 8 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γρ. κ. Διοικητή dioikitis@efka.gov.gr 2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr 4. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 10110 Αθήνα asfmis@ggka.gr 5. Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ) Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57, Αθήνα dioikitis@etea.gov.gr 6. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων) Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι 7. Ανάδοχος Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πατησίων 12, Αθήνα 8. Oργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος infoportal@oaed.gr 9. Γ.Σ.Ε.Ε. 28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα info@gsee.gr 10. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα pol@otenet.gr 9 ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η ΑΔΑ: 9ΠΟΠ465ΧΠΙ-49Η

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις