6965/222/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών .

ΦΕΚ: 2008/Β/20196965/222/2019,ΦΕΚ-2008/Β/31.05.2019 www.docman.gr 6965/222/2019,ΦΕΚ-2008/Β/31.05.2019 Καθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚOIΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄), όπως ισχύει, β) του άρθρου 66 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α΄), γ) της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α΄), όπως ισχύει, δ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α), όπως ισχύει, ε) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και της διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α), στ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α), ζ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει, η) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Υφυπουργών», Αναπληρωτών Υπουργών και θ)του π.δ. 23/2019 (Α' 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών», ι) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2.Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄). 3.Την αριθμ. οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 1 6965/222/2019,ΦΕΚ-2008/Β/31.05.2019 www.docman.gr στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο Μπάρκα» (ΦΕΚ 733/Β). 4.Το αριθμ. 12983/13-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ. 5.Το αριθμ. πρωτ. 126/22-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 1060/12/19-2-2019 απόφαση ΔΣ του Οργανισμού. 6.Την αριθμ. οικ.22086/1970/17-5-2019 εισηγητική έκθεση της Γ.Δ.Ο.Υ. 7.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 14.000.000,00€ περίπου και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 4419 «Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.» του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε: Ορίζουμε το ύψος της αποζημίωσης σε εικοσιπέντε ευρώ (25€) για κάθε έναν από τους ελέγχους της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (88 Α΄), όπως ισχύει και μέχρι την πραγματοποίηση δώδεκα (12) ελέγχων το μήνα ανά υπάλληλο του ΟΑΕΔ. Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων των δώδεκα (12) ελέγχων το μήνα δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση. Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται έπειτα από σχετική βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου, από το οποίο πιστοποιούνται αναλυτικά οι έλεγχοι που έχει πραγματοποιήσει κάθε υπάλληλος, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/82850/0022/25-9-2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ), όπως ισχύει κατά το μέρος που ρυθμίζει διαδικασίες κλπ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 34 παρ. 11 του ν. 4144/2013. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2019, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Μαΐου 2019 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις