Ε.2092/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 15% ΣΕ 10%, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ ν.4603/2019.(ΑΔΑ:6Λ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν5Μ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΢ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.04 08:22:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Λ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν5Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΔ΢Η΢ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄ Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 Ταρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Τειέθσλν : 210 3375315 -6 210 3375311-312 Fax : 210 3375001 E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr d12.b@yo.syzefxis.gov.gr Url : www.aade.gr Αθήνα, 3 Ιοςνίος 2019 Απ. Ππωη: Δ.2092 ΠΡΟ΢: Ωο Π.Γ. ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηη μείωζη ηος ζςνηελεζηή θοπολογίαρ και παπακπάηηζηρ θόπος μεπιζμάηων από 15% ζε 10%, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 65 ηος ν.4603/2019. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.4603/2019 (ΦΔΚ Α΄ 49), νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ Δ.2047/2019 εγθύθιηό καο, κεηώζεθε από 15% ζε 10% ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ κεξηζκάησλ. Οκνίσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013, ώζηε ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηα κεξίζκαηα λα νξηζζεί ζην 10%, αληί ηνπ 15% πνπ ίζρπε κέρξη πξόηηλνο. 2. Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη θαηά ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2019 θαη κεηά. 3. Δπνκέλσο, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο θαη παξαθξάηεζεο θόξνπ κεξηζκάησλ 10% εθαξκόδεηαη επί ησλ αθόινπζσλ δηαλνκώλ: 1 ΑΔΑ: 6Λ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν5Μ α) ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη Α.Δ., ΔΠΔ θαη ΗΚΔ, γηα ηα νπνία ε απόθαζε έγθξηζεο δηαλνκήο (ηνπ ηξέρνληνο ή ησλ πξνεγνύκελσλ θνξνινγηθώλ εηώλ) από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ έρεη ιεθζεί από ηελ 1.1.2019 θαη κεηά. Ωο εθ ηνύηνπ, γηα ηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ ηα ππόςε λνκηθά πξόζσπα θαη γηα ηα νπνία ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηε ιήςε απόθαζεο έγθξηζήο ηνπο είλαη πξηλ ηελ 1.1.2019 εθαξκόδεηαη ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο 15%. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ δηαλεκεζεί πξνκεξίζκαηα από Α.Δ. ή έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνζσξηλέο απνιήςεηο έλαληη θεξδώλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κέζα ζην θνξνινγηθό έηνο 2018, επί ησλ νπνίσλ έρεη δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 15%, δεδνκέλνπ όηη ε απόθαζε δηαλνκήο ησλ νπνίσλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ, αληίζηνηρα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2019, εθαξκόδεηαη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο (10%). β) ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, θνηλσλίεο αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλήο εηαηξείεο, θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο, πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία, γηα ηα νπνία ν ρξόλνο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμήο ηνπο από ηα κέιε ησλ ππόςε λνκηθώλ νληνηήησλ είλαη κεηά ηελ 1.1.2019. Όπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηό καο, σο ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ (κεξηζκάησλ), ηα νπνία αθνξνύλ θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα ηεξνύκελα βηβιία, ζεσξείηαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εκπξόζεζκεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο ηνπο. Γηα ηπρόλ δηαλεκόκελα θέξδε παξειζόλησλ θνξνινγηθώλ εηώλ, θαζώο θαη γηα ηηο πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδώλ ησλ πην πάλσ εηαηξεηώλ, δεδνκέλνπ όηη σο ρξόλνο θηήζεο ηνπ ππόςε εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ ιακβάλεη ρώξα ε δηαλνκή ή απόιεςε (πίζησζε ή θαηαβνιή), όπσο πξνθύπηεη από ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα ηεξνύκελα βηβιία, παξαθξαηείηαη θόξνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δηαλνκήο ή απόιεςεο (ήηνη, γηα δηαλνκέο παξειζνπζώλ ρξήζεσλ ή απνιήςεηο θεξδώλ εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 15%, ελώ γηα δηαλνκέο παξειζνπζώλ ρξήζεσλ ή απνιήςεηο θεξδώλ εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2019 παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 10%). 4. Γηα εηζόδεκα από κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο 10% εθαξκόδεηαη όηαλ ε απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο απηνύ (π.ρ. απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ) είλαη κεηά ηελ 1.1.2019 θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επρεξήο ε δηαπίζησζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, όηαλ ν ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ δηθαηνύρν, κέζσ 2 ΑΔΑ: 6Λ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν5Μ πίζησζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ ή κε άιιν ηξόπν, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 1.1.2019 (ζρεη. ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηόο καο). 5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.4603/2019, ήηνη 14.3.2019, έρεη παξαθξαηεζεί θόξνο κε ζπληειεζηή 15% (αληί ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή 10%), ν ηπρόλ απνδνζείο επηπιένλ θόξνο 5% επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ΠΟΛ.1129/2011 θαη 1039/2015 εγθπθιίνπο καο. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ Α.Α.Γ.Δ. ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ 3 ΑΔΑ: 6Λ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν5Μ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΓΙΑΝΟΜΗ΢: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 3. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ’ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ θαη Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, 101 81, Αζήλα 3. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ. 4. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 7 – Τ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ 5. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 6. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 7. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ΙΙΙ. Δ΢ΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α’ – Β’ 5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις