Ε.2097/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.(ΑΔΑ: ΩΔΨ846ΜΠ3Ζ-ΜΗΣ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.05 10:36:06 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΨ846ΜΠ3Ζ-ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Β΄-ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2097 Ταχ. Δ/νςθ Ταχ. Κϊδικασ Τθλζφωνο Fax E-Mail Url : : : : : : Καρ. Σερβίασ 8 101 84 Ακινα 210 3375843, -5063 210 3375354 d.eleg@aade.gr www.aade.gr ΠΡΟ΢ : Ωσ Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίςεων αναφορικά με διοικητικζσ κυρώςεισ που προβλζπονται ςτο δεφτερο εδάφιο τησ παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ» Με αφορμι ερωτιματα που ζχουν υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία μασ, αναφορικά με το πιο πάνω κζμα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 1. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρθρου 65Α του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), ορίηεται ότι με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΛΤΕ, κακορίηονται, μεταξφ άλλων, τα ςυγκεκριμζνα επί μζρουσ φορολογικά αντικείμενα του ελζγχου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενδεχόμενεσ ςυγκεκριμζνεσ ελεγκτικζσ επαλθκεφςεισ που πρζπει να διενεργοφνται, κακϊσ και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιςτοποιθτικοφ που εκδίδεται και οι επιφυλάξεισ που τυχόν διατυπϊνονται ςε αυτό. Στουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ που παραβαίνουν τισ διατάξεισ του εν λόγω άρκρου και τθσ κανονιςτικισ απόφαςθσ που προβλζπεται ςε αυτό, επιβάλλονται οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν.2523/1997. 2. Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρθρου 8 τησ ΠΟΛ.1124/2015 απόφαςησ Γ.Γ.Δ.Ε. που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ των ωσ άνω διατάξεων, ορίηεται ότι εφόςον από μεταγενζςτερο ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ προκφψουν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ ςε ςχζςθ με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίηονται ςτο πρόγραμμα ελζγχου του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, επιβάλλεται ςτον ορκωτό ελεγκτι λογιςτι και ςτθν ελεγκτικι εταιρεία διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ευρϊ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ και τθν ενδεχόμενθ υποτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, κατόπιν γνϊμθσ τθσ Ε.Λ.Τ.Ε. που παρζχεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθ λιψθ του ςχετικοφ εγγράφου τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και ανεξάρτθτα αν οι πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ κα καταβλθκοφν από τθν ελεγχόμενθ επιχείρθςθ. Οι ωσ άνω διοικθτικζσ κυρϊςεισ κατά των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν και των ελεγκτικϊν εταιρειϊν επιβάλλονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ από τθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων για τισ οποίεσ ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν οδθγεί ςε παραγραφι του δικαιϊματοσ του Δθμοςίου για ζκδοςθ καταλογιςτικισ πράξθσ. 1 ΑΔΑ: ΩΔΨ846ΜΠ3Ζ-ΜΗΣ 3. Περαιτζρω, ςτισ διατάξεισ τθσ ΠΟΛ.1124/2015 απόφαςησ Γ.Γ.Δ.Ε. και ειδικότερα ςτθ παρ. 3 του άρθρου 1, ορίηεται ότι ο ζλεγχοσ για τθν εφαρμογι των φορολογικϊν διατάξεων που διενεργοφν οι ορκωτοί ελεγκτζσ λογιςτζσ και οι ελεγκτικζσ εταιρείεσ πραγματοποιείται επί ςυγκεκριμζνων φορολογικϊν αντικειμζνων, που προςδιορίηονται ςε πρόγραμμα ελζγχου, ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙΙ τθσ ίδιασ Απόφαςθσ, ενϊ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρθρου 3, θ Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ καλφπτει όλα τα αντικείμενα που ορίηονται ςτο πρόγραμμα ελζγχου του Παραρτιματοσ ΙΙΙ και οι ορκωτοί ελεγκτζσ λογιςτζσ και οι ελεγκτικζσ εταιρείεσ, κατά τθ διενζργεια του ελζγχου εφαρμογισ των φορολογικϊν διατάξεων, υποχρεοφνται να εκτελζςουν όλεσ τισ εργαςίεσ που αναλφονται ςε αυτό το πρόγραμμα. 4. Στισ διατάξεισ του άρθρου 4 τησ ΠΟΛ.1124/2015, κακορίηεται θ υποχρζωςθ τεκμθρίωςθσ του ελζγχου εφαρμογισ των φορολογικϊν διατάξεων από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ και θ τιρθςθ αναλυτικοφ φάκελου τεκμθρίωςθσ όπου αναλφονται τουλάχιςτον θ μεκοδολογία επιλογισ δείγματοσ (αν δεν ορίηεται από το πρόγραμμα), θ αναλυτικι περιγραφι τθσ εκτελεςκείςασ εργαςίασ, τα ευριματα που προζκυψαν από τθν ελεγκτικι εργαςία και το τελικό ςυμπζραςμα ελζγχου. Σφμφωνα δε με τθν παρ. 4 του εν λόγω άρθρου, θ τεκμθρίωςθ των ανωτζρω ςε όςεσ περιπτϊςεισ δεν ορίηεται διαφορετικά από τθν απόφαςθ αυτι, κα πραγματοποιείται ςτο γενικότερο πλαίςιο του Διεκνοφσ Προτφπου Εργαςιϊν Διαςφάλιςθσ 3000 «Ζργα Διαςφάλιςθσ πζραν ελζγχου ι Επιςκόπθςθσ Ιςτορικισ Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ». Σε κάκε περίπτωςθ, θ τεκμθρίωςθ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να δίνει τθ δυνατότθτα ςε ζναν τρίτο ελεγκτι να επαλθκεφςει τθν εκτελεςκείςα εργαςία και το εξαχκζν ςυμπζραςμα. 5. Σθμειϊνεται ότι για τισ χριςεισ προ τθσ εφαρμογισ του ν. 4174/2014 (Κ.Φ.Δ.) ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 8α του άρθρου 82 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και τθσ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011. 6. Κατόπιν των ανωτζρω, οι προβλεπόμενεσ ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 65 Α του ν.4174/2013 διοικθτικζσ κυρϊςεισ ςτουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ, επιβάλλονται όταν προκφψουν από μεταγενζςτερο ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ, ςε ςχζςθ με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίηονται ςτο πρόγραμμα ελζγχου του Παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΠΟΛ. 1124/2015, κατόπιν ειδικισ, ςαφοφσ και επαρκοφσ αιτιολογίασ ςτθν ςχετικι για τθν αποδιδόμενθ παράβαςθ ζκκεςθ ελζγχου, ϊςτε να αναφζρονται ςε αυτιν οι υποχρεϊςεισ του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι κατά τθν ζκδοςθ του φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ, κακϊσ και με ποιόν τρόπο τισ παρζβθ, με βάςθ το ανωτζρω πρόγραμμα ελζγχου και τθν ελεγκτικι μεκοδολογία γενικότερα που ακολοφκθςε. Σκόπιμο δε είναι, για λόγουσ πλθρζςτερθσ αξιολόγθςθσ των τυχόν διαπραχκειςϊν εκ μζρουσ των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν και των ελεγκτικϊν εταιρειϊν παραβάςεων, να ηθτείται εγγράφωσ από αυτοφσ κατά τθ διενζργεια του ελζγχου τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςτισ επιχειριςεισ που λαμβάνουν το φορολογικό πιςτοποιθτικό, οποιαδιποτε πλθροφορία κρίνεται απαραίτθτθ, ιδίωσ τα ςτοιχεία του αναλυτικοφ φακζλου τεκμθρίωςθσ. 7. Επιςθμαίνεται ότι τα όρια των δαπανϊν που ελζγχονται όπωσ ορίηονται ςτο γενικό μζροσ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΠΟΛ. 1124/2015, όπωσ ιςχφει, (Α. Προχποκζςεισ – Περιοριςμοί διενζργειασ ελζγχου), δεν αφοροφν αποκλειςτικά ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ, αλλά εξετάηεται εάν από τισ εν λόγω δαπάνεσ προκφπτουν ςτοιχεία που άπτονται και των λοιπϊν φορολογικϊν αντικειμζνων του προγράμματοσ ελζγχου. 8. Προσ καλφτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω, παρατίκενται ενδεικτικά τα ακόλουκα παραδείγματα: Παράδειγμα α’ Από ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που διενεργικθκε ςε επιχείρθςθ με ακακάριςτα ζςοδα ζωσ 50.000.000€ που είχε λάβει Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ «χωρίσ επιφφλαξθ», προζκυψαν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ λόγω μθ αναγνϊριςθσ προσ ζκπτωςθ από το ειςόδθμα διαφόρων δαπανϊν αξίασ 2 ΑΔΑ: ΩΔΨ846ΜΠ3Ζ-ΜΗΣ τουλάχιςτον 20.000€ θ κάκε μία, διότι δεν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 22 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 65Α του Κ.Φ.Δ. κακϊσ τα ποςά των δαπανϊν υπερβαίνουν το όριο των 15.000€ που τίκεται ςτο πρόγραμμα ελζγχου του Παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΠΟΛ.1124/2015. Παράδειγμα β’ Από ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που διενεργικθκε ςε επιχείρθςθ με ακακάριςτα ζςοδα από 50.000.000€ ζωσ 100.000.000€ που είχε λάβει Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ «χωρίσ επιφφλαξθ» προζκυψαν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ λόγω μθ αναγνϊριςθσ προσ ζκπτωςθ από το ειςόδθμα διαφόρων δαπανϊν αξίασ μζχρι 20.000€ θ κάκε μία, διότι δεν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 22 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, επειδι τα ποςά των δαπανϊν δεν υπερβαίνουν το όριο των 25.000€, όπωσ αυτό τίκεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΠΟΛ.1124/2015, κα πρζπει να διερευνθκεί περαιτζρω από τον αναλυτικό φάκελο τεκμθρίωςθσ που τθρείται υποχρεωτικά από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ, εάν οι ανωτζρω δαπάνεσ εμπεριζχονται ςτο δείγμα ελζγχου το οποίο κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον το 10% του ςυνόλου ανά κατθγορία δαπάνθσ. Εφόςον ζχει καλυφκεί το ελάχιςτο όριο, ευνόθτο είναι ότι ςτισ περιπτϊςεισ που οι καταλογιςκείςεσ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ ωσ λογιςτικζσ διαφορζσ ιταν εκτόσ του ανωτζρω δείγματοσ, δεν επιβάλλεται το πρόςτιμο του άρκρου 65Α του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013). Παράδειγμα γ’ Από ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που διενεργικθκε ςε εταιρεία που είχε λάβει Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ «χωρίσ επιφφλαξθ» προζκυψαν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ λόγω μθ αναγνϊριςθσ προσ ζκπτωςθ από το ειςόδθμα διαφόρων δαπανϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 23 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν.4172/2013). Στθν περίπτωςθ αυτι, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 65Α κακϊσ οι ανωτζρω δαπάνεσ ελζγχονται ανεξαρτιτωσ ποςοφ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, κα πρζπει να εξετάηεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ το ουςιϊδεσ μζγεκοσ (ςθμαντικότθτα) των προαναφερκζντων μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν (κζμα πραγματικό) για τον προςδιοριςμό του επιβλθκζντοσ προςτίμου. Παράδειγμα δ’ Από ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που διενεργικθκε ςε εταιρεία που είχε λάβει Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ «χωρίσ επιφφλαξθ» προζκυψαν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ, λόγω των υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτθν παρακράτθςθ φόρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 62 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). Συγκεκριμζνα, καταλογίςτθκε φόροσ επί αμοιβϊν με ςυντελεςτι φόρου 20% τθσ περ. δ’ του άρκρου 64§1 του Κ.Φ.Ε., διότι είχε παρακρατθκεί φόροσ που δεν αποδόκθκε, είτε λόγω μθ υποβολισ, είτε λόγω ανακριβοφσ διλωςθσ, ο οποίοσ προζκυπτε και από το οριςτικό ιςοηφγιο τζλουσ χριςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 65Α του Κ.Φ.Δ.. Παράδειγμα ε’ Στθν περίπτωςθ που ο εν λόγω φόροσ που περιγράφεται ςτο ωσ άνω παράδειγμα δ’, δεν είχε παρακρατθκεί - με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ςχετικι εγγραφι ςτο θμερολόγιο γενικισ λογιςτικισ διερευνάται περαιτζρω, εάν θ υποχρζωςθ παρακράτθςθσ φόρου προκφπτει από τθν επιςκόπθςθ του οριςτικοφ ιςοηυγίου τζλουσ χριςεωσ (κζμα πραγματικό), ι εάν οι δαπάνεσ για τισ οποίεσ υπιρχε υποχρζωςθ παρακράτθςθσ φόρου, εμπεριζχονται ι κα ζπρεπε να εμπεριζχονται ςτο δείγμα ελζγχου, ςφμφωνα με τον αναλυτικό φάκελο τεκμθρίωςθσ που τθρείται υποχρεωτικά από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του δευτζρου εδαφίου παρ. 2 του άρκρου 65Α του Κ.Φ.Δ.. 3 ΑΔΑ: ΩΔΨ846ΜΠ3Ζ-ΜΗΣ Παράδειγμα ςτ’ Από ζλεγχο τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ που διενεργικθκε ςε εταιρεία που είχε λάβει Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ «χωρίσ επιφφλαξθ» προζκυψαν πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ διότι θ επιχείρθςθ εξζπεςε Φ.Π.Α. ειςροϊν από δαπάνεσ που ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 30 παρ. 4 του Κϊδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), για τισ οποίεσ δεν παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ελζγχεται εάν οι ςχετικζσ δαπάνεσ εμπεριζχονται ι κα ζπρεπε να εμπεριζχονται ςτο δείγμα ελζγχου, ςφμφωνα με τον αναλυτικό φάκελο τεκμθρίωςθσ που τθρείται υποχρεωτικά από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ και τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 65Α του Κ.Φ.Δ.. 9. Ευνόθτο είναι ότι δεν επιβάλλεται το ςχετικό πρόςτιμο ςτισ περιπτϊςεισ που ο καταλογιςμόσ προκφπτει από αξιοποίθςθ πλθροφοριακοφ δελτίου ι από λοιπζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, οι οποίεσ αποδεδειγμζνα δεν κα μποροφςαν να τελοφν ςε γνϊςθ του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι και τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ που εξζδωςε το φορολογικό πιςτοποιθτικό. 10.Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι πζραν τθσ υποχρζωςθσ παροχισ εκ μζρουσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ επαρκοφσ αιτιολογίασ για τθν ζκδοςθ τθσ καταλογιςτικισ πράξθσ, κα πρζπει ςτθν εν λόγω ζκκεςθ ελζγχου που ςυντάςςεται από τθν ελεγκτικι υπθρεςία να γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτο ότι ηθτικθκε προθγοφμενα θ άποψθ τθσ Ε.Λ.Τ.Ε. όπωσ ορίηουν οι οικείεσ διατάξεισ. Περαιτζρω, εφόςον θ άποψθ τθσ ελεγκτικισ υπθρεςίασ διαφοροποιείται από αυτιν τθσ Ε.Λ.Τ.Ε., πρζπει να είναι ειδικά αιτιολογθμζνθ και θ εν λόγω αιτιολογία κα πρζπει να προκφπτει από τισ αναφερόμενεσ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου διαπιςτϊςεισ τθσ φορολογικισ αρχισ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ΢ ΑΡΧΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 2. Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Πλοφτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) 3. Όλεσ οι Δ.Ο.Υ. με Τμιμα Ελζγχου 4. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 3. Φορολογικι Περιφζρεια Αττικισ 4. Φορολογικι Περιφζρεια Πειραιϊσ 5. Φορολογικι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ 6. Φορολογικι Περιφζρεια Πατρϊν 7. Αποδζκτεσ Πίνακα Η’ (εκτόσ των αρικ. 4, 10 και 11) 8. Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων (ΕΛΤΕ), Βουλισ 7, 105 62, Ακινα 4 ΑΔΑ: ΩΔΨ846ΜΠ3Ζ-ΜΗΣ 9. ΠΟΕ – ΔΟΥ, Ομιρου 18, 106 72, Ακινα 10.Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ», Λεωχάρουσ 2, 105 62, Ακινα ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 2. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 3. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 4. Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν 5. Φορολογικι και Τελωνειακι Ακαδθμία 6. Διεφκυνςθ Ελζγχων – Τμιμα Βϋ 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις