Ε.2095/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4596/19 (Α 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46ΜΠ3Ζ-Η6Τ
ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46ΜΠ3Ζ-Η6Τ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡ΢Ν Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.06 08:32:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑ΢ΘΑ ΓΕΜΘΙΗ ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΦΞΠΞΚΞΓΘΙΗΡ ΔΘΞΘΙΗΡΗΡ ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΕΚΕΓΤΩΜ ΢ΛΗΛΑ Ζ΄ Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θώδηθαο Ρειέθωλν Fax E-Mail Url : : : : : : Θαξ. Πεξβίαο 10 10184 Αζήλα 210-3610065 210-3615052 d.eleg7@mofadm.gr www.aade.gr ΑΔΑ: Αζήλα , 3 Θνπλίνπ 2019 E. 2095 ΟΠΞΡ : Ωο Ξίλαθαο Γηαλνκήο ΘΕΛΑ: «Ινηλνπνίεζε δηαηάμεωλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4596/2019 (Α’ 32), αλαθνξηθά κε ην ρξόλν έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνύ παξαζηαηηθνύ γηα ηελ απνδεκίωζε (ακνηβή) πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθεγόξν ππεξεζίαο». Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4596/2019 (Α’32) ξπζκίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, ν ρξόλνο έθδνζεο ηνπ πξνζήθνληνο θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ γηα ηελ απνδεκίωζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθεγόξν ππεξεζίαο. Ππγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Θεθαιαίνπ Δ’ ηνπ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 15 ηνπ λ.3226/2004 (Α΄24) θαη νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη γηα ηελ απνδεκίωζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηθεγόξν ππεξεζίαο ην πξνζήθνλ θνξνινγηθό ζηνηρείν εθδίδεηαη θαηά ηελ είζπξαμε ηεο ωο άλω απνδεκίωζεο, κεηά ηελ εθθαζάξηζε θαη πξηλ ηελ εμόθιεζε απηήο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο. Απνθιεηζηηθά θαη κόλν δειαδή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο δηθεγόξνπο ππεξεζίαο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3226/2004 (Α’24), ην θνξνινγηθό παξαζηαηηθό εθδίδεηαη θαηά ην ρξόλν είζπξαμεο ηεο ακνηβήο, θαηά παξέθθιηζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.4308/2014 (Δ.Ι.Ξ.), πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ρξόλν έθδνζήο ηνπ. Ξ ΔΘΞΘΙΗ΢ΗΡ ΢ΗΡ ΑΜΕΝΑΠ΢Η΢ΗΡ ΑΠΤΗΡ ΔΗΛΞΡΘΩΜ ΕΡΞΔΩΜ ΓΕΩΠΓΘΞΡ ΟΘ΢ΡΘΚΗΡ Ρπλεκκέλα: Απόζπαζκα ηνπ Φ.Δ.Θ. Α’ 32/26.02.2019 ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΘΑΜΞΛΗΡ Θ. ΑΟΞΔΕΙ΢ΕΡ ΓΘΑ ΕΜΕΠΓΕΘΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ 2. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ 3. Δηδηθή Γξακκαηεία Π.Γ.Ν.Δ. 4. Γηεύζπλζε ΢πνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ ΢πεξεζηώλ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 1 ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46ΜΠ3Ζ-Η6Τ ΘΘ. ΑΟΞΔΕΙ΢ΕΡ ΓΘΑ ΙΞΘΜΞΟΞΘΗΡΗ 1. Γξαθείν θ. ΢πνπξγνύ 2. Γξαθείν ΢θππνπξγνύ 3. Απνδέθηεο πίλαθα Ζ΄ 4. Νηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Ξίλαθαο ΗΒ΄) 5. Γηθεγνξηθνί Πύιινγνη (Ξίλαθαο ΗΑ΄) 6. Ξεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε (Ξίλαθαο Ε΄) 7. Ξ.Ν.Δ.-Γ.Ν.΢. ΘΘΘ. ΕΡΩ΢ΕΠΘΙΗ ΔΘΑΜΞΛΗ 1. Γξαθείν θ.. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 2. Ξξνϊζηακέλνπο ηωλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεωλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. 3. Γηεπζύλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 4. Γ/λζε Λνκηθήο ΢πνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ. 5. Γηεύζπλζε Διέγρωλ - Ρκήκα Ε΄ 2 ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46ΜΠ3Ζ-Η6Τ 3 ΑΔΑ: ΩΝ5Κ46ΜΠ3Ζ-Η6Τ 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις